DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 60     <-- 60 -->        PDF

dobivanje mjesta čuvara šuma je 25 godina i da je udovoljio vojnoj obvezi.
Moraju znati čitati i pisati ili bar, kako je već naprijed navedeno, znati
se potpisati. Po primitku čuvarskog sreza moraju detaljno upoznati šume
i prilike svog područja. Čuvarima šuma strogo je zabranjeno imati gostionicu,
vezati se s drvnim trgovcima (drivaa i ljessa tj. ogrjevnog i građevnog
drva) te sa šumoštetnicima. Nepridržavanje ove odredbe prvi put
kažnjava se sa 100 franaka, a drugi put s gubitkom službe.


Čuvari šuma imaju i dužnost lovočuvara i čuvara ribolova. Međutim
izričito je zabranjeno da krivolovcima plijene oružje. U dužnost im je spadala
i prijava kretanja sumnjivih ljudi po šumi i »goroskitalaca. potepajuche
dangube, brez onde stanje imatii«.


Prema odredbi u čl. 7. ovog poglavlja čuvari šuma dužni su svaki dan
obilaziti svoj ouvarski srez, a posebno, gdje se obavlja sječa. Dužnost im
je bila i premjer prodanog drva (općini, seljacima, kovačima). Za sprečavanje
šumskih požara vatra na otvorenom smjela se paliti na udaljenosit 970
m od šume, a unutar toga, osim u kućama i zemunicama, samo po dozvoli
šumarskog organa, a u koliko se to nije poštovalo čuvari šume morali su
podnijeti prijavu »pred sud«. Nadalje, »moradu imati oko«, da se iz šume
ne iznosi žir (želud), bukvica, trava, lišće »ni zhto drugo« pa za prisvajanje
tih šumskih proizvoda trebaju podnijeti prijavu. Tako isto treba postupiti i
za nepovlasno kopanje pijeska ili kamena.


Čuvari šuma bili su dužni odlamati »pupke i mladize ljeta prosciascega,
na kojih zaplodile su se gussenize, da se tako s malom trudom potare onoliko
mnoxtvo kukzaa sckodlivih rasti drivaa«.


»Nauka . . .« završava odredbom po kojoj čuvar šuma koji »prez troscke
Vladanja« na svom području pošumluje čistine, obnavlja puteve i staze ili
iskopa jarke koji sprečavaju ulazak u šumu dobije krajem godine novčanu
nagradu.


U naslovnoj stranici »Nauke . . .« navedena dva dokumenta (»gospodina
Vojvode dubrovachkoga i gospodina kneza Chabrola«) odnose se na izdavanje
drva i prava pašarenja u državnim šumama u 1813. godini. U drugom
dokumentu uz čuvara navodi se i naziv »lugar«.


»Nauka za Luxke Ciuvare csessarske u Illirii« zaslužuju podrobniju analizu.
Za sada je prikazana samo s ciljem, da se, i to o 175-oj godišnjici
izlaženja, izvuče i upozori na ovaj značajan, koliko šumarski toliko i općekulturni,
dokument naše prošlosti. Općekulturni, jer je »Nauka . . .« objavljena
na hrvatskom, dok je još u matici službeni jezik bio latinski. S druge
strane tekst »Nauke. . .« treba biti razmotren i s lingvističke strane, posebno
koliko je tekstopisac hrvatskog teksta (ili prijevoda s talijanskog) koristio
prethodne tekstove s područja šumarstva na ´hrvatskom jeziku odnosno
Morozijev Opći katastar šuma provincije Istra´, koji je nesumnjivo bio
poznat tekstopiscu »Nauka . . .« Možda je koristio i »Šumski rad« Marije
Terezije´´. Kako je »Nauka . . .« uzeta iz »luxkih upravaa czessarstva fran


´´´ O. Piškorić: VINCENZO MOROSINI IV: Catasitico generale dei boschi del-
la provincai dell´Istria. Šumarski list CV (1981), br. 8—9.


4 »Zakon o čuvanju, zaštiti i čuvanju šuma« iz 1769. godine. Šumarski list
VI (1882), sv. V. str. 281—294.


58