DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 162     <-- 162 -->        PDF

Ad. 2.


Vlatka Anionic , iznosi važnije podatke o izvršenju financijskog plana u
vremenu od 1. siječnja do 31. ožujka 1989. Ukupni prihod u tom razdoblju u odnosu
na plan ostvaren je s indeksom 115,13, ukupni rashodi s indeksom 68,23,
a osobni dohoci s indeksom 81,71.


Ivan Maričević , daje kratko objašnjenje zbog kojih je došlo do tih razlika.
Posebno naglašava da su materijalni troškovi ostvareni sa osjetno nižim
indeksom (63,79). U tom razdoblju nisu se izvodili radovi investicijskog održavanja
na zgradi Šumarskog doma a ti troškovi bitno utječu na ukupne rezultate.


Za naredno razdoblje travanj—lipanj ove godine mogu se također očekivati
povoljna kretanja u ostvarivanju rezultata poslovanja. Prihodi će se i u tom
razdoblju ostvariti s većim indeksom od 100 a rashodi se neće osjetno povećati,
jer troškove investicijskog održavanja u većem opsegu planiramo u drugom
polugodištu.


Nakon rasprave prihvaćen je izvještaj o poslovanju i donijete su odluke:


— visina zakupnine u Šumarskom domu, cijene tiskanica i knjiga i dvorana
povećavaju se 25°/o za lipanj 1989. godine, a za svaki slijedeći mjesec
zavisno od kretanja inflacije i troškova života.

visina vrijednosti boda radnika Stručne službe Saveza povećava se za 25"Vo
u odnosu na isplatu za travanj 1989. godine, za slijedeće mjesece zavisno
od troškova života i inflacije.
Izvještaj Odbora samoupravne kontrole Saveza društava ITŠD Hrvatske, prima
se na znanje, a koji glasi:


O izvršenim pregledima materijalno-financijskog poslovanja u vremenskom
razdoblju od održane 15. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, održane 26. veljače 1988. godine
do 24. veljače 1989. godine Samoupravna kontrola radila je u sastavu: Slavko
Šarčević, Rudolf Herljević i Bogdan Momčilović.


Komisija Samoupravne kontrole u navedenom sastavu izvršila je pregled
materijalno-financijskog poslovanja i ustanovila, da se blagajnički dnevnik vodi
uredno na temelju postojećih dokumenata, te da se blagajnički maksimum ne
prekoračuje. Postoji propisana dokumentacija za sve ulazne i izlazne fakture.
Vođena je briga da se pravovremeno naplate svi dugovi. Dugovanja koja su
iskazana u iznosu od 98.750.— dinara odnose se na pretplate časopisa Šumarski
list. Predlaže se otpis u iznosu od 98.750— dinara na teret izvanrednih rashoda,
te da se i dalje vodi računa o naplati tih dugova


Inventurna komisija je obavila popis osnovnih sredstava, sitnog inventara
u upotrebi, zalihe gotove robe (knjige i tiskanice), novac i sve vrijednosne papire
u blagajni, sredstava zajedničke potrošnje i ostala potraživanja i obveze.
Sva dokumentacija u inventurnom popisu nalazi se u prilogu i pregledana je
po članovima Samoupravne kontrole. Na sumnjivim i spornim potraživanjima
nalaze se nenaplaćene zakupnine od Tehnološkog fakulteta i Knjižnice grada
Zagreba za ovaj vremenski period iznosi 25.554.387.— dinara. Poduzimaju se
mjere da se putem Suda naplate iznosi za ove zakupnine
Samoupravna kontrola prihvaća izvještaj uz Završni račun o financijskom poslovanju
i raspodjeli prihoda Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, kako slijedi:
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 163     <-- 163 -->        PDF

PRIHODI I RASHODI ZA 1988. GOODINU


PRIHODI
Preneseni višak prihoda iz protekle godine 1.993.972.— dinara
Prihodi od SlZ-a za znanstveni rad 16.340.000.— dinara
Prihodi od vlastite djelatnosti 104.147.473.— dinara
Ostali prihodi 7.711.410.— dinara
Ukupno prihodi 130.192.855. dinara
RASHODI
Materijalni troškovi i amortizacija 64.910.446.— dinara
Osobni rashodi 61.241.089.— dinara
Ukupno rashodi 126.151.535.— dinara
Ostatak prihoda 4..041.320.—dinara


PRIJEDLOG ZA RASPODJELU OSTATKA PRIHODA
ZA PRIJENOOS U IDUĆU GODINU 4.041.320.— dinara


Ovaj izvještaj predlaže se predsjedništvu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, na znanje i suglasnost.


Stavka za Šumarski list iskazuje gubitak od 25.941.420.— dinara za proteklo
razdoblje, pa se predlaže Predsjedništvu da koristi sve mogućnosti za redovno
izdavanje Šumarskog lista.


Sredstva za financiranje uz redovnu pretplatu treba osigurati i iz drugih
izvora — doitacija SlZ-a za znanost, namjenskih sredstava iz organizacija udruženog
rada i odgovarjućih zainteresiranih institucija.


Ad. 3.


Ivan Maričević , znanja radi obavještava prisutne o neposrednim kontaktima
sa dr. T. Prkom i dr. Đ. K o v a č i ć em i drugima i konstatira da se
zadaci na izradi referata i koreferata izvršavaju. I drugi poslovi na pripremi za
održavanje 94. Skupštine Saveza su u toku i biti će uredno obavljeni.


Božidar Pleše, obavještava Predsjedništvo da se Natjecanje radnika šumarstva
i drvne industrije Hrvatske održava 22 i 23. lipnja 1989. g. u Petrinja i
predlaže da se odrede drugi dani za održavanje 94. Skupštine. Dogovoreno je
da se 94. Skupština održi u Domu armije u Delnicama, a drugog dana autobusom
i osobnim kolima u 8 sati krenulo bi se na »RISNJAK«, (u slučaju lošeg vremena
u Lučice. Turistički Savez Delnice primiti će rezervacije za smještaj delegata i
drugih sudionika.


Nakon kraće rasprave usvojen je prijedlog da se 94. Skupština održi 26. i
27 .lipnja 1989. godine i primljene su na znanje date obavijesti.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 164     <-- 164 -->        PDF

Ad. 4.


Adam Pavlović , održano je više sastnaka u vezi utvrđivanja stavova i
prijedloga za donošenje Zakona o šumama u pojedinim područjima — mjestima
(Osijek, N. Gradiška, Delnice .. .) Mišljenja o šumsko privrednim područjima,
koja bi se trebala utvrditi zakonom nisu usaglašena. Sve više prevladava
mišljenje da se i ne treba iscrpljivati na dokazivanju o opravdanosti većih ili
manjih šumsko gospodarskih područja — da je mnogo važnije stvoriti uvjete
za formiranje odgovarajućih poduzeća i njihovih asocijacija na odleđenom području
uz određena ograničenja s obzirom na zadatke i ciljeve koji se moraju
postizavati zbog opće društvenih interesa (očuvanja šuma)


Bozo Pleše , kod nas prevladava mišljenje da se odvojeno (posebno) gospodari
Primorskim šumama, a na novim šum. gosp. područjima stvoriti predpostavke
za formiranje više poduzeća i određenu asocijaciju.


Ivan Maričević , smatra da u izgrađivanju prijedloga za donošenje Zakona
o šumama treba polaziti od polaznih osnova koje je u svom PRILOGU DISKUSIJI
O PRIVREDNOJ REFORMI U ŠUMSKOJ PROIZVODNJI, jasno obrazložio
prof. dr. Zvonimir Potočić.


Nikola Komlenović , svakako pozitivna rješenja koja su proizašla u šumarskoj
praksi na bazi primjene određenih odredbi postojećeg zakona treba
uvažiti u našim zajedničkim aktivnostima.


Đuro Kovačić , određene odredbe iz Zakona o šumama 1983. godine koje
su obavezivale i druge subjekte da uplaćuju financijska sredstva za reprodukciju
šuma, nužno je uz druge odredbe koje su omogućivale pozitivan utjecaj na razvoj
proizvodnje u šumarstvu ugraditi u Zakon o šumama koji će se donijeti.
Također treba koristiti iskustva iz prethodnih dugogodišnjih saznanja naše znanosti
i prakse.


Pitanje vlasništva, što postavlja i Z. Potočić treba adekvatno riješiti, jer i to
određuje naš odnos i ponašanje prema šumi.


Odboru pri SIZ-u šumarstva Hrvatske poslali smo i priloge za raspravu koje
su napisali Z. Potočić, R. Sabadi i A. Krznar članovi.


Organi našeg Saveza i Društava trebaju se uključivati u raspravu na ovu
temu i time osigurati naš utjecaj na izradu prijedloga za dopunu i izmjenu Zakona
o šumama SR Hrvatske.


Ad. 5.


Nakon obrazložena koje je dao poslovni tajnik, donijete su odluke:


— Odobravaju se sredstva za izradu dokumentacije i pripremu izvođenja
radova pod točkom 5a i b.
— Raspoloživa financijska sredstva namjenjena za redovno održavanje zgrada
i tiskanje Šumarskog lista oročiti prema datim uvjetima.
— Odobravaju se sredstva za kreditiranje nabavke zimnice za radnike u
Stručnoj službi Saveza, kako je to dogovoreno u 0 0 sindikata (ad 5 c).
391
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 165     <-- 165 -->        PDF

— Odobravaju se sredstva za pretplatu na ZBORNIK »Josip Kozarac« u
izdanju JAZU Zagreb, Vinkovci — 10 komada.
— Odobrava se nabavka osobnih zaštitnih sredstava i opreme na radu.
Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva
Ivan Marieević, dipl. inž., v.r. Adam Pavlović, dipl. inž., v.r.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 166     <-- 166 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije, zaštite prirode i lovstva, prikaze stručnih predavanja i društvenih
zbivanja (savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane
stručne literature i časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na
stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne
industrije te napise o radu Saveza i društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom
obliku, te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 10 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva,
kako uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica
Šumarskog lista, odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako
rad ima priloge (fotografije, crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tabele)
tada je potrebno za svaku stranicu priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi
budu s lijeve strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba
priložiti i sažetak i to za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može
biti i do 1 stranice. U koliko se za sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno
napisati. Sažeci se u pravilu prevode na engleski jezik. U koliko prijevod
ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku na početku članka autor treba
iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redom na kraju članka
i to: prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili
časopisa, naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži,
grafikoni i si. moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije
neka budu većeg formata (najmanje 10 x 15 cm), kontrastne i na papiru
visokog sjaja. Kod tabela, grafikona, crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji
omjer stranica 1:1,5. Legendu treba po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original
može biti i većeg formata od tiskanog, a to je i bolje, jer sa smanjenjem
postiže bolja reprodukcija. Crteži i si. moraju biti rađeni tušem, a tabele mogu i
pisaćim strojem, ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus, pisaći i gusti
pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablica,
crteže, grafikone i si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak
može biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti
istodobno sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBNO NAPLAĆUJU po
stvarnoj tiskarskoj cijeni, a trošak separata se ne može odbiti od autorskog honorara.
Najmanje se može naručiti 30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojega žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi
na koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Trg Mažuranića II
Telefon: 444-206