DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 10     <-- 10 -->        PDF

PROPADANJE ŠUMA U HRVATSKOJ


U uvodu smo napomenuli da se propadanje šuma u Hrvatskoj odnosi


pretežno na jelu i hrast lužnjak dok je popis šuma u 1987. godini pokazao


i značajna oštećenja ostalih vrsta drveća.


U prilogu dajemo tablice i histograme rezultata utvrđivanja oštećenja


šuma u SR Hrvatskoj i to razlučeno na četinjače i listače te razlučeno po


glavnim vrstama šumskog drveća.


U grafikonu dajemo istovremeno i postotke oštećenja četinjača i listača


za Jugoslaviju (S i s o j e v i ć, 1988).


Vidimo da su četinjače u SR Hrvatskoj oštećene 55,5%, a stupnjevi oštećenja
2—4 iznose čak 22,8%. Kod listača je stanje povoljnije gdje stupnjevi
oštećenja 2—4 iznose 6%.


Iz tablice i grafikona oštećenosti pojedinih vrsta drveća vidimo da je
jela jako oštećena. Njeno sveukupno oštećenje iznosi 72,2%. Na stupnjeve
oštećenja 2—4 otpada 38,5´Vo, a 3 i 4 čak 11.5*/«. Velika oštećenja ustanovljena
su kod hrasta lužnjaka i kitnjaka, pitomog kestena i poljskog jasena, a nisu
za potcjeniti oštećenja obične bukve od 19,4" „ koja sudjeluje u šumskom
fondu Hrvatske s 40%.


Posebno nas zabrinjava značajno oštećenje jelovih i lužnjakovih stabala
jer su to glavne ekološke i gospodarske vrste drveća naših šuma. Oštećenja
jele značajna su u Dinaridima Hrvatske i to naročito u šumama Gorskog
kotara dok je propadanje šuma hrasta lužnjaka vrlo naglašeno u šumama
Odranskog polja pokraj Zagreba te u Sunjskom polju pokraj Siska.


PRETPOSTAVKE UZROKA PROPADANJA ŠUMSKOG DRVEĆA


Prije kojih 200 godina započelo se kod nas s organiziranim korištenjem
šuma. U 17. stoljeću pokrivena je Hrvatska prirodnim šumama prašumske
strukture koje su vrlo stabilne. Tadašnje šume korištene su vrlo malo, većinom
uz ljudska naselja za lov i pašu. Dalje od naselja prostor je pokriven
prašumama koje se razvijaju bez čovjekova utjecaja i predstavljaju ekološko
uporište toga prostora.


U području krša u prostoru nekadašnjih civilizacija (Grčka, Rim) dio
šuma je tisuću i više godina degradiran pod utjecajem ekstenzivne poljoprivrede
i to posebno stočarstva (kozarstvo). Najviše degradiranih šuma je
u mediteranskom i submediteranskom pojasu uz Jadransko more te u visoravnima
kontinentalnog krša (Lika, Kordun).


Poslije organizirane sječe šuma u 18. stoljeću slijedi njihova obnova
i promjena u sastavu vrsta drveća u odnosu na nekadašnje prašume. Šumarstvo
je težilo osnivanju čistih jelovih i smrekovih sastojina u pojasu šume
bukve i jele u Dinaridima (Abieti-Fagetum illyricum) te osnivanju čistih sastojina
hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Posavine i Podravine. Razlog
ovome postupku je težnja za povećanjem vrijednosti šumskih sastojina davanjem
prednosti vrednijim vrstama drveća. Ovakav zapadnoevropski šumarski
trend ubrzo je napušten u Hrvatskoj (P e t r a č i ć, Ani ć i dr.) što,
dakako, nije moglo izmijeniti nepovoljnu strukturu dijela naših šuma. Šu