DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Potencijalno štetni efekti antropogene acidifikacije tla šumskih ekosistema
uzrokuju nedostatak i poremećaj odnosa hraniva, te visoke koncentracije
aluminija i drugih toksičnih metala.


Za šumska tla kritična opterećenja predstavljaju najviše depozicije kiselinskih
spojeva koje ne dovode do kemijskih promjena u tlu što uzrokuje
dugotrajne, štetne efekte na strukturu i funkcioniranje ekosistema. Da bi
se tlo zaštitilo od dugotrajnih kemijskih promjena usljed zakiseljavanja,
koje ne može biti kompenzirano prirodnim procesima, rezerve izmjenljivih
bazičnih kationa se ne smiju smanjiti.


Brzina kemijskog trošenja je najvažniji faktor za određivanje kritičnih
opterećenja kiselinama šumskih ekosistema. Ako količina bazičnih kationa
uslijed trošenja i drugih procesa kao što su atmosferske depozicije i fertilizacija
ne može održati ravnotežu zbog gubitaka kationa odnošenjem biomase
ili drenažom, doći će do gubitka bazičnih kationa u tlu radi promjene
stanišnih uvjeta. Zbog jakog zakiseljavanja doći će do promjene svojstava
tla što može rezultirati opasnim negativnim ekološkim efektima.


Mineralogija tla je kritični faktor za određivanje brzine trošenja kao i
za određivanje kritičnog opterećenja. Neke su informacije dostupne kroz
istraživanja bilanci vodnih slivova, laboratorijska istraživanja te modelske
proračune brzine trošenja i mineraloških uvjeta koji reguliraju te brzine.
Dosadašnje informacije su sumirane i prikazane u 5 klasa osjetljivosti tla
na bazi mineraloškog sastava koji kontrolira brzinu trošenja (Tabela 1). Rasponi
brzine trošenja su korišteni za određivanje kritičnog opterećenja do prvih
50 cm dubine šumskog tla. Ta dubina odgovara otprilike zoni zakorjenjivanja
šumske vegetacije.


Mineraloška i petrografska klasifikacija zemljišnog materijala


Tabela 1


Minerali koji Najčešća
nastaju trošenjem matična
stijena stijena


Kvare Granit
K-feldspat Kvarcit
Muskovil Granit
Plas^ioklas Gnajs
Biotit « 5´Vo)
Biotit Granodiorit


Grauvak
Amfibol Šist


Gabro
Piioksen Gabro
Epidot Basalt
Olivin
« 55´V.i)


Karbonati
Vapnenac
Lapor


Tako se npr. karbonatni minerali brzo rastvaraju uslijed opterećenja
kiselinama i osiguravaju velike količine bazičnih kationa (Klasa 5). U tim
uvjetima kritično opterećenje sa sumporom je veliko. Dok kod drugog eks