DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 111     <-- 111 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


6. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 24. veljače 1989. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, mr. Vladimir Bogati,
Viktor Wolf, dipl. inž., Božidar Pleše, dipl. inž., Nadan Sirotić,
dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, dr. Nikola Komlenović, mr. Krešimir Musa,
Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika 4. i 5. sjednice Predsjedništva Saveza i sjednice Savjeta
Šumarskog lista.
2.
Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja inventurne komisije
b) Prijedloga Zaključnog računa za 1988. godinu.
3.
Razmatranje i usvajanje Nacrta Programa rada za 1989. g. i Financijskog
plana za 1989. godinu.
4.
Pripreme za održavanje 94, SKUPŠTINE SAVEZA — utvrđivanje mjesta održavanja,
datuma, dnevnog reda i teme za drugi dio rada Skupštine.
5.
Tekuća pitanja.
Predsjednik A. Pavlovi ć je predložio da prije prelaska na dnevni red,
čujemo kratku informaciju o rezultatima dosadašnjih aktivnosti u vezi primjedbi
i prijedloga na amandmane na USTAV SR HRVATSKE. Krešimir Musa
poziva se na podatke sadržane u Delegatskom vjesniku od 23. veljače 1989. i
druge izvore i konstatira da su naše primjedbe i prijedlozi na ustavne amandmane
SR Hrvatske svesrdno prihvaćeni od naših organizacija — institucija, uz
nekoliko iznimaka. Šumsko gospodarstvo Sisak OOUR za iskorištavanje šuma
ne prihvaća predloženi tekst za dopune Aamandmana na Ustav SR Hrvatske.
Lovno-šumsko gazdinstvo »Jelen«, OOUR Beograd Radna zajednica zajedničke službe
Bilje ne slaže se s time da se Ustavom predvidi mogućnost donošenja zakona
kojim bi se propisalo obavezno udruživanje organizacija udruženog rada
šumarstva u određene oblike organizacije. R. O. »Slavonsko šuma« Iskorištavanje
šuma »Slatina« iz Podravske Slatine prihvaća predloženi tekst pod uvjetom
da se iz njega izostave riječi »obavezno udruživanje OUR u zajednice« Krešimir
Musa naglašava: Koordinacija pri Ustavnoj komisiji Sabora SR Hrvatske
prihvatilo je naš prijedlog i realno je očekivati pozitivno rješenje.


Na kraju obavještava prisutne da će se odmah po usvajanju Ustavnih amandmana
(svibanj) pristupiti izradi dopuna zakona o šumama, koji bi objektivno
mogao biti usvojen krajem ove početkom iduće 1990. godine. Do tada se
ne mogu obaviti formalne promjene organiziranosti šumarstva u SR Hrvatskoj.


Ad. 1.


Usvajaju se zapisnici 4. i 5. sjednice Predsjedništva Saveza kao i zapisnik
sjednice Savjeta Šumarskog lista bez posebnih primjedaba.


Ad. 2.


Adam Pavlovi ć — predsjednik, ukratko se osvrće na sadržaj i rezultate
poslovanja s posebnom napomenom da će Odbor samoupravne kontrole na
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 112     <-- 112 -->        PDF

knadno u pismenom obliku podnijeti Izvještaj o pregledu odgovarajuće dokumentacije
— poslovanju. Slavko Šarčević predsjednik Odbora iz objektivnih razloga
nije mogao prisustvovati ovoj sjednici.


Vlatka A n t o n i ć osvrće se na sadržaje u Izvještaju inventurne komisije,
a Ivan M a r i č e v i ć govori o karakterističnim podacima — pokazateljima prihoda
i rashoda za 1988. godinu i uvjetima u kojima su se ostvarivali rezultati
poslovanja.


Nakon rasprave o podnijetim izvještajima i odgovarajućoj dokumentaciji
Zaključnog računa za 1988. godinu (vidi u prilogu) usvojeni su:


— Izvještaj Inventurne komisije sa stanjem 31. prosinca 1988. g.
— Pregled prihoda i rashoda za 1988. g.
— Obračun prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti za 1988. g.
Usvojen je prijedlog da se za uspješno obavljene poslove i zadatke u 1988.


g. zaposlenima u stručnoj službi Saveza isplate jednomjesečni prosječni osobni
dohoci ostvareni u toj godini, a u skladu Društvenog dogovora o dohotku.
Ad. 3.


I. Maričevi ć obrazložio je neke važnije stavke prihoda i rashoda iz predloženog
Financijskog plana za 1989. godinu. Posebno se osvrnuo na stavke prihoda
koje se ostvaruje kroz zakupninu poslovnog prostora u Šumarskom domu
i stavke rashoda koje se odnose na održavanje Šumarskog doma. Konstatirano
je da ostvarena sredstva u proteklom razdoblju nisu omogućavala intenzivnije
održavanje zgrade, iako za to postoji sve veća potreba s obzirom na starost
objekta (izrađena je 1989. godine). Također je govorio o stavkama, koje se
odnose na osjetno povećanje prihoda i rashoda za izdavanje Šumarskog lista.
Troškove tiskanja moguće je smanjiti ak ose unaprijed doznače sredstva za očekivane
usluge tiskare i ako se nabavi odgovarajuća količina papira i drugog
materijala za te potrebe. U tome smislu obavljaju se pripreme s našim poslovnim
partnerima.
A. P a v 1 o v i ć, predlaže da se dostavljen nacrt Programa rada za 1989. godinu
primi na znanje i da se na slijedećoj sjednici utvrdi prijedlog Programa
rada, kojega će Skupština verificirati.
Nakon rasprave usvojen je prijedlog Financijskog plana za 1989. godinu uz
napomenu da će se naknadno vršiti određena korektura, zavisno od kretanja
cijena — inflacije. Također je usvojen nacrt Programa rada za 1989. godinu
kao radni materijal (vidi u prilogu).


Ad. 4.


Adam P a v 1 o v i ć, poziva se na 5. sjednicu i dogovor, koji nas obavezuje
da na ovoj 6. sjednici donesemo odgovarajuće odluke o održavanju 94. Skupštine
Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Nakon
rasprave o pojedinim pitanjima donijeta je


ODLUKA


A. Mjesto održavanja Delnice.
B. Datum održavanja 22. i 23. lipnja 1989. g.
C. DNEVNI RED (prijedlog)
1.
Otvaranje 94. Skupštine SAVEZA DITŠDIH
2.
Izvještaji o radu za razdoblje između 93. i 94. Skupštine.
a) Izvještaj potpredsjednika
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista
c) Izvještaj o poslovanju — Zaključni račun 1988. g.
d) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole
3.
Rasprava i usvajanje izvještaja.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 113     <-- 113 -->        PDF

4.
Program rada za 1989. godinu.
5. Financijski plan za 1989. godinu.
SAVJETOVANJE na temu: »Problematika razvoja PRIMARNE PRERADE
DRVA u SR Hrvatskoj«
D.
Nosilac izrade referata dr. Tomislav P r k a, na temu: »Problematika razvoja
primarne prerade drva u Hrvatskoj«. Nosilac izrade koreferata dr. Đuro
K o v a č i ć: »Stanje i razvojne mogućnosti proizvodnje drvne mase u Hrvatskoj
«.
E.
Radna grupa za pripremu 94. Skupštine: Adam Pavlović, Branimir Prpić,
Đuro Kovačić i Ivan Maričević.
F.
Proširena sjednica Predsjedništva Saveza s predstavnicima Društava održati
će se 21. travnja 1989. g. u SI. Brodu.
G.
Svim Društvima našeg Saveza uputiti dopis kojim se obavještavaju o odluci
Predsjedništva za održavanje 94. Skupštine i neposrednim zadacima u
pripremi.
Ad. 5.


I. Maričević , ukratko se osrvnuo na: utvrđivanje visine zakupnine za
poslovni prostor u Šumarskom domu i praćenje kretanja osobnih dohodaka
zbog donošenja odgovarajućih odluka o utvrđivanju vrijednosti boda. Usvojeni
su prijedlozi:
1.
Visina zakupnine po 1 m2 mjesečno od 1. travnja 1989. godine iznosi:
a) za poslovni prostor (kancelarije i si.) 11.000.— din.
b) za podrumski prostor 5.080.— din.
Računi za zakupnine ispostavljaju se mjesečno.


2.
Za utvrđivanje prijedloga vrijednosti boda određuje se: Adam Pavlović,
Đuro Kovačić i Branimir Prpić.
U vezi dopisa Saveza inženjera i tehničara Hrvatske od 17. veljače 1989.
godine predlažemo za priznanje SITJ-e:


1. Za plaketu »14 — april«: Oskara Piškorića, dipl. inž.
2.
Za povelju počasnog člana: prof. dr. Branimira Prpića.
3.
Za povelju zaslužnog člana: Nadana Sirotica, dipl. inž.
4.
Za najbolju organizaciju inženjera i tehničara u 1988: Društvo ITŠDI Zagreb
i Vinkovci.
5.
Za najbolju publikaciju u 1988. g.: Šumarski list.
Zapisnik sastavio: Predsjednik:
Ivan Maričević, dipl. inž. Adam Pavlović, dipl. inž.


PRILOG Ad. 2a


Izvještaj Inventurne komisije


Predsjedništvo Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, Zagreb


Komisija u sastavu:


1.
Predsjednik Živko Petković
2.
Član Boris Deković
3.
Član Slavica Slonje
Popisana su osnovna sredstva, zalihe gotove robe (knjiga), novac i svi vrijednosni
papiri u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje, ostala potraživanja
i obveze sa stanjem 31. prosinca 1988. godine.


1.
Stvarno stanje osnovnih sredstava odgovara knjižnom stanju.
2.
Stvarno stanje knjiga odgovara knjižnom stanju.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 114     <-- 114 -->        PDF

3.
Stanje na žiro-računu iznosi 2.959.920.— dinara.
4.
Stanje u blagajni iznosi 43.520.— dinara.
5.
Stanje sredstava zajedničke potrošnje za ostale namjene iznosi 45.320.— dinara.
6.
Stanje sredstava zajednčke potrošnje za stambenu izgradnju iznosi 77.580.—
dinara.
7.
Stanje sredstava narodne obrane iznosi 22.710.— dinara.
8.
Nenaplaćena potraživanja od kupaca iznose 5.162.450.— dinara.
9.
Sumnjiva i spora potraživanja iznose 20.490.687.— dinara.
Komisija predlaže da se:nenaplaćena potraživanja od kupaca u iznosu od 98.750.— dinara otpišu
na teret rashoda za 1988. godinu, a iznos od 5.063.700.— dinara prenese
na sporna i sumnjiva potraživanja (Tehnološki fakultet Zagreb).

sumnjiva i sporna potraživanja odnose se na nenaplaćene zakupnine Tehnološkog
fakulteta i Gradske knjižnice. Za njih je pokrenut redovni
sudski postupak za naplatu.
Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po stopama propisanim iz
Nomenklature sredstava za amortizaciju. Revalorizacija osnovnih sredstava vrši
se prema Nomenklaturi sredstava za revalorizaciju, uz primjenu koeficijenta
objavljenih u SI. listu 2/89. Primjenit će se član 35a Zakona o ukupnom prihodu
(SI. list 61/88. član 110) tj. neće se vršiti revalorizacija amortizacije.


Komisija:


1. Živko Petković, v. r.
2. Boris Dcković, v. r.
3. Slavica Slonje, v. r.
PRILOG Ad. 2b


Kratki izvještaj iz Zaključnog računa za 1988. godinu


U prilogu poziva za 6. sjednicu Predsjedništva dostavljeno Vam je: pregled
prihoda i rashoda za 1988. godinu i obračun prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti
Saveza za 1988. godinu.


— U pregledu prihoda i rashoda za 1988. godinu iskazani su ostvareni iznosi
i indeksi u odnosu na plan za 1988. godinu.
— Ukupni prihod u 1988. godini u odnosu na plan ostvaren je s indeksom
134,97.


— Ukupni materijalni troškovi i amortizacija u 1988. gogini u odnosu na plan
ostvareni su s indeksom 143,53.
— Ukupni osobni rashodi u 1988. godini u odnosu na plan ostvareni su s
indeksom 119,52.
— Sveukupni rashodi za 1988. godinu u odnosu na plan ostvareni su s indeksom
130,78.
— Ostatak prihoda u iznosu od 4.040.614.— dinara prenosi se u 1989. godinu.
— Ostvareni prihodi po pojedinim stavkama u 1988. godini u odnosu na
plan kretali su se s rastom indeksa od 100—155. S najvećim indeksom (155)
ostvareni su prihodi od zakupnina, a prihodi od prodaje Šumarskog lista ostvareni
su s indeksom (124). Ostvareni prihodi po tim stavkama nisu dovoljni za
pokrivanje troškova kako za intenzivnije održavanje zgrade »Šumarskog doma«
kao ni za tekuće troškove »Šumarskog lista«.
— Ostvareni materijalni rashodi po značajnim stavkama kretali su se s
indeksom u rasponu od 100—392. Najveća odstupanja od plana ostvarena su kod
stavke — troškovi inv. održavanja (392). U 1988. god. nije se ulazilo u veće zahvate
na održavanju zgrade iako su objektivne potrebe velike. To se najbolje
može utvrditi analizom iz sadržaja rada Predsjedništva Saveza u toku godine.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 115     <-- 115 -->        PDF

— Ostvreni osobni rashodi za 1988. godinu kretali su se u skladu Odluka
Predsjedništva, Zakona i Društvenog dogovora.
— Analizom podataka iz obračuna prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti
Saveza može se utvrditi, da su ukupni prihodi raspoređeni na Savez i stručne
službe u iznosu 78.786.312.— dinara, za »Šumarski list« u iznosu 34.800.918.— dinara
i za Tiskanice i knjige u iznosu 16.605.625.— dinara.
Rashodi su po tim aktivnostima raspoređeni (40:45:15). Negativna razlika
između ostvarenog prihoda i rashoda je kod »Šumarskog lista« u iznosu 29.941.470.—
dinara. To je logično posljedica donošenih Odluka o godišnjoj pretplati na »Šumarski
list« u drugom polugodištu 1987. godine. Tada se ni približno nisu mogli
sagledati troškovi izdavanja »Šumarskog lista« kao posljedica inflacije iznad
svih predviđanja. Na osnovu tih saznanja u mjesecu prosincu 1988. godine donesena
je Odluka o godišnjoj pretplati za 1989. godinu, u osjetno povećanom
odnosu (indeks 625 za radne organizacije, 869 za članove). Mogu se očekivati
povoljniji odnosi u ostvarivanju prihoda i rashoda po ovoj osnovi u 1989. godini.


PRILOG Ad. 2b


Pregled prihoda i rashoda Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske za 1988. godinu


Red.
Planirano Ostvareno


SADRŽAJ
Indeks


broj
za 1988. za 1988.


A PRIHODI


1.
Preneseni višak prihoda iz prošle god. 1.993.972, 1.993.872, 100,00
2.
Prihodi od prodaje Šumarskog lista,
oglasa, separata 14.807.054.— 18.460.918.— 124,68
3.
Prihodi od izdavačke djelatnosti 14.031.118.— 16,605.625.— 118,35
4.
Prihodi od zakupnina 44.376.558.— 69.080.930.— 155,67
5.
Dotacija od SlZ-a za Šum. list 14.140.000.— 14.140.000.— 100,00
6.
Dotacija od SlZ-a 1.800.000.— 2.200.000.— 122,22
7.
Ostali prihodi 5.313.865.— 7.711.410.— 145,12
Ukupni prihodi
96.462.567.— 130.192.855, 134,97


B RASHODI


1 Materijalni troškovi


1.
Materijal za održavanje čistoće, kan.
mat. 2.567.341.— 4.732.342.— 184,33
2.
Sitan inventar 189.000.— 122.411.— 64,77
3.
Knjižnica, stručna literatura i druge
publikacije 686.000.— 1.294.117.— 188,65
4.
Utrošena energija (plin, električna
energija) 1.907.358.— 2.556.239.— 134,02
5.
Poštansko telefonski i telegrafski
troškovi 1.598.850.— 2.221.996.— 138,97
6.
Transportne usluge 140.000.— 176.200.— 125,86
7.
Troškovi investicijskog održavanja 3.490.312.— 13.682.139.— 392,00
8.
Komunalne naknade (voda, smeće,
dimnj.) 2.325.000.— 3.796.034.— 163,27
9.
Troškovi Šumarskog lista, separata,
prijevoda 20.285.268.— 21.948.604.— 108,20
10. Povremeni i privremeni poslovi 242.204.— 161.854.— 66,83
11. Ostale neproizvodne usluge
747.573.— 103.283.— 13,82


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 116     <-- 116 -->        PDF

12. Izdaci za reprezentaciju
13. Amortizacija
14. Ostali materijalni troškovi
15. Naknade za usluge SDK
16. Premije osiguranja
17. Dnevnice i putni troškovi
18. Autorski honorari
460.000.—
4.264.000.—
1.991.007.—
292.000.—
681.000.—
942.000.—
2.415.861.—
723.052.—
4.282.656.—
4.064.429.—
311.855.—
1.001.411.—
1.272.016.—
2.459.808.—
157,19
100,44
204,14
106,80
147,05
135,03
101.82
Ukupno materijalni troškovi i
amortizacija 45.224.774.— 64.910.446.— 143,53
II OSOBNI DOHOCI
19. Osobni dohoci
20. Porezi i doprinosi iz prihoda
21. Ostali porezi i doprinosi iz prihoda
22. Pomoći i dotacije dr. KDS
42.744.030.—
7.383.396.—
806.246.—
304.121.—
49.730.517.—
10.065.061.—
1.273.121.—
172.390.—
116,34
136,33
157,91
56,68
Ukupno osobni rashodi 51.237.793.— 61.241.089.— 119,52
REKAPITULACIJA
PRIHODI
RASHODI
96.462.567.—
96.462.567.—
130.192.855.—
126.151.535.—
134,98
130,78
OSTATAK PRIHODA — 4.041.320.— —


PRILOG Ad. 3
NACRT PROGRAMA RADA ZA 1989. GODINU


Savez i Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
programiraju svoje aktivnosti i utvrđuju ciljeve i zadatke u skladu STATUTA,
odgovarajućih odredbi Zakona o društvenim organizacijama i drugih
zakonskih i društvenih normi i odluka.


Za ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka Organi Saveza i Društava:
Skupštine, Predsjedništva (izvršni odbori), odbori samoupravne kontrole, komisije
i drugi oblici djelovanja, najncposrednije će angažirati svoje članove, po
potrebi i druge stručnjake za određena pitanja kroz različite oblike organiziranosti
— akcije. Pri tome će koristiti bogata iskustva naših organizacija iz
prethodnih razdoblja.


Ovim programom rada obuhvaćena su Statutom utvrđena područja djelovanja
i naznačeni su važniji zadaci:


— Uspostavljanje i razvijanje suradnje sa Socijalističkim Savezom, Organizacijama
udruženog rada šumarstva i industrijske prerade drva, Šumarskim fakultetom,
Šumarskim institutom, Savezom inženjera i tehničara Hrvatske, Savezom
ITŠIPD Jugoslavije i s drugim organizacijama — institucijama za rješavanje
aktualnih pitanja, koja će se u toku godine postavljati pred organe Saveza
i Društava.


— U organizaciji Predsjedništva Saveza osigurati neposredniju suradnju s
izvršnim organima naših Društava, a tamo gdje je došlo do prekida u radu Društva
angažirati određeni broj inženjera i tehničara naše struke za pokretanje aktivnosti.
— Za održavanje sjednica Predsjedništva Saveza i Skupštine Saveza i za
druge oblike organiziranog djelovanja osigurati odgovarajuće radne materijale i
prijedloge. Na tim zadacima angažirati što veći broj naših članova i stručnih
službi.
— Neposrednije sudjelovanje u javnim raspravama o Nacrtu amandmana na
Ustav SR Hrvatske naših članova i organa Saveza društava i Društava. U toku
rasprave izboriti se za dopunu — novi tekst amandmana s obrazloženjem u cilju
210
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 117     <-- 117 -->        PDF

cjelovitije i adekvatnije ustavnopravne zaštite prirodnih bogatstava a posebno
šume. Aktivno sudjelovati u primjeni Zakona o šumama i njegovoj izmjeni.


— Praćenje i utvrđivanje zajedničkih stavova o mogućoj primjeni suvremenijih
i racionalnijih oblika organiziranja određenh djelatnosti u šumarstvu i preradi
drva, uvođenju novih tehnologija i drugih spoznaja u prvom redu vlastite
znanosti i prakse (fakulteta, instituta, OUR-a i dr.).
— Organiziranje više stručnih i popularnih predavanja, savjetovanja, razgovora
i si. na temu: Šumarska znanost i praksa; Problematika proizvodnje, razvoja
šumarstva i prerade drva; Propadanje šuma — uzroci i posljedice; Primjena
suvremenih metoda i sredstava rada u našim djelatnostima — kompjuterizacija
i dr.; Čovjek, društvo — šuma, priroda i dr.
— Posebnim aktivnostima izvršnih organa Saveza i Društava posredno i neposredno
utjecati na donošenje ODLUKA nadležnih državnih i drugih organa,
kojima će se zaustaviti PROCESI koji ugrožavaju šumu i čovjekov okoliš. Prema
najnovijih istraživanjima (podacima) zdravstveno je stanje šuma vrlo loše.
— Unapređivanje i razvijanje izdavačke djelatnosti dugoročni je zadatak svih
naših djelatnosti — potrebno više zajedničkih akcija za realizaciju ambicijoznijih
ciljeva. Šumarski list znanstveno-stručno i društveno glasilo Saveza DITŠDI
Hrvatske uspješno se izdaje 113 godina i postoje svi uvjeti da se ti poslovi —
zadaci ostvaruju i u narednom razdublju. Potrebno je analizirati pripreme za
izdavanje Šumarskog priručnika i drugih stručnih publikacija.
— Utvrđivanje zajedničkih zadataka zbog izgrađivanja bibliotečno-informacijskog
sustava za potrebe naših djelatnosti. I dalje raditi na uređivanju stručne
biblioteke Saveza.
— Pristupiti izradi projektnog zadatka, kojim bi se određeni dio prostora uŠumarskom domu namjenio za popularizaciju šumarstva i prerade drva.
— Nastaviti s redovnim zadacima na održavanju zgrade Šumarskog doma.
Pristupiti postupno adaptaciji potkrovlja i podruma.
— Sa predstavnicima Tehnološkog fakulteta i Gradske knjižnice tražiti moguća
najbolja rješenja za privremeno korištenje poslovnog prostora u Šumarskom
domu.
— Raditi na unapreivanju rada stručne službe Saveza za obavljanje tekućih
poslova, a posebno na izradi podloga za redovne aktivnosti organa Saveza društava.
Uspostavljati i razvijatu suradnju sa organizacijama IT u zemlji i inozemstvu.


PRILOG Ad. 3.


Nacrt FINANCIJSKOG PLANA Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske za 1989. godinu


Red. n p T c
Ostvareno Planirano TnH^Vs


OFlt>


broj
za 1988. za 1989. indeks


A
PRIHODI


1.
Preneseni višah prihoda iz prošle godine 1.993.972.— 4.040.610.— 202,00
2.
Prihodi od prodaje Šumarskog lista,
oglasi, separati 18.460.918.— 73.844.000.— 400,00
3.
Prihodi od izdavačke djelatnosti 16.605.625.— 63.102.000.— 380,00
4.
Prihodi od zakupnina 69.080.930.— 193.427.000.— 280,00
5.
Dotacija od SlZ-a za Šumarski list 14.140.000.— 35.350.000.— 250,00
6.
Dotacija od SlZ-a 2.200.000.— 4.400.000.— 200,00
7.
Ostali prihodi 7.711.410.— 15.423.000.— 200,00
Ukupni prihodi
130.192.855.— 389.586.610.— 299,00
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 118     <-- 118 -->        PDF

B RASHODI


I. Materijalni troškovi
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
Materijal za održavanje čistoće, kancelarijski
materijal
Sitan inventar
Knjižnica, stručna literatura i druge
publikacije
Utrošena energija (plin, električna
energija)
PTT troškovi
Transportne usluge
Troškovi investicijskog održavanja
Komunalne naknade (voda, smeće, dimnj.)
Troškovi tiskanja Šumarskog lista,
separata, prijevoda
Povremeni i privremeni troškovi
Ostale neproizvodne usluge
Izdaci za reprezentaciju
Amortizacija
Ostali materijalni troškovi
Naknada za usluge SDK
Premije osiguranja
Dnevnice i putni troškovi
Autorski honorari
Ukupno materijalni troškovi i
amortizacija
II. OSOBNI RASHODI
19.20.21.22.
Osobni dohoci
Porezi i doprinosi iz prihoda
Ostali porezi i doprinosi
Pomoći i dotacije KDS
Ukupno OSOBNI RASHODI
Ukupno RASHODI


4.732.342.—
122.411.—


1.294.117.—


2.556.239.—
2.221.996.—


176.200 —
13.682.139.—
3.796.034.—
21.948.604.—
161.854.—
103.283.—
723.052.—


4.282.656.—
4.064.429.—


311.855.—
1.001.411.—
1.272.016.—
2.459.808.—


64.910.446.—


49.730.517.—
10.065.767.—
1.273.121.—
172.390.—


61.241.795,


126.152.241.
12.778.000.—
355.000.—


3.624.000.—


8.435.000.—
7.332.000.—
582.000.—
30.123.610.—
9.490.000.—


98.769.000.—
799.000.—
228.000.—


2.097.000.—
10.707.000.—
8.129.000.—


779.000.—
2.504.000.—
3.180.000.—
7.355.000.—


207.266.610.—


148.695.000.—
30.097.000.—
3.183.000.—
345.000.—


182.320.000,


389.596.610,


270,00
290,00


280,00


330,00
330,00
330,00
220,00
250,00


450,00
493,00
220,00
290,00
250,00
200,00
249,00
250,00
250,00
299,00


319,00


299,00
299,00
250,00
200,00


297,00


308,89
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 119     <-- 119 -->        PDF

CO IO IO Csl o IO
IO i—i o


ro o
soTi; tOj p rsj 1;


i**


io ro o o>* sd SO


O o o


to o |rtS oo ro I-o IO


i


> o IO OO o IO
sO *


o Csl o o
art o
o IO "1 o o rsj sO
O -—1 o OO OO
O o o


> o OO r-
Tt m


IO IO o Os


3
<0
oo 05


3


a^ SO


3


>co


.—i sO OS
rt LO o
OS IO ro


>o -1 rt -, -1-.—r


1
1
Os "* rt ^ io p p Os
O


N ,fi rt -S rsi OO rsi rsi O rsi


>* sO rsi sO

>grt opo
r~-> P 3 2 rsi .—i SO o oo sO


0> rt h — OŠ t^ uha* rsi ni
sO


C


o Ortt-~OSSOOOSrtrt
o i>-rt fsj m o H o OrtrtroosOr^roo
oq os so os p -^


1 a
a ^H-rtOfNOSrsjrtOsO


& rn O io o o ^ orsirosd´^sorsisooo


rt OS so O OO ^1" rt 3 t^Mvomrir^coov^t


sortsoiors]rtsqr-~os


> 3
Os rt VQ o ro r-~


rt


rt P rsi rsi rn ro rt


^ rsi


a


N


li


t>u


rt 3


u
rt.


rt
~ ci


rt rt


J
Ti
o


rt .rt
c !rt


o


rt


> co a MS>


>o 1) >CO


Ci M


rt C p


rt


3 ° T3 sr


a .rt
rt


rt" rt


*U co


a is"


"a rt


JH 3 .-.


>co *-»


O M

« O 0 ^.2


1)


N L rt o >o


c


M e <" ci


rtc ..


c
´c


rt H "~>


N


a d CO


đ ST) ci > OJ o o
n -^ N 3 M V3
c rt u W)
_3 >co ^H i) 3


ci
:_? o rt


3 -^ a
to rt


3 N
rt > L?rt


´s_ U >o rt
0-3


CU tu


BJj E


rt CO 3


rt "JJ rt
(U


„I


N c -^


^ « rt Ti c rt c ´C/3


" o


Ti u ^o SH -rt _4>
´rt J_I< -rH 0 a .5, ° g C


rt g Ti o
rt .M rt


rt (U
Ti O 1)


o
3
& 0 rt
0 ´5 ´? "rt IO ^ s rt


a -rt


rt a rt O o 52


a. Q
«. rt
o Lo O P PH H H
O


O DH PH PH x


<


rsim^-iosor-ooosO


Q- *-H r4 ro *3-m >o OS
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 120     <-- 120 -->        PDF

8 o
S 60
JŠJaž
H-1
1.
IO
OO
o
1.
ON
1.
oi
OO
o
ON
1.
IO
OJ
*d
CO
IO
1.

IO
ON
IO
1.
IO
NC
OO
ON
o
´—1
1.
OO
NO
OJ
1
ON
NO
Ol
NO
OO
*—1
ON
1.
IO
ri
oi
t-
roi
B-:
3
N
OJ
>rt
00
S i
>y ?
5´!
o
a
&
3
1.
< l
Cl
1. 1.
(N LO
oj NO
ON OJ
OO OO
*)-´
1 1
OJ NO
m io o ^q
ro oj
OJ OO
ooj
"*
1.
CO
ro
ON
>—i
1.
a<
o
NO
NO
NO
1
ON
<—1
IO
NO
NO
ro
1.
IO
LO
OO
«— 1
<— 1
rn
1
IO
IO
00
r-H
´—1 rr,
1.
1—1
1—1
1—1 o o
1
´—1
>—1
<* 1—1 o p
o
oj
o-
IO
1
r-´
o
OO
O
IO
1
NO
´—1
ooj
ooj
1
OO o
OO
ON
iri
oi
1
OO o
OO
IO
oj
1
OO
IO
CO
1
ON
O
NO
o
oo´
OI
1
~r
-to
´— 1
ON
NO
1
oj
m
od
oi
CN)
1.
OO o
OJ
ON
OO
ON
1
o-
o
ON
1
ON
ON
CM
U-N
*
1.
O
NO
IO
OJ p
"*
1
1—1
NO
pIO
NO o
o
1
o
OO
1-
o
NO
IO
1
o
oo
m
1
IO
IO
1
o-o
OO
OO
in
OJ
1.
rn
pNO
ON
OJ
1
ON
OO p
Oj
NO
1
OO
OO
ro
oi
O
ND
1. oi
CM
NO
NO
NO
oi
IO
1
iri
ro
IO
IO
NO
OO
r1
OM´
OJ
NO
NO
ro
NO
oi IO
1.
rnIO
´— 1
IO
,—1
1
oON
NO
ON
ON
NO
OJ
1.
oOJ
rn
^ ^*
o -t
o
a
^ J B
-j
v
o
cd ai
N _N
° !?
OJ O
a Š
N J2
>
a M
>
o
M
O
U
n N
03
a oj
C T 3
.rt os
"rt S
C/D OS O 2
OS
os i! g
S o
On Q <
-H OJ r o *^i
o NO O-
o
S
9500
Q
o M
2 °
9 a a & ° o
o
3&
3
13
Q
O
X
<
O
3
3
<
U<-
3H
SS §
o
o
X00<
oso
M
03
ra
>
&