DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ređenje, obim seče na nivou SFRJ 1986. godine iznosio je 2,1% od ukupne
drvne rezerve i 77,6% od godišnjeg prirasta.


U SR Makedoniji seča šuma je s dosta manjim intenzitetom u poređenju
sa SFRJ i drugim socijalističkim republikama. Isto tako obim seče
u SRM je dosta manji i u odnosu na obnovu, tj. pošumljavanje. Tako,
na primer, 1987. godine u SR Makedoniji na 1.000 m! posečene bruto mase
bilo je pošumljeno oko 6 ha, a u SFRJ 1,89 ha, odnosno u SR Sloveniji
0,66 ha. Ili obrnuto, u SRM za svaki hektar pošumljene površine bilo je
posečeno prosečno po 167 m3 bruto mase, na nivou SFRJ po 530 m:l, a na
nivou SR Slovenije 1511 m:i.


Međutim, poseban problem u SR Makedoniji je krajnje nepovoljna
struktura sečivog etata kao i posečena drvna masa. Tako, npr., uzeto prosečno
za 1975. i 1984. godinu, od ukupno posečene bruto mase u SR
Makedoniji bilo je oko 20Vo tehničko drvo, 7C´7o ogrevno drvo i oko 10%
otpada u šumi. Na nivou SFRJ u istim godinama struktura posečene drvne
mase bila je oko 52% tehničko drvo, 33"/Y ogrevno drvo i 15%;. otpada u
šumi, a na nivou SR Slovenije bilo je oko 69% tehničko drvo, 16% ogrevno
i 15% otpada u šumi. Što znači ovako nepovoljna sortimentska struktura
sečive drvne mase u šumama SR Makedonije nije potrebno komentarisati.
To posebno u pogledu ostvarenja prihoda za pokriće svih rashoda
i obezbeđenje reprodukcije šumarstva ove Republike.


Danas makedonskim šumama gazduju 32 organizacije s oko 4.630 zaposlenih.
Veći broj šumskoprivrednih organizacija su u sistemu SOUR
»Treska« organizovani u RO »Treska-šumarstvo«. Jedan deo je u sistemu
»Makedonija drvo«, a jedan deo su samostalne. Više puta i od stručnih
krugova isticano je da sadašnja organizaciona struktura nije najbolja i da
treba da se poduzmu određene aktivnosti oko reorganizacije i ukrupnjavanja.
Naime, smatra se da u sadašnjim uslovima pa i perspektivno gledano,
najbolje je da se šumarstvo organizuje u jednu radnu organizaciju
na nivou Republike, a zatim na višem nivou i preko dohodovnih odnosa
da se udružuje s drvnom industrijom. Još uvek nije izdiferencirano shvatanje,
odnosno nije razmišljano, o varijanti eventualnog posebnog organi
zovanja i odvajanja uzgoja od korišćenja šuma.


Nepovoljno stanje šumskog fonda, nepovoljna otvorenost šuma, niski
stepen mehanizovanosti proizvodnje i drugi nepovoljni uslovi u privređivanju,
doprineli su da se šumarstvo u našoj Republici danas nalazi u dosta
složenom i nepovoljnom stanju. Ovo se sagledava preko dosta niske
produktivnosti rada, nepovoljne reproduktivne i akumulativne sposobnosti,
sasvim slabe investicione aktivnosti, niskih ličnih dohodaka zaposlenih
i slično.


4. REPRODUKCIJA U ŠUMARSTVU SR MAKEDONIJE
4.1. Struktura reprodukcije po nameni i izvorima
Reprodukcija u šumarstvu SR Makedonije po nameni i izvorima iz
kojih se obezbeđuju sredstva izgleda ovako: