DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 59     <-- 59 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*272 (Quercus pseudosubar Santi) Sum. list CXI1I (1189) 153


PRILOG UZGAJANJU SUPLUTNJAKA


(Quercus pseudosubar Santi, Q. Cerris x Q. Suber, Q. x Hispanica Lam)


U NASADIMA VINODOLSKOG PRIMORJA


Petar ŠOLIĆ*


SAŽETAK: U radu je prikazano uspijevanje dekorativnoghrasta suplutnjaka — Quercus pseudosuber Santi (Q. cerris X


Q. suber, Q. X hispanica Lain.) u Novom Vinodolskom. Iznijeti su
i prijedlozitikulturnoj
za veće proširenje ove
praksi ovog područja.
ornamentalne stablašice u horRiječiranje.
natuknice: Suplutnjak. Vinodolsko područje. KultiviUVOD


Vinodolsko primorje obuhvaća usko obalno područje između Šmrike na
sjeverozapadu i Novoga Vinodolskoga na jugoistoku. Sa sjeverne strane zaštićeno
je primorskim vapnenačkim bilom kojim je odvojeno od Vinodola,
flišne udoline koja kod Novoga Vinodolskoga izbija na more. Otok Krk zaštićuje
ovo područje s juga. Na ovom priobalnom pojasu duljine oko 27 km
nalaze se pitoma primorska mjesta veoma važna za razvoj turizma. Naročitu
turističku ulogu imaju Crikvenica i Novi Vinodolski. J u r d a n a e t Nova
k ističu (1967, 1:744) da razvoj Crikvenice kao klimatskog lječilišta, a
i njen turistički razvoj započinje 1891. i 1892. U to vrijeme u Crikvenici su
zasađeni prvi parkovi i drvoredi. Oppit z navodi (1965, 6:313) da je kao
morsko kupalište Novi Vinodolski značajno turističko mjesto.


Vinodolska rivijera obiluje hortikulturnim zelenilom i rijetkim ukrasnim
mediteranskim dendrološkim vrstama. S obzirom da se suplutnjak kao
veoma interesantna i ornamentalna poluzimzelena stablašica s plutastom
korom kultivira u Novom Vinodolskom, potrebno je ispitati uvjete njegova
uspijevanja na ovom području i iznijeti prijedloge za daljnje uzgajanje.


TAKSONOMSKA PRIPADNOST


Piccioli (1923:126), Giperborej ski et M a r k o v i ć (1952 : 122)
i Vukičevi ć (1982 : 284) smatraju da je ovaj takson hilbrid
zimzelenog hrasta plutnjaka — Q. suber L. i listopadnog hrasta cera — Q.
cerris L. Stoga se naziva još i cer plutnjak (ital.: cerro — sughera). Međutim,
Ehrendorfer (1973:221), Jovanović (1982:328) i Trinajsti
ć (1987:108) upotrebljavaju naziv Q. pseudosuber Santi kao sinonim
za vrstu Q. crenata Lam. Prema Lovrić u (1981, 3—4: 128), suvar (oplutnik,
jadranski hrast) — Q. crenata Lam. nije hibridnog porijekla. Prema


* Dr. Petar Šolić, Rijeka, Rade Končara 44/X
153
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 60     <-- 60 -->        PDF

istom autoru, ova poluzimzelcna vrsta ima sinonime: Q. adriatica Simk. i
0-pseudosuber auct. Moramo podvući da Simonka i u opisivanju (1909,


VIII: 38, 39) jadranskog hrasta — Q. adriatica Simk. kojeg je utvrdio 26.
ožujka 1891. u dolini Rječine kod Žaklja naglašava da ova vrsta nema plutastu
koru: »Cortice ramorum adultorum decalvatorum nigra, laeviscula, non
suberosa (nem parafas) ... »Osim toga, opis stipula (ljusaka) na kupulama
žirova ne odgovara suplutnjaku. One su slične kupulama plutnjaka: ». .. cupulorum
squamis illis Quercus suberis L. similibus . . .«
S obzirom na navedene morfološke razlike, poluzimzeleni hrast s plutastom
korom iz Novog Vinodolskoga odredili smo s nazivom suplutnjak —


Q. pseudosuber Santi (Q. cerris x X. tfuber, X. x hispanica Lam). Nismo prihvatili
naziv Q. crenata Lam. (Q. adriatica Simk., Q. pseudosuber auct.) jer
je očito da su to dva taksona.
SI. 1. Izbrazdanost pluta na deblu suplutnjaka — Quercus pseudosuber Santi u
Novom Vinodolskom u ulici Nikole Mrzi jaka Snimio: Šolić
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 61     <-- 61 -->        PDF

SI. 2. Mladi izbojci s listovima i resama desetak dana nakon opadanja lišća na
krošnji suplutnjaka u Novom Vinodolskom Snimio: Šolić


MORFOLOŠKA SVOJSTVA


Suplutnjak je poluzimzeleno stablo visine do 20 metara sa slabo savijenim
deblom i okruglom krošnjom.


Kora debla i grana je plutasta, svjetlosive do tamnosive boje i poput
pluta plutnjaka uzdužno jako izbrazdana (si. 1). Međutim, pluto je znatno
tanje. Ustanovili smo da debljina pluta na deblu primjerka u Novom Vinodolskom
iznosi 3—5 cm i da se odrezano pluto obnavlja. (Obnavljanje odrezanog
pluta karakteristično je i za plutnjak — Q. suber L.).


Mladi izbojci su bijelo pustenasti i uglasti. (Uglasti izbojci su svojstvo
i cera — Q. cerris L.).


Listovi su poluzimzeleni, manje kožasti od lišća crnike — Q. ilex L. i
plutnjaka. Oni su jajolikog ili duguljastoeliptičnog oblika sa zaobljenom ili
klinolikom bazom. Po rubu su pilasto-krpasti ili nazubljeni. Listovi imaju
peteljku dugu 0,5—1 cm; liska je duga 4—8 cm, široka 3—4 cm. Lišće je na
licu tamnozeleno, sjajno i golo, a na naličju bijelo pustenasto. Opadaju narednog
proljeća, a izuzetno ostanu i dvije godine. Lišće je na granama manje
gusto nego u crnike.


155
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 62     <-- 62 -->        PDF

SI. 3. Stablo suplutnjaka s odrezanom korom na deblu u Novom Vinodolskom
Snimio: Šolić


Cvjetovi su jednospolni (uniseksualni). Muški cvjetovi imaju svilastu
brakteju svjetlosmeđe boje s ljubičastim prelivima, dugu koliko i perigon.
Sadrže 4—6 prašnika s anterama koje su često glatke i imaju dlakavi vrh
koji se grana u 2 odlomka. Muški cvjetovi su sabrani u visećim resama dugim
2—4 cm. Rese se nalaze u snopićima pri vrhu prošlogodišnjih grančica.
Isprva su zelene, a za vrijeme dozrijevanja žute boje. Ženski cvjetovi imaju
tučkove s po 3 uske, savijene tamnosmeđe njuške.


Plodovi su po 1 do 3 smješteni na kratkoj dršci. Kupula je poluokrugla;
stipule su usko-duguljaste, prema dolje savijene i trepavičasto dlakave. Žir
je dug 3—5 cm.


BIOLOŠKE ZNAČAJKE


Suplutnjak je jednodomna (monecijska), anemofilna, kserofilna i helioi´ilna
vrsta. Picciol i navodi (1923:270) da stadij zrelosti stabala uzgojenih
iz sjemena nastupa između 15—25. godine. Soliterna stabla stupaju u
stadij zrelosti između 15—20. godine, a koja rastu u šumi između 20—25.
godine.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Cvjeta u travnju ili svibnju. Na osnovi opažanja proljetnih fenofaza na
suplutnjaku iz Novoga Vinodolskog, ustanovili smo da se opadanje lišća s
gornjih dijelova krošnje, razvijanje resa i rastenje izbojaka odigrava oko


1. svibnja. Nakon 8—10 dana izbojci su dugi oko 7—10 cm. Listovi tada
imaju
duljinu 1—3,5 cm i širinu 0,5—2 cm, a rese su duge 2—3 cm (si. 2).
Plodovi (žirovi) suplutnjaka dozrijevaju u jesen slijedeće godine.


RASPROSTRANJENOST


Prema Jovanović u (1967:383), suplutnjak — Q. pseudosuber Santi
rasprostranjen je u zapadnim oblastima Sredozemlja. Nalazi se u Africi, Pirinejskom
i Apeninskom poluotoku. Kriissman n ga navodi (1958:517)
i za Albaniju. Prema Horvat u (1954, 1 : 2), neki autori spominju da dolazi
i u Dalmaciji. Hir e (1904:153) i Ani ć (1946:506) navode ovaj takson
za Istru. Ross i bilježi (1930, 17:77) suplutnjak na kamenitim ošumljenim
mjestima između Opatije i Veprinca.


Picciol i izvještava (1923: 127) da u Italiji suplutnjak raste na poluotoku
i otocima od primorske zone do 1.000 m n.v. Prema Beg u i no tu
(1931, IX : 819), u Siciliji sa zimzelenim vrstama hrastova raste i cer koji
s njima a naročito s plutnjakom stvara mnogobrojne hibride. G i p e r b orejsk
i et Markovi ć ističu (1952:122) da se u Italiji suplutnjak nalazi
u mješovitim sastojinama cera i plutnjaka uslijed čega je križanje olakšano.
Vjerojatno je iz ovih šuma suplutnjak prenesen pomoću žira i u druge
predjele.


Horva t donosi (1954, 1 : 2) navode Hempela i Fioria prema kojima
suplutnjaka nema od prirode u Dalmaciji. Od poluzimzelenih hrastova Lovri
ć bilježi (1981, 3—4:128) za Istru i Opatiju suvar (oplutnik, jadranski
hrast). Prema tome, nije potvrđeno da je suplutnjak zastupljen u autohtonoj
flori Dalmacije i istarskog poluotoka.


Uzgaja se s rijetkim primjercima u parkovima našeg Primorja, pa tako
i u Novom Vinodolskom. Prema karti Bertović a (1963, 2), na području
Vinodolskog primorja raširene su submediteranske šume i šikare hrasta medunca
s bijelim grabom — Carpinetum orientalis adriaticum Horv. et. al.
i razni tipovi kamenjara i submediteranskih travnjaka, sveza Chrysopogono


— Satureion, Scorzoneriani villosae i dr.
EKOLOŠKI UVJETI


a) Klimatski faktori. — S obzirom da Novi Vinodolski nema
meteorološku stanicu, donosimo klimatske podatke koje iznose M a k s i ć
(1963, 2 : 22, 23) iJurdanaet Novak (1967, 1 : 744) za obližnju Crikvenicu.
U periodu od 1925—1940. i 1950—1961. srednja godišnja temperatura
Crikvenice iznosila je 14,3 °C; u proljeće 12,7 °C, ljeti 22,8 °C, u jesen 15,0 °C,
zimi 6,4 °C. Srednja godišnja amplituda bila je 18,2 °C. Zabilježeno je prosječno
25,3 dana s mrazovima i srednji broj sati sijanja sunca u godini 2.135.
Srednja godišnja relativna vlaga iznosila je 67"(l, oblačnost 5,6, a godišnji
hod količina oborina 1.354 mm. U Vinodolskom primorju, naročito u Crikvenici
i Selcu, dani s jakim, odnosno olujnim vjetrovima su mnogo rjeđi
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 64     <-- 64 -->        PDF

nego u susjednom Senju. Zaključujemo da na obalnom području Vinodola
(i u Vinodolskoj dolini) vlada izmijenjeno-mediteranska, jadranska klima
sjevernog tipa.


Gipcrborejski cl Marko vic ističu (1952:122) da suplutnjak
lakše podnosi našu primorsku klimu negoli pravi plutnjak. Ovu konstataciju
potvrđuje uspješno uspijevanje ovog hrasta u Novom Vinodolskom. Prema
tome, u čitavom Vinodolu postoje povoljni klimatski uvjeti za uzgajanje ove
hibridne forme.


b)Edafski uvjeti. — Na Pedološkoj karti Jugoslavije koju su izradili
Nejgebaue r et al. (1963, 2), označeno je da u Vinodolskom primorju
prevladava goli krš s pjegama crvenice i redzine. Ova se tla nalaze
na karbonatnim podlogama. Jova n ovi ć primjećuje (1967 : 383) da suplutnjak
lakše podnosi vapnenačku podlogu od (acidofilnog) plutnjaka. Zaključujemo,
da u Vinodolu tla odgovaraju za uzgajanje suplutnjaka u hortikulturne
svrhe.


VARIJETETI


Prema Rossi u (1930, 17:77), suplutnjaku — Quercus pseudosuberSanti pripada varijetet:


— var. adriatica Simk. Utvrdio ga je mađarski botaničar Simonkai na
pećinastim mjestima kod Žaklja blizu Rijeke. Međutim, na osnovi našeg ranijeg
izlaganja taksonomske pripadnosti i uvjerenja Simonka i a (1909,
VIII : 39) da je jadranski hrast — Q. adriatica Simk. geografska rasa hrasta
plutnjaka — Q. suber L. (»... ferner iiber Quercus adriatica, eine neue geographische
Rasse von Quercus suber L.. . .«), jasno je da postojanje taksona
Q. pseudosuber Santi var. adriatica Simk. nije dokazano.
Krussman n je opisao (1958, 1:517) slijedeće varijetete od Quercus
x hispanica Lam.:


— var. crispa (Loud.) Rehd. Deblo je pokriveno debelim slojem gustog
pluta koje je na površini vijugavo ispucano. Listovi su na rubu kovrčavi,
dugi 5—8 cm.
— var. dentata (Wats.) Rehd. Grane su tanke i slabo plutaste. Listovi su
na rubu nazubljeni, dugi oko 8 cm i široki 3,5 cm. Osnova lista je katkad
ušasta, a naličje lista bijelo pustenasto.
— var. lucombeana (Sweet) Rehd. Ovaj varijetet suplutnjaka ima široko
piramidalnu krošnju, plutastu koru i duguljasto lišće jajolikog oblika. Nastao
je 1765. u Engleskoj.
UZGOJ I PRIMJENA U HORTIKULTURI


Suplutnjak je ornamentalno poluzimzeleno stablo veličanstvenog habitusa
s vrlo zanimljivom, duboko izrezanom plutastom korom. Posebnu interesantnost
predstavlja brzo opadanje njegova lišća u proljeće i zatim naglo
prelistavanje.


Prema Kriissmann u (1958, 1:517), u hortikulturnoj praksi se upotrebljava
od 1830.


158
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 65     <-- 65 -->        PDF

U našoj literaturi postoje veoma oskudni podaci o njegovom uzgajanju
na jadranskom primorju. Ma tko vic bilježi (1977, 2—3:134) suplutnjak
kod autobusne stanice u Dubrovniku. Ra uš navodi (1981, 3:8) ovaj takson
i za park Komrčar na Rabu.


U Novom Vinodolskom u ulici Nikole Mrzljaka nalazi se primjerak suplutnjaka.
Dana 24. svibnja 1986. bio je visok oko 8 m, a prsni je promjer
njegova debla iznosio 37 cm (bez pluta!). Naime, ovom su stablu neodgovorni
pojedinci odrezali koru na visini od 72—135 cm od tla (si. 3). S obzirom
da je debljina pluta na isječcima iznosila 3—5 cm, prsni promjer debla s
korom iznosio bi oko 40—42 cm. Na naš poticaj, deblo ovog stabla zaštićeno
je kasnije žičanom mrežom. Dana 7. svibnja 1988. ustanovili smo da se na
isječku debla stvaraju svake godine novi slojevi pluta.


U blizini suplutnjaka nalaze se dva stabla crnike i jedan hrast s plutastom
korom visine oko 7,5 m i prsnog promjera 24 crn. Prema usmenom
saopćenju dipl. ing. Marijana Štajduhara iz Crikvenice, ovaj je primjerak
zajedno sa suplutnjakom nabavljen 1964. u rasadniku u Novoj Gorici. Prilikom
naših kratkotrajnih obilazaka nismo na žalost bili u mogućnosti da
ustanovimo padanje lišća s ovog stabla. Stoga ne možemo pouzdano tvrditi
da li je taj primjerak plutnjak ili suplutnjak.


RAZMNOŽAVANJE


Suplutnjak se može razmnožiti sjetvom sjemena i cijepljenjem.


Žirovi se spremaju stratificirani u grubom pijesku. Postupak održavanja
je isti kao i za žirove drugih vrsta hrastova.


Prema Pucci u (1915, 11:1215), kod cijepljenja se za podlogu upotrebljava
crnika. Primjenjuju se ove vrste cijepljenja: klinasto cijepljenje,
obično spajanje i englesko spajanje. Klinasto cijepljenje provodi se u proljeće,
a obično i englesko spajanje u srpnju ili kolovozu.


ZAKLJUČAK


Suplutnjak — Quercus pseudosuber Santi (Q. cerris x Q. suber, Q. x hispanica
Lam.) je zbog svog debla pokrivenim slojem izbrazdanog pluta i poluzimzelene
krošnje veoma interesantan s dekorativnog, botaničkog, edukativnog
i turističkog stanovišta. U parkovima našeg Primorja nalazi se svega
nekoliko primjeraka, među kojima se u Novom Vinodolskom kultivira jedno
stablo. S obzirom da ovaj hrast dobro podnosi postojeće ekološke uvjete,
potrebno ga je više proširiti u parkove i nasade Vinodolskog primorja.


LITERATURA


1. Anić, M., 1946: Dendrologija, in Šafar, J.: Šumarski priručnik L, 506, PNZ,
Zagreb.
2. Beguinot , A., 1931: Cerro, in Enciclopedia italiana IX, 819, Roma.
3. Bertović , S. ct al., 1963: Vegetacijska karta krša Jugoslavije, isječak sjeverozapadnog
dijela, in Šum. enc. 2, Izd. i nakl. JLZ, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 66     <-- 66 -->        PDF

4.
Ehrendorfer , F., 1973: Liste der Gefasspflanzen Mitteleuropas, 221, Gustav
Fischer, Verlag, Stuttgart.
5.
Giperborejski, B.; Marko vie, T., 1952: Dendrologija udžbenik za srednje
šumarske škole, 122, Svjetlost, Sarajevo.
6. Hire ,
D., 1904: Revizija hrvatske flore (Revisio florae croaticae), Rad JAZU,
knj. 159. Matem.-prir. razred 36, 153, Zagreb.
7.
H or vat, A., 1954: Prilog poznavanju plutnjaka (Quercus suber L.), Šumarski
list 1, 1—10, Zagreb.
8. J o v a n o v i ć,
B., 1967: Dendrologija sa osnovima fitocenologije, 383, Naučna
knjiga, Beograd.
9.
Jovanović , B., 1982: Dendrologija, III. dop. izd., 328, Univ. u Beogradu, Beograd.
10.
Jurdana , S., Novak , R., 1967: Crikvenica, in Medicinska enciklopedija 1,
744, JLZ, Zagreb.
11.
Kriissmann, G., 1958: Quercus x hispanica Lam., in Pareys Blumengartnerei,
2 Aufl., Band I, 517, Paul Parev, Berlin und Hamburg.
12. L o v r i ć, A.—Ž., 1981: Neki rijetki i značajni poluzimzeleni hrastovi na primorskom
kršu, Šumarski list 3—4, 119—132, Zagreb.
13.
Maksić , B., 1963: Klima in Šum. enc. 2, 20—24, Izd. i nakl. JLZ, Zagreb.
14.
M a t k o v i ć, P., 1977: Crnika, česmina — Quercus ilex L., Hortikultura 2—3,
126—136, Split.
15. Nejgebauer , V. et al., 1963: Pedološka karta Jugoslavije, in Šum. enc. 2,
Izd. i nakl. JLZ, Zagreb.
16.
O p p i t z, O., 1965: Novi Vinodolski, in Enc. Jug., 6, 331, Izd. i nakl. JLZ, Zagreb.
17.
Piccioli , L., 1923: Selvicoltura, 126, 127, 270, UT-ET, Torino.
18.
Pucci , A., 1915: Dizionario generale di floricultura II, 1215, Ulrico Hoepli, Milano.
19. Rauš , Dj., 1981: Park Komrčar na Rabu, Hortikultura 3, 8, Zagreb.
20.
Rossi , Lj., 1930: Pregled flore Hrvatskog primorja, Prir. istr. kralj. Jug., sv.
17, 77, JAZU, Zagreb.
21.
Simon ka i, L., 1909: Quercus adriatica Simk., in Magyar Botanikai Lapok
(Ungarische Botanische Blatter), VIII, 38—39, Budapest.
22.
Tr ina j s t i ć, I., 1987: Hrast plutnjak (Quercus suber L.) u flori Hrvatske,
in Zb. saž. priopć. trećeg kongresa biologa Hrvatske, 108, HBD, Zagreb.
23.
Vukićević , E., 1982: Dekorativna dendrologija, II. dop. izd., 284, Univ. u
Beogradu, Beograd.
Contributo alia col I iva/ione del cerro — sughera —


Quercus pseudosuber Santi (Q. cerris x Q suber, Q. x Hispanica Lam.)
sulle piantaggioni della riviera di Vinodol


Conclusione


Cerro — sughera e un albero semisempreverde molto maestoso coll´ interessante
seorza sugherosa. Nei parehi della nostra costa adriatica si trovano poehi
esemplari di questa quercia. Nella citta di Novi Vinodolski si coltiva un esemplare
che sopporta bene i fattori della elima e del terreno. Per ragione di sopra menzionati
fatti, il cerro-sughera merita d´essere piu coltivato nei parehi, giardini
e viali sulla regione di Vinodol.