DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Dućani test za visinu Tabela 3


Pokus
Srednja
greška,
sx A—B
Si g
A—C
n i f i k a n 1
A—D
: n a r
B—G
a z lik a :
B—D C—D
Slatki potok 0,18 ns ns ns ns ns ns
Durgutovica 0,25 ns X X ns ns ns


Na temelju prikazanih podataka može se izvesti zaključak da je utjecaj
gustoće na visinski rast stabala u pokusu »Slatki potoka slabo izražen
i da nema pravilnosti obzirom na varijante razmaka, a u pokusu »Durgutovica
« zapaža . se porast srednje visine sa porastom razmaka sadnje (tabela
2).


Analiza varijance i F test su pokazali da utvrđene razlike među varijantama
nisu bile signifikantne (ns). Međutim, Duncan test je pokazao da
je u pokusu »-Durgutovica« razlika između varijante A—C i A—D bila signifikantna
na nivou od 5°/o (tabela 3).


Regresiona i korelaciona analiza provedene su na temelju srednje vrijednosti
varijanata (h). Razlike između obračunatih i stvarnih podataka su
male. Korelacioni koeficijent pokazuje da između broja stabala na ha i srednje
visine varijanta postoji jaka korelacija (R = 0,78). Provedena regresijska
analiza pokazala je u oba pokusa da povećanje broja stabala na ha
za 1.000 smanjuje srednju visinu od 12 cm. Slična istraživanja su provedena
u pokusu razmaka obične smreke na melioriranom pseudogleju, a smanjenje
srednje visine izraslo je u 17. godini 17 cm i u 25. godini 32 cm (Orlić,
8). U SR Njemačkoj kod obične smreke su došli do sličnih rezultata s
našim (A s s m a n, 2). Hamilto n (5) je u Velikoj Britaniji registrirao lagano
opadanje srednje visine sa porastom razmaka kod obične smreke.


4.3. Prsni promjer
Utjecaj razmaka sadnje na debljinski rast stabala prikazat ćemo na temelju
srednjeg prsnog promjera. Podaci su prikazani u tabeli 4, pod točkom
(a) apsolutni iznosi i (b) relativni odnosi. Isti podaci su prikazani i na
grafikonu 3.


Srednji prsni promjer (ti) Tabela 4


V a r li j a n t a
Pokus


A. (1X1) B (1,5X1,5) C (2X2) D (2,5X2 5) F računski
a) Apsolutni iznos, cm
Slatki potok
Durgutovica
6,33
6,90
7,38
8,38
8,62
9.87
8.56
11.01
13,58**
65 62**
Slatki potok
Durgutovica
b)
100
100
Relativni116
121
odnos
130
143
127
1 5!)


3F0 tablični: 5a/o 4.76; l´i, 9.78


21)