DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 93     <-- 93 -->        PDF

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


SEMINAR U AVIGNONU, 14—18. OŽUJKA 1988. GODINE


Ovo je međunarodni zaštitni znak — simbol
opasnosti za svjetske šume od vatre.
Pet listova na drvetu predstavljaju pet
kontinenata, koji će zajednički povezani
svladati opasnost od divljih požara po
šume — jedno od najvećih bogatstava svijeta.


INFORMACIJA


sa seminara o propisanom (kontroliranom) paljenju — silvikulturnim tehnikama
za izvođenje redukcije zapaljivog materijala u mediteranskim šumama u cilju
zaštite od požara, koji se održao od 14. ožujka do 18. ožujka 1988. g. u Avignonu
(Francuska).


Seminar je održan pod pokroviteljstvom F.A.O. (Organizacija Ujedinjenih naroda
za prehranu i poljoprivredu silva mediteranea) i I.U.F.R.O. (Međunarodno
udruženje instituta za šumarska istraživanja), a u organizaciji Instituta za poljoprivredna
istraživanja I.N.R.A. odio za šumarska istraživanja — stanica za mediteransku
silvikulturu.


I.N.R.A. je pozvala sve znanstvenike i stručnjake, posebno one iz mediteranskih
zemalja koji rade na propisanom (kontroliranom) spaljivanju sloja prizemnog
rašća i otpadnog mrtvog šumskog materijala ili koji žele upotrijebiti ove tehnike,
kako bi se na ovom seminaru upoznali s tehnikama i metodama uz praktična
spaljivanja na terenu, koja se primjenjuju u jugoistočnoj Francuskoj.
Ovaj seminar je dogovoren na zajedničkom skupu FAO/ILO/ECE/IUFRO održanog
u Valenciji (Španjolska) od 30. rujna do 4. listopada 1986. godine, kao nastavak
i zaokruženje tematike o zaštiti šuma od požara. Sudjelovale su delegacije
iz 9 mediteranskih zemalja, Savezne Republike Njemačke, Poljske i SAD. Ukupno
je bilo 75 predstavnika, a iz Jugoslavije osim mene, bio je i drug Milan Sisojević,
dipl ing., rukovodilac grupe za šumarstvo iz Saveznog komiteta za poljoprivredu
iz Beograda. Na seminaru su učestvovali i predstavnici IUFRO-a, FAO-a, CIHEAM-a
(internacionalni centar poljoprivrednih i šumarskih studija Mediterana) i INRA-e.


Rad se odvijao prema utvrđenom dnevnom redu i to tako što su se u dane
14, 17, i 18. ožujka podnosili referati uz diskusiju, a 15. i 16. ožujka rad se odvijao
na terenu po šumama jugoistočne Francuske uz predviđene eksperimente kontroliranih
spaljivanja.


Tijekom dva dana u dvorani Centre de Congres du Palais des Papes u Avignonu
podneseno je 17 referata, na temu različitih metoda propisanog paljenja u šumskim
populacijama, zakonodavstvo i propisi o upotrebi vatre u šumi, efekti kontroliranog
spaljivanja kao mjere sprečavanja požara, procjena bioloških efekata,
potrebe o ograničenju kontroliranog spaljivanja u prirodnim šumama i nasadima
i kompariranje efekata propisanih vatri u kombinaciji s primjenom kemijskih
sredstava, kao i mehaničkim čišćenjem strojevima.


187
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Praktični dio rada seminara odvijao se na terenu obilaskom oglednih šumskih
polja, najprije u šumama La Roque d´Antheron. Na tim oglednim poljima vršena
su 1984, 1987. i 1988. godine različite metode kontroliranog spaljivanja u cilju
suzbijanja gorivog materijala pod šumskim sklopom, čime se smanjuje rizik od
nastanka nekontroliranog požara, te komparirane i opisane njihove prednosti, vrste
šteta i ograničenja.


U internacionalnom centru visokih agronomskih studija Mediterana u Gardanneu
prezentiran je termički tunel za ispitivanje gorivosti šumskog raslinja.
Tunel se sastoji od snažnog ventilatora koji simulira različite brzine vjetra, pokretnih
vagoneta na kojima se kao u prirodnom ambijentu postavlja ispitivani
materijal, a fiksni pirometri razmješteni po duljini i visini tunela mjere temperaturu
gorenja.


U međuregionalnom centru koordinacije operacija pomoči civilne sigurnosti
(CIRCOSC), u Gardanneu, prezentiran nam je kompletan rad centra koji štiti jugoistočni
dio Francuske i Korziku. Na velikoj zidnoj karti prikazana je opažačka
služba koja je u izravnoj radio vezi s centrom, koji raspolaže s određenim zračnim
i zemaljskim snagama i po potrebi ih šalje u akciju. Prikazana je i mreža
meteoroloških stanica (klasičnih i automatskih) koje svoje podatke šalju u meteorološki
centar u Pariz, a odatle obrađene preko satelita primaju putem monitora.
U svakom trenutku na monitoru prikazuju se prizemna sinoptička situacija, brzina
vjetra, temperatura i relativna vlaga zraka, te visinska karta na 500 hPa. Putem
trokuta raznih boja označene su na karti sitne razmjere područja klasa opasnosti
za pojavu šumskog požara.


U međuregionalnom centru za osposobljavanje Civilne sigurnosti (CIFSC) u
Gardanneu, direktor škole potpukovnik civilne sigurnosti g. Deblaise govorio je


o 20-godišnjem radu te škole u osposobljavanju mladih generacija u domeni civilne
sigurnosti u koje spada i zaštita šuma od požara. Nakon razgledanja škole u
dvorani je prikazan film o jednom velikom šumskom požaru i akciji suzbijanja
istog.
Slijedečeg dana organiziran je odlazak autobusom na teren i obilazak oglednih
šumskih polja INRA-e u d´Ollieresu, s lijeve i desne strane puta D3. Na tim
parcelama su 1985. godine vršeni eksperimenti (sastojine Quercus pubescens) tretiranjem
raznim herbicidima i spaljivanjem. Naglašena je djelotvornost kad se
kontrolirano spaljivanje vrši kombinacijom s glyphosatima.


Na oglednim šumskim poljima u de Mazaguesu (Var) opisane su i komparirane
različite metode, djelomično udruživanjem glyphosata s kontroliranim spaljivanjem.
Izloženi su glavni rezultati o njihovom djelovanju na različite etaže
sastojine, kao i prvi izvedeni zaključci.


G. J. C. Valette demonstrirao je meteorološki mobilni komplet koji se sastoji od
ručnog anemometra koji pokazuje brzinu vjetra i suhi i mokri termometar sa
ručkom za okretanje za mjerenje temperature i relativne vlage zraka. Naglasio
je značaj mjerenja meteoroloških elemenata, jer se bez toga ne može vršiti niti
jedan od propisanih metoda kontroliranog spaljivanja šumske leževine i sloja prizemnog
rašća. Izvan optimalnih se uvjeta ili ne postižu željeni rezultati, vatra se
sama po sebi ugasi, ili se dogodi da vatra izmakne kontroli pri čemu mogu nastati
velike štete. Meteorološki elementi prilikom eksperimentalnog spaljivanja
na oglednim parcelama INRA-e u de Mazaugeusu bili su: t = 10°C, U = 90% i
v = 1—5 m/s.
188
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Posljednjeg dana rada seminara u petak, 18. ožujka, bilo je govora na temu
međunarodna suradnja i kooperacija, a uvodnu riječ je dao g. Delabraze. Govorio
je o radu i problemima Silva Mediterranaea, a o radu organizacije IUFRO govorio
je g. Robert Martin. Naglašena je potreba za razmjenom informacija kako o metodama
i opremi za prevenciju i kontrolu tako i istraživačke aktivnosti i rezultate,
osposobljavanje i sigurnost.


Na ovom seminaru nije donesen jedinstven zaključak, več je ostavljeno, da
svaki sudionik ponese onakav zaključak kakav je stekao sintezom praktičnih iskustava
i teorijskih spoznaja sa ovog vrlo uspjelog seminara u Avignonu. Seminar
je završio s radom prema programu u 12,00 sati.


Na zahtjev sudionika iz Jugoslavije kao i na zahtjev delegacije iz Italije, direktor
stanice za mediteransku silvikulturu INRA g. Helfried Oswald omogućio
nam je od 14 do 19 sati razgledanje laboratorija i opreme pomoću koje se vrše
ispitivanja zapaljivosti i gorivosti mediteranskog raslinja, i to nakon zvaničnog
zatvaranja seminara. Pored detaljnog prikaza laboratorijske opreme i instrumenata,
gosp. Jean-Charles Valette je na epiradiateru za sve prisutne izvršio nekoliko
pokusa ispitivanja zapaljivosti i gorivosti mrtvih borovih iglica Pinus halepensisa.
Rezultati mjerenja svrstavaju se u 5 kategorija (klasa) unose u kompjutor
i nanašaju na vegetacijske karte. Te karte dostavljaju se šumarskim organizacijama
(radi suzbijanja najzapaljivijih vrsta — metodama kontroliranih paljenja)
kao i vatrogasnim organizacijama (radi upozorenja na kategorije rizika u području
kojeg štite).


Rad seminara u dvorani — autori i referati:


Ponedjeljak 14. 03. 1988:


Predsjedavajući: MOREIRA da SILVA (Portugal) i KURPANOV (Bugarska)Goldammer , J.: Ograničenja i potrebe u održavanju ili obnavljanju namjernih
požarnih režima u prirodnim šumskim predjelima i nasadima.
— Valette , J.C.: Različiti tipovi kontroliranih požara.

Martin , R.E.: Efektivnost kontroliranog spaljivanja kao mjere sprečavanja
požara.
— Rego, F.: Istraživanja kontroliranih vatri u Portugalu i neki rezultati.
— Calabri , G.: Uvođenje kontroliranih spaljivanja u Italiji.

Vele z Munoz , R.: Kontrolirana spaljivanja u programima sprečavanja šumskih
požara.
Četvrtak 17. 03. 1988:


Predsjedavajući: CALABRI (Italija) i DIMITROV (Jugoslavija)Lambert , B.: Kontrolirano spaljivanje sa ispašom u pustopoljini sa zimzelenim
žbunjem Cistus monspelliensis i Ulex parviflorus.
— E s h e t, A.: Upravljanje šumama i sprečavanje požara u gornjem galilejskom
području Izraela.
Predsjedavajući: MARTIN (SAD) i EGGERMONT (Francuska)Karlikowski , T.: Procjena bioloških efekata šumskih požara na sastojine
škotskog bora (Pinus sylvestris).


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 96     <-- 96 -->        PDF


Rigolot , E.: Utjecaji kontroliranih požara kod eldarskog bora (Pinus eldadarica)
i arizonskog čempresa (Cupressus arizonica).

Legrand , C: Kompariranje efekata propisanih vatri i uobičajenog čišćenja
upotrebom strojeva i spaljivanjem na šumovitim vapnencima Provence (Francuska).
Predsjedavajući: VELEZ MUNOZ (Španjolska) i BOVIO (Italija)Gil Ion, D.: Gubici u nutrientima (hranjivim tvarima) u toku dva kontrolirana
požara u mediteranskoj šumi.

Cab ral, M.T.: Djelovanje kontroliranog spaljivanja na mezofaunu borovih
tala.

Szczygiel , R.: Spaljivanje šumskog otpada u sastojinama bora — laboratorijski
i terenski studij.

Kurpanov , J.: Učiniti bugarske šume manje zapaljivim.
Predsjedavajući: GOLDAMMER (SR Njemačka) i CLAUZURE (Francuska)


— Vega, J.A.: Utjecaj kontroliranog spaljivanja na rast borovih sastojina.
— V a 1 e 11 e, J.C.: Realizacija jednog kontroliranog spaljivanja.
Svi zainteresirani za gore navedene referate mogu se obratiti autoru ove
informacije.


Tomislav Dimitrov, dipl. inž.
RHMZ SR Hrvatske
41000 Zagreb, Grič 3