DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 39     <-- 39 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 331.021:630*323 šum. list CXIII (1989) 133


OVISNOST PREKIDA RADA O METODI RADA PRI SJECl
I IZRADI DRVA*


Vend VONDRA**


SAŽETAK: U razdoblju 1971—1987. obavljena su istraživanjaosnovnih činilaca sječe i izrade drva u SR Hrvatskoj. Kronografijom
je bilo snimljeno 5635 radniko-dana. Terenska istraživanja
su obuhvatila većinu radnih i terenskih uvjeta rada. Suvremenim
metodama analize dobiveni su mnogi korisni rezultati.


Za računanje prosječnog čistog radnog vremena sastavljeni su
diferencirani sistemi regresijskih modela.


Vrijeme prekida rada analizirano je u ovisnosti o čistom vremenu
na nivou radnog dana. Testiranjem proporcija prekid/čistovrijeme nije dokazana značajna razlika između individualnog rada
i rada u dvočlanim grupama. Razlike u prekidima rada također
nisu potvrđene između mjeseci u godini.


Prekidi rada kreću se u rasponu od 30—43% od ukupnog vremena,
ovisno o metodi rada.


Radnici su izloženi štetnom utjecaju motorne pile iznad tolerantnih
granica, osim kod izrade četinjača s ručnim karanjem.
Što je niži stupanj izrade drvnih sortimenata u šumi, sjekači rade
u nepovoljnijim ergonomskim uvjetima.


Rezultati istraživanja fizičkog naprezanja putem mjerenja pulsa
srca pri radu ukazuju da je i fizičko naprezanje iznad dozvoljenih
granica. Budući da je nepropisna primjena osobnih zaštitnih
sredstava pri radu, zdravlje radnika je i dalje ugroženo.


U diskusiji o rezultatima istraživanja navedene su neke realne
mogućnosti poboljšanja današnjeg stanja.


Ključne riječi: Sječa i izrada drva; Studij vrumena; Prekidi rada.


UVOD


Za potrebe radnih organizacija šumarstva u SR Hrvatskoj u razdoblju
1971—1987. istraživali smo osnovne činioce sječe i izrade drva. Dio
rezultata tih istraživanja čine diferencirani sistemi regresijskih modela (jednadžbi)
za računanje ukupnog radnog vremena (norma vremena) sječe i
izrade drva (9, 10).


* Referat na Međunarodnom simpoziju »Developments on Work Studies
in Forestry« održanom u Solunu
1988. godine.
** Vencl Vondra, dipl. inž., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Sječu i izradu drva u šumama Hrvatske obavljaju radnici-sjekači motornim
pilama lančanicama i ručnim alatom. Za sada, a vjerojatno još
dosta dugo zadržat će se ta tehnologija. Dakle, radi se o sistemu čovjek —
stroj — radni uvjeti. Cilj istraživanja bio je pronalaženje zakonitosti u tom
sistemu. Pri tome se nastojalo uskladiti ergonomske, tehnološke i organizacijske
zahtjeve s ekonomskim mogućnostima šumarstva u SR Hrvatskoj.


Radnici-sjekači u Hrvatskoj uglavnom nisu bili obučeni u školi za šumske
radnike. Većina tih radnika nemaju dovoljno znanja o racionalnom
radu i odmaranju pri radu. Potrebno znanje i vještinu za rad stekli su na
obaveznim tečajevima a kasnije sami uče raditi.


Trajanje propisanog dnevnog radnog vremena iznosi osam sati. Radni
dan počinje ulaskom na sječnu liniju a završava izlaskom iz sječne linije.
Prijevoz radnika iz mjesta stanovanja na radilište odvija se autobusima ili
kombibusima.


Rezultati se temelje na nizu objašnjenih zakonitosti o međusobnom djelovanju
činilaca u odvijanju i izvršavanju radnih operacija čistog (´produktivnog)
radnog vremena.


Vrijeme prekida rada je znatno teže (istraživati, jer ono ovisi o težini i
složenosti radnih operacija čistog vremena, o radnom kapacitetu radnika,
stručnosti i vještini radnika, pravilnom načinu odmaranja pri radu, (metodi
rada, klimatskim uvjetima, štetnom utjecaju buke, vibracija i ispušnih
plinova motorne pile, motiviranosti radnika za rad i drugim činiocima.


Za ta istraživanja potrebna su značajna sredstva, kvalitetna i moderna
oprema i tim istraživača specijalista za pojedina znanstvena područja. Međutim
mi nismo sve navedene činioce istodobno istraživali.


Već prilikom pripreme istraživanja pretpostavili smo da objektivne iznose
trajanja prekida rada nećemo dobiti neposrednom vezom za predmet
rada — stablo, nego da trebamo naći vezu između čistog vremena i prekida
rada na razini radnog dana (smjene-dana). Put kojim smo došli do rezultata
prikazat ćemo u ovom članku.


METODA RADA


Kronografijom smo snimili sječu i izradu drva u trajanju od 5635 radniko-
dana. U nizinskim i brdskim jednodobnim šumama 3524, a u planinskim
i brdskim prebornim šumama 2111 radniko-dana. U toku snimanja
obuhvaćeno je 350 radnika (oko 5% svih radnika). Bilo je posječeno oko


62.000 stabala 15 vrsta
drveća.
Za terenski dio istraživanja razrađen je detaljan plan snimanja. Kriteriji
za formiranje
plana bili su:
— ekološko-gospodarski tip šuma,


— vrsta drveća,
— metoda rada,

broj radnika u grupi (individualni rad ili dvočlane grupe s jednom
motornom pilom),

terenski uvjeti.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Razrađene su osnovne grupe istraživanja kombiniranjem tih uvjeta tako
da se obuhvate sve potrebne kombinacije tih uvjeta. Detaljnim pisanim
uputstvima (6, 7) i na tečajevima snimatelji su osposobljeni za terenska istraživanja.
Radnici su odabrani po kriteriju reprezentativnih predstavnika
cijele populacije radnika. Osnovne jedinice snimanja podataka bili su stablo
i cijeli radni dan. Svi činioci i elementi rada na stablu evdenitrani su na
obrazac za jedno stablo.


Primijenjenu strukturu ukupnog radnog vremena prikazali smo na
shemi 1.


Shema 1 Struktura ukupnog radnog vremena


Ukupno radno vrijeme (URV)


Čisto vrijeme (CV) Prekidi rada (PR)
Prijelaz
do stabla
Radne
operacije
na stablu
Priprernno-
zavtšno
vrijeme
Potrebni
prekidi
rada
Nepotrebniprekidirada
Slučajni
gubici
(PDS) (RAS) (PZV) (PPR) (NPR) (SG)


Potrebni prekidi zbog radnika PPR1
Potrebni prekidi rada zbog sredstava PPR2
Potrebni prekidi rada ostali PPR3
URV = CV + PR; CV =: PDS + RAS; PR = PZV + PPR NPR + SG
PPR = PPR1 + PPR2 + PPR3


Mjerenje naprezanja radnika putem pulsa/min obavili smo 1983. i 1984.
godine. Metoda mjerenja opisana je u članku (8). Rezultate tih mjerenja koristili
smo za kontrolu stvarnog naprezanja radnika s dozvoljenim naprezanjima.


Ukupno projektirano radno vrijeme — norma vremena (URVP) sastoji
se od:


URVP = PDS + RAS + PRP pri čemu se projektirani prekidi rada
(PRP) sastoje od PZV i PPR (PPR1 +
PPR2 + PPR3).


U daljnjem obrazlaganju postupka koristit ćemo skraćenice.


OBRADA PODATAKA I ANALIZA REZULTATA


Sve snimljene podatke obrađivali smo pomoću kompjutera. Za obradu
i analizu rezultata koristili smo matematičke i statističke metode,
analizu i sintezu te generalizaciju.


Prvo smo analizirali zakonitosti djelovanja činioca rada u čistom vremenu.
Od planom diskriminiranih 253 grupa po kombinacijama uvjeta a
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 42     <-- 42 -->        PDF

nalizama smo dokazali da je moguće izvršiti spajanje dijela grupa. Preostalo
je 112 grupa kombinacija uvjeta. Iz prestrukturiranih podataka daljnjim
analizama regresijskih modela za utvrđivanje čistog vremena (PDS, RAS).


Snimljene prekide rada (PR) prije analize umanjili smo za iznose NPR
i SG jer su oni po svom sadržaju nepotrebni ili slučajni pa ih u strukturu
URVP ne treba uključivati. Ta su vremena u ukupnom snimljenom radnom
vremenu iznosila 4,24" <>.


U daljnjoj analizi smo za preostalih 112 grupa uvjeta međusobno usporedili
proporcije PRP/CV. Raspon proporcija među grupama kretao se
od 31 do 93%. Uzrok raspona tih proporcija pripisali smo utjecaju metoda
rada.


Snimanjem su obuhvaćene slijedeće metode rada:


Lis tace:


Ml — izrada tehničke oblovine i prostornog drva od 1 m (istraživanja


u jednodobnim šumama odnosila su se samo na tu metodu ra


da).


M2 — izrada oblovine različitih dužina -i prostornog drva od 1 om.


M3 — izrada oblovine »različitih dužina i višemetarskog prostornog drva


Četinjače:


M4 — izrada ručno karane oblovine različitih dužina i celuloznog drva
od 1 m,
M5 — izrada neokorane oblovine različitih dužina i celuloznog drva od
1 m,
M6 — izrada ručno korane oblovine različitih dužina i višemetarskog
celuloznog drva,
M7 — izrada neokorane oblovine različitih dužina i višemetarskog celuloznog
drva.


Navedene metode i broj radnika bili su kriteriji daljnjeg grupiranja
podataka. Za sve grupe međusobno testom i ocjenom razlike proporcija
PRP/CV utvrdili smo da ne postoji signifikantna razlika PRP između individualnog
rada i dvočlanih grupa radnika. Razlika nije potvrđena niti među
metodama M3, M5 i M7 i među metodama M4 ,i M6. Snimljena vremena
preostalih grupa metoda, za koje je razlika dokazana, prikazujemo u
tablici 1.


Da bi ispitali postoji li potreba za diskriminiranjem PRP po sezonama
rada izvršili smo daljnju analizu. Testirali smo proporcije PRP/CV po
mjesecima sa proporcijama suma svake grupe. Signifikantnu razliku potvrdili
smo samo kod Ml az mjesec maj. U svim ostalim slučajevima ta
razlika nije potvrđena. Veličine uzoraka po mjesecima unutar grupa bile
su različite. To je posljedica za naše uvjete još uvijek izraženog sezonskog
karaktera rada.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Struktura snimljenog radnog vremena


Tablica 1


Metoda


PZV PPR1 PPR2 PPR3 PRP CV Ukupno


rada


radniko-dani (8 sati)


Ml 181 597 217 28 1023 2336 3359
M2 64 150 64 17 295 566 861
M4, M6 44 125 37 10 216 499 715
M3, M5, M7 46 98 44 13 201 258 459
Zajedno 335 970 362 68 1735 3659 5394


Za primjenu u praksi preporučili smo godišnje prosjeke dobivenih iz
podataka prikazanih u tablici 1.
Učešće PRP u ukupnom radnom vremenu (URVP) prikazali smo u tablici
2.
Postotno učešće grupa vremena u ukupnom vremenu
Tablica 2


Metoda


PZV PPR1 PPR2 PPR3 PRP CV URVP


rada


% od URVP


Ml 5,39 17,77 6,46 0,83 30,45 69,55 100
M2 7,43 17,42 7,43 1,98 34,26 65,74 100
M4, M6 6,15 17,48 5,17 1,40 30,20 69,80 100
M3, M5, M7 10,02 21,35 9,59 2,83 43,79 56,21 100


Računanje ukupnog radnog vremena vrši se za osnovnu sječou cjelinu
na bazi podataka mjerenih na terenu (prsni promjeri stabala i površine
sječnih linija) uz primjenu odgovarajućeg regresijskog modela za računanje
RAS i PDS. Tim vremenima dodaje se PRP u % od CV (RAS + PDS).
Postotke PRP od CV prikazali smo u tablici 3. Za veće cjeline sumiraju su
veličine izračunate na nivou sječne linije.


Postotno učešće PRP od čistog vremena


Tablica 3


Metoda


PZV PPR1 PPR2 PPR3 PRP CV


rada


% od CV


Ml 7,75 25,56 9,29 1,20 43,80 100
M2 11,31 26,50 11,31 3,00 52,12 100
M4, M6 8,82 25,05 7,41 2,00 43,28 100
M3, M5, M7 17,83 37,98 17,05 5,04 77,900 100


URVP (PDS + RAS) (1 + p); p PRP za aktualnu metodu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 44     <-- 44 -->        PDF

ANALIZA STRUKTURE RADNOG DANA


U Jugoslaviji je zakonom propisano trajanje radnog dana od 7 sati dnevno.
Međutim tjednim rasporedom radnog vremena šumsko poduzeće utvrdilo
je osam satne radne dane i slobodna dva dana za vikend. Pomoću dobivenih
rezultata izračunali smo apsolutne iznose po grupama radnog vremena
u radnom danu (8 sati).


Projektirana struktura URVP radnog dana


Tablica 4


]Potrebni prekidi rada


Čisto vriji ;me


Metoda projektirani


Ukupno


rada


RA1 RA2 PDS PZV PPR1 PPR2 PPR3


minute/danu


Mi 218 108 8 26 85 31 4 480
IVI 2 205 101 10 36 84 35 9 480
M4, M6 104 222 8 30 84 25 7 480
M3, M5, M7 210 40 20 48 102 46 14 480


RA1 — trajanje radnih operacija na stablu s motornom pilom
RA2 — trajanje radnih operacija na stablu bez korišćenja pile


Na osnovi podataka iz tablice 4 možemo konstatirati da su radnici više
nego je dopušteno izloženi štetnim utjecajima motorne pile, osim ako rade
metodama M4 i M6. Ima li se u vidu još i činjenica da naši radnici manjkavo
koriste osobna zaštitna sredstva taj rad postaje opasan za zdravlje.
Niži stupanj izrade sortimenata u šumi dovodi radnike sjekače, uz zadržavanje
smjene

FIZIČKO NAPREZANJE RADNIKA


S obzirom da smo istraživali fizičko naprezanje radnika putem mjerenja
pulsa/min prikazat ćemo kolika su ta naprezanja po metodama rada.


Istraživanjem naprezanja nismo utvrdili signifikantnu razliku naprezanja
radnika pri izvršavanju operacija CV u ovisnosti o prsnom promjeru
stabla, o danima u tjednu, o metodama rada za iste radne aktivnosti. Razlika
u naprezanju ne postoji ni kod prekida rada.


Korišćenjem podataka iz tablice 5 izračunali smo prosječno naprezanje
radnika u radnom danu po grupama metoda rada. (Tabl. 6.).


Ako pretpostvimo da puls/min u mirovanju iznosi približno 70 otkucaja,
a gornja dopuštena granica u radnom danu iznosi 30, odnosno 40 otkucaja
iznad pulsa u mirovanju, prema autorima (4, 5), prosječna dnevna naprezanja
naših radnika su veća.


Iz višegodišnjih praćenja i analiza proizvodnosti rada zapazili smo da
velik broj radnika trajno prebacuje planirani radni učinak. Redovito su to
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Naprezanje radnika pri sječi i izradi drva


Tablica 5


Vrsta
vremena
Puls/mi
Raspon
n
Prosjek
Standardna
devijacija
Veličina
uzorka
min
Prijelaz do stabla
— nizinske šume 101—118 109 4 1034
— planinske šume 106—138 122 8 681
Radne aktivnosti na
stablu 115—133 124 5 20523
PZV 86—130 108 11 1957
PPR1 77—105 91 7 8470
PPR2 93—121 107 7 2336
PPR3 90—128 109 9 542
Prekidi rada (PRP 80—112 96 8 13305


Prosječno naprezanje radnika po
radnom danu


Tablica 6.


Metode Puls/min


Ml 116
M2 115
M4, M6 116
M3, M5, M7 113


radnici koji žele znatno veću zaradu. Bez sumnje da oni rade u nepovoljnijem
radnom režimu od onog prikazanog u tablici 5. Brigu o trajnoj radnoj
sposobnosti i očuvanju zdravlja očito zanemaruju. Za očekivati je da ćemo
i ubuduće imati velik broj sjekača — invalida rada.


DISKUSIJA


Rezultati višegodišnjih istraživanja sječe i izrade drva daju nam stvarno
stanje u šumarstvu SR Hrvatske.
Zdravlje radnikansjekača nije dovoljno zaštićeno bez obzira na metodu
rada.


Uobičajeni naziv tehnička norma vremena trebalo bi promijeniti u prosječno
radno vrijeme. Norma vremena po definiciji podrazumijeva ergonomski
usklađene odnose u sistemu čovjek — stroj — radni uvjeti.


Sadašnje ekonomske mogućnosti šumarstva ne dozvoljavaju smanjenje
postignutog nivoa proizvodnosti rada. Postizanje povoljnijeg ergonomskog položaja
radnika skraćenjem produktivnog vremena u radnom danu nije realno.


Dodatno i trajno učenje pravilnom radu poboljšalo bi nepovoljno stanje.
Napredak bi se postigao vremenskim povezivanjem sječe i izrade s privla
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 46     <-- 46 -->        PDF

čenjem i prijevozom drva. U toku istog dana radnici bi mijenjali radna
mjesta što bi zbog različitog karaktera naprezanja ublažilo opasnost od
oboljenja.


LITERATURA


1.
XVIII IUFRO World Congress, (1986): Proceedings of Division 3, Ljubljana.
2.
FAO/ILO/IUFRO (1983): Ergonomics aplied to Forestry. Proceedings of the
International Seminar, Wienna and Ossiach (Austria).
3.
Hadživuković , S. (1973): Statistički metodi, Univerzitet Novi Sad.
4.
Lipoglavšek , M. (1979): Ergonomija, Biotehniška fakulteta Ljubljana.
5.
Ronav , E. (1982): Technologia vyroby a zhodnatenie bukoveho dreva, VŠLD
Zvolen.
6.
Tomanić , S. (1971): Normiranje rada pri sječi i izradi drva. Šumarski
fakultet Zagreb.
7.
Tomanić , S. (1982): Studij vremena pri sječi i izradi drva u prebornim
šumama. Šumarski fakultet Zagreb.
8.
Tomanić, S., M a j n a r i ć, M. (1983): The Straining of Workers at Cutting
and Primary Conversion of Wood. FAO/ECE/ILO. Seminar on Ergonomics
applied to Forestry. Wienna.
9.
Tomanić, S., H i t r e c, V., V o n d r a, V. (1978): Sistem za određivanje radnog
vremena sječe i izrade drva, Šumarski fakultet Zagreb.
10.
Šumarski fakultet Zagreb — Kompletna dokumentacija o istraživanju činilaca
sječe i izrade drva (izvorni terenski podaci, datoteke podataka, rezultati)
iz razdoblja 1971—1987.
Delay Time Dependence on Work Methods at Cutting and Primary
Wood Conversion


S u m m a r y


The research on the basic factors at cutting and primary wood conversion
in Croatia was carried out between 1971 and 1987. A time study was made on
5635 workers/days. The field survey encompassed most of the efficient and field
conditions. By means of modern analysis methods, many useful results have
been achieved.


Discriminated systems of regression model were elaborated lor calculation
of the average effective time.


Delay time was analysed in accordance with the effective time on the level
of a working day. By testing the delay time/effective time proportion, no significant
difference between the individual work and two-worker-crew work was
stated. The differences among the delay times have not been stated as related
to the months o the year either.


The delay times range between 40—43"0 out of the total time depending on
the work method.


The workers are exposed to the harmful influence of the chain-saw above
the toleration limits, exept for manual barking of conifers. The lower level of
wood assortment converted in the forest, the more impropriate are the ergonomic
conditions of the workers.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 47     <-- 47 -->        PDF

The results of investigated physical strain by measuring the heart rate during
the work point out that physical strain is also exceeding the allowed limits.
Since the incorrect application of personal protection at work is common,
the health of the workers is still at stake.


Some possibilities of improving the present situation were mentioned in the
discussion on the research results.


Kay words: Cutting study; time study; delay time.


TRAGOM NOVINSKIH VIJESTI


NA LISTI DRVOSJEČA


Pod gornjim naslovom zagrebački dnevnik »Vjesnik« od 29. III. donosi i ovu
vijest:


»Prema podacima Uprave društvenih prihoda Skupštine općine Delnice, najveći
čisti prihod za prošlu godinu, tj. 1988, 31 milijun 700.000 dinara, prijavio je
jedan šumski radnik sjekač. Na drugom mjestu nalazi se također sjekač s prihodom
od oko 24 milijuna, dok je treći po veličini prihod jedne kompozitorke...«


Na prijavu godišnjeg ukupnog prihoda obavezne su osobe, ako taj premašuje
iznos od milijuna dinara. Na višak, uz odbitak eventualnih olakšica, plaća
se porez po progresivnoj stopi, što može osjetnije umanjiti čisti prihod. Ne
podcjenjujući njihovu vještinu i marljivost treba se upitati, nije u toj zaradi uložen
i nepovratni dio njihovog zdravlja koji će im kasnije zagorčiti život kao
posljedica prekomjernog opterećenja motornom pilom?


O. P.