DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 71     <-- 71 -->        PDF

a) Regeneracija šuma


Regeneracijom šuma obuhvaćeni su obnova, nega, preventivna zaštita i
čuvanje šuma. Sredstva se potpuno obezbeđuju iz sredstava za regeneraciju
šuma (amortizacija šuma) od strane šumskoprivrednih organizacija, tj.
organizacija koje gazduju šumama.


b) Melioracija i rekonstrukcija
Melioracija i rekonstrukcija slaboproduktivnih niskih i degradiranih šuma
i šikara vrši se iz sredstava organizacija koje gazduju šumama, tj. od
sredstava za regeneraciju šuma, kao i od sredstava koja obezbeđuje Republika.


c) Pošumljavanje goleti


Pošumljavanje goleti van šuma vrši se sredstvima iz Republike, opština
i zainteresiranih organizacija.


d) Tehničke i druge investicije


Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju šumskih saobraćajnica, naba


va i zamena opreme i mehanizacije, izgradnja građevinskih objekata (zgrade
i drugo), izrada šumskoprivrednih osnova, programa, projekata i drugo,
potpuno se obezbeđuje od strane šumskoprivrednih organizacija


4.2.
Poseban osvrt na sredstva za regeneraciju šuma i
pošumljavanje goleti
4.2.1. Sredstva za regeneraciju šuma
Sa Zakonom o šumama u SRM od 1974. godine {»Služben vesnik na
SRM« br. 20/74), odnosno s izmenama i dopunama Zakona o šumama iz
1986. godine (»Služben vesnik na SRM« br. 15/86), predviđeno je da se
sredstva za regeneraciju šuma obezbeđuju iz amortizacije posečene šume.
Amortizacija posečene šume iznosi 20% (do 1986. godine bila je 12"/<») od
iznosa vrednosti prodate drvne mase obračunato po tržišnoj ceni izvoznog
puta u šumi za period u kome se vrši proračunavanje amortizacije.


Sredstva izdvojena preko amortazacije posečene šume, namenjena su
za regeneraciju šuma. Naime, ova sredstva mogu da se koriste za pošumljavanje
u šumama, odnosno da se koriste za obnovu šuma, kao i za
melioraciju, rekonstrukciju i negu šuma i za preventivnu zaštitu od bolesti,
štetnih insekata i požara postojećeg šumskog fonda.


Međutim, zakonom se predviđa da se određeni iznos iz sredstava amortizacije
posečene šume koristi i za tehničko opremanje u gazdovanju
šumama. Za tehničko opremanje mogu da se koriste sredstva najviše do
20%> od iznosa amortizacije posečene šume.


Za melioraciju d rekonstrukciju slaboproduktivnih niskostablastih i degradiranih
šuma i šikara sredstva obezbeđuje Republika i organizacije udruženog
rada koje gazduju šumama. Odnos učešća Republike i OUR koje
gazduju šumama je 50:50.


Sredstva Republike namenjena za melioraciju i rekonstrukciju niskostablastih
i degradiranih šuma i šikara utvrđuju se i ostvaruju Financiskim
programom.


165