DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Što se tiče realizacije Programa za melioraciju i rekonstrukciju slaboproduktivnih
niskostablastih i degradiranih šuma i šikara, poslovi idu teže.
Ovde se u prvom redu postavlja problem obezbeđenja potrebnih sredstava,
kako od strane organizacija koje gazduju šumama, tako i od sredstava
Republike. Naime, kalkulirana sredstva za melioraciju i rekonstrukciju
po jedinici površine u financiskim programima su daleko manji u
odnosu na realne potrebe.


5. ZAKLJUČAK
Imajući u vidu nepovoljno stanje šumskog fonda u SR Makedoniji,
a u interesu iznalaženje mogućnosti za očuvanje i poboljšanje istog, potrebno
je što pre da se preduzmu aktivnosti za trajno obezbeđenje sredstava
za reprodukciju u šumarstvu, a posebno za biološku reprodukciju tj.
regeneraciju šuma.


Sa druge strane, reprodukcija u šumarstvu, ne treba da bude problem
samo za organizacije koje gazduju šumama, već ovaj problem treba da rešavaju
i drugi subjekti, tj. šira društvena zajednica.


U tom cilju potrebno je da se poduzmu određene neophodne aktivnosti
u pogledu utvrđivanja realnih potreba reprodukcije, kao i realnih
mogućnosti i izvori obezbeđenja tih potreba. Svakako da izvori iz kojih
će se obezbeđivati potrebna sredstva reprodukcije u šumarstvu a posebno
biološku reprodukciju, treba da budu strukturno raspoređeni analogno korisnicima
šuma. Naime, jedan deo od tih sredstava treba da bude na teret
organizacijama koje gazduju šumama, odnosno na korisnika drveta i drugih
šumskih proizvoda. Drugi deo od potrebnih sredstava, treba da obezbede
korisnici mnogobrojnih opštekorisnih funkcija šuma a u prvom redu
elektroprivreda, vodoprivreda, turizam i ugostiteljstvo, ONO i DSZ i drugi.


Svakako da treba što skorije utvrditi neophodne parametre o ekonomskoj
oceni potreba i izvore za obezbeđivanje sredstava za reprodukcije šumarstva
u SR Makedoniji. Danas, a još više u budućnosti, posebno se postavlja
i. izoštrava problem obezbeđenja reprodukcije u šumarstvo, obzirom
na sve veću opasnost od pojave sušenja šuma.


Problem sušenja šuma, prisutan u mnogim zemljama Evrope pa i u
našim severnim republikama, zauzeo je dosta širok zamah i treba sve nas
da brine, jer je već pred našim vratima, i u svakom trenutku biće i naš
problem. Problem sušenja šuma dosta ubrzanim tempom postaje ne samo
evropski već i svetski problem i već sada se smatra za jednu od najvećih
ekoloških katastrofa današnjice.


Razmena iskustva o problemu reprodukcije u šumarstvu a posebno o
biološkoj reprodukciji šumskog fonda, svakako doprineće u prvom redu
očuvanju šuma u interesu današnjih i budućih generacija.