DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 639.1 -f 799.2 (C. elaphus L) Sum. list CXIII (1989) 27


POREMEĆAJI DOBNE I TROFEJNE STRUKTURE SREDNJODOBNIH
I STARIH JELENA U LOVIŠTU LŠG »JELEN«, POD PRITISKOM
VISOKE LOVNOTURISTIČKE POTRAŽNJE I REALIZACIJE


Jan BRNA, Ernest Pasa i Branko UROŠEVIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazani i analizirani podaci o obimu,
odstrela srednjodobnih (5—8 godina) i starih jelena (9 i više godina)
prema trofejnoj strukturi, u razdoblju od 1963—1987. godine,
u lovištu LSG »Jelen« u Jugoslaviji. Analizom iznesenih podataka,
svrstanih po petogodišnjim razdobljima, ukazano je. kako je
visoka lovnoturistička potrašnja utjecala na osiromašenje dobnih
razreda starih i srednjodobnih jelena kao i, kako je došlo do ponovnog
oporavka dobne strukture ovih jelena u desetogodišnjem
razdoblju, u kome su stvorene djelotvorne materijalne pretpostavke
za održavanje te potražnje pod kontrolom. U analizi je posebno
istaknuto razdoblje, u kome je struktura lovnoturističke potražnje
jelena određenih trofejnih vrijednosti, presudno utjecala
na poremećaje dobne i trofejne strukture srednjodobnih i starih
jelena. Odnos u korišćenju ovih jelena toliko se pogoršao da su na
jednog starog, odstreljivana tri srednjodobna jelena. Kao posljedica
takvog poremećaja, učinjene su velike greške, jer su prerano
odstreljivani trofejna perspektivni jeleni. U radu je ukazano i na
druge karakteristike lovnoturističke potražnje, kojima ona može
utjecati na određene neželjene poremećaj dobne i trofejne strukture
jelena, čak i u slučajevima kada pritisak te potražnje na lovište
nije velik (značjni devizni efekti za lovište, određena struktura
potražnje koja nije u skladu s mogućnostima lovišta, relativno
kratko zadržavanje inozemnih lovaca, odgovornost ukoliko
lov ne uspije itd.).


Date su preporuke, na koji način treba preventivno sprečavati
poremećaje dobne i trofejne strukture srednjodobnih i starih
jelena u uvjetima visoke lovnoturističke potražnje i realizacije.


UVOD


Već duže vremena lovačkoj javnosti Jugoslavije poznata je činjenica
da, brojem i jačinom izloženih jelenskih trofeja na lovačkim izložbama, zaostajemo
za susjednim socijalističkim zemljama. To je vjerojatno i bio ne


* Dr. Jan Brna, znanstveni suradnik, Ernest Pasa, magistar lovstva, Branko
Urošević, dipl. ing. šumarstvo, Lovno-šumsko gazdinstvo »Jelen«, RZ BILJE.
27
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 30     <-- 30 -->        PDF

posredan povod, zašto se Lovački savez Jugoslavije, usvajajući projekt istraživanja
jelenske divljači, založio da se izvrši dublji uvid i analiza te
problematike i utvrde uzroci tog zaostajanja.


Zadatak je ovog rada da na primjeru beljskog lovno-šumskog područja,
poznatog po visokoj brojnosti jelenske divljači obradi samo jedan segment,
pokušavajući dati odgovor na pitanje: kakav je bio utjecaj lovnoturističke
potražnje i na bazi nje ostvarenog odstrela, na poremećaje dobne i trofejne
strukture srednjodobnih i starih jelena.


DRUŠTVENO-EKONOMSKI UVJETI KOJI SU POTICALI RAZVOJ
LOVNOG TURIZMA NA LOVNO-ŠUMSKOM PODRUČJU


U razmatranju društveno-ekonomskih uvjeta, na prvom mjestu ističemo
promjene što su se dešavale u uvjetima privređivanja uopće, a posebno
u poljoprivredi i šumarstvu, dakle, onim granama djelatnosti, što su ekonomski
tijesno povezane s poslovanjem u lovstvu. Ta povezanost, presudno
je utjecala na redosljed i vrstu mjera što su poduzimane u lovstvu, u vrijeme
zaoštrenih uvjeta privređivanja. Prtilagođavanje tim novonastalim uvjetima,
u posebno se oštroj formi odrazilo na poslovanje u lovstvu ovoga
lovno-šumskog područja, jer je vrijednost šteta koje je divljač činila na poljoprivrednim
površinama, iz godine u godinu bila u naglom porastu. Naime,
ovo lovno-šumsko područje, okruženo je poljoprivrednim površinama
na kojima se odvija intenzivna poljoprivredna proizvdnja. Da bi se mogle
nadoknaditi štete od divljači na poljoprivrednim površinama, izlaz se pokušao
tražiti ubrzanim razvojem lovnog turizma. Zahvaljujući takvoj orijentaciji,
naglo su rasli lovnoturistička potražnja i realizacija, doprinoseći
tako naglom porastu prihoda u lovstvu, ali još uvijek nedovoljnim, da se
na taj način pokriju rastući troškovi u toj grani djelatnosti. To je bio znak
da treba tražiti druga rješenja za zaštitu lovne faune područja. Na žalost,
zadržana je orijentacija, u kojoj lovnoturistička realizacija i dalje raste, što
je u više godina zbog pretjeranog korišćenja trofejnih jelena, dovelo do
drastičnog pada brojnosti i poremećaja dobne strukture srednjodobnih i
starih jelena. U takvoj, za radu organizaciju »Jelen« bezizlaznoj situaciji za
zaštitu lovne faune ovog područja, pritekla je materijalna pomoć šire društvene
zajednice i na taj način su ponovo stvoreni povoljni materijalni uvjeti
za normalno lovno gospodarenje. U tom razdoblju, sve je podređeno cilju
što bržeg oporavka fonda trofejnih jelena i njihove dobne strukture, a
to se moglo postići drastičnim smanjenjem lovnoturističkog odstrela.


OPIS PODRUČJA


Lovno-šumsko područje kojim upravlja Lovno-šumsko gazdinstvo »Jelen
«, prostire se od ušća Drave u Dunav, uz riječne tokove u pravcu sjevera
i sjeverozapada do jugoslavensko-mađarske granice, obuhvatajući površinu
oko 50.000 ha nizinskih šuma, u kojima preovlađuju vrbe, topole, a na povišenim
mjestima hrast i drugi tvrdi lišćari. Jedna od osnovnih karakteristika
lovišta je velika brojnost jelenske divljači (80—100 grla na 1.000 ha


28
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 31     <-- 31 -->        PDF

pre razmnožavanja), i primjerna brojnost divljih svinja (oko 50 grla na


1.000 ha). Lovište je okruženo poljem, na kome se odvija intenzivna poljoprivredna
proizvodnja. Štete od divljači na poljoprivrednim kulturama koje je
trebalo podmirivati u vrijeme ostvarivanja visokih prinosa po ha i stalno
rastućih cijena poljoprivrednih proizvoda, postale su ograničavajući faktor
privređivanja u lovstvu (godišnji iznos šteta kretao se oko 800.000.000 dinara,
što u stranoj valuti SR Njemačke iznosi približno 1.000.000 DM).
Raznovrsna i bogata ponuda trofejne divljači, dobra uređenost i preglednost
lovišta, komforne lovačke kuće usred lovnih revira, dobra organizacija
lova, omogućili su stalni rast lovnoturističke potražnje u ovom lovištu.


MATERIJAL I METODE RADA


1. U lovištu LŠG »Jelen« vodi se evidencija odstrijeljenih jelena po uzrasnoj
dobi od lovne 1962/63´. godine. Starost se utvrđuje presijecanjem, brušenjem
i brojanjem godišnjih slojeva u zubnom cementu prvog molara, uz
pomoć binokularne lupe. (M i t c h e 1, 1963).
2. U istom razdoblju komisijski su utvrđene trofejne vrijednosti odstrijeljenih
jelena po formuli Međunarodnog savjeta za lovstvo.
3. Greške u odstrelu srednjodobnih jelena ocjenjivane su na bazi podataka
o prosječnim trofejnim vrijednostima jelena pojedinih godišta, od 5—8.
godine (Todorović , 1979). Kao greške u odstrelu evidentirani su oni slučajevi,
u kojima su individualne trofejne vrijednosti odstrijeljenih srednjodobnih
jelena bile veće od utvrđenih srednjih vrijednosti pojedinih godišta.
4. Lovno područje LŠG »Jelen«, od svog osnivanja 1952. godine do danas,
prolazilo je kroz različite periode: odsustvo lovnog turizma, postepeni
rast, i najzad visoki nivo lovnoturističke potražnje i realizacije. To je i omogućilo
da se analizom utvrdi, kako su obim i struktura lovnoturističke
potražnje, i na toj osnovi izvršeni odstrel jelena u ovom lovištu, utjecali na
održavanje normalne dobne i trofejne strukture srednjodobnih i starih jelena.
. Stručni kadrovi u lovištu LŠG »Jelen« koji su zaduženi za dugoročno
planiranje dobro su ekipirani (doktori i magistri znanosti), što znači da su
im poznate zakonitosti normalnog rastenja i razvoja populacije jelenske divljači
na bazi kojih se vrši dugoročno planiranje dinamike te populacije.


6. Statistički podaci dati su u apsolutnim vrijednostima (tabele 1, 2, 4
i 5), i u relativnim odnosima (tabela 3) uglavnom u petogodišnjim razdobljima,
kako bi se na taj način izravnala godišnja kolebanja slučajnog karaktera.
Da bi se potkrijepila neka značajnija zapažanja, podaci su prikazani
i po godinama, ali u kraćem vremenskom periodu (tabele 1 i 5).
7. Posebno napominjemo da su svi analizirani numerički podaci u tabelama
za 25l0/o veći od godine 1968 — sve do kraja 1987, jer je lovište, u
kome je vršena ova analiza, od tada povećano za oko 10.000 ha, u odnosu
na analizirano razdoblje prije 1968. godine. Srazmjerno tome su, za oko 25*/o
veći i numerički podaci u tabelama što su korišćene u analizi poslije 1968.
godine.
29
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 32     <-- 32 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


1. U tabeli 1 i grafikonu 1. prikazana je dinamika lovnoturističkog odstrela:
kod uspona (1963), u vrijeme kulminacije (1969) i naglog pada (1973),
kada je u lovištu prestao lovnoturistički odstrel, zaključno sa 1983. godinom.
i ponovnog razvoja od te godine — do danas. Posebno je istaknut period
1967—1972, kada se lovnoturistička realizacija konstantno održavala na visokom
nivou.
2. U tabeli 2 i grafikonu 2, prikazani su podaci po petogodišnjim razdobljima,
u znatno dužem vremenskom intervalu (1963—1987), kako bi se
jasnije uočila dinamika trofejnog odstrela po dobi života i medaljama, prije
— i poslije razdoblja, karakterističnog po visokoj lovnoturističkoj realizaciji
(1968—1972).
U tabeli 2 se vidi da je u tom petogodišnjem razdoblju došlo do naglog
povećanja obima odstrela jelena svih (n = 746), a naročito srebrnih i bronzanih
medalja (n = 668). Kao posljedica tako Intenzivnog obima odstrela,
došlo je do prekomjernog iscrpljivanja fonda srednjodobnih i starih jelena.
Prema analizama prebrojavanja jelenske divljači koje su tada vršene u lovištu,
u fondu je normalno trebalo biti oko 300 starih jelena, a bilo ih je
oko 100.


3. U tabeli 3 i grafikonu 3´ još se jasnije vidi, kako je određena struktura
potražnje vršila pritisak da se više trofejnih jelena medalja I i II reda
ostvaruje većim odstrelom srednjodobnih jelena (obim odstrela ovih jelena
u odnosu na godišnje planirani premašivan je i za 2,5 puta). Taj negativni
trend se zaustavio i normalizirao tek u idućih 10 godina. Normalizacija je
nastupila u razdoblju 1983—1987, kada se gro jelenskih trofeja vrijednosti
zlatne, srebrne i bronzane medalje, ostvaruje odstrelom starih jelena.
U tabeli 4 i grafikonu 4 se vidi kakve je duboke poremećaje u strukturi
odstrela trofejnih jelena izazvalo udovoljavanje zahtjevima razvijene
lovnoturističke potražnje. U uvjetima normalnog stanja fonda na jednog srednjodobnog
odstreljuje se tri stara, a u našem slučaju, u razdoblju 1973—
—1977, to je bilo obratno. Treba uočiti da se pritisak na srednjodobne jelene
nastavlja i u razdoblju 1987—1982, iako je lovni turizam u lovuštu tada već bio
ukinut. Takav negativan trend nastavljen je kao neminovna posljedica drastične
iscrpljenosti trofejnih jelena u lovištu u ranijim razdobljima. Tek u
posljednjem razdoblju 1983—1987. učinjen je značajan preokret u normalizaciji
sturkture odstrela trofejnih jelena po medaljama, u korist starih godišta.


5. U tabeli 5 i grafikonu 5. prikazane su greške u odstrelu jelena evidentirane
u godinama visoke lovnoturističke realizacije. U razdoblju 1967—
—1972, u kome su se godišnje greške u odstrelu srednjodobnih jelena kretale
30—40°/o, u odnosu na njihov ukupan ulov, pogrešno je odstrijeljeno
190 srednjodobnih jelena, dakle, jelena koji bi tek nekoliko idućih godina
ispoljili svoju potencijalnu trofejnu vrijednost. Što to znači dovljno je reći,
da se godišnji prirast trofejne vrijednosti srednjodobnih jelena, u zavisnosti
od godišta, kreće između 10 i 20 poena. Primjera radi, 1972. godine
odstrijeljen je jelen koji je u sedmoj godini imao 225 poena, a koji bi prema
našim podacima i predviđanjima o trofejnom razvoju ta´kvih jelena, u
12—13 godini života, dostigao oko 250 poena.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 33     <-- 33 -->        PDF

31
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 34     <-- 34 -->        PDF

32
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Tabela 3.


Procentualno učešće starih i srednjedobnih jelena po medaljama u I, II i III reda


(»M


JELENI


Stari Srednjedobni


9 i više godina 5 — 8 godina


Period
Trofejna struktura


UkuUku


I II III I II III


pno pno


1963—1967 93 79 65 74 7 21 35 26
1968—1972 83 69 39 55 17 31 (il 45
1973—1977 75 52 26 39 25 4 i! 74 61
1978—1982 83 75 45 60 17 25 55 40
1983—1987 97 93 70 81 3 7 30 19


Tabela 4.


Struktura odstrela jelena po dobnim razredima


(n)
JELENI


Odnos:


<


Period Stari Srednjedobni Ukupno Stari


9 li više godina 5 — 8 godina Srednjedobni


1963—1967 470 409 879 0,87
1968—1972 427 659 1086 1,5
1973—1977 133 404 537 3,0
1978—1982 300 526 826 1,75
1983—1987 472 425 897 0,90


Tabela 5.


Raspored grešaka u odstrelu po godištima i medaljama


(n)
JELENI


Dobna i trofejna struktura


o


a


.s do a.II III 170 II III I II III II III 3


?
M


P


o


1967 1 1 4 5 2 21
1968 2 2 10 4 2 30
1969 — 1 7 10 9 9 4 58
1970 1 1 7 2 3 31
1971 3 3 15 2 17


33
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 36     <-- 36 -->        PDF

;5diSr.

iqe;-67 sa-
Grafikon ?. Procentualni
;-rafikor. .
^truV-turs :,dsi
po dobnia rasredica
sss SŽ´JŽ:
"^ S sr;-.


1S6V1«? ´6RTV2 ´73-77 ´?B-P; ´e?-97
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 37     <-- 37 -->        PDF

60.
50.
30


1967. 196a. 1969. 1970. 1971. ,:,,u


Evidencija grešaka u odstrelu vršena je s namjerom da se blagovremeno
omogući uočavanje negativnih trendova, do kojih dolazi zbog preranog
odstrela trofejno perspektivnih jelena. Kada greške u odstrelu srednjodobnih
jelena premaše granicu od približno 15´%> (u posljednjim razdoblju
1983—1987, broj grešaka u ukupnom odstrel srednjodobnih jelena u analiziranom
lovištu bio je ispod 10´Vo), neophodno je preispitati uzroke zbog čega
se to dešava, i u skladu s time primijeniti djelotvorne mjere da se takav
trend zaustavi.


Analiza iznijetih podataka pokazuje da je sve razvijenija lovnoturistička
potražnja u lovištu LŠG »Jelen«, autonomno oblikovala i diktirala obim
i strukturu odstrela trofejnih jelena. Problem je nastao u trenutku kada
se je uslijed ekonomskih nevolja, udovoljavajući zhtjevima sve razvijenije
potražnje, dopustilo da se lovnoturističkim odstrelom u više godina prekorače
granice normalnog obima i strukture korišćenja srednjodobnih i starih
jelena. Prekomjernim višegodišnjim korišćenjem ovih jelena, kratkoročno gledajući,
prihodi lovstva su zaista povećani. Cijena, koja je za to plaćena, međutim,
bila je isuviše velika. Kao posljedica toga, vremenom je poremećena
dobna i trofejna struktura trofejnih jelena, što je lovstvo, dugoročno gledajući,
dovelo u još veće ekonomske nevolje.


6. Postavlja se pitanje: kako je bilo moguće tako drastično zanemarivanje
stručnih principa u realizaciji godišnjih planova odstrela jelenske divljači
?
— U uvjetima razvijene lovnoturističke potražnje u ovom lovištu, prihodi
u lovstvu su se zaista naglo povećali, što je u visokom stupnju motiviralo
imaoca lovišta da udovolji zahtjevima te potražnje.
— Inozemni lovci ugovaraju lov jelena prema svojim pretežnim mogućnostima
preci žira j ući trofejne vrijednosti jelena koji ih interesiraju. Za lov


ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 38     <-- 38 -->        PDF

su najviše traženi jeleni trofejne vrijednosti srebrne i bronzane medalje.
U trenutku, kada je potražnja ovih jelena prekoračila njihov normalni godišnji
priliv iz mlađih godišta sve više se odstrijeljuju trofejno nezreli jeleni,
između 5. i 8. godine, na račun prethvata, odnosno smanjivanja njihove
brojnosti ispod normale.


— Povećana frekvencija dolaska inozemnih lovaca u lovište i njihovo
traženje da odstrijele jelene određenih trofejnih vrijednosti produžavala je
njihov boravak u lovištu na 2—3 dana. Uslijed toga dolazilo je do svakodnevnog
uznemiravamja jelena u lovnim revirima. Nije iskljčeno da su zbog
toga pojedini stari i srednjodobni trofejno najvredniji jeleni emigrirali iz
lovišta. To je još više sužavalo mogućnost da se bez grešaka u odstrelu udovolji
zahtjevima strukture razvijene lovnoturističke potražnje.
— Dolazak u lov strani lovci planiraju prema slobodnom vremenu, a
ne prema uvjetima u lovištu koji, na žalost, nisu podjednako povoljni, da
se što lakše i što pravilnije izvrši odstrel jelena.
7. Kako uskladiti normalni razvoj populacije jelenske divljači i razvijenu
lovnoturističku realizaciju u lovištima?
— Stručni radnici, koji vrše dugoročno planiranje dinamike populacije
jelenske divljači putem odstrela, moraju poznavati ne samo univerzalne zakonitosti
na kojima se ti planovi zasnivaju, već i sve relevantne faktore
koji utječu na dosljednu realizaciju godišnjih planova odstrela jelenske divljači
u vlastitom i susjednim lovištima (primjera radi, kakva je korist od
stručno sastavljenih planova za bilo koje lovište, ako se oni zasnivaju na
netočnom brojnom stanju, ili na netočno procijenjenim elementima strukture,
ili, ako se dio jedne te iste populacije obuhvati planiranjem u dva, a
da ne kažemo i u više susjednih lovišta; procjena, u kom se postotku može
računati na realno korišćenje jelena 9 i više godina starosti, u odnosu na
planirani broj, s obzirom na njihovo specifično ponašanje i teže pronalaženje
u vrijeme lova itd.).
— Utvrđivanje, odnosno poznavanje podataka o trofejnoj strukturi starih
(procentualno učešće zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja i jelena trofejne
vrijednosti do 170 poena), kao i o prosječnim trofejnim vrijednostima
jelena pete, šeste, sedme i osme godine u vlastitom lovištu.
— Sistematsko praćenje starosti svih odstrijeljenih trofejnih jelena i evidencija
učinjenih grešaka u odstrelu kod srednjodobnih jelena.
— Ugovaranje lovnoturističkih aranžmana vršiti isključivo prema planskim
proporcijama koje proizlaze iz poznavanja trofejne strukture starih
i srednjodobnih jelena i dugoročno planiranje normalnog obima njihovog
godišnjeg korišćenja. Još je sigurnije, ako se tako ukupno planirani broj jelena
trofejne vrijednosti zlatne, srebrne i bronzane medalje, umanji za 10—
—15%> (koeficijent sigurnosti radi smanjenja grešaka u odstrelu trofejno perspektivnih
srednjodobnih jelena).
— Brojnost starih jelena neophodno je održavati za 15—20"/o više u fondu,
u odnosu na normalnu brojnost. Taj višak ovih jelena će omogućiti
da se kod trofejnog odstrela jelena u lovištu efikasnije zaštite srednjodobni
jeleni koji se nalaze u punom naponu trofejnog razvoja. Zahvaljujući tom
višku starih jelena, procent nepravilno odstrijeljenih srednjodobnih jelena
56
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 39     <-- 39 -->        PDF

u lovištu LSG »Jelen«, u posljednjem petogodišnjem razdoblju (1983—1987),
pao je ispod 10%>.


— Veći broj pogrešno odstrdjeljenih srednjodotonih jelena u bilo kojoj
godini, a naročito uočen trend povećanja tih grešaka u više godina, zahtijeva
-da se bez odlaganja izvrši dublja analiza uzroka zbog kojih se to događa.
U takvoj analizi potrebno je koristiti i podatke iz šireg područja, pogotovo
kada se u uzgojnom rajonu jelenske divljači nalazi veći broj manjih
lovišta.
— Idealno je, ako se pretežan broj (minimum 80*/«) jelena trofejne vrijednosti
zlatne i srebrne medalje odstrijeli u vrijeme parenja, jer se tada
njihova dob života i trofejne vrijednosti mogu dobro procijeniti na rikalištima,
za razliku od zimskog doba, kada su u krdima i ne mogu se duže
osmatrati radi ocjenjivanja.
— Jedino dobro organizirana i stručno osposobljena služba može u lovištu
sprovesti naprijed navedene poslove. U takvoj kadrovskoj službi treba
da bude zastupljeni kako stručnjaci koji vrše planiranje, tako i srednjeobrazovani
kadrovi koji su odgovorni za operativno izvršavanje zadataka u
selektivnom i trofejnom odstrelu jelena. Ako u lovnim područjima, u kojima
se uzgaja jelenska divljač, lovne organizacije takve službe nemaju, mogu
se očekivati i veće greške u odstrelu trofej no perspektivnih jelena. I zato
se generalno može reći, da je odstrel izuzetno vrijednih trofejnih jelena
u takvim lovištima više slučajnost, nego pravilo, i obratno.
ZAKLJUČAK


Na osnovi ispitivanja utjecaja visoke lovnoturističke potražnje i odstrela
na poremećaje trofejne i dobne strukture srednjodobnih i starih jelena,
u lovištu LSG »Jelen«, zaključujemo:


— Pod pritiskom visoke lovnoturističke potražnje, obim odstrela svih
jelena, a naročito trofejne vrijednosti bronzane i srebrne medalje, podstican
nekonomskim nevoljama u lovstvu, naglo se povećavao.
— Povećani lovnoturistički odstrel u trajanju od 5 godina znatno je
iscrpio ne samo fond jelena starih preko 9 godina, već još više jelena srednjodobnih
5—9 godina, uslijed čega su naglo porasle greške u nepravilnom
odstrelu ovih perspektivnih rasplodnih jelena.
— Kao posljedica prekomjernog lova starih i srednjodobnih jelena dugoročnije
je (oko 8 godina) poremećena njihova dobna i trofejna struktura,
čemu su doprinijele i specifičnosti razvijene lovnoturističke potražnje i realizacije.
— Dati su prijedlozi o usklađivanju normalnog razvoja populacije jelenske
divljači i razvijene lovnoturističke potražnje i realizacije.
LITERATURA


B e č e j a c, B., B r n a, J., Mikuška, J. (1984): Istraživanje rasta rogovlja običnog
jelena (C. elaphus L., 1758) s obzirom na starosnu dob. III kongres e
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 40     <-- 40 -->        PDF

kologa Jugoslavije, Sarajevo: Bilten društva ekologa Bosne i Hercegovine,
Serija B, br. 2, 1061—1064.


B e č čj a c, B., B r n a, J., M i k u š ka, J., V a 1 t e r, J. (1984): Veličina rogovlja
jelena običnog (C. elaplus L., 1758) na području Baranje i sjeverozapadne
Bačke s obzirom na starosnu dob, Rad Jugoslovenske akademije znanosti i
umjetnosti, Zagreb: Razred za prirodne znanosti. Knj. 20, 121—149.


Brna , J. (1986): Kako ocjenjujemo biološku vrijednost jelena u vrijeme parenja.
Rika bez grešaka. Lovački vjesnik, br. 9, 344—347.


Brna , J., Todorović , D. (1986): Lovno gospodarenje jelenskom divljači na beljskom
lovno-šumskom području. Tri stoljeća Belja. Osijek: Jugoslovenska akademija
znanosti i umjetnosti. Zagreb: Zavod za znanstveni rad, 591—598.


Brna , J. (1987): Znanjem i stručnim radom do uzgoja trolejno vrijednih jelena.
Lovački vjesnik, br. 9, 294—297.
Fat ali n, Đ. (1988): Romlik a gimszarvasallomany minosege. Nimrod, januar,
12—14.
M i t c h e 1, B. (1963): Determination of age in Scotish red deer from growth layers
in dontal cement. Nature. Vol. 198, 4878: 350—351.
Načas , J. (1959): Jelenia zver. Bratislava: Slovenske vydavatelstvo podohospodarskej
literatury.
Todorović , D. (1979): Određivanje optimalne gazđinske starosti korišćenja visoke
divljači na baranjsko-bačkom području. Privreda, br. 9, 58—65.


The Age and Trophy Disturbances of Middle-Aged and Aged Red Stogs (C.elaphus L.)
at LSG »Jelen« Hunting Area under the Pressure of High Hunt-Touristic
Demands and Realizations


Summary


The work has presented and analized the dates refering volume of shooting
muddle-aged (5—8 years old), and aged (9 years old and more) red stags, according
to trophy structure, during the period from 1963. to 1987. at LSG »JELEN«
hunting area in Yugoslavia. By analizing presented dates, classified into five years
periods, it has been particularly shown how the large hunt-touristic demands
influenced the thin out of aged and middle-aged deer classes as well as the way
of recovery the age structure during the ten years period, through which the efficient
material conditions were created, to control such large demands.


It was particularly emphasized the period through which the category of
hunt-touristit demands decisively caused the age and trophy structure disturbances
of middle-aged and aged deers. The relations toward use of mentioned
deers are aggravated as much that on one shot aged deer come three middle-
aged, shot as well. As a consequence of above mentioned disturbance, many
mfisttakes were made, so that the large number of promising trophy deers were
shot prematurely.


The work also other characteristics of hunt-touristic requests whom it may
influence with, some specific non-willing age and trophy structure disturbaces
even when the pressure of such demands it not sol arge (foreign currency, important
for hunting areas, specifical structure of requests, which i not in accordance
with capacity of hunting ground, relatively short stay of foreign hunters,
responsibility if the hunt was not successful etc.).


lit has been recommended the way of preventing the age and itrophy structure
disturbances of middle-aged and aged deers through the conditions of high
hunt-touristic demands and realization.


38