DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 84     <-- 84 -->        PDF

SAVJETOVANJE U LIPIKU o temi: Iskorišćivanje prirodnih travnjačkih
resursa alternativnim stočarskim proizvodnjama.


Dana 8. i 9. prosinca 1988. održano je u Lipiku savjetovanje


o gore navedenoj temi, prigodom dvadesetgodišnjice rada Sekcije
za krmno bilje i travnjaštvo Saveza poljopr. inženjera i tehničara
Hrvatske. Na savjetovanju su održani referati:
1.
Bošnjak , D.: Deset godna rada Sekcije za krmno bilje i
travnjaštvo.
2.
Č i ž e k, J.: Stanje i perspektive u proizvodnji i korištenju
krmnog bilja.
3.
Sekulič, Ljube š i ć, Trivunčić, Milosavljević
: Mogućnost proizvodnje konjskog mesa na prirodnim
pašnjačkim površinama.
Na Savjetovanju su svečano uručene povelje i priznanja stručnjacima
i organizacijama za rad na tom polju.


U radu savjetovanja učestvovao je Ziani Petar dipl. inž. koji
se u diskusiji osvrnuo na pitanja korišćenja šumskih vrsta za ishranu
stoke. Ziani Petru je dodijeljena spomen povelja za rad na
rješavanju problematike šumske ispaše na Mediteranu i za suradnju
pri razvoju rada Sekcije.


Savjetovanje je završilo rad posjetom ergelama u Lipiku i
Novskoj.


Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 85     <-- 85 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


4. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, održane 21. prosinca 1988. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž., Stevo Mrđenović,
dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., Viktor Wolf, dip), inž., rar. Vladimir Bogati,
dr. Nikola Komlenović, dr. Branimir Prpić, Nadan Sirotić, dipl. inž., Rudolf
Herljević, dipl. inž., Bogdan Momčilović, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i
Vlatka Antonić.


DNEVNI RED:


1.
Usvajanje zapisnika 3. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje planskih elemenata za izradu Financijskog plana za 1989. godinu
i prijedloga za donošenje odluka o: visini zakupnina, pretplati za Šumarski
list, vrijednost boda, cijenama za tiskanice i dr.
3.
Nacrt amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske — rasprava,
primjedbe i prijedlozi.
4.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 3. sjednice usvaja se bez primjedbi.


Ad. 2.


Obrazloženja o planskim elementima za izradu Financijskog plana za 1989.
godinu i konkretnih prijedloga za donošenje pojedinih odluka dao je I. Maričević.


Usvojen je prijedlog da se i dalje analitički utvrđuju uvjeti i ocjenjuju mogućnosti
planiranja što realnijih prihoda i rashoda po pojedinim stavkama. Dogovoreno
je da stručna služba na bazi dosadašnjih iskustava i praćenja svih
vanjskih faktora izradi prijedlog Financijskog plana za 1989. godinu, koji će se
razmatrati početkom godine.


U raspravi o visini zakupnina, pretplati Šumarskog lista za 1989. godinu i dr.
sudjelovali su praktično svi prisutni. Nakon toga donesene su odluke:


1. Zakupnine za poslovni prostor (za siječanj—ožujak 1989) povećavaju se za
93%. Osnovice za izračunavanje cijena zakupnina su cijene iz drugog polugodišta
1988. godine.
Prihvaćeno je obrazloženje stručne službe da ni ova visina zakupnine ne osigurava
potrebna sredstva za intenzivnije održavanje zgrade — Šumarskog doma
i da su nužna ta usklađivanja i u narednom razdoblju.


2. Godišnja pretplata za Šumarski list za 1989. godinu iznosi:


ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 86     <-- 86 -->        PDF

— zaposleni članovi 20.000 din.
— studenti, đaci i umirovljenici 10.000 din.
— organizacije udruženog rada 200.000 din.
— inozemstvo 40 SAD dolara na dan fakturiranja.
Osjetnije povećanje godišnje pretplate je uslijedilo zbog usklađivanja prihoda
i rashoda koji su već više godina unazad znatno poremećeni (na štetu prihoda).


3. Cijene oglasa za Šumarski list za 1989. godinu povećavaju se u istom odnosu
kao i cijena Šumarskog lista za OUR-e.
4. Visina autorskih honorara za Šumarski list od 1. siječnja 1989. godine povećava
se za 23%.
5. Vrijednost boda od 1. prosinca 1988. godine uvećava se za 23%.
6. Tiskanicama i knjigama nabavljene do 30. lipnja 1988. g. povećavaju se cijene
za 100% od 1. siječnja 1989. godine, a za sve nabavljene iza toga vremena
u skladu ranijih odluka — prema stvarnim kalkulacijama.
7. Cijena iznajmljivanja od 1. siječnja 1989. g. — velika dvorana 110.000 dinara
plus grijanje 21.960 dinara, a mala dvorana 40.000 dinara plus grijanje 11.990.
8. Za zajedničke aktivnosti Saveza i Društva ITŠDI Zagreb odobravaju se
sredstva u iznosu 500.000 dinara.
9. Blagajnički maksimum od 1. siječnja 1989. godine iznosi 200.000 dinara.
Ad. 3.


Uvodne napomene dali su: Adam Pavlovi ć, Ivan M a r i č e v i ć i Krešimir
M u s a. Nakon rasprave u kojoj su naglašena aktualna pitanja na ovu temu
zaključeno je da se Predsjedništvo Saveza i organi naših društava i dalje aktivno
uključuju u javnu raspravu o promjenama Ustava SR Hrvatske. Posebno je naglašen
zadatak da se prate neposredne aktivnosti Radne grupe (sastavljene od
istaknutih znanstvenih i stručnih radnika iz naših organizacija — institucija)
koja radi na izradi radnog materijala — prijedloga teksta za javnu raspravu na
Ustav SR Hrvatske i da se taj materijal koristi za naše aktivnosti. Dogovoreno
je da se u što kraćem vremenu održi sjednici Predsjedništva Saveza na tu temu.


Ad. 4.


Obrazloženje o potrebi ugovaranja za redovno održavanje krovišta Šumarskog
doma sa specijaliziranom organizacijom za te poslove dao je Ivan Marice
v ić. Prihvaćen je prijedlog da se potpiše ugovora sa RO »Krovorad« iz Zagreba.


Zapisnik sastavio: Predsjednik
(Ivan Maričević, dipl. inž.) (Adam Pavlović, dipl. inž.)