DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 133     <-- 133 -->        PDF

ANTE ROSIĆ, dipl. inž. šum.
1913—1984.


Brojnoj plejadi naprednih studenata
Beogradskog univerziteta pred drugi svetski
rat pripadao je i Ante Rosić, koji
je iz rodne Dalmacije došao na studije
šumarstva u Zemun 1933.


Ante Rosić rođen je u Splitu 5. februara
1913. i u rodnom gradu završio
je osnovnu školu i gimnaziju, a zatim
se 1933. upisao na Šumarski odsek Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta Beogradskog
univerziteta u Zemunu koji je
završio 1939. godine.


Već u prvoj godini studija dolazi do
prekida predavanja na zemunskom fakultetu,
do hapšenja i interniranja većeg
broja studenata, članova Udruženja
studenata šumarstva i Uprave student
ske menze u Zemunu kojom su rukovodili
napredni studenti. U svim tim akcijama
vidno je učešće i pokojnog Anta
Rosica.


Vidno obeležen kao pripadnik naprednih
studenata posle dužeg čekanja dobio
je prvo zaposlenje u Prilepu u Makedoniji.
Tu je proveo na dužnosti pripravnika
šumarskog referenta Sreskog
načelstva od 1. oktobra do 25. decembra
1939. Zatim radi kao šumarski vježbenik


u šumarskom odseku Ispostave banske
uprave u Splitu do 20. maja 1940. a zatim
je na istoj dužnosti na Hvaru. Od 15.
septembra 1943. do 15. maja 1945. aktivno
sudjeluje u Narodnooslobodilačkom
ratu. Posle demobilizacije od 10. maja do
3. decembra 1945. radi na Odjelu za narodnu
imovinu Predsedništva vlade N.
R. Hrvatske a zatim do 31. decembra
1946. je na položaju načelnika šumarskog
odeljenja Okružnog narodnog odbora
u Zagrebu. Od 1. januara 1947. do 30.
septembra 1947. radi u Ministarstvu za
poljoprivredu i šumarstvo N. R. Hrvatske
u Zagrebu. Rešenjem Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva FNRJ određenje


11. avgusta 1947. i odlazi s grupom stručnjaka
ovog Ministarstva radi pružanja
pomoći Albaniji u oblasti šumarstva i
industrije za preradu drveta. Od 1. oktobra
1948. do 14. juna 1950. radi u Saveznoj
planskoj komisiji u Beogradu. Od
15. juna 1950. do 31. januara 1951. radi
u Savetu za prerađivačku industriju Vlade
N. R. Bosne i Hercegovine, a od tada
do 30. juna 1951. u Generalnoj direkciji
drvne industrije u Sarajevu. Od 1. jula
1951. do 1952. je u Savetu za prerađivačku
industriju Vlade B. i H. i Komisiji
za reviziju programa izgradnje objekata
drvne ndustrije, a zatim do 30.
juna 1953. je u Savetu Vlade B. i H. u
svojstvu rukovodioca grupe za izgradnju
fabrike celuloze i viskoze u Doboju i Sarajevu,
sa sedištem u Sarajevu. Od 1. jula
1953. do 31. decembra 1955. radi kao
rukovodilac investicione izgradnje i direktor
fabrike »Bosanka« u Blažuju i
Prodavaonice »Bosanke« u Beogradu. Od
I. januara 1956. do 30. juna 1957. radi u
Saveznoj industrijskoj komori kao samostalni
referent u Sekciji za drvo. Od tada
do 31. decembra 1960. je u Udruženju
drvne industrije Jugoslavije a zatim do
II. juna 1963. u Sekretarijatu za šumarstvo,
drvnu i grafičku industriju Privredne
komore Jugoslavije na dužnosti savetnika
za promet i unapređivanje. Od
12. juna 1963. radi u zvanju savetnika
227




ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 134     <-- 134 -->        PDF

grupe za preradu drveta Privredne komo


re Jugoslavije.


Penzionisan je 31. decembra 1973. godine.
Nosilac je više odlikovanja kao oficir
za vojne zasluge i uspešan rukovodilac
i stručnjak u oblasti šumarstva i industrije
za preradu drveta.


Umro je u Beogradu 12. oktobra 1984.
a kremiranje posmrtnih ostataka obav


ljeno je na Beogradskom novom groblju


15. oktobra 1984. godine.
Dostojno su ga ispratili pored aktivista
društvenih organizacija, brojni drugovi
i prijatelji istakavši vojne, društvene
zasluge koje je pokojni Ante Rosić
imao kao istaknuti stručnjak j rukovodilac
u oblasti šumarstva i industrije za
preradu drveta.


Svetislav Vladisavljević
dipl.. inž. Beograd