DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232 (Picea abies Karst) Šum. list CXIII (1989) 17


REZULTATI O VISINSKOM I DEBLJINSKOM RASTU OBIČNE
SMREKE (P. abies Karst) U POKUSIMA RAZLIČITIH RAZMAKA
SADNJE NA PODRUČJU SLAVONIJE


I)r Stevo ORLIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati iz pokusa različitih
razmaka sadnje obične smreke na dva lokaliteta u Slavoniji. Provedena
istraživanja pokazuju da između razmaka sadnje i srednje
visine i srednjeg prsnog promjera postoji korelacija. Srednja visina
i naročito srednji prsni promjer imaju tendenciju rasta s povećanjem
razmaka sadnje.


Ključne riječi : Obična smreka, razmak sadnje, srednja
visina, srednji prsni promjer.


1. UVOD
U šumskim kulturama su stabla obično pravilno raspoređena i razmak
među njima je podjednak ili je isti. Radi toga se gustoća u šumskim kulrama
obično izražava razmakom sadnje među biljkama i uobičajeno je govoriti
o utjecaju razmaka sadnje ina razvoj kulture, odnosno na razvoj stabala.


Razmak sadnje ima višestruki utjecaj na kasniji razvoj kulture, odnosno
stabala. Krošnja, debla i korijen reagiraju različito s odgovarajućim posljedicama
na produkciju deblo vine i njezinu kvalitetu. Za uspješnu šumsku
proizvodnju putem šumskih kultura kod osnivanja je, dakle, bitno odrediti
najpovoljniji razmak sadnje za svaku vrstu drveća i određene stojbinske
uvjete.


Kod četinjača razmaci sadnje u Hrvatskoj i u Jugoslaviji se kreću u
dosta širokom rasponu od 1,0 X 1,0 m do 3,0 X 3,0 m. Najčešći razmak je


2.0 X2,0 m (2.500 sadnica po ha), a otoično se kreće od 2,0 X 1,5 do 3,0 X 2,0 m.
Posljednjih decenija se u svijetu provode intenzivna istraživanja o utjecaju
razmaka sadnje, odnosno gustoće na razvoj stabala i na produkciju
drvne mase u šumskim kulturama: Abetz (1), J0rgensen (4), G a 1laghrer
(3), Kjersgard (6), Law i Taylor (7), Vys´kot (10).
War dl (11) i dr.


I pored toga što među pojedinim autorima postoje određene razlike u
iznesenim podacima, može se izvesti slijedeći zajednički zaključak: Visinski
rast stabala je općenito neovisan od gustoće, dok debljinski rast postaje in


* Dr, Stevo Orlić, Šumarski institut Jastrebarsko
17
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 20     <-- 20 -->        PDF

tenzivniji s povećanjem razmaka. Ukupna produkcija drva na jedinici površine
je manja uz primjenu šireg razmaka, odnosno rjeđu sadnju, ali je pojedinačno
stablo stimulirano na brži rast.


2. POKUSI RAZMAKA
Pokusi različitih razmaka sadnje osnivani su u proljeće 1970. god. na
lokalitetu Slatki potok, Šumsko gospodarstvo Bjelovar i Durgutovica, Šumsko
gospodarstvo Vinkovci. Za osnivanje pokusa korištene su sadnice I kvalitetne
klase 2 + 2 gd. stare, prosječne visine 23 cm u pokusu »Slatki potok
« i 29 cm u pokusu »Durgutovica«.


U program istraživanja su uključeni slijedeći razmaci sadnje — varijante:


Var. A: 1,0 X 1,0 m, odnosno 10.000 sadnica/ha;
Var. B: 1,5 X 1,5 m, odnosno 4.444 sadnica/ha;
Var. C: 2,0 X 2,0 m, odnosno 2.500 sadnica/ha;
Var. D: 2,5 X 2,5 m, odnosno 1.600 sadnica/ha.


Randomizirani blok sistem uz tri ponavljanja je primijenjen. Ukupna površina
pokusa je 1,2 ha, a zasađeno je 5.498 biljaka.


U oba slučaja pokusi su osnovani na bivšem šumskom tlu, koje je nakon
krčenja šume određeni broj godina korišteno u poljoprivredne svrhe.
Tlo: rigolano lesivirano slabo pseudoglejno u Slatkom potoku, odnosno rigolano
lesivirano na karbnatnom lesu u Durgutovici.


3. METODA RADA
Mjerenja u pokusima su provedena u jesen 1984. god., tj. u 15. godini
starosti kulture, odnosno u 19. godini totalne starosti stabala.


U svakoj mjerenoj plohi, odnosno ponavljanju mjerili smo 100 stabala.
To znači da je od svake varijante ukupno mjereno 300 stabalaca. Totalna
visina je mjerena s točnošću od 5 cm pomoću drvene letve, a prsni promjer
s točnošću od 1 mm pomoću metalne promjerke.


Na temelju prosječnih vrijednosti varijanata provedeni su obračuni analize
varijance, F test, Duncan test, regresiona i korelackma analiza. Srednje
vrijednosti varijanata u apsolutnom iznosu i relativnom odnosu su prikazane
u tabeli 1—5 i na grafikonu 1—4.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
4.1. Preživljenje
Preživljenje biljaka smo pratili u mjernim plohama. Rezultati su prikazani
u tabeli 1.
Ukupan broj zasađenih biljaka u mjernim plohama je 3´00 (100 X 3 repeticije).
Iz podatka u tabeli 1 proizlazi da je u oba pokusa postotak pre
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 21     <-- 21 -->        PDF

življenja bio vrlo visok: 98,7°/o — Slatki potok i 92,5"/o — Durgutovica. Nije
utvrđena korelacija između razmaka sadnje i preživljenja. I iz literature je
poznato da različiti razmaci sadnje ne utječu na preživljenje biljaka u kulturama
u prvim godinama iza sadnje (Jergensen, 4; Low, 7; Hamilton,
5). Kasnije, kad se krošnje sklope i ´kad nastupi konkurencija dolazi
do diferencijacije i postepenog ugiban ja stabala i govorimo o mortalitetu.
Prema Gal i ager u (3) mortalitet u kulturi obične smreke uz razmak 1X 1
m u Republici Irskoj do 44. godine iznosi 35"´". Naša ranija istraživanja
(O r 1 i ć, 8) su pokazala da uz razmak 1 X 1 m kod obične smreke mortalitet
nastupa oko 20. godine starosti. To znači da se uz razmak 1 X 1 m u
ovim pokusima prva sušenja mogu očekivati uskoro. Na terenu se to moglo
dobro zapasiti u zaostajanju jednog broja stabalaca u visinskom razvoju.


Preživljenje Tabela 1
Pokus
A (1X1)
Varijant a
B (1,5X1,5) C (2X2) D (2,5X2,5)
Ukupno
a) Broj mjernih stabala
Slatki potok
Durgutovica
292271
297
273
299
286
297
280
1185
1110


b)> Preživljenje, ´%>
Slatki potok 97,3 99,0 99.7 99,0 98,7
Durgutovica 90,3 31,0 95,3 93,3 92,5


4.2.
Visina
Podaci o srednjoj visini su prikazani u tabeli 2: (a) u apsolutnom iznosu
i (b) u relativnom odnosu. Na grafikonu 1 prikazana je srednja visina u
funkciji broja stabala na ha, odnosno gustoće.
Srednja
visina (h) Tabela 2
Varijanta


Pokus


A (1X1) B (1,5X1,5) C (2X2) D (2,5x2,5) F računski


a) Apsolutni iznos, m


Slatki potok 6,00 5,92 6,08 5,83 0,39 ns
Durgutovica 6,07 6,73 7.10 6.99 3,57 ns


b) Relativni odnos, %


Slatki potok 100 99 101 97
Durgutovica 100 111 117 115


;F(i tablični: 5»/o 4,76; l»/o 9.78


;y
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Dućani test za visinu Tabela 3


Pokus
Srednja
greška,
sx A—B
Si g
A—C
n i f i k a n 1
A—D
: n a r
B—G
a z lik a :
B—D C—D
Slatki potok 0,18 ns ns ns ns ns ns
Durgutovica 0,25 ns X X ns ns ns


Na temelju prikazanih podataka može se izvesti zaključak da je utjecaj
gustoće na visinski rast stabala u pokusu »Slatki potoka slabo izražen
i da nema pravilnosti obzirom na varijante razmaka, a u pokusu »Durgutovica
« zapaža . se porast srednje visine sa porastom razmaka sadnje (tabela
2).


Analiza varijance i F test su pokazali da utvrđene razlike među varijantama
nisu bile signifikantne (ns). Međutim, Duncan test je pokazao da
je u pokusu »-Durgutovica« razlika između varijante A—C i A—D bila signifikantna
na nivou od 5°/o (tabela 3).


Regresiona i korelaciona analiza provedene su na temelju srednje vrijednosti
varijanata (h). Razlike između obračunatih i stvarnih podataka su
male. Korelacioni koeficijent pokazuje da između broja stabala na ha i srednje
visine varijanta postoji jaka korelacija (R = 0,78). Provedena regresijska
analiza pokazala je u oba pokusa da povećanje broja stabala na ha
za 1.000 smanjuje srednju visinu od 12 cm. Slična istraživanja su provedena
u pokusu razmaka obične smreke na melioriranom pseudogleju, a smanjenje
srednje visine izraslo je u 17. godini 17 cm i u 25. godini 32 cm (Orlić,
8). U SR Njemačkoj kod obične smreke su došli do sličnih rezultata s
našim (A s s m a n, 2). Hamilto n (5) je u Velikoj Britaniji registrirao lagano
opadanje srednje visine sa porastom razmaka kod obične smreke.


4.3. Prsni promjer
Utjecaj razmaka sadnje na debljinski rast stabala prikazat ćemo na temelju
srednjeg prsnog promjera. Podaci su prikazani u tabeli 4, pod točkom
(a) apsolutni iznosi i (b) relativni odnosi. Isti podaci su prikazani i na
grafikonu 3.


Srednji prsni promjer (ti) Tabela 4


V a r li j a n t a
Pokus


A. (1X1) B (1,5X1,5) C (2X2) D (2,5X2 5) F računski
a) Apsolutni iznos, cm
Slatki potok
Durgutovica
6,33
6,90
7,38
8,38
8,62
9.87
8.56
11.01
13,58**
65 62**
Slatki potok
Durgutovica
b)
100
100
Relativni116
121
odnos
130
143
127
1 5!)


3F0 tablični: 5a/o 4.76; l´i, 9.78


21)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 23     <-- 23 -->        PDF

ODNOS SREDNJE VISINE I BROJA STABALA
NA ha


Graf. 1


h.m
y = 7,27-0,12x
5 -y = 6.54 0.12
x
r = 0.78
D C
I I
10 N/ha u 000


RAZVOJ SREDNJE VISINE
<
>
o
t —
SI.potok
z>
a --Durgutovica
rr
8-Graf. 2 Q
h.m
7C
D
B
C
A
B
D
5


10 12 14 16 18 20 god.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 24     <-- 24 -->        PDF

ODNOS SREDNJEG PRSNOG PROMJERA I BROJA STABALA
NA ha
Graf. 3
d.cm
11 10


y = 9.01 0.28
x
r 0.74
C
9 10 N /ha u 000
Varijante:
A 1.0
x 1.0 rn D Durgutovica
B 1.5
x 1.5 m SP Slatki
potok
C 2.0
x 2.0 m
D 2.5 x 2.5 m
RAZVOJ SREDNJEG PRSNOG PROMJERA
Graf. 4 — SI. potok
— Durgutovica
h.m
12
100
62-


8 10 12 14 16 18 20 god.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Duncan test Tabela 5


Pokus
Srednja
greška,
sx A—B
Si g
A—C
n i f i k a n
A—D
t n a r a z
B—C
lika :
B—D C—D
Slatki potok 0,30 ns XX XX X X ns
Durgutovtica 0,32 X XX XX XX XX XX


Za prsni promjer uočava se izraziti trend porasta srednjeg promjera
s porastom razmaka sadnje. Razlika između najgušće sadnje (A) i najrjeđe
(B) varijante iznosi u poikusu »Slatki potok« oko 30"/o i u pokusu »Durgufovica
« oko 60fl/o.


Provedena analiza varijance i F test su pokazali da su utvrđene razlike
među varijantama bile visokosignifikantne (F 13,´58, odnosno F 65,62). Duncan
test je pokazao da je u pokusu »Slatki potok« razlika među varijantama A—C
i A—D bila visokosignifikantna (xx), B—C i B—D signifikantna (x) i A—B
i C—D nesignifikanta (ns), a u pokusu »Durgutovica« razlika među svim varijantama
bila je visokosignifikaintna (xx), s izuzetkom među varijantom A—B
koja je bila signifikantna (x). Ovi podaci pokazuju da je utjecaj gustoće na
debljinski rast stabala na boljem staništu izrazitiji i da je konkurencija među
stablima jača.


Regresiona i korelaciona analiza provedene su također na temelju srednjih
vrijednosti varijanata (d). Razlike među izravnatim i stvarnim podacima su
relativno male. Korelacijski koeficijent pokazuje da je veza između broja stabala
na ha i srednjeg prsnog promjera jaka (R = 0,74, odnosno 0,71). Na temelju
jednadžbe izjednačenja podataka srednji se promjer snižava za 2.8 mm
u pokusu »Slatki potok« i 4,5 mm u pokusu »Durgutovica« ako se broj stabala
poveća za 1.000 na ha. Iz našeg pokusa s običnom smrekom na melioriranom
pseudogleju smanjenje srednjeg promjera je znatno veće i iznosi 6,6 mm u


17. godini i 8,5 mm u 25. godini (Orlić, 8).
Utjecaj razmaka sadnje, odnosno gustoće najvažniji je kod debljinskog rasta
i prirasta stabala. Prema Jurgensen u (4), istraživanja provedena u svijetu
pokazala su da veći razmak sadnje ima pozitivan utjecaj na debljinski
rast u svim stojbinskim uvjetima i kod svih istraživanih vrsta drveća.
To je jedan od glavnih razloga da je u svijetu prisutna tendencija za primjenu
širih razmaka sadnje u intenzivnim kulturama i plantažama. Međutim,
šumsko-uzgojni zahtjevi ograničavaju taj trend ispod određene granice
kako bi se postigla maksimalna produkcija na jedinici površine i udovoljilo
drugim zahtjevima u smislu biološke stabilnosti i racionalne proizvodnje.


5. ZAKLJUČCI
Na temelju naših rezultata istraživanja proizlaze slijedeći zaključci:


— Iako se općenito smatra da razmak sadnje, odnosno gustoća nema utjecaja
na visinski rast stabala, naša istraživanja su pokazala u oba pokusa
2.;
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 26     <-- 26 -->        PDF

da između broja stabala na ha i srednje visine kulture postoji ´korelacija i
da se srednja visina lagano povećava s povećanjem razmaka sadnje.


— Kao što su pokazala brojna istraživanja u svijetu i mi smo utvrdili
da između razmaka sadnje, odnosno broja stabala na ha postoji jaka korelacija,
tj. da je debljinski rast stabala to intenzivniji što je razmak sadnje
veći. Sa starošću ta razlika postoje sve izrazitija.
— Kod osnivanja intenzivnih kultura s običnom smrekom u našim uvjetima
preporuča se razmak sadnje 2 X 2 m ili 2,5 X 1,5 m. a na najboljim
staništima 2,5 X 2,0 m. Na taj način izbjeći će se nekomercijalne prve prorede,
a ukupna produkcija drva ne će se bitnije smanjiti.
LITERATURA


1.
A b e t z, P., 1980: The European Stennumber Experiment in Norway Spruce (P.
abies Karts.), IUFRO Worhing party SI.05.05, Freiburgi.
2.
Ass man, E., 1370: The Principles of Forest Yield Study, pergament Press,
Oxford, New York, Toronto.
3.
Gallagher , G. J., 1980: Crop Structure in Ireland, Supplement to Irish
Forestry, Vol. 37, No 2, Dublin.
4.
J 0 r g e n s e n, S. J., 1967: The Influence of Spacing on the Growth and Development
of Conifers Plantations, Int. Rewiew of Forestry Research, Vol. II,
Academic Press, New York.
5.
Hamilton, G. J., Christie, J. M., 1974: Influence of Spacing on Crop
Characteristics and Yield, For. Comm. Bulletin No. 52, London.
6.
Kjersgard , O., 1964: Et Peanteafstandsforsog d Rodgran, Forestl. Fussogsu,
Daum. 29. (57—68).
7.
La w, A. J., T ay lo r, G., 1967: Spacing in Plantations, Rep. Forest Res. For.
Comm., London.
8.
Orlić , S., 1986: Utjecaj razmaka sadnje na uspijevanje obične smreke (P.
abies Karst.) na području Plešivičkog prigorja, Doktorska disertacija, Zagreb.
9.
Orlić, S., 1973: Istraživanja o najpovoljnijim razmacima običnog bora (P.
silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) u intenzivnim kulturama,
Sum. list 11—12.
10.
V y s h o t, M., 1974: Tree Spacing and Development of Noray Spruce Stands,
Lesnictoi, Vol. XLVII, No. 20.
11.
Wordl , i´. A., 1967: Spacing in Plantations, Forestry Vol. 40. No. 1.
The Results of Height and Diameter Growth of Norway Spruce (P. abies Karst)
in the Experiments with Different Spacing of Planting in Slavonia


Summary


The influence of plant spacing on the growth of Norway Spruce in forest
plantations has been investigated in field experiments at two locations in Croatia:
»Durgutovica« experiment, Vinkovci Forest Enterprise and »Slatki potok«
experiment, Bjelovar Forest Enterprise. The experiments were laid out in the
spring of 1970. The plants used were 2 + 2 years old, first quality, average height
29 cm, or 23 cm, respectively.


24
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 27     <-- 27 -->        PDF

The investigation programme included the following spacing of planting —
variants:


— A: 1.0X1.5 m, 10,000 plants/ha
— B : 1.5x1.5 m, 4,444 plants/ha
— C : 2.0X2.0 m, 2,500 plants/ha
— D : 2.5x2.5 m, 1,600 plants/ha
A randomized block system with 4 applications was applied.
Measurements in experiments were carried out in the autumn of 1984, i.e.
in the fifteenth year of the experiment or ninetteenth years of the total age of
the plants. For processing data the following statistical methods were used:
variance analysis, F test, Duncan test, regressive analysis an correlation account.
On the basis of investigation results it can be concluded:


1. There is a correlation between the plant spacing and diameter growth;
mean height grows parallelly with the increase in spacing.
2. A marked correlation exists between the plant spacing and diameter growth,
which progressively increases with the age of plants.
3. For establishing new plantation! of Norway Spruce the spacing recommended
is 2.0 X 2.0 m, with the best stands having spacing of 2.5 X2.5 m, or 3 X 2 m.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 28     <-- 28 -->        PDF

OBAVIJEST


Na 4. sjednici PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, koja je održana


21. prosinca 1988. godine, donijeta je
ODLUKA
Godišnja pretplata— zaposleni članovi— studenti, đaci i u— organizacije udru— za inozemstvo
namiženog rada
ŠUMARSKIrovljenici
LIST za 1989. g. iznosi:
dinara 20.000.—
dinara 10.000.—
dinara 200.000.—
40 SAD dolara na
dan fakturiranja
Zagreb, 05. 01. 1989.


Predsjednik Predsjedništva
(Adam Pavlović, dipl. inž.)


lb