DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 103     <-- 103 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
Volumen 24 — 1988.


Opseg 24. sveska Glasnika za šumske
pokuse Šumarskog fakulteta u Zagrebu
(glavni urednik Prof. dr. Đuro
R a u š, urednik za šumarstvo Prof. dr.
Branimir P r p i ć, urednik za drvnu industriju
Prof. dr. Stanko Bađun , tehnički
urednik Dr. Želimir B o r z a n) iznosi
167 stranica teksta i 14 stranica (na
15 listova) fotografija. Od 12 priloga osam
je tema o hrastu, pa se po tome
može smatrati i tematskim sveskom. Sve
radove uredništvo je primilo u prvoj
polovici 1987. godine.


1. Na hrast i hrastove sastojine odnose
se teme:
— I. Trinajstić: Taksonomskaproblematika
hrasta lužnjaka,
— D. Klepac : Uređivanje šuma hrasta
lužnjaka,
— A. Pranjić, V. Hi tree i N.
Lukić : Praćenje razvoja sastojina hrasta
lužnjaka tehnikom simuliranja,
— Š. Meštrović: Šume hrasta lužnjaka
s posebnom namjenom,
— S. Boj an in i S. Nikolić: Sječa,
izrada i transport šumskih sortimenata
hrasta lužnjaka,
— S. Sever i M. Slabak: Mehaniziranje
radova u eksploataciji šuma
hrasta lužnjaka u istočnoj Slavoniji,
— I. Spaić i M. Glavaš: Uzročnici
šteta na hrastu lužnjaku u Jugoslaviji,
— F. Penzar : Oštećenje furnira hrasta
lužnjaka (Quercus robur L.) od insekata
iz tropskog područja.
Iz priloga I. Trinajstića saznajemo,
da, u Londonu, postoji herbar Li


nnea, koji nema samo povijesnu vrijednost
nego i za određivanje prioriteta autora,
prvog, opisa pojedine vrste. Naime,
prema Međunarodnom zakoniku za
nomenklaturu biljaka (Code internationale
of botanical nomenclature, Utrech, 1972)
prednost ima autor, koji je prvi opisao
makar i nepotpuno, odnosnu vrstu. Malo
je poznato, da je Linne uz cer sve
listopadne evropske hrastove nazvao Quercus
robur, dakle lužnjak, uz oznaku,
da je to varijabilna vrsta. Uz ostalo Trinajstić
navodi, da treba riješiti problematiku
skadarskog i štojskog hrasta (hrasta
iz Štoja kod Ulcinja), koje je opisao


P. Černjavski te brdskog lužnjaka M. Jovančevića.
Posebno navodi i kasni hrast
lužnjak o kojem jeM. Stojković 1978.
izradio magistarski rad pod naslovom
»Varijabilnost i nasljednost listanja hrasta
lužnjaka L.«
D. Klepac prikazao je s jedne strane
pregled uređivanja šuma hrasta lužnjaka
od prve osnove iz 1865. godine do
danas, a s druge strane iznio statističke
podatke o ovim šumama u Jugoslaviji.
Na području cijele Jugoslavije ima
263 990 ha lužnjakovih šuma od čega u
SR Hrvatskoj 164.912 ha a u SR Srbiji
65.102 ha (20.533 ha nalazi se u Srijemu
kao nastavak spačvanskog šumskog kompleksa).
Čitatelja glasnika valja upozoriti,
da je, na str. 129., citirani članak »Les
forets de chene en Slavonie« objavljen
u prijevodu i u Šumarskom listu br. 11
—12, 1982., str. 489.
A. Pranjić i sur. promatraju tehnikom
simuliranja čiste sastojine hrasta
lužnjaka po modelu 4, koji je, uz ostalih
nekoliko, autorica prikazala u Glasniku
za šumske pokuse, vol. 23.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Š. M e š t r o v i ć je prikazao specijalne
rezervate šumske vegetacije odnosno
rezervate proglašene po Zakonu o zaštiti
prirode zaštićene šume ili sastojine
hrasta lužnjaka u Jugoslaviji. Pod zaštitom
nalazi se 863 ha lužnjakovih sastojina
od čega 546 ha u Hrvatskoj. Ostale
su na području SR Srbije sa šest rezer
vata površine 140 ha u Bosutskom bazenu,
dakle nastavno na Spačvanski bazen,
a u užoj Srbiji je jedan rezervat, Godomin,
na području Smedereva, površine
176 ha, cenoza hrasta lužnjaka s običnim
grabom.


Radove kod sječe šume S. B o j a n i n
i S. N i k o 1 i ć prikazali su po pojedinim
sortimentima a transport po fazama.
Posebno bilježimo da je i prema
iskustvu u SR Njemačkoj, za obaranje
starih hrastovih stabala i kresanje grana
u pravilu neekonomična primjena strojeva
nego ostaje rad pilom (dakako motornom).
Za sječu i izradu prorednog materijala
dolazi u obzir deblovna metoda,
a u zrelim sastojinama »prema načinu
privlačenja treba se odlučiti za deblovnu,
odnosno poludeblovnu ili sortimentnu
metodu«. Izradu jednometarskog sortimenta
u pravilu ne treba primjenjivati.
Autori su dali, na osnovu podataka
koje, kako naglašuju, zahvaljuju dipl. inž.
Dragi Bedžuli, i ove odnose: »U zrelim
sastojinama otpad kod sječe i izrade
iznosi oko 20% (od toga kora 13%).
U iskorištenoj drvnoj masi 18%* je prostorno
drvo, a 82% tehničko. U tehničkom
drvu trupci su zastupljeni s 92l>/» (16% su
furnirski trupci), 7>/o je rudničko drvo, a
1% trupci za vodove. Autori smatraju,
da »radi boljeg iskorištenja biomase treba
razmotriti primjenu usitnjavanja sitne
granjevine«. Dabome, razmotriti, jer
ni ta masa nije izgubljena za šumarstvo,
ona je »gnojivo« šume. Takvo mišljenje,
uostalom, nije nepoznato ni u inozemstvu,
gdje se predlaže iskorišćivanje cjelokupne
biomase u za tu svrhu posebnom
podignutim plantažama, a u prirodnim
(gospodarskim) šumama sitnu gra


njevinu ostaviti u šumi. To, uostalom, čitamo
i kod S. S e v e r a i M. S 1 ab a-
k a kada kažu da »treba očekivati i podizanje
tzv. energetskih šuma« iako u
prethodnom stavku nagovještavaju, da će
se »u oplodnim i čistim sječama primjenjivati
sortimentna metoda, a sva ostala
šumska biomasa (osim sortimenata)
usitnjavati iveranjem, a panjevi vaditi i
dalje mehanički prerađivati«.


U prikazu »uzročnika šteta na hrastu lužnjaku
u Jugoslaviji« I. S p a i ć i M. G 1 a-
v a š priložili su i kazalo štetnih organizama
(za hrast) podijeljeno na životinjske
i biljne te razlučene po pojedinim
dijelovima stabla. Na kraju autori upozoravaju
na anatomsko-fiziološki kompleks
odnosno »na činjenicu da je obskrbna
zona vodom kod hrasta vrlo uska
tj. da je ograničena samo na krajnji vanjski
god«. Stoga »ako bi u konstelaciji nama
za sada nepoznatih, dakle i nepredvidivih
okolnosti koja Ophistoma vrsta
postala još virulentnija (možda mutacijom),
hrast bi jednako kao i brijest zbog
spomenute njegove odlike mogla zadesiti
potpuna katastrofa«.


F. P c n z a r saopćio je rezultate svojih
ispitivanja kako ksilofagni insektibjelikari
tropskog drva kojeg uvozimo mogu
nanijeti velike štete na drvu i u umjerenom
klimatskom području kada je prerađeno
u furnir i to samo na furnire hrastove
bjelike i upućuje, kako se štete
mogu spriječiti odnosno onemogućiti razvoj
ksilofaga.


2. Nadalje su obrađene i slijedeće teme:
— Ž. B o r z a n: Karitipovi nekih borova
podsekcije Sylvestres,
— I. Trinajstić: O problemu sintaksonomske
pripadnosti šuma alepskog
bora — Pinus halepensis Miller u jadranskom
primorju Jugoslavije,
— K. O p a 1 i č k i: Utjecaj hranjiva u
iglicama jele na promjenu gustoće populacije
jelina moljca igličara (Argyresthia
fundela F. R. Tineidae, Lepidoptera),


ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 105     <-- 105 -->        PDF

F. P e n z a r: Mineralne tvari u tropskom
drvetu.
Ž. B o r z a n, kako navodi u ovom
prikazu, »u radovima na kontroliranoj
hibridizaciji crnog i običnog bora, koji
se provode na Katedri za šumarsku genetiku
i dendrologiju Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, (sudjeluje) od 1960. godine
kao suradnik prof, dra M. V i d a-
k o v i ć a u rješavanju problema inkopatibilnosti
između ove dvije vrste.« Ti
se radovi provode i uz sufinanciranje Zajedničkog
jugoslavensko-američkog odbo


ra za znanstvenu i tehničku suradnju,
te oni spadaju u fundamentalna istraživanja.
U ovom radu Borzan je prikazao
rezultate istraživanja kariotipa nekoliko
stabala crnog i običnog bora, japanskog
crvenog bora (Pinus densiflora Sieb &
Zucc.) te križanca P. x nigrosylvis, Vid.,
svih u parku oko zgrade Šumarskog fa


kulteta i vrta Katedre za šumarsku genetiku
i dendrologiju. Rezultate ovih istraživanja
treba upoznati neposredno iz ovog
rada Ž. Borzana.


Prema istraživanju H. J. Beug-a na
Mljetu alepski bor bi na naše područje
donijeli Grci, jer se pelud alepskog bora
javlja s peludom oraha ] žitarica odnosno
prije kojih 3000 godina. To je, doduše,
I. Trinajstić već konstatirao
1975. godine, a sada to samo navodi u
okviru cjeline svoga prikaza. S obzirom
na pomlađivanje i prirodno širenje alep


skog bora razlikuje tri dijela: sjeverni
u kojem »stare kulture alepskog bora
zadržavaju svoje oštre prvotne granice,


srednji i južni priobalni pojas te područje
srednje i južnodalmatinskih otoka na
kojima se alepski bor prirodno širi i izvan
starijih sastojina. Dakako, da se kulture
(sastojine) i prirodno pomlađuju. To


vrijedi i za sjeverni dio, pa npr. prvotna
kultura kod Labina, a prije i za
vrijeme rata sječena za rudničko drvo,
prirodno se u potpunosti pomladila.


Prema rezultatima istraživanja K. Opaličk
i »masovna pojava moljca posljedica
je promjena u ekosistemu koje su
nastale utjecajem atmosferskih prilika i
antropogenih faktora (i očituju) promjenama
u sastavu mikroelemenata iglica, te
sadržajem suhe tvari u njima... Porast
brojnosti potkornjaka (također) ukazuje
na prisutnost zagađivača.« Postavlja se
pitanje, zašto je ovaj članak označen kao


»stručni«, kada iznosi rezultate višegodišnjih
istraživanja. Ta, i u izdanjima
JAZU-a nalazimo kategorije »znanstveni
izvještaj« i »znanstveno saopćenje«. To
vrijedi i za prethodni prilog F. Penzara.


Dvanaesti prilog ovog sveska Glasnika
je F. Penzara »Mineralne tvari u
tropskom drvetu«. Mineralne tvari su različitog
kemijskog sastava i veličine (mikroskopskih)
i mogu poslužiti za dijagnosticiranje
pojedinih vrsta. Međutim one
nepovoljno djeluju na mehaničku preradu
te je potrebna promjena geometrije
zubea i nanošenjem određenih legura
da se poveća njihovu tvrdoću.


Oskar Piškorić