DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 162     <-- 162 -->        PDF

Ad. 2.


Vlatka Anionic , iznosi važnije podatke o izvršenju financijskog plana u
vremenu od 1. siječnja do 31. ožujka 1989. Ukupni prihod u tom razdoblju u odnosu
na plan ostvaren je s indeksom 115,13, ukupni rashodi s indeksom 68,23,
a osobni dohoci s indeksom 81,71.


Ivan Maričević , daje kratko objašnjenje zbog kojih je došlo do tih razlika.
Posebno naglašava da su materijalni troškovi ostvareni sa osjetno nižim
indeksom (63,79). U tom razdoblju nisu se izvodili radovi investicijskog održavanja
na zgradi Šumarskog doma a ti troškovi bitno utječu na ukupne rezultate.


Za naredno razdoblje travanj—lipanj ove godine mogu se također očekivati
povoljna kretanja u ostvarivanju rezultata poslovanja. Prihodi će se i u tom
razdoblju ostvariti s većim indeksom od 100 a rashodi se neće osjetno povećati,
jer troškove investicijskog održavanja u većem opsegu planiramo u drugom
polugodištu.


Nakon rasprave prihvaćen je izvještaj o poslovanju i donijete su odluke:


— visina zakupnine u Šumarskom domu, cijene tiskanica i knjiga i dvorana
povećavaju se 25°/o za lipanj 1989. godine, a za svaki slijedeći mjesec
zavisno od kretanja inflacije i troškova života.

visina vrijednosti boda radnika Stručne službe Saveza povećava se za 25"Vo
u odnosu na isplatu za travanj 1989. godine, za slijedeće mjesece zavisno
od troškova života i inflacije.
Izvještaj Odbora samoupravne kontrole Saveza društava ITŠD Hrvatske, prima
se na znanje, a koji glasi:


O izvršenim pregledima materijalno-financijskog poslovanja u vremenskom
razdoblju od održane 15. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, održane 26. veljače 1988. godine
do 24. veljače 1989. godine Samoupravna kontrola radila je u sastavu: Slavko
Šarčević, Rudolf Herljević i Bogdan Momčilović.


Komisija Samoupravne kontrole u navedenom sastavu izvršila je pregled
materijalno-financijskog poslovanja i ustanovila, da se blagajnički dnevnik vodi
uredno na temelju postojećih dokumenata, te da se blagajnički maksimum ne
prekoračuje. Postoji propisana dokumentacija za sve ulazne i izlazne fakture.
Vođena je briga da se pravovremeno naplate svi dugovi. Dugovanja koja su
iskazana u iznosu od 98.750.— dinara odnose se na pretplate časopisa Šumarski
list. Predlaže se otpis u iznosu od 98.750— dinara na teret izvanrednih rashoda,
te da se i dalje vodi računa o naplati tih dugova


Inventurna komisija je obavila popis osnovnih sredstava, sitnog inventara
u upotrebi, zalihe gotove robe (knjige i tiskanice), novac i sve vrijednosne papire
u blagajni, sredstava zajedničke potrošnje i ostala potraživanja i obveze.
Sva dokumentacija u inventurnom popisu nalazi se u prilogu i pregledana je
po članovima Samoupravne kontrole. Na sumnjivim i spornim potraživanjima
nalaze se nenaplaćene zakupnine od Tehnološkog fakulteta i Knjižnice grada
Zagreba za ovaj vremenski period iznosi 25.554.387.— dinara. Poduzimaju se
mjere da se putem Suda naplate iznosi za ove zakupnine
Samoupravna kontrola prihvaća izvještaj uz Završni račun o financijskom poslovanju
i raspodjeli prihoda Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, kako slijedi: