DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 43     <-- 43 -->        PDF

kao Ko s tie r (1953) i Pintari ć (1969) uzimaju kao mjerilo visinu biljaka
te mladik prema njima seže do visine čovjeka.


Kod definiranja guštika jedan broj autora ističe da je to razvojni stadij
koji traje od momenta ´dok se sastojina sklopila pa do početaka odumiranja
grana. Leibndgui t (1966) smatra da je to sastojina dobi od 10
do 20 godina. Pin t a ri ć (1969) smatra da gornja granica guštika nastupa
onda kad stabla postignu prisni promjer oko 7 cm.


Letvik je definiran po nekim autorima na osnovi visine (6 do 12 m),
po nekim na osnovi godina (20 do 40 godina), a jedan veći broj autora definira
letvik na osnovi prsnog promjera (7 do 20 cm).


Razvojni stadij odrasle sastojine, prema navedenim autorima, nastupa
kad sastojina pređe polovinu svoje ophodnje.


Razvojni stadij sastojine u dobi zrelosti prema ovoj klasifikaciji nastupa
onda kad se sastojina nalazi u dobi plodonošenja i kad je sposobna
za prirodnu obnovu.


2.2. Klasifikacija koja se upotrebljava u zemljama istočne Evrope
Klasifikacija razvojnih stadija sastojina koja je u upotrebi u istočnoj
Evropi i istočnim krajevima naše zemlje prikazana je u radovima Bunu ševca
(1950), Tkačenka (1952), D a k o v-V 1 a s e a (1972) i Jovano vica
(1980). Po toj klasifikaciji razlikujemo ove razvojne stadije:


Pomladak (rani i kasni), mladik (rani i kasni), srednja dob, dob dozri


jevanja i dob zrelosti.


Rani pomladak po oovj klasifikaciji počinje nakon prirodne obnove sastojine,
kad biljke postignu podjednake visine do postizavanja prvog sklopa
sastojine. Prema navedenim autorima rani pomladak se nalazi u periodu od
treće do pete godine.


U kasnom pomlatku počinje jedva vidljivo izdvajanje biljaka po visinama
i debljinama i traje do pune međusobne konkurencije biljaka za svjetlom.


U ranom mladiku imamo već izdiferencirane dvije etaže sastojine, a u
kasnom mladiku je došlo do potpunog diferenciranja stabala stabala u visinske
razrede. Ovo razdoblje nastupa oko dvadesete godine starosti sastojine.


Sastojina je u srednjoj dobi, prema navedenim autorima, onda kad je
obavljena kompletna diferencijacija stabala, sklop potpuno sklopljen te dolazi
do odumiranja donjih grana stabala.


Razvojni stadij dozrijevanja sastojine je obilježen plodonošenjem sastojine
ali sastojina u svom punom obliku nije još postigla doba fizičke zrelosti.
Visinski prirast opada, a debljinski raste.


Kad se sastojina nalazi u dobi zrelosti, prema citiranim autorima, onda
stabla u njenom sastavu plodonose te je ona sposobna za prirodno pomlađivanje.


2.3. Klasifikacija nastala na Katedri za uzgajanje šuma
Sumar´skog fakulteta u Zagrebu
Klasifikacija razvojnih stadija sastojina koja se najviše upotrebljava u
Hrvatskoj, predaje se u kolegiju Uzgajanje šuma na Šumarskom fakultetu u