DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 27     <-- 27 -->        PDF

5.
ISTRAŽIVANJA IMISIONE ACIDIFIKACLTE I OPTEREĆENOSTI
ŠUMSKIH TALA TEŠKIM METALIMA
Poticaj istraživanjima imisione acidifikacije i opterećenju naših šuma
teškim metalima dao je rad Glavača, Koeniesa i Prpića (1985).
U svojim istraživanjima ovi su autori po prvi put kod nas primijenili metodu
mikrostaništa. Ona se temelji na tome da se na malom prostoru od
velike količine po stablu slivene vode i visokih depozicija stranih tvari na
pridanku starih bukovih stabala formira mikrostanište.


Na osnovu rezultata provedenih istraživanja autori su došli do ovih
zaključaka:


— Bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije
jako su utjecane daljinskom aeropolucijom,
— Onečišćenje je djelomično veće nego u industrijsko-urbanim područjima,
— Imisije apsolutno rastu sa nadmorskim visinama,
— U dubokim dolinama i uvalama postoje još uvijek šumske površine
sa malim unosom stranih tvari,
— Umirajuće jelove sastojine i jako imisiono opterećena staništa pokazuju
topografsku koincidenciju.
Taj je problem uvršten u širi program šumarskih istraživanja u Hrvatskoj.
Proučavanja su nastavljena u Kupčini (Prpić, 1987, Mayer
1987), te središnjem i zapadnom dijelu Hrvatske (Prpić , et. al. 1987,
Komlenović et. al. 1988, Martinović i Vrbek 1988).


U gotovo svim slučajevima utvrđene su signifikantno niže pH vrijednosti
u uzorcima uzetih u pridanku stabala u odnosu na poredbu. Također
je u području pridanka u najvećem broju istraživanih sastojina utvrđen
veći sadržaj olova i drugih teških metala. U vlastitim istraživanjima provedenim
u pet bukovih sastojina pokazalo se da je najvećem unosu teških
metala bila izložena bukova sastojina na Velebitu, tj. na najvećoj nadmorskoj
visini Tab. 4, 5 i 6, SI. 4 i 5).


Povećanje sadržaja olova i drugih teških metala s porastom nadmorskih
visina utvrdili su i drugi istraživači (Gl a v a č et al. 1985, Vette r i
U lkcn 1985 i dr.).


Ovdje su također utvrđene značajno niže pH vrijednosti uzoraka uzetih
u pridanku stabala.
Za razliku od drugih sastojina u kojima nije bilo defolijacije u bukovoj
sastojini na Velebitu utvrđena je vrlo izražena defolijacija.


Lišće je imalo manju veličinu (mikrofilija) i bilo izrazito deformirano.
U godini kada su provedena istraživanja nije bilo šteta od niskih temperatura,
a detaljnim pregledom nije utvrđeno niti prisustvo štetne entomofaune
(Androić i Hara pin 1987).


Istraživanja Martinović a (1988) pokazala su da je i u nekim dijelovima
našeg priobalnog područja došlo do opterećenja tala teškim metalima.
U Komolačkoj kotlini on je utvrdio čvrstu topografsku podudarnost
sadržaja teških metala u tlu i oštećenja vegetacije.


253