DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 74     <-- 74 -->        PDF

UDK 630*432.9 Šum. list CXIII (1989) 168


POŽARI ŠUMA


Vlado ŠOŠTARIĆ*


UVOD


Kao i prethodnih godina, a posebno 1985. i ove godine ponovno imamo
pojačan interes naše šire javnosti u Republici za zbivanjima na području
šumskih požara.


Ovaj interes je s razlogom povećan, kad se imaju u vidu veliki materijalni
gubici, štete na ekosistemu u cijelosti, a posebno u turističkom
području, kao i druge štete koje proističu iz šumskih požara. Nameće se
pitanje, u kojoj smo mjeri osposobljeni da se kao društvo u cijelosti suprotstavimo
ovim pojavama.


Ovo pitanje nameće se s razlogom zbog različitog shvaćanja, počevši
od toga da su šumski požari elementarne nepogode čije nastajanje čovjek
ne može spriječiti, pa sve do potcjenjivanja i zanemarivanja stvarne opasnosti,
sve su to razlozi za ovakovo stanje u oblasti šumskih požara.


Pristupom i sagledavanjem stvarnog stanja postignutog nivoa zaštite,
kroz višegodišnji antropogeni utjecaj na ovaj jedini sačuvani prirodni ekosistem,
može se zaključiti da su ovi požari, a pogotovo nastale štete rezultat
našeg rada i naših aktivnosti.


Radi potpunijeg sagledavanja ove problematike, osim naznake osnovnih
problema i karakteristika stanja zaštite šuma i ostalih otvorenih prostora
od požara, daju se i osnovni podaci o broju požara i spaljenih površina
u SR Hrvatskoj u posljednjih 10 godina i za usporedbu podaci o tim
požarima u nekim zemljama Sredozemlja i Sjeverne Amerike.


Tabela nam pokazuje da u našoj Republici godišnje nastane oko 410
šumskih požara, koji zahvate oko 10.000 hektara šumskih površina, s napomenom
da su znatna odstupanja u pojedinim godinama posljedica klimatskih
prilika. Navedeni šumski požari predstavljaju u prosjeku oko 60%
od ukupnog broja požara vegetacije.


Odnosi ovih požara na cjelokupan broj požara i spaljenih površina u
SFRJ, na SR Hrvatsku otpada oko 44´Vo požara i 62aA< spaljenih površina.


Također ovdje treba istaći, tj. skrenuti pozornost da je prema prvim
podacima u toku prošle ljetne sezone na području SR Hrvatske nastalo preko
600 požara na poljoprivrednim i šumskim površinama koji su zahvatili
preko 12.000 hektara. U ovim površinama i požarima nije jedan od ovogodišnjih
najvećih požara kod Šibenika i još neki koji zasigurno ove podatke
uvećavaju.


* Vlado Šoštarić, dipl. inž., Zagreb, Tomićevo 3


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 75     <-- 75 -->        PDF

BROJ POŽARA I SPALJENE POVRŠINE


Šumski požari i spaljena površina u SR Hrvatskoj od 1978. do 1987. godine


Tabela 1.


Spaljene površine


Godina Broj požara


(hektri)


1978 387 4.973
1979 422 13.132
1980 520 7.461
1981 397 8.247
1982 431 11.262
1983 490 20.657
1984 324 7.614
1985 498 19.503
1986 280 2.997
1987 353 4.919


UKUPNO: 4.102 100.765


Požari i spaljene površine u nekim zemljama od 1975. do 1984. godine


Tabela 2


Spaljene površine


Zemlja Broj požara


(hektri)


Francuska 54,600 466.500
Grčka 10.200 329.300
Italija 74.700 1.303.200
Portugal 30.000 585.100
Španjolska 63.100 2.121.900
Turska 11.000 144.000
Kanada 93.500 20.191.000
SAD 1.466.800 10.862.000


Broj požara na vegetaciji u Italiji i Španjolskoj u 1987. godini
Tabela 3


Spaljene površine


Zemlja Broj požara


(hektri)


Italija 11.823 122.000
Španjolska 8.316 137.000


Na osnovu iznesenih podataka, tj. primjera, vidljivo je da zemlje Sredozemlja,
a i ostale imaju na polju šumskih požara velikih problema i da
su nastale vrlo velike dkološke štete, kao i da iste nisu našle način kako
ih spriječiti.


169
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 76     <-- 76 -->        PDF

OKOLNOSTI I UZROCI POŽARA NA VEGETACIJI


Pojava manjeg iil većeg broja požara, njihova jačina i brzina širenja,
težina gašenja, te veličina oštećene površine, pored niza faktora je i posljedica
čovjekova djelovanja, bilo neposrednog iil posrednog i to kroz
dulje vremensko razdoblje.


Poslijeratna preorjentacija i ekonomski razvitak potisnuli su poljodjelsvo
i stočarstvo, te smanjili broj seoskog stanovništva. Zbog toga su mnoge
nekad obrađivane i uredno održavane poljoprivredne površine i kulture
napuštene, a znatno je smanjen broj stoke u proređenim seoskim domaćinstvima.


Posljedice su toga zakorovljene kulture (npr. maslinici, vinogradi, voćnjaci
i si.) i zarašćivanje obrađivanih površina, pašnjaka, livada, prolaza,
staza i puteva šipražjem i šikarom, makijom i si. Na taj su način objekti,
koji su bili prirodna zapreka za širenje požara ili mjesta gdje se nastali požar
mogao bez većih teškoća lokalizirati, postali prostori s velikom količinom
zapaljiva i lako goriva materijala, dakle, nova požarna žarišta izvan šume
u neposrednoj okolici prometnica, sela i ostalih naseljenih površina.


U takvim okolnostima, za vrijeme dužeg sušnog perioda, kada su pojedini
dijelovi vegetacije dovedeni gotovo u stanje apsolutne presušenosti, uz
pojačan vjetar, svaka nastala vatra predstavlja potencijalnu opasnost za cijela
područja i naselja, što je bilo karakteristično i za prošlu sezonu, kako u
našoj zemlji tako i u ostalim zemljama Sredozemlja.


U tim okolnostima, našim prilikama, čovjek nekom svojom djelatnošću,
bilo namjerno ili nehatom izazove 95%> požara.


Namjerno izazvanih požara ima u ukupnom broju do (Pio, zavisno od
godine do godine. Većina takovih požara izazivaju duševno poremećene osobe
ili piromani, zatim slijede požari izazvani iz osvete i mržnje prema
pojedincu ili prema nekoj društvenoj organizaciji.


Preostalih 90:´/zanemaruje ili potcjenjuje okolnosti koje pogoduju nastajanju i širenju
požara ili nije svjestan tih opasnosti.


Najviše požara izazvano na ovaj način nastaje prilikom spaljivanja korova
i drugog otpada na poljoprivrednim površinama. Ovdje treba imati
na umu da je ovo spaljivanje tradicionalni način uklanjanja otpada, što u
prijašnjim okolnostima nije značilo opasnost kao danas, što i potvrđuje
činjenica da najviše ovih požara prouzrokuju osobe starije životne dobi.


Vrlo čest uzrok požara je i odbačen opušak, temperatura žara cigarete
je oko 450" C i mnogo je veća od temperature paljenja isušenog i mrtvog
travnatog pokrova.


Također i dječja igra šibicama ili otvorenom vatrom je čest uzrok požara
za sušnih razdoblja.


Ispod dalekovoda također nastaje veći broj požara, zbog iskrenja vodiča,
pucanja žica ili izolatora, pada stupova, dodirivanja žica i krošanja
drveća, zapaljen je drvenih stupova od posolice, itd.


Česti su uzroci požara neuređena smetlišta, iskrenje kočionog sistema
vlaka, vatra s roštilja i ložišta u prirodi, proširenje požara sa zapaljenog
vozila ili objekata, itd.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Prema tome uzroci požara su mnogobrojni i raznovrsni, te zahtijevaju
znatne napore da bi se sveli u podnošljivije granice.


MJERE PREVENCIJE


Uspješna zaštita šuma od požara ovisi o izučavanju niza faktora kao
i rezultatnte njihova djelovanja, kao polazne osnove za planiranje i provođenje
bioloških i tehničkih mjera prevencije, organizacije otkrivanja i
dojave požara, snaga i sredstava za gašenje požara, njihovoj operativnoj
mobilnosti, zatim provođenju odgojnih, obrazovnih, propagandnih i drugih
mjera.


U svrhu zaštite šuma od požara potrebni su nam šumarski stručnjaci,
usmjereni na zaštitu šuma od požara, vatrogasni stručnjaci, sposobni za
vođenje velikih akcija gašenja, te stručnjaci, usmjereni na istraživački rad.
Sadašnja brojnost ovih stručnih kadrova ne zadovoljava.


Poznavanjem ekosistema šuma ne daje nam samo odgovor da li je
ugroženost nekog područja mala, velika ili vrlo velika, nego i konkretne
parametre kolika je i kojim mjerama se može svesti u podnošljivi ju mjeru.
Za sada ove mjere planiramo na osnovi grubih procjena i iskustava
bez provedenih istraživanja.


Provođenjem uzgojnih i uređajnih mjera, čija vrsta i opseg ovisi o
pojedinom tipu šume, stvaramo preduvjete za uspješno suzbijanje šumskih
požara, odnosno neposredno ili posredno smanjujemo negativni utjecaj
pojedinih činitelja, odnosno smanjujemo ugroženost. To se ne bi moglo
reći za sadašnji način gospodarenja šuma na Jadranu obzirom na obim
i vrstu uzgojnih i uređajnih mjera nemaju hitnijeg utjeca na nivo zaštite.
Sadašnje uzgojne mjere više povećavaju ugroženost nego što je smanjuju,
pogotovo stvaranjem monokultura bora na većim kompleksima. Uz napomenu
da je vršni požar u borovoj kulturi pri vjetru od 10 m/s skoro nerješiv
problem za postojeće vatrogasne snage, opremu i sredstva, ne samo kod nas,
nego i u svijetu.


Slijedeće područje je dojava požara. Sadašnji način organiziranja otkrivanja
i dojave požara, kombiniranjem zemaljskih osmatračnica i patrola
sa zračnim izviđanjem, dalo je dobre rezultate, uz potrebu za daljnjom
dogradnjom kroz zajedničko planiranje ova dva načina osmatranja.


Izbor opreme za gašenje šumskih požara sastavni je dio organizacije
zaštite šuma od požara i rješava se u okviru ostale problematike. O izboru
opreme se odlučuje na osnovi ispitivanja svih činitelja imajući u vidu
specifičnosti svakog područja. Ovdje su problemi istaknuti obzirom na nedostatak
opreme na ugroženom području, kao i neprilagođenost opreme
specifičnostima pojedinih područja.


Uspješna zaštita podrazumijeva i dobru organizaciju raspoloživih snaga,
opreme i sredstava za gašenje požara. Operativna organizacija za gašenje
požara, osim osiguranja brzog djelovanja na početne požare, mora biti
spremna za vrlo brzu mobilizaciju i koncentraciju ljudstva i tehnike, i da
nađe rješenja za nepovoljne terenske i vremenske uvjete, opskrbu, vezu,
pravovremeno i djelotvorno korištenje raspoloživih snaga i sredstava ši
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 78     <-- 78 -->        PDF

re regije, kada je u kratkom vremenu potrebno angažirati više stotina vatrogasaca
s odgovarajućom opremom i tehnikom.


Treba istaći da sadašnja organizacija gašenja požara u SR Hrvatskoj
je primjerena godinama s povoljnijim klimatskim uvjetima, dok u godinama
s klimatskim uvjetima kakvi su vladali prošle sezone ne uspijeva spriječiti
nastajanje velikih i katastrofalnih požara.


ZAKLJUČAK


Koncepcija ove organizacije je definirana u postojećim zaključcima
Sabora (NN SRH br. 6/1986.) kao i zaključcima Izvršnog vijeća Sabora
proteklih nekoliko godina, a njenu daljnju dogradnju treba vršiti kroz provođenje
i konkretizaciju ovih zaključaka.


Napominjem da su tablice i pojedini podaci kao i dijelovi teksta korištene
iz materijala sa savjetovanja u Karlovcu 9. 09. 1988. godine na temu
»Provođenje društvene samozaštite, zaštite od požara i eksplozija i općenarodne
obrane u RO »Šumarstvo i prerada drva«, a iz izlaganja dipl. inž. Ise
Galovića — inspektora RSUP-a SRH.