DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 61     <-- 61 -->        PDF

zuskoga« bilo potrebno usporediti je s francuskim originalom i vidjeti koliko
je taj tekst prilagođen prilikama u Iliriji. ltd., itd.


Relations for Forest Keepers in Illyria in 1812


Summary


This paper contains an excerpt from the Regulations for Forest Keepers in
Illyria in 1812 (original title Nauka za luxke ciuvare u Illyria), which was published
on the occasion of the 175th anniversary of the issuing of these regulations by
the French Administration in the south-western part of today´s Yugoslavia, in
order to serve as incentive for a more detailed study of not only this document
but also the »Zakon« (Law) issued by the Empress Marija Terezija in 1759 and
the Forestry Register in Istria, V. Morosini, also from the XVIII century.


NAPOMENA UREDNIŠTVA. Primjerak koplje »Nauka. . .« nalazi se i u knjližnjdci
Saveza društava ITSDI Hrvatske u Zagrebu.


IZ ŠUMARSKOG USTA 1889. GODINE


Luka Kadić lugar. Dne 24. studenog 1888. preminu u Štitaru nakon krat
kog bolovanja lugar brodske imovine obćine, Luka Kadić. Službovao je punili
10 godina, te bijaše revan, pravedan, a u službi točan lugar, što dokazuje sliedeće:


Dne 5. veljače 1888. bijaše podsječen hrast u njegovom srezu i on podje
friškim tragom u potjeru, te dođe u selo Laze; tu se navrati kolegi Josi Schneberger-
u, da zaukradeni hrast upita. Opazi ga tu zloglasni Lazar Pavić sa još
dva druga, te navale na Kadića, da ga ubiju. Kadić pak videći se u opasnosti
svog života, odapne svoju kuburu (te se posluži § 54. šumskog zakona od god.
1857.) i ubi Lazara Pavića na mjestu. Veli se, da je dobio nagradu od gospodarstvenog
ureda.


Ostavio je iza sebe udovu, koja će uživati 5 for. mjesečno, kako to pravila
mirovinske zaklade lugara brodske imovne obćine propisuju.
Lahka mu zemlja i vječna uspomena.
(str. 41.)


Nagradjen lugar., Mate Hećimović, lugar otočke imovne obćine a službujući
u Ravljanih sisačke kot. šumarije, istakao se svojim osobito revnim i točnim
službovanjem, hvatajuć i progoneć kriomčare sa šumskimi proizvodi, u
toj mjeri, da je u svojem osobniku priznanje zaslužio, a osim toga nagradilo
ga je zastupstvo pomenuto imovne obćine sveobćega primjera radi sa pet dukata
u zlatu.


Ovo dajemo rado na znanje cielom paziteljnom osoblju, želeći, da bi i mnogi
drugi trsili se svoju službu savjesno, revno i točno obnavljati, kao što im je i
sbilja dužnost, ter da budu sličnim načinom nagradjeni kao i revni Mate Hećimović.


(str. 277.)


NAPOMENA (SADAN.IEG) UREDNIŠTVA. U ono vrijeme mogli su članovi (II. razreda) Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva biti i lugari. Kako je svaki čian HSŠ društva s uplatom
članarine primao i Šumarski list, to su ga primali lugari, koji su bili članovi.


59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 62     <-- 62 -->        PDF

ŠUMARSKI DOM
Savez društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske


GRAĐEVINSKI INSTITUT
OOUR Fakultet građevinskih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu


PREDMET: Održavanje zgrade — aktualna pitanja


Na osnovu Vaše narudžbe br. 45 od 23. 12. 1988. pregledao je naš stručnjak
oštećenja na zgradi Trg Mažuranića 11 i 8. maja 82 o čemu Vam dajemo
slijedeće


MIŠLJENJE


Zgrada je građena koncem prošlog stoljeća od opeke. Stropne konstrukcije
su drveni grednici, a nad podrumom pruski svodovi (I profili i opečni plitki
svodovi). Zgrada nema vidljivih konstruktivnih oštećenja pa nosivost i stabilnost
nisu ugroženi.


Pregledom je utvrđeno da u zgradi postoje oštećenja u nekim nosivim zidovima
uzrokovana vlagom i to:


a) u prostorijama Tehničkog centra za drvo, u suterenu zapadnog krila u
srednjem uzdužnom zidu.
b) u istim prostorijama u vanjskim zidovima prema dvorištu
c) u podrumskom uličnom zidu istočnog krila prema trgu Mažuranića.
d) u prostorijama WC-a u I. i II. katu zapadnog krila kraj laboratorija
Tehnološkog fakulteta.


Žbuka ovih zidova se mrvi, nalič se ljušti, a bijeli zidovi su prljavo žuti
od izluživanja.


Uzrok ovim oštećenjima je dvojak. Dio vlage potiče od propuštanja instalacija
vode i kanalizacije čime se zidovi kvase odozgo (t. a) i d), a dio potiče
od kapilarne vlage koja se iz tla podiže u zidove do visine preko 2 m od poda


(t. b) i c). Vlagu u tlu infiltrira se dijelom od oborina (dvorište je nepopločeno
i nema riješenu odvodnju), a dijelom od dotrajalih horizontalnih instalacija kanalizacije,
a možda i vodovoda.
U cilju očuvanja zgrade od daljnjih oštećenja i saniranja sadašnjeg stanja
predlaže se da se poduzmu slijedeći radovi:da se u potpunosti izmijene dotrajale instalacije u laboratoriju Tehnološkog
fakulteta u prizemlju zapadnog krila

da se ispita horizontalna kanalizacija ispod poda u Teh. centru za drvo
do šahta na dvorištu
— da se ispita nepropusnost vodovodnih instalacija
— da se poploči dvorište te ukloni raslinje

da se riješi odvodnja oborinske vode iz dvorišta
— da se ispita ispravnost odvodnje krovne vode ispod nivoa dvorišta
— da se otuče sva oštećena žbuka zidova

da se izvede horizontalna hidroizolacija vlažnih zidova u nivou ispod
poda podruma primjenom injekcija silikata (natrijev silikat) prema provjerenom
postupku napr. Best, Zagreb)
— da se poprave instalacije vode i kanalizacije u gornjim katovima.
Za navedene radove odabrana projektna organizacija treba sastaviti troškovnik.


SASTAVIO: TEHNIČKI RUKOVODILAC:
prof. dr. Dražen Aničić, dipl. ing. Aleksandar Čaklović, dipl. ing.


00