DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 137     <-- 137 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
(JDK 630´" 425 + 631.4 Sum. list CXIIT (1989) 363


KRITIČNE VRIJEDNOSTI OPTEREĆENJA
SUMPOROM I DUŠIKOM


Nikola KOMLKNOVIĆ, Joso GRAĆAN


SAŽETAK: U ovom prikazu opisan je rad seminara Radne
grupe: »Kritične vrijednosti opterećenja sumporom i dušikom«.
Seminar je održan u Skoklosteru u Švedskoj od 19. do 24. ožujka
1988. godine.


UVOD


Kritična opterećenja (Loads) LI posljednjih nekoliko godina uzeta su
kao koncept razvoja i primjene kontrolnih strategija prekograničnih onečišćenja
zraka. U okviru Međunarodne konvencije za prekograničnu onečišćenost
zraka na velikim udaljenostima ovaj je koncept upotrijebljen u analizama
kontrolnih strategija u Evropi.


Kritično opterećenje prvi je put upotrebljeno od strane Skandinavskog
savjeta ministara na sastanku u Norveškoj 1986. godine. Termin »kritično
opterećenje« (Critical Load) je definiran i date su granične vrijednosti za
kritična opterećenja sumporom (zakiseljavanje) i dušikom.


Tijekom ožujka 1988. godine Skandinavski savjet ministara u suradnji
sa UN-ECE je organizirao ekspertski sastanak Radne grupe radi daljnjeg
objašnjenja i definiranja koncepta kritičnog opterećenja. Sastanak eksperta
Radne grupe bio je organiziran u 4 podgrupe, i to za:Kritična opterećenja šumskih tala i podzemne vode sumporom,

Kritična opterećenja terestičkih ekosistema dušikom,

Kritična opterećenja površinskih voda sumporom i dušikom,

Biološke posljedice prekomjernog opterećenja terestičkih ekosistema
dušikom.
Koncept kritičnog opterećenja tek je na početku. Dosadašnja znanstvena
saznanja o toj su problematici još uvijek mala. To je posebno slučaj
kod dušika, gdje dugotrajne efekte njega samog i u kombinaciji sa zakiseljavanjem
treba još studioznije izučavati. Radi toga, cilj ovog Sastanka
nije bio davanje apsolutno točnih kritičnih vrijednosti opterećenja, već
da se dadu najbolje sadašnje moguće procjene i poticaj za daljnja istraživanja.
Također se pretpostavlja da će dane vrijednosti za kritična opterećenja
biti od koristi kod prvih procjena ugroženih područja u raznim
dijelovima Evrope.


* Dr Joso Gračan, dr. Nikola Komlcnović, Šumarski institut Jastrebarsko


ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 138     <-- 138 -->        PDF

U radu ove Radne grupe sudjelovala su 72 eksperta iz 15 evropskih


zemalja, Kanade, SAD i Evropske zajednice.


Svi učesnici Sastanka su prihvatili definiciju »kritičnog opterećenja«,
koja je dana na sastanku UN-ECE Radne grupe za dušične okside. Sastanak
je održan u veljači 1988. godine. Kritično opterećenje je:


»Kvantitativna procjena izloženosti jednom ili više polutanata ispod
kojeg se ne primjećuju signifikantni štetni efekti na specificiranim senzitivnim
elementima okoline prema dosadašnjim saznanjma«.


Izloženost (Exposure) znači opterećenje po jedinici površine, npr mol
m—-god—^kg ha~´ god—1.
Polutanti uključuju sumpor i dušik (NOx i NHX).
Signifikantni štetni efekti čine posljedice kraće ili duže izloženosti opterećenju.
Nekoliko tipova štetnih efekata su:


— kemijske promjene tla i vode koje imaju direktni ili indirektni utjecaj
na organizme,

promjene u pojedinim organizmima, populacijama i ekosistemima.
Senzitivni elementi mogu biti dijelovi ili cijeli ekosistem ili razvojni
procesi ekosistema.


Ciljevi sastanka ove Radne grupe bili su:procijeniti znanstvene informacije u odnosu na kritična opterećenja
za šume, tla, vegetaciju (isključivši poljoprivredne usjeve), podzemnu
vodu i površinske vodne sisteme,

utvrditi kritična opterećenja za sumpor i dušik uzevši u obzir osjetljivost
različitih ekosistema,

raspraviti metode za kartiranje i identifikaciju područja koja su u
opasnosti od kritičkih opterećenja,

osigurati znanstvenu podlogu na kojoj će se moći procijeniti kritične
vrijednosti i kritična opterećenja, kao i njihovi odnosi i posljedice,utvrditi praznine u tom području.
KRITIČNA OPTEREĆENJA ŠUMSKIH TALA SUMPOROM


Depozicija spojeva sumpora i dušika koji stvaraju kiseline značajno
doprinosi zakiseljavanju tla i podzemne vode. U šumskim ekosistemima acidifikacija
tla je prirodni proces koji je rezultat slabih kiselina, usvajanja
kationa od strane vegetacije, tvorbe humusa i nitrifikacije. Ti se procesi
neutraliziraju različitim mehanizmima, kao na primjer trošenjem minerala,
premještanjem izmjenljivih bazičnih kationa kao što su kalcij i magnezij,
imobilizacijom sumpora i dušika. Antropogeni unos spojeva koji tvore kiseline
kroz atmosferske depozicije može smanjiti prirodni kapacitet tla za
neutralizaciju kiselosti. To dovodi do ispiranja hranjivih kationa, povećanja
nakupljanja fosfora te mobilizacije aluminija i metala u tragovima.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Potencijalno štetni efekti antropogene acidifikacije tla šumskih ekosistema
uzrokuju nedostatak i poremećaj odnosa hraniva, te visoke koncentracije
aluminija i drugih toksičnih metala.


Za šumska tla kritična opterećenja predstavljaju najviše depozicije kiselinskih
spojeva koje ne dovode do kemijskih promjena u tlu što uzrokuje
dugotrajne, štetne efekte na strukturu i funkcioniranje ekosistema. Da bi
se tlo zaštitilo od dugotrajnih kemijskih promjena usljed zakiseljavanja,
koje ne može biti kompenzirano prirodnim procesima, rezerve izmjenljivih
bazičnih kationa se ne smiju smanjiti.


Brzina kemijskog trošenja je najvažniji faktor za određivanje kritičnih
opterećenja kiselinama šumskih ekosistema. Ako količina bazičnih kationa
uslijed trošenja i drugih procesa kao što su atmosferske depozicije i fertilizacija
ne može održati ravnotežu zbog gubitaka kationa odnošenjem biomase
ili drenažom, doći će do gubitka bazičnih kationa u tlu radi promjene
stanišnih uvjeta. Zbog jakog zakiseljavanja doći će do promjene svojstava
tla što može rezultirati opasnim negativnim ekološkim efektima.


Mineralogija tla je kritični faktor za određivanje brzine trošenja kao i
za određivanje kritičnog opterećenja. Neke su informacije dostupne kroz
istraživanja bilanci vodnih slivova, laboratorijska istraživanja te modelske
proračune brzine trošenja i mineraloških uvjeta koji reguliraju te brzine.
Dosadašnje informacije su sumirane i prikazane u 5 klasa osjetljivosti tla
na bazi mineraloškog sastava koji kontrolira brzinu trošenja (Tabela 1). Rasponi
brzine trošenja su korišteni za određivanje kritičnog opterećenja do prvih
50 cm dubine šumskog tla. Ta dubina odgovara otprilike zoni zakorjenjivanja
šumske vegetacije.


Mineraloška i petrografska klasifikacija zemljišnog materijala


Tabela 1


Minerali koji Najčešća
nastaju trošenjem matična
stijena stijena


Kvare Granit
K-feldspat Kvarcit
Muskovil Granit
Plas^ioklas Gnajs
Biotit « 5´Vo)
Biotit Granodiorit


Grauvak
Amfibol Šist


Gabro
Piioksen Gabro
Epidot Basalt
Olivin
« 55´V.i)


Karbonati
Vapnenac
Lapor


Tako se npr. karbonatni minerali brzo rastvaraju uslijed opterećenja
kiselinama i osiguravaju velike količine bazičnih kationa (Klasa 5). U tim
uvjetima kritično opterećenje sa sumporom je veliko. Dok kod drugog eks
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 140     <-- 140 -->        PDF

trema (Klasa 1) u tlima dominiraju minerali kao što su to kvare i mikroklin
koji imaju ograničenu sposobnost neutralizacije unesenih kiselina. Tla,
koja su nastala iz tih minerala imaju slabu zasićenost bazama i vrlo ograničen
kapacitet za neulrlizacije kiselina. Kritično opterećenje za takva tla mora
biti nisko. Pored toga, nekoliko drugih faktora utječe na osjetljivost
tala na zakisel javan je. Tu spadaju: klima, hidrologija, biološki procesi, dubina
tla, tekstura i kemijska svojstva (Tabela 2). Ti će faktori utjecati na
kritično opterećenje u bilo kojem području.


Faktori koji utječu na kritično opterećenje šumskih tala


Tabela
Faktor Snižava vrijednost
kritičnog opterećenja
Povisuje vrijednost
kritičnog opterećenja
Oborine visoke niske
vegetacija
Nagib
Tekstura tla
Drenaža tla
četinjače
visok
grubo-pjeskovr
dobra
listače
nizak
fina struktura
slaba
Dubina tla
Kapacitet tla za
adsorpciju sulfata
Depozicija bazičnih
kationa
plitko
nizak
niska
duboko
visok
visoka


Kritična opterećenja za kiselinske spojeve sumpora koji su dobiveni
gornjim postupkom i bazirani na dosadašnjim saznanjima prikazana su u
Tabeli 3.


Kritično opterećenje za šumska tla (0—50 cm)
Tabela 3


Ukupni acid i te t Ekvivalentna količina sumporu


Klasa


kmoKH´Vkm- god.
kg/ha god.


<20 <3
20—50 3—8
50—100 8—16
100—200 16—32


>200
>32


Ako uvjeti dani u ´tabeli 2 povećavaju osjetljivost tada treba primjeniti
niži limit kritičnog opterećenja. Kada uvjeti odgovaraju osjetljivosti tla.
tada se može primjeniti gornji limit za kritično opterećenje.


Visoko kritično opterećenje u klasi 5 može biti definirano (ograničeno)
drugim limitirajućim faktorima kao što su kritične vrijednosti polutanata.


KRITIČNA OPTEREĆENJA TERESTICKJH EKOSISTEMA DUŠIKOM


Procjena kritičnog opterećenja dana je na bazi službene definicije:radi se o tlu kao glavnom elementu ekosistema i kao glavnom supstratu
za uspijevanje biljaka i drugih živih organizama,


ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 141     <-- 141 -->        PDF

— djelovanje se odnosi na bar jednu ophodnju drveća,

cilj je zaštita tla od dugotrajnih kemijskih promjena s obzirom na
zasićenost
bazama.
Kritična opterećenja se izvode na bazi:


— fizioloških i kemijskih pretpostavki obzirom na ulogu amoniuma i nitrata
u ekosistemu,
postojećih podataka o ispiranju nitrata iz ekosistema na osnovu studija
bilansa u raznim dijelovima Evrope,

teoretskim pretpostavkama o bilanci dušika, učešću dušika u biomasi,
nakupljanju i ispiranju, i bilanci bazičnih kationa koji učestvuju u biomasi
i ispiranju, ovisno o opterećenju dušikom i sumporom.
Kritična opterećenja su izvedena s obzirom na cilj održavanja stabilnosti
ekosistema držeći sumu izmjenljivih bazičnih kationa konstatnom. Da bi
se održala stabilnost budžeta bazičnih kationa (BC), (tj. izmjenljivi Ca, Mg,
K, Na) mora se uspostaviti slijedeća ravnoteža:


(1) BC < BC + BC — BC
ispiranje trošenja nakupljanja rast


Pod pretpostavkom da su bazičnim kationima pridodani samo nitrati i
sulfati proizlazi:


(2) Nitrati + Sultati < BC
ispiranje ispiranje ispiranje


Ako bi bili drugačiji odnosi dolazi do Al ispiranja. Kombinacijom (1)
i (2) dolazi do


(3) Nitrati < BC + BC — BC Sulfati
ispiranje trošenje depozicije rast ispiranje


Doda li se ravnoteža dušika tada treba postojati:


(4) N < N + N + N + N
ulaz rast [mobilizacija mineral izaći ja denitriiikacija


— N + N
fiksacije ispiranje


Pretpostavka 1: N denitrifikacija i N fiksacija su mali osim kod vrlo vlažnih
tala (denitrifikac´ja) ili kod vrsta koja fiksiraju N (Alnus). Inače
se može zanemariti denitrifikacija i fiksacija N.


Na osnovi Pretpostavke 1 i jednadžbe 4 proizlazi:


(5) N < N + N — N + Pristupačni nitrati
ulaz rast imobilizacija mineralizacija
ispiranje


Pretpostavka 2: Do neto ´mobilizacije tj. N imobilizacija — N mineralizacija
dolazi jedino ako su u tlu stabilni N-C spojevi. Tvorba spojeva je
vrlo spora (nekoliko stotina godina) i kreće se oko 1 do 3 kg ha-1 god.—1.


367
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 142     <-- 142 -->        PDF

Kritična N opterećenja za produktivne šume (kg N ha— l god.—1)** na dobro
dreniranim staništima pod pretpostavkom čistih sječa


Tabela 4


M T i-
N-nakupl.,an.,eu biomasi
Nakupljanje
pristup 4 n)s ;
h
N t]
[spiranje **
,, ...» . KT
Knticni N
unos*
Slaba produkcija
neto N imobilizacija 1—6 1—3 1—2
Slaba produkcija
neto N mineralizacija 1—6
Visokaneto N
produkcija
imobilizacija 5—15 1—2 7—20
Visokaneto N
produkcija
mineralizacija 5—15 U´-


* Svako unošenje N u poremećeni ekosistem odlaze oporavak
""-´´ Kritični N unos može se približiti trošenju ako je malo opterećenje sumporom


*** Tznosi se mogu pretvorili u mol m ´
god.-1 dijeljenjem sa 140.


Kritična N opterećenja za različito produktivne ekosisteme
(kgNha -1 god."1)
Tabela 5


Ekosistem Kritično
opterećenje


Listače** 5—20*
Četinjače´´´´´´ 3—15Grmlje
3— 5*
Livade 3—10*
Močvare 3— 5*


Kod zrelih sastojma opterećenje se može približiti 0


´´* Nestabilni ekosistem treba imati opterećenje blizu 0


*** Bez većeg smanjenja N gospodarenjem


Ako se pretpostave kritične koncentracije nitrata za podzemnu vodu
od 50 mg/l (EEC standard), a suvišak oborina varira između 100—400 mm
godišnje, dolazi do kritičnog opterećenja od 10 do 40 kgNha—1 god.—1


BIOLOŠKE POSLJEDICE PREKOMJERNOG OPTEREĆENJA
TERESTIČKIH EKOSISTEMA DUŠIKOM


Pod pretpostavkom da je kritično opterećenje dušikom utvrđeno, te
da je preveliko, tada dolazi do biološko-ekoloških posljedica. Metode koje
se upotrebljavaju za otkrivanje promjena uključuju eksperimente u kontroliranim
uvjetima, kemijske analize i komparacije florističkih i faunističkih
sastava u prostoru i vremenu u terenskim (poljskim) uvjetima.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 143     <-- 143 -->        PDF

Upotrebljava se definicija prema kojoj je kritično opterećenje kvantitativna
procjena izloženosti depoziciji NHX i ili NOs ispod koje empirski
utvrđene promjene strukture i funkcioniranja ekosistema nisu vidljive prema
sadašnjim saznanjima. Općenito uzevši promjene ekosistema se mogu
kretati od epizodnih reakcija do procesa čije djelovanje dolazi do izražaja
nakon nekoliko stoljeća.


Sažetak bioloških posljedica i kritična opterećenja navode se nastavno:


Procjena
kritičnog


Sistem Kriterij Podaci


opterećenja
kg N ha sod.


Litoralne
zajednice
Močvarna
tla
Plitke mekane vodene zajednice
osjetljive na NIL,, kada je nizak NO:!,
kritično opterećenje kao NH(.
Treset vrlo osjetljiv na NO(
manje na NH/,).
Reakcija vrlo brza radi toksičnosti,
5—10 kg manje od godinu dana.
NI.
NL, GB
Vrištine
Moguće promjene u flori, npr. povećani
rast grmlja i drveća, međutim druga
hraniva, kao npr. K ograničavaju rast
Smanjena otpornost vrišita
(Calluna) na mraz.
Promjene u biljnoj zajednici
ovisne o kapacitetu trošenja.
Niska puferna sposobnost tala.
Vriština pretvorena u livade
5—10
5—20
7—10
>20
SW, GB
BRD
NI.
NL
NL
Četinjače
Intenzivno gospodarenje (paša + ciklično
paljenje + odnošenje površinskog dijela tla)
Calluna i Erica se mogu zadržati.
Neravnoteža hraniva zbog visokog unosa
N ovisi o koncentraciji Mg i Ca i
intenzitetu nitrifikacije.
Najosjetljivi sistemi.
40
10—12
NL
NL
Promjene u sastavu prizemnog rašća
idu prema nilrofilnim vrstama, ali
kritično opterećenje ovisi o usvajanju
od strane drveća i saturaciji. >20 NL
Listače
Gospodarene borove šume, pozitivan rast
kroz 15 godina s primjenom godišnje
lertilizacije sa NIL, N03 do 30 kg, ali
promjene u sastavu prizemnog lišća.
Promjene u sastavu prizemnog rašća
prema nilrofilnim vrstama. <15 SW


Kritično opterećenje ovisi o: tipu ekosistema, načinu prošlog i sadašnjeg
gospodarenja (tj. odnošenju N ili primjeni drugih hraniva), svojstvima
tla, npr. nitrifikacijskoj sposobnosti tla. Štetno djelovanje suviška dušika
na organizme ili sisteme očituje se u toksičnom djelovanju na organizme,
promjeni kompetivnih odnosa između populacija, promjeni fizičke strukture
biocenoza i povećanoj homogenosti okoline.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 144     <-- 144 -->        PDF

U srednjoj Evropi 65´Vo do preko 80-Vo proučavanih vaskularnih biljaka
može uspijevali na tlima siromašnim dušikom. Većina tili vrsta nije posebno
osjetljiva na zakiseljavanje.


Postoje mnogi ekosistemi za koje se ne mogu odrediti vrijednosti kritičnih
opterećenja. Osjetljivi mogu biti npr. planinski ekosistemi, pašnjaci
i stare negnojene livade u poljoprivrednim područjima, ekosistemi u kojima
su dominantni lišajevi i dine.


Važne interakcije između prevelikog opterećenja dušikom nastaju kad
su prisutni drugi polutanti u zraku i tlu, zatim kada dolazi do promjene
klimatskih uvjeta (suša, mraz, vjetar, suha zima), te promjena arhitekture
krošanja. Suvišak dušika povećava djelovanje patogena i mikroorganizama.


Suvišak dušika djeluje na promjenu arhitekture krošanja, a lime i na
promjenu mikroklime, depozicije dušika, te na biljne i životinjske populacije.
Kemijske promjene u lišću mogu također mijenjati sastav prizemnog
rašća, što također dovodi do daljnjih promjena u ekosistemu. Sve to može
utjecati na razvoj tla.


ZAKLJUČNE NAPOMENE


Granična opterećenja za sumpor i dušik data su na osnovu rezultata
istraživanja do kojih se je došlo u nekim najrazvijenijim zemljama (Švedska,
SR Njemačka, Nizozemska, V. Britanija i dr.) pa su ona i prilagođena
njihovim uvjetima. Predloženu klasifikaciju treba međutim temeljito testirati
na većem broju različitih ekosistema i u više zemalja. U tu svrhu biti će
potrebno i kod nas realizirati određeni program istraživanja te istu dopuniti
i prilagoditi našim uvjetima. Pri tome se je neophodno uključiti u odgovarajuće
međunarodne istraživačke projekte.


Značajne napore neophodno je uložiti na usavršavanju i standardiziranju
metoda za utvrđivanje ukupnih, posebno suhih depozicija. Predložene
granične vrijednosti solidna su osnova za daljnji rad na unapređivanju
strategije kontrole opterećenja šumskih i drugih ekosistema depozicija sumpora
i dušika.


LITERATU R A


Boxman, D., van D i j k, H., Roelfs, J. (1988): Critical loads for nitrogen
with special emphasis on amonium. Critical Loads for Sulphur and Nitrogen,
UN-ECE and NCM Workshop, 295—322.


Ellenberg , H. (1988): Floristic changes due to nitrogen deposition in central
Europe. Critical Loads for Sulphur and Nitrogen, UN-ECE and NCM Workshop,
375—384.


Eriksson , E. (1988): Retention and release of sulphate in soils. Critical Loads
for Sulphur and Nitrogen, UNECE and NCM Workshop 151—184.


Gunder sen, P., Rasmus.sen, L. (1988): Nitrofication, acidification and
aluminium release in forest soils. Critical Loads for Sulphur and Nitrogen,
UNECE and NCM Workshop, 225—268.


Hallgren , J-E., Nasholm , T. (1988): Critical Load for nitrogen. Effects on
forest conopies. Critical Loads for Sulphur and Nitrogen, UN-ECE and NCM
Workshop, 323—333.


370
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 145     <-- 145 -->        PDF

Liljelund, J-E., Tors lesson, P. (1988): Critical Loads of nitrogen with
regards to effects on plani composition. Critical Loads for Sulphur and
Nitrogen, UN-ECE and NCM Workshop, 363—374.


Rosen , K. (1988): Effects of biomass accumulation and forestry on nitrogen
in forest ecosystems. Critical Loads for Sulphur and Nitrogen, UN-ECE and
NCM Workshop, 269—294.


Svedrup, H., Warfvinge, P. G. (1988): Assessment of critical loads of acid
deposition on forest soils. Critical Loads for Sulphur and Nitrogen, UNECE
and NCM Workshop, 81—130.


Critical Values of Loading with Sulphur and Nitrogen


Summary


Load limits for sulphur and nitrogen are given on the basis of investigation
results obtained in some of the most developed countries (Sweden, German Federal
Republic, Netherlands, Great Britain, etc.) and the results are adapted to
their conditions. However, the proposed classification should be thoroughly tested
on the large number of different ecosystems and in more countries. For this
purpose it will be necessary to realise a special programme of investigation in
Yugoslavia, and to expand and adjust it to our conditions. At the same time it
is necessary to join in relevant international research projects.


Considerable efforts should be made to improve and standardize methods
for determination of total, particularly dry, deposits. The proposed limit values
constitute a solid basis for further work on the improvement of strategy for
controlling the loading of forest and other ecosystems of sulphur and nitrogen
deposits.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 146     <-- 146 -->        PDF

OBAVIJEST


Na 4. sjednici PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava ineženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, koja
je održana 21. prosinca 1988. godine, donijela je


ODLUKA


Godišnja pretplata na ŠUMARSKI LIST za 1989. g.
iznosi:


— zaposleni članovi
dinara 20.000.—
— Studenti, đaci i umirovljenici dinara 10.000.—
— organizacije udruženog rada dinara 200.000.—

za inozemstvo 40 SAD dolara na
dan lakturiranja
Zagreb, 05. 01.1989.
Predsjednik Predsjedništva
(Adam Pavlović, dipl. inž.)


Naš TEKUĆI RAČUN kod SDK:
30102-678-6249