DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 127     <-- 127 -->        PDF

nije napisano ništa. Štoviše, u istom svesku, u članku pod naslovom »Sušenje
šuma« izraz umiranje šuma« nijednom se riječju ne spominje, iako
se opširno govori o svim uzročnicima sušenja, uključivši i kisele kiše, kojima
»mnogi pripisuju ugibanje šuma u Evropi i Americi«. Međutim,
autor toga članka gotovo u isto vrijeme objavljuje i članak pod naslovom
»Uzroci umiranja šuma u nas i u svijetu«, u kojem, između ostalog objašnjava
razliku između sušenja i umiranja šuma (Android, 1986). Da
li je to bila »omaška« redakcije Šumarske enciklopedije ili autora članka?
Ili je autor napisao članak sporazumno s redakcijom? Bilo kako bilo,
očito je da ponekad ne znamo što ćemo s izrazom umiranje šuma, da nam
on samo smeta i nepotrebno stvara zbrku. I dobro je da je, slučajno ili
ne, Šumarska enciklopedija ostala bez umiranja šuma.


DA LI JE UMIRANJE ŠUMA DOBAR TERMIN?


Kad je jasno da je termin umiranje šuma sa stručnog šumarskog stajališta
nepotreban, pa i štetan, onda je manje važno da li je taj termin
dobar još i s jezičnog gledišta. Ipak, razmotrimo i to pitanje.


Smrt je prirodni završetak trtljanja svakog živog bića pa je prema
tome jedna od njegovih bitnih značajki. Svako živo biće, tj. biljka, životinja
i čovjek, mora prije ili kasnije umrijeti. No, glagol umrijeti upotrebljava
se u našem jeziku samo za ljude (uz izraze kao što su npr. preminuli
i si., koje ovdje, dakako, ne uzimamo u razmatranje). Za biljke
se najčešće kaže da se suše, ugibaju, venu i si., a za životinje da ugibaju.
Žalo se svakome našem čovjeku koji se prvi put susreće s umiranjem
šuma taj izraz mora učinili stran i neprirodan (čak pomalo i tajanstven).
Ili, kako kaže Mačc k (1988): ». .. umiranje gozdov, kar je nenavadno,
saj so negdaj poleg ljudi umirale le čebele.« To je točno, iako valja primijetiti
da se samo u običnom govoru, osobito među pčelarima, može čuti
da i pčele umiru, ali se u stručnoj literaturi i za njih, jednako kao i za
druge životinje, upotrebljava izraz ugibanje. Evo jednog primjera iz »Poljoprivrednog
savjetnika«: »... pčele pokazuju znakove nemira, izlaze na
poletaljku i često padaju na tlo, gdje ugibaju.« (Banožić , 1985).


Što vrijedi za pojedine biljke, to naravno vrijedi i za skupinu ili zajednicu
biljaka (fitocenozu), dakle i za šumu. Prema tome, ni šume ne
umiru, nego se jednostavno suše, ugibaju ili propadaju, bez obzira na
uzroke i veličinu povšine.


Za zajednicu biljaka i životinja (biocenozu) ne može se, dakako, reći
da se suši, nego ugiba ili propada.


Ako pak želimo uzeti u obzir još i neživu komponentu šumskog ekosistema
(abiocen) onda nije prikladna ni riječ ugibanje, jer ono što nije
živo ne može ni ugibati. No za ekosistem kao cjelinu može se kazati da
propada, šio se doista često i kaže. Tako je npr. u Sarajevu 1988. godine
održano Savjetovanje o temi »Propadanje šumskih ekosistema«.


Vrijedno je nešto više reći i o izrazu »šume boluju«, upotrijebljenom
u već spomenutom članku »Vikenda«. S obzirom na popularni karakter


353