DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 31     <-- 31 -->        PDF

pre razmnožavanja), i primjerna brojnost divljih svinja (oko 50 grla na


1.000 ha). Lovište je okruženo poljem, na kome se odvija intenzivna poljoprivredna
proizvodnja. Štete od divljači na poljoprivrednim kulturama koje je
trebalo podmirivati u vrijeme ostvarivanja visokih prinosa po ha i stalno
rastućih cijena poljoprivrednih proizvoda, postale su ograničavajući faktor
privređivanja u lovstvu (godišnji iznos šteta kretao se oko 800.000.000 dinara,
što u stranoj valuti SR Njemačke iznosi približno 1.000.000 DM).
Raznovrsna i bogata ponuda trofejne divljači, dobra uređenost i preglednost
lovišta, komforne lovačke kuće usred lovnih revira, dobra organizacija
lova, omogućili su stalni rast lovnoturističke potražnje u ovom lovištu.


MATERIJAL I METODE RADA


1. U lovištu LŠG »Jelen« vodi se evidencija odstrijeljenih jelena po uzrasnoj
dobi od lovne 1962/63´. godine. Starost se utvrđuje presijecanjem, brušenjem
i brojanjem godišnjih slojeva u zubnom cementu prvog molara, uz
pomoć binokularne lupe. (M i t c h e 1, 1963).
2. U istom razdoblju komisijski su utvrđene trofejne vrijednosti odstrijeljenih
jelena po formuli Međunarodnog savjeta za lovstvo.
3. Greške u odstrelu srednjodobnih jelena ocjenjivane su na bazi podataka
o prosječnim trofejnim vrijednostima jelena pojedinih godišta, od 5—8.
godine (Todorović , 1979). Kao greške u odstrelu evidentirani su oni slučajevi,
u kojima su individualne trofejne vrijednosti odstrijeljenih srednjodobnih
jelena bile veće od utvrđenih srednjih vrijednosti pojedinih godišta.
4. Lovno područje LŠG »Jelen«, od svog osnivanja 1952. godine do danas,
prolazilo je kroz različite periode: odsustvo lovnog turizma, postepeni
rast, i najzad visoki nivo lovnoturističke potražnje i realizacije. To je i omogućilo
da se analizom utvrdi, kako su obim i struktura lovnoturističke
potražnje, i na toj osnovi izvršeni odstrel jelena u ovom lovištu, utjecali na
održavanje normalne dobne i trofejne strukture srednjodobnih i starih jelena.
. Stručni kadrovi u lovištu LŠG »Jelen« koji su zaduženi za dugoročno
planiranje dobro su ekipirani (doktori i magistri znanosti), što znači da su
im poznate zakonitosti normalnog rastenja i razvoja populacije jelenske divljači
na bazi kojih se vrši dugoročno planiranje dinamike te populacije.


6. Statistički podaci dati su u apsolutnim vrijednostima (tabele 1, 2, 4
i 5), i u relativnim odnosima (tabela 3) uglavnom u petogodišnjim razdobljima,
kako bi se na taj način izravnala godišnja kolebanja slučajnog karaktera.
Da bi se potkrijepila neka značajnija zapažanja, podaci su prikazani
i po godinama, ali u kraćem vremenskom periodu (tabele 1 i 5).
7. Posebno napominjemo da su svi analizirani numerički podaci u tabelama
za 25l0/o veći od godine 1968 — sve do kraja 1987, jer je lovište, u
kome je vršena ova analiza, od tada povećano za oko 10.000 ha, u odnosu
na analizirano razdoblje prije 1968. godine. Srazmjerno tome su, za oko 25*/o
veći i numerički podaci u tabelama što su korišćene u analizi poslije 1968.
godine.
29