DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 147     <-- 147 -->        PDF

PREGLEDNI CLANXI — REVIEWS
UDK 630* 49 (4) Sum. list CXIII (1989) 3 + 3


PROPADANJE ŠUMA U EVROPI


Nikola KOMLENOVIĆ, Joso GRAČANv


SAŽETAK: Godišnji izvještaj o sušenju šuma i onečišćavanjuzraka za 1987. godinu izradio je Programski koordinacioni centar
(PCC) uz pomoć »Ekološkog programa Ujedinjenih naroda«
(UNEP) i Sekretarijata ekonomske komisije Ujedinjenih naroda
za Evropu (ECE). Ovaj pregledni članak napisan je na osnovu spomenutog
izvještaja kao i priložene literature.


UVOD


Izvještaji o pogoršanju zdravstvenog stanja šuma iz mnogih evropskih
zemalja doveli su do osnivanja »Međunarodnog programa za procjenu i
kontrolu djelovanja onečišćivača zraka na šume« (The International Cooperative
Programme on ´the Assessment and Monitoring of Air Pollution Effect
on Forests). Program je osnovan u okviru »Konvencije o daljinskom
prekograničnom transportu onečišćavanja zraka« 1985. godine. Sjedište »Programa
« su u ČSSR (istočnoevropske zemlje) i Zapadnoj Njemačkoj (zapadnoevropske
zemlje). Konvenciju su prihvatile 32 evropske zemlje, a potvrdilo
je 30 zemalja, među kojima i Jugoslavija.


Pregled oštećenja šuma za 1987. godinu sastavljen je na osnovi podataka
iz 22 evropske zemlje, pokrivajući ukupnu šumsku površinu (14 zemalja)
ili nepotpunu šumsku površinu (8 zemalja). Naknadno su podatke
poslale Kanada i SAD.


PREGLED OŠTEĆENJA ŠUMA U EVROPI 1987. GODINE


Na osnovu »Metodologije i kriterija za izbor uzoraka, procjenu, kontrolu
i analizu efekata uslijed djelovanja polutanata na šume«, izrađen je
Drugi evropski pregled zdravstvenog stanja šuma u 1987. godini.


Općenito govoreći »Pregled« sadrži ad hoc procjenu stupnja oštećenja
i smanjenja vitaliteta izražavajući zdravstveno stanje u (trenutku procjene,
te se radi toga ne mogu donijeti drugačiji zaključci osim onih koji se odnose
na djelovanje biotskih ili abiotskih faktora. U nekim zemljama istraživanja
pokazuju da onečišćavanje zraka igra glavnu ulogu u propadanju
ma. Svakako da se u mnogim slučajevima propadanje šume ne može objasniti
ako se ne uzme u obzir djelovanje onečišćavanja.


* Dr Nikola Komlenović i dr Joso Gračan, Šumarski institut Jastrebarsko
373
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 148     <-- 148 -->        PDF

Da bi se demonstrirali tipični simptomi šteta na šumama uslijed onečišćavanja
zraka, održana su dva seminara, od kojih jedan u ČSSR 1986, a
drugi u Freiburgu (Z. Njemačka) 1987. Sastanci eksperata mediteranskih zemalja
na kojima je razrađena metodologija procjene oštećenja mediteranske
vegetacije održani su u Španjolskoj (Morella 1987) i flaliji (Firenza 1988).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Procjena oštećenja i smanjenja vitaliteta drveća u 1987. godini izvršena
je na osnovi već opisane jedinstvene metodologije. Kod toga je primjenjeno
5 stupnjeva za procjenu gubitaka lišća odnosno iglica i 4 stupnja
za procjenu požutjelosti (PRPIĆ, KOMLENOVIČ i SELETKOVIĆ, 1988).


Nastavno se u kratko iznose podaci o površini šuma, procjeni, rezultatima,
interpretaciji rezultata i specijalnim istraživanjima za pojedine zemlje.


Austrija: Površina šuma iznosi 3,754.000 ha, što čini 44,8"» od ukupne
površine zemlje. Komercijalne šume zauzimaju površinu od 2,913.000 ha,
od čega na četinjače otpada 2,298.000 ha, a na listače 615.000 ha.


Anketa o zdravstvenom stanju šuma provedena na 2273 ploha na kojima
je procjenjeno 71457 stabala. Rezultati ankete za sve vrste su: 66,3"i,
su potpuno zdrava stabla, 29,3% su slabo oštećena, 3,5% srednje do jako
oštećena, a 0,9% su osušena stabla.


Buduća istraživanja propadanja šuma treba usmjeriti i na izučavanje
odnosa između zagađivanja i biotskih/abiotskih uzroka, naročito ikod bukve
i hrasta. Sušenje hrasta, utvrđeno u Mađarskoj 1982. godine proširilo se i
na Austriju.


Belgija: Ukupna površina šuma iznosi 680.000 ha, što čini 19,2% od
površine zemlje. Četinjače su zastupljene s 41,6"u, a listače 58,4"n. Anketa je
provedena u Flandriji i Walonlji.


Rezultati se odnose samo na Flandriju. Kod četinjača 47,0" n stabala je
oštećeno, od čega 42,3"n slabo oštećeno, a 4,7% srednje oštećeno. Kod listača
46% stabala je oštećeno. Naročito je bukva bila napadnuta od gljive
Rhyncheneus fagi L. i Apiognomonia errabunđa.


Bugarska: Površina šuma iznosi 3,300.000 ha ili 34" u od ukupne površine.
Kod četinjača defolijacija je utvrđena na 18,3% analiziranih stabala,
dok je kod listača (bukva i hrast) utvrđena slaba defolijacija.


Kanada: Površina šuma iznosi 436,000.000 ha ili 47,6"» od ukupne površine.
Četinjače zauzimaju 350,000.000 ha, a listače 86.000.000 ha.


U Kanadi pod terminom »kisele kiše« podrazumijevaju se sva oštećenja
uslijed djelovanja polutanata iz zraka (suha i mokra depozicija SO^
i N03 te plinoviti polutanti SO>, NOx i 0:l). Kanadsko šumarstvo (Forest
Service) ima već pedesetogodišnje iskustvo u otkrivanju i kontroli djelovanja
onečišćavanja i/, zraka na šume, naročito u Britaskoj Kolumbiji, Ontariju
i Albert!.


374
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 149     <-- 149 -->        PDF

Na području Kanade postavljeno je ukupno 106 ploha. Primjenjena je
nešto drugačija metoda procjene oštećenja i vitalnosti iglica i lišća. Nešto
detaljnija istraživanja provedena su u provinciji Quebec i to za propadanje
javora i breze.


Čehoslovačka: Površina šuma iznosi 4,578.000 ha, odnosno 35,8% od
ukupne površine. Tijekom 1986. godine osnovano je 61% ploha, dok su 1987.
osnovane još 103 plohe. Na osnovu rezultata istraživanja iz 1986. godine,
46,3% stabala je bilo potpuno zdravo, dok je 1987. na istim plohama 39,4%
stabala obične smreke bilo zdravo. U prosjeku je 1987. godine bilo zdravo
43,3% stabala.


Danska: Površina šuma iznosi 466.000 ha ili 10,8% u odnosu na ukupnu
površinu. Listače zauzimaju 159.000 ha (hrast i bukva) a četinjače 308.000
ha (obična smreka i obični bor). Osnovana je ukupno 21 ploha. Od ukupno
analiziranih stabala (466 iznad 60 cm promjera) 39% su potpuno zdrava.
Listače su imale svega 19% stabala bez defolijacije a četinjače 54%.


Finska: Površina šuma ukupno iznosi 26,400.000 ha, od čega na produktivne
šume otpada 20,100.000 ha. Na četinjače otpada 18,500.000 ha (obična
smreka i obični bor), a na listače 1,600.000 ha (breza, joha). Rezultati
istraživanja za 1987. godinu odnose se samo na 450 ploha. Kod običnog
bora bez defolijacije bilo je 75% stabala, kod obične smreke 44,4%, a kod
listača 79,0%>.


Francuska: Površina šuma u Francuskoj iznosi 14,400.000 ha ili 26,7%
od ukupne površine. Na listače (pretežno hrast) otpada 9,600.000 ha, a na
četinjače 4,800.000 ha. Ukupno je analizirano 16.682 stabla na 710 ploha, od
čega je 70,1% stabala bilo zdravo, na 22,0% stabala utvrđena je slaba osutost,
na 8,7% srednja osutost, a 1% stabala je bilo osušeno. Kod četinjača
65,2% stabala je bilo zdravo, a kod listača 78,6" n.


Istočna Njemačka: Površina šuma iznosi 2,950.000 ha ili 27,2% od ukupne
površine. Na četinjače otpada (obični bor i smreka) 77%, a na listače
23% (bukva i hrast). Na osnovi rezultata provedene anlkeite u 1987.
godini 63"´o stabala je bilo zdravo.


Zapadna Njemačka: Površina šuma iznosi 7,400.000 ha ili 30% od ukupne
površine, od čega 66,7% otpada na četinjače, a 33,3% na listače. Rezultati
ankete iz 1987. godine su pokazali 52,3odnosno simptome (1 do 4 stupnja) osutosti. U odnosu na 1986, osutost
se smanjila u prosjaku 1,4%.


Grčka: Površina šuma iznosi 5,750.000 ha, od čega su 2,512.000 ha visoke
šume (30% četinjače, a 70% listače).
Istraživanja o propadanju šuma će se provesti u 1988. godini.


Mađarska: Površina šuma iznosi 1,640.000 ha ili 17,6% od ukupne površine.
Na četinjače otpada svega 230.000 ha. a ostatak od 1,400.000 ha su
listače (hrast, bukva, topole).


Prema rezultatima trogodišnjih istraživanja zdravstveno stanje šuma
se polako popravlja.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 150     <-- 150 -->        PDF

Irska: Površina šuma iznosi 380.000 ha ili 5,5% od ukupne površine.
Sva analizirana stabla su ispod 60 godina starosti i osutost je utvrđena na
svega 6,3% s´tabala.


Italija: Površina suma iznosi 8,675.000 ha ili 24,7n/o od ukupne površine,
ali svega 2,600.000 ha su visoke šume. Oko 80",, otpada na listače, a 20%
na četinjače i mješovile šume.


Podaci o propadanju šuma dani su za provinciju Balzamo-Alto Adige.
Neoštećenih stabala u toj provinciji u 1987. bilo je 84,7%.


Liechenstein: Povrišna šuma iznosi 7.750 ha ili 48,4",, od ukupne površine.
Osulost kod smreke se kreće do 46"o, kod jele iznosi 76"/u, a kod
bukve 63%.


Luxemburg: Površina šuma iznosi 88.000 ha ili 34"o od ukupne površine.
Rezultati ankete su pokazali da osutost iznosi 34,6" u.


Nizozemska: Površina šuma iznosi 311.000 ha ili 7,5% od ukupne površine.
Utvrđeno je da je 42,6"u vitalnih stabala, dok je 1984. bilo 50,8"/o vitalnih
stabala.


Norveška: Površina šuma iznosi oko 6,700.000 ha ili 22"/o od ukupne
površine, od čega 88"u otpada na četinjače (obična smreka i bor), a svega
12% na listače. Anketom je obuhvaćena površina od oko 961.000 ha, analizirano
je dko 7.625 stabala, od čega je 64,1" „ vitalnih stabala.


Poljska: Površina šuma iznosi 8,700.000 ha ili 27,7",, od ukupne površine.
Istraživanja su provedena na 23.400 plohe, a analizirano je oko 700.000
stabala. Rezultati analize pokazuju, da je svega 14,6"u stabala pokazalo osutost,
tj. smanjenu vitalnost.


Portugal: Površina šuma iznosi 2,976.000 ha ili 34,8% od ukupne površine.
Na četinjače otpada 1,400.000 ha a na listače 1,576.000 ha. U Portugalu
nije utvrđeno propadanje šume uslijed onečišćavanja zraka.


Španjolska: Površina šuma iznosi 11,900.000 ha ili 23.4´ <. od ukupne površine
(47"o četinjače, 53°/o listače). Anketom je utvrđeno da je 63"„ stabala
potpuno zdravo.


Švedska: Površina šuma iznosi 23,700.000 ha, ili 58"u od ukupne površine
što Švedsku čini jednom od najšumovitijih zemalja. Anketa je provedena
na 10.686 s´tabala i 68,3"u su potpuno zdrava stabla.


Švicarska: Površina šuma iznosi 1,200.000 ha ili 28,7"„ od ukupne površine.
Rezultati ankete su pokazali da je 56% stabala oštećeno.


Turska: Površina šuma iznosi 20,200.000 ha ili 26,2" „ od ukupne površine.
Podataka o propadanju šuma još nema.


SSSR: Podaci o propadanju šuma nisu poznati za Ukrajinu. Površina
iznosi 811,000.000 ha ili 36,2% od ukupne površine. Na četinjače otpada
540,000.000, a na listače 150,000.000 ha. Rezultati istraživanja su pokazali
da je svega 41% potpuno zdravo.


Engleska: Površina šuma iznosi 2,200.000 ha ili 9,8"u od ukupne površine.
Istraživanja koja su provedena 1986. i 1987. godine su pokazala da
je samo 44"« stabala zdravo.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 151     <-- 151 -->        PDF

SAD: Površina šuma iznosi 298,000.000 ha ili 32,7% od ukupne površine
(158,000.000 ha četinjače, 140,000.000 ha listače). Istraživanja se uglavnom
provode na regionalnom nivou i za sada ne pokazuju da onečišćavanje zraka
značajno utječe na propadanje šuma. Anketa, koja se provodi u Evropi
planirana je za 1988. godinu.


Jugoslavija: Površina šuma iznosi 9,125.000 ha ili 41% od ukupne površine
(7,900.000 ha listače i 1,225.000 ha četinjače). Prema rezultatima istraživanja
u 1987. godini utvrđeno je da je ukupno oštećeno 32,2% stabala,
ali je ona različita obzirom na vrste drveća.


ZAKLJUČAK


Od 1986. do 1987. godine ukupno je 26 zemalja Evrope, te Kanade i
SAD sudjelovalo u istraživanjima o propadanju šuma.


Grčka i Portugal više pažnje poklanjaju ljetnim šumskim požarima
nego propadanju šuma uslijed onečišćavanja zraka. Te dvije zemlje su tek
pristupile osnivanju ploha u mreži od 16 x 16 km. Turska je izvjestila da
će prve rezultate objaviti 1989. godine.


Usklađivanje metode procjene i klasifikacije postignuto je na seminarima
u ČSSR i Z. Njemačkoj.


Neke istočnoevropske zemlje će pokusne plohe u mreži 16 x 16 km
osnovati 1988. (Bugarska, Istočna Njemačka) ili 1989. (Mađarska, Poljska).


Sastanak cxperala za mediteranske zemlje održan je u Španjolskoj u mjesecu
studenom 1987. te Italiji u lipnju 1988. godine.


U utvrđivanju zdravstvenog stanja šuma u Evropi učestvovalo je 30
zemalja, od čega su 22 zemlje provele istraživanja 1987. godine. Istraživanja
su provedena prema uputama ECE. Ona su provedena na cijelom teritoriju
u 14 zemalja, a na regionalnom nivou u 8 zemalja. Ostale će zemlje
istraživanja provesti u 1988. ili 1989. godini.


Površina šuma na kojima su provedena ova istraživanja iznosi 103,000.000
ha, od čega 57,000.000 ha otpada na četinjače, a 46,000.000 ha na listače.
Osnovano je ukupno blizu 30.000 pokusnih ploha, te analizirano oko 330.000
stabala. Prema tome ova istraživanja u 1987. godini provedena su na oko
50" u šuma četinjača i na 40"» šuma listača.


Rezultati ovih istraživanja su pokazali da su listače jače oštećene od
četinjača u 6 zemalja. Značajno su se povećala oštećenja na bukvi i hrastu
u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, Luksemburgu, Švicarskoj i Nizozemskoj.


U nekim zemljama su ova istraživanja također pokazala da su starije
sastojine oštećene jače od mlađih sastojina. Predominantna i dominantna,
kao i rubna stabla jače stradavaju nego stabla u sklopu.


Pregled zemalja učesnica koje su provele ova istraživanja bilo na nacionalnom
ili regionalnom nivou dat je u Tabeli 1. U Tabelama 2, 3a, 3b
i 4 dati su pregledi o zdravstvenom stanju analiziranih stabala na pokusnim
plohama.


377
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 152     <-- 152 -->        PDF

Pregled zemalja potpisnika Konvencije o prekoračenom zagađivanju i nivo


Zemlja
Učesnik
Konvencije


Austrija
Belgija
Bugarska
Bjelorusij a
Kanada


Čehoslovačka
Danska
Finska
Francuska


Z. Njemačka
I. Njemačka
Grčka
Mađarska
Island
Irska
Italija
Lihtenštajn
Luksemburg
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugal
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ukrajina
Engleska
USA
SSS´R
Jugoslavija
Evropska zajednica


32


378


zagađivanja u 1987. godini


Nisu Nivo istraživanja
provedena Nacionalni


N


N


N
N


N
N


N


N


N


N


N
N


N


N


N


10 14


Tabela 1
Regionalni


R


K
K


R


R


R


K
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 153     <-- 153 -->        PDF

Intenzitet oštećenja šuma u Evropi za sve vrste


Tabela 2


Intenzitet
oštećenja


Nije
utvrđen


Nizak


Srednji


Visok


* četinjače
Zemlja


Irska*


Mađarska
Italija
Bugarska


Švedska*
Jugoslavija
Francuska
Austrija
Finska"´"
Luksemburg
Norveška
Španjolska


Z. Njemačka
Belgija
ČSSR


I. Njemačka
Lihtenštajn
Švicarska
Engleska
Nizozemska"´
SSSR*
Danska
Zdravo
(stupanj 0)


95.9


85.0


84.7


81.7


68.3


67.8


68.3


66.5


65.6


65.4


64.1


63.0


63.0


53.5


47.7


47.7


45.0


44.0


44.0


42.6


41.5


39.0


Slabo do Srednje do
osušeno osušeno
(stupanj 1—4) (stupanj 2—4)


4.1


15.0


15.3


18.3


32.7


32.2


31.7


33.5


33.4


34.6


35.9


37.0


27.0


46.5


52.3


52.3


55.0


56.0


56.0


57.4


58.5


61.0


0.0


6.0


1.8


3.6


5.6


10.4


9.7


3.5


>


7.9


17.8


12.6


>
12.5


15.6


17.3


19.0


15.0


22.0


21.4


14.8


23.0


** preliminarna ocjena
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 154     <-- 154 -->        PDF

Intenzitet oštećenja četinjača u Evropi 1987. godine za cijelu zemlju


Intenzitet
oštećenja


Nije
utvrđen


Nizak


Srednji


Visok


Zemlja


Irska


Bugarska
Luksemburg


Švedska
Austrija


Z. Njemačka
Danska


I. Njemačka
Jugoslavija
Čehoslovačka
Nizozemska
Švicarska
Engleska
Tabela 3a


Slabo do Srednje do


Zdravo


osušeno osušeno


(stupanj 0)


(stupanj 1—4) (stupanj 2—4)


0.0


95.9 4.1
81.7 18.3 3.8
40.4 19.6 3.8
68.3 31.7 5.6
67.4 32.6 3.5
63.0 37.0 J
54.0 46.0 24.0
51.4 48.6 15.9
51.2 48.8 18.3
47.7 52.3 15.6
47.5 52.5 18.7
45.0 55.0 14.0
43.0 57.0 23.0
Intenzitet oštećenja četinjača u Evropi 1987. godine na regionalnom nivou


Intenzitet
oštećenja


Nizak


Srednji


Visok


Zemlja


Italija
Mađarska


Španjolska
Francuska
Finska
Norveška
Belgija


SSSR (Litva
Lihtenštajn*)


Zdravo, . ; m(stupanj u;


84.7


82.4


68.3


65.2


64.5


64.1


53.0


41.5


40.0


Slabo do
osušeno
(stupanj j_ 4 )


15.4


17.6


31.7


34.8


35.5


35.9


47.0


58.5


60.0


Tabela 3b


Srednje do
osušeno
(stUpanj 2—4)


3.0


5.5


10.7


12.0
?
17.8


4.7


14.8


22.0


Lihtenštajn je obradio cijelu površinu, ali uslijed male površine (600 ha) to
se smatra kao regionalno
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 155     <-- 155 -->        PDF

Intenzitet oštećenja listača u Evropi 1987. godine


Tabela 4


Intenzitet
oštećenja Zemlja Zdravo
(stupanj 0)
Slabo do Srednje do
osušeno osušeno
(stupanj 1—4) (stupanj 2—4)
Italija
Mađarska
86.8
84.5
13.2
15.5
3.6
6.1
Nizak
Bugarska
Finska
81.6
79.0
18.4
21.0
3.1
?
Francuska 78.6 21.4 6.5
Jugoslavija 73.9 26.1 7.5


Lihtenštajn 60.0 40.0 10.0
Španjolska 58.0 42.0 13.7


Srednji


Luksemburg 57.0 43.0 10.1
Belgija 53.8 46.2 16.0


Austrija 46.5 53.5 7.8
Engleska 45.0 55.0 20.0
Švicarska 43.0 57.0 15.0


Visok


I. Njemačka 40.4 59.6 19.2
Nizozemska 32.9 67.1 26.5
Danska 19.0 81.0 21.0
Rezultati istraživanja sumirani za sve vrste drveća ukupno pokazuju
da samo u Irskoj nisu utvrđeni podaci o propadanju šuma, zatim da je u
tri zemlje intenzitet oštećenja nizak, u deset zemalja srednji, a u 8 zemalja
su utvrđena jaka oštećenja (Tabela 2). Kod četinjača, rezultati istraživanja
su pokazali da u deset i dvadeset i dvije zemlje oštećenja iznose 45%
i više, a kreću od slabo oštećeno do osušeno (1 do 4. stupnja). To se odnosi
na ove zemlje: Dansku, Belgiju, Z. Njemačku, Jugoslaviju, ČSSR, Nizozemsku,
Švicarsku, Englesku, SSSR (Litva) i Lihtenštajn (Tabela 3a).
Kod listača, ovi rezultati pokazuju, da je od 16 zemalja nivo defolijacije
niži nego kod četinjača u 5 zemalja i to: Italiji, Francuskoj, Finskoj, Jugoslaviji
i Lihtenštajnu (Tabela 4).


U većini zemalja srednje Evrope onečišćavanje zraka je jedan od glavnih
faktora destabilizacije zdravstvenog stanja šuma. U Austriji, ČSSR-u,
Istočnoj i Zapadnoj Njemačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i Jugoslaviji, onečišćavanja
zraka je jedan od bitnih iaktora u određivanju kvalitete šumskih
sastojina. Šumski su ekosistemi pod negativnim utjecajem opterećenja
od SCX, dušičnih spojeva i njihovih atmosferskih produkata, kiselina i ozona.
Onečišćavanje zraka je faktor koji doprinosi oštećenji šuma u Bugarskoj,
Danskoj, Mađarskoj, Italiji (Bolzano-Allo Adige) i F-ngleskoj.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 156     <-- 156 -->        PDF

0O


.„a .3 (N O O OO ^ H (N o-for^-LDi^2L|ooLoooocoo´Olo


O oo (N M O h CO o ^
r-j ^t r~^ -rt * -H ^o


in o oo r-.ro


r´", ro


03


03


a a


O
0-3 t vO CI in ro IO 3> r i n — o o


~>2 D „ t ^ o o o o r-~ ri ON —I O J \0 O on


u o r\ 1-^O rn > O tN ro rN > n n h
´ ´
O p


n ^ r_
u


´r-E ^
n


«J3 <5


f


>N -c VD -o (S ri vO -O 03 -3 vC 03 -o


03 o1 i <—i ´—1 o" r-l PO -+ -1


X r-l <—«——i ´ ´ — — -T
´—´ 5


^
´

X X X X


X X


X


X


X


X


x


y. y.
x x


y


-r 03 O o o x o oo o D in ri —i ro "r-o -I-o -t Tj


o <
M o 3 < <


T_H


o 00 CTN r-~ 0O -o o Q o o> o OC oo o Q in
~D CM \o O or, r-oo OO o oo O r-l
o r-* o rr-i
a in tr 10-on ro i in o r-i


r-l


2 S´o? (N "~~ oo cr.
3 3 i—
« o
rt > o


-r


03


-f ri c^. ^o 00 LO Q o on o O O ""J fN


in » -t


.8*


vO in -C % r-l


-o (N Š T-. T— \0 ^f O tN h


.al


´J 5


^r. Ttmoj^r-(Minmro Tto ^o o o o


2 O -Tf O °o 3! r--m M O^ r^ CO IN 0\ » ^ O ri m o ^


o rnr^oM -H o\ co m ^o ^ *t in o rst
c rsi ON <^ SB *-H in ^o »-^ !n o\ cj\ — oo —<


~
´J in ;5 rn


5 in


*7~^,


<_>


e


ino

´L3o


on PO *» o^rN´^in^H oo ^cotN^fo-HOMoa


o §2 (-vl r^ ^H ON


or.
OH-y) ^


inr-Oovg^t^wSf^^^S^^^S^SSS?. 282 S
i?30—s -

P a


. 03 03 « n "l <3 03 03


1—1 en
en 03 ^


KJ y:


E E -^


-*

oc! 03 M .2, 3p i uU ~03


i-i .S 03 OJ a
—^ 3) 3


—1
"=/J »Co s a g 2: z 5 « -* s s I o r3
- .2 2 3" "3 .a 2 on Oij 3
0


y;


=3 -J H 3 C/3


N CD > > 3 ´OJ C/3 Hoi 3


382
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 157     <-- 157 -->        PDF

LITERATURA


CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION: INTERNATIONAL
CO-OPERATIVE PROGRAMME ON ASSESSMENT AND MONITORING
OF AIR POLLUTION EFFECTS ON FORESTS


— Manual on Methodologies and Criteria for Harmonized Sampling, Assessment,
Monitoring and Analyses of the Effect of Air Pollution of Forests, Hamburg/
Geneva: Programme Co-ordinating Centres / UN-ECE 1986, 97 pp.
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISION FOR EUROPE/FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONSThe Forest Resources of the ECE Region (Europe, the USSR, North America),
ECE/TIM/27, Geneva: United Nations 1985, 223 pp.
UNITED NATIONS´ ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPEImpact of air-pollution damage to forests for reundwood supply and forest
products markets, ECE/AIM/37
New York: United Nations 1987, 110 pp.
— Forest Damage
and Air Pollution.
Report of the 1986 Forest Damage Survey in Europe.
Geneva, 1987, 47 p.
AustrijaKLAUSHOFER, F.; LITSCHAUER, R.; WIE&´INGER, R.: Waldzustanclsinventur:
Untersuchung der Kronenverlichtungsgrade an Wald- and Bestandesriindern.
Wien: Forstl. Bundesversuchsanst., sterr. Agrarverl. 1987, 95 S. = FBVE-
Berichte. Schriftenreihe d. Forstl. Bundesversuchsanst. Nr. 24.

NEUMANN, M.: Kronenansprache und Auswirkung auf die Interpretation. Wien:
Holzkurier 1987, Nr. 42, p. 9—10.

POLLANSCHUTZ, J.; NEUMANN, M.: Liechte Besserung bei den Nadelbaumen.
Wien: Osterr. Forstzeitung 1987, Nr. 11, P. 16—18.

POLLANSCHUTZ, J.: Periodische Luftbildinventur — ein Teilprojekt des osterreischischen
Waldschaden-Beobachlungssystems.
Wien: Osterr. Forstzeitung 1987, Nr. 8, p. 74—76.
KanadaADDISON, P. A.: Monitoring the Health of a forest: A Canadian Approach.
4th World Wilderness Congress, Denver, Colorada, 1987, 10 p.
Ćehoslovačka


— MATERNA, J.: »Waldschden in der CSSR«,
Vienna: Osterreichische Forstzeitung No. 1 (1987), pp. 17—19.
DanskaDe danske skoves sundhedstiistand.
Resullater af overvgningen i 1987.
Ho/sholm: Skov- og Naturslyrclsen 1988, 83 pp.
FinskaJOKOLA-SULONEN, E. L., MIKKOLA, K., NEVALA1NEN, S., YLI-KOJOLA, H.:
Vitality of Conifers in Finland 1985—1986,
Helsinki: Research Bulletin of the Finnish Forest Research Institute — ILME
Project, 1987, 28 pp.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 158     <-- 158 -->        PDF

Francuska


— DEFORPA: Les recherches en France sur le de´prissement des forets. De´prissement
des forets attribue´ a la pollution atmospherigue. ler rapport.
Nancy: GREF-C. Nat. du Genie Rural, des Eaux et des Forets. 1987, 86 p.


I.
Njemačka

FEDERAL MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND FORESTRY: Waldschiiden
in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse der Waldschadenserhebung
1987. Bericht des Bundesministres fiir Erniihrung, Landwirtschaft und
Forsten, Stand Oktober 1987.
Munster-Hiltrup: Landwirtsch.-Verl. 1987, 89 S.
= Schriftenr. d. Bundesmin. f. Ernahr., Landw. u. Forsten, Reihe A: Angew.
Wissensch., Heft 349.
Mađarska


— MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD: Forest Damage Survey 1986 Hungary,
Budapest: Mezgazdasgi s lelmezsugyi Miniszterium, 1987, 16 pp.

HALASZ, G.: The methodology of forest damage survey in Hungary. Proposal
for monitoring broadleaved forests.
Budapest: Min. of Agriculture 1987, 6 p.
Italija


— GELLINI, R., CLAUSER, F.: Prime indagini sur deperimento dei boschi in
Italia,
Rom: Ministerio dell´agricoltura e delle foreste, Collana Verde No. 72, 1986,
99 pp.


Luksemburg


— Inventaire phytosanitaire natonal de la foret luxembourgeoise
— part A. Inventaire des placettes permanentes du »reseau rouge« part B.
Luxembourg: Admin, d. Eaux ct Forets 1987, 48 p.


Nizozemska


— Verslag van de landelijke
Vitaliteitsinventarisalie 1987.
Utrecht: Staatsbosbeheer 1987, 22 p.
= De Vitalitet van het Nederlandse bos no. 5
NorveškaOvervakingsprogram for skogskader.
Arsrapport 1987.
As: Norsk inst. f. skogsforsk 1988, 53 p.
Švedska


— BENGTSSON, G., WULFF, S.: Diksskogstaxeringes Skogskadeinventering Ar
1987 Sanit Sanmanfatting Ar Resultaten 1984—87.
Inst. f. Skogtaxg, Sveriges Landbukuksuniversitel. Umefi, 1987. 26 p.
— National Board of Forestry: Forest Damage Inventory made by the National
Forest Survey 1984—1987. Jonkoping, 1988, 9 p.


ŠvicarskaSANASILVA: Waldschadensbericht 1987.
Bern/Birmensdorf: Bundesaml f. Forstwesen u. Landsch.-Schutz, Eidg. Anst.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 159     <-- 159 -->        PDF

f. d. forstl. Versuchsw. Nov. 1987, 32 L.´.

SINASILVA: Kronenbilder — Couronnes d´arbres — Lc chiomc dcgli alberi
(with defoliation percentages)
Federal Forest Research Inst. Birmensdorf, 1986, 98 p.
EngleskaINNES J. L., BOSWELL R.: Forest health surveys 1987. Part 1: results; Part
2: Analysis and Interpretation.
London: H. M. Station. Off. 1987, 24 p., 52 p.
= Forestry Commision Bulletin 74 and 79.
SADDiagnosing injury to eastern lorest trees. A manual for identifying damage caused
by air pollution, pathogens, insects, and abiotic stresses.
Atlanta GA/University Park PA: USDA For. Serv., Penns. St. Univ. 1987, 122 p.
JugoslavijaKOMLENOVIĆ, Nikola; GRAČAN, Joso; PEZDIRC, Nadežda; RASTOVSKI, Petar:
Utjecaj polutanta na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj. (Influence of depositions on beech forests and spruce plantations in
north western Croatia).
Zagreb: Šum. list, 112 (1988), 5/6, 217—230.

PRPIĆ, Branimir; KOMLENOVIĆ, Nikola; SELETKOVIC, Zvonko: Propadanje
šuma u SR Hrvatskoj. (Forest Decline in the Socialist Republic of Croatia).
Zagreb: Šum. list 112 (1988), 5 6, 195—204.
Ekonomska zajednicaVerordnung (EWG) Nr. 3528/86 ties Rates vom 17. November 1986 liber den
Schutz des Waldes in der Gemeinschaft gegen Luftverschmutzung.
Briissel: Komm. d. Europ. Gem., 1986, 8 S.
= Amtsbl. d. Europ. Gem. Nr. L 326.
Evropska ekonomska Komisija


— Convention on Long-Range Transboundary Air pollution.
Genf: UN-ECE 1981, 9 p.
= Bundesgesetzbl. Jg. 1982, Teil II.
— Common procedures for the ececution of a regular forest damage inventory.
Annex 1, Art. 2, Brussels CEC, 1987, 19 p.
= Official Journal of the EC No. L 161.


— Forest damage and air pollution. Report of the 1986 forest damage survey
in Europe.
Geneva/Bonn: UN-ECE, BML 1987, 47 p.
= ECE/UNEP Project FP/9101—86—05.Diagnosis and classification of new types of damage affecting forests.
Brussels: EEC 1986, 20 p.
= Special EEC edition, Allgemeine Forst-Zeilschrift (Munich, Federal Republic
of Germany).
Dieback of Forests in Europa


Summary


The annual report on withering of forests and air pollution for 1987 was
prepared by the Program Coordination Center (PCC) in conjunction with the
United Nations Ecological Program (UNEP) and the Secretariat of the United
Nations Economic Commision for Europe (ECE). This informative article is
based on the report mentioned above and the relerences supplied.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 160     <-- 160 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


KNJIGE IZ ŠUMARSTVA NA IZLOŽBI »INTERLIBER« NA ZAGREBAČKOM
VELESAJMU 1989. GODINE


Zagrebački velesajam (ZV), koji kao
nasljednik 1908. godine osnovanog sajma
pod nazivom Zagrebački zbor, ulazi u deseto
desetljeće svog postojanja, ove, 1989,
godine, u proljetnom dijelu (krajem mjeseca
travnja) mjesto kumulativnog sajma
priredio četiri specijalizirana. Jedan
od tih bio je i sajam knjiga pod nazivom
»INTERLIBER« na kojem su uz domaće
izdavače bili zastupljeni i izdavači iz raznih
zemalja Europe i USA. Izložbu knjiga
inozemnih nakladnika organiziralo je
zagrebačko poduzeće »MLADOST«* izloživši
knjige po pojedinim izdavačima a
ne po strukama. Od preko 10.000 izloženih
knjiga neposredno za šumarstvo nalazilo
ih se tek, možemo reći, nekoliko
le ih poimence navodimo (u zagradi za
neke knjige naznačene su i cijene — u
»novim« dinarima).


1. Wolfgang Schwene: Leitfaden der
Forstzoologie und des Fortschulz.es gegen
Tiere,
2. Gerd Kriissmann: Handbueh der
Nadelgeholze,
3. Gerd Kriissmann: Die Nadelgeholze,
3. Auflage,
4. A. Mitschel: Die Wald- und Parkbaume
Europas (274.000 din),
5. Andreas Biirtels: Gartengeholze
(958.000 din),
* Za inozemnu i domaću stručnu i znaonstvenu
literaturu IKRU »MLADOST« ima prodavaonica u
Zagrebu u Gundulićevoj ulici br. 7.
6. Gerhard H. Schmidt: Pestizide und
[Jmweltschutz (844.000 din),
7. Groš Plan: Les arbres (800 fotografija
u boji, džepni format, 160.000 din),
8. G. Zauner: Les Coniferes (minivodič
za sve terene, uz fotografije i silhuete
stabala, 67.000 din),
9. Četiri autora (iz SR Njemačke i
USA): Airpollution and Plant-Metabolisme
(833.000 din),
10. *** Agricultural and Forest Meteorologie,
11. Eckar Pott: Wald und Forst (PfLanzen
und Tiere in ihrem Lebensraum —
ein Biotop-Fiihrer, 84.000 din).
Također se vrlo malo knjiga nalazi i
s područja prerade drva. Od tih navodimo
knjigu B. Boulter: Holzdrehen u kojoj
se nalazi 488 slika koje prikazuju
predmeete izrađene tokarenjem iz drva


(308.000 din). Za zaštitu drva bile su izložene
dvije knjige: R. Albrecht: Bauschaden
(Vermeinden, Unterschung, Sanierung
— 502.000 din) i G. Langendorf: Holz
schutz (201.000 din).
Dodajmo da dendrološke knjige (pod
br. 2, 3, 4, 5, 7 i 8) za svaku vrst imaju
i latinski naziv te prema tome nije nužno
bolje znanje jezika za njezinu identifikaciju.
Knjige Kriissmanna i Blirtelsa
(3 i 5) uz pojedinu osnovnu vrstu sadrže
i prikaze brojnih varijeteta i odlika, šio
je zanimljivo za korištenje u dekorativne
tj. parkovne svrhe.


Oskar Piškorić