DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 95     <-- 95 -->        PDF

IN MEMORIAM


AKADEMIK
JOSIP ROGLIĆ


(1906—1987)


Dana 18. listopada 1987. umro je u
Zagrebu, u 82. godini života, naš vodeći
geograf, akademik i umirovljeni redovni
profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu dr. Josip
Roglić.


Josip Roglić rođen je 14. ožujka 1906.
u Župi Blokovskoj, Općina Imortski, kao
dijete seljačke obitelji. U rodnom mjestu
završio je osnovno školovanje, a u Splitu
klasičnu gimnaziju. Godine 1926. upisao
se na Pravni fakultet, ali je u drugoj godini
prešao na Filozofski fakultet Univerziteta
u Beogradu, gdje je 1930. diplomirao
(geografsko-geološku grupu predmeta),
a godine 1934. položio profesorski ispit
i obranio doktorsku disertaciju o geografskim
odnosima i geomorfologiji Blokova.


U Beogradu je god. 1931. postavljen za
supletna i kasnije za profesora realke. a


u razdoblju 1936—1941. bio je profesor na


III. muškoj gimnaziji, školsku 1934/35. godinu
proveo je zbog specijalizacije na sveučilištima
u Strasbourgu i u Montpellieru.
a 1938/39. u Berlinu i u Beču. Godine 1941.
postavljen je za profesora na I. ženskoj
gimnaziji u Zagrebu, ali je iste godine
premješten u službu u Hrvatski bibliografski
izdavački zavod, a kasnije na Visoku
pedagošku školu u Zagrebu, gdje je
1943. izabran za izvanrednog profesora.
Redovni profesor Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu postaje 1945. a 1946.
prelazi u istom zvanju u novoosnovani
Prirodoslovno-matematički fakultet. Od
izbora za redovnog profesora, akademik
Roglić vodio je Geografski zavod, a od
1960. i novoosnovani Geografski institut
Sveučilišta sve do god. 1963. Školske gogodine
1947/48. bio je dekan Prirođoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Akademik J. Roglić obavljao je mnogobrojne
dužnosti. Od god. 1933. do 1941.
bio je tajnik Geografskog društva u Beogradu.
Godine 1945. i 1946. vodio je Komisiju
za razgraničenje između FNRJ i
Italije pri Predsjedništvu vlade NRH, te
je sudjelovao kao ekspert u jugoslavenskoj
delegaciji na Mirovnoj konferenciji
u Parizu. God. 1347. obavio je sve pripreme
za osnutak Geografskog društva Hrvatske
i ,bio je predsjednik tog Društva do
1962. Jedan je od osnivača Speleološkog
društva Hrvatske (1954). Vrlo je aktivan
u suradnji i organiizranju geografa Jugoslavije
te je bio predsjednik Savjeta
Geografskih društava SFRJ i Nacionalnog
komiteta za geografiju. Od 1963. ograničio
je, zbog bolesti očiju, svoju aktivnost
samo na nastavu i znanstveni rad. God.
1976. prešao je u starosnu mirovinu nakon
45 godina nastavničkog rada.


Akademik Roglić bio je član mnogih
znanstvenih organizacija. Izvanredni član


577
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 96     <-- 96 -->        PDF

u Razredu za prirodne znanosti JAZU postaje
I960., a za redovnog člana izabran
je 1969. Njemačka akademija istraživača
prirode »Leopoldina« (Halle/S) izabrala
ga je 1968. za svog člana, zatim je počasni
doktor Sveučilišta u Dijonu (1965).
Počasni je član geografskih društava u Parizu,
Frankfurtu/M., Mađarskog geografskog
društva i Srpskoga geografskog društva,
a počasni je predsjednik Geografskog
društva Hrvatske. Bio je doživotni član
Društva za proučavanje i unapređivanje
pomorstva Jugoslavije, počasni član Speleološkog
saveza Jugoslavije itd.


Pozivan kao istaknuti geograf i geomorfolog,
profesor Roglić je održao mnoga
predavanja na Sveučilištima u Francuskoj,
Engleskoj, Njemačkoj, Austriji, SSSR-u,
SAD, Kini i dr., predvodio je nacionalne
delegacije i često predsjedavao pojedinim
sekcijama na međunarodnim geografskim
kongresima u različitim zemljama. JAZU
ga je imenovala voditeljem Zavoda za
znanstveni rad u Osijeku, a bio je i aktivan
član u nekoliko Akademijskih komisija
i odbora, npr. u Komisiji za znanstveno
istraživanje krša, u Znanstvenom savjetu
za zaštitu prirode, u Odboru za narodni
život i običaje itd.


Glavna znanstvena djelatnost akademika
J. Roglića bila su proučavanja ključnih
problema krša i u tome je stekao
svjetsko priznanje (mnogi citati u stranoj
geomorfološkoj literaturi, stalno članstvo
u Komisiji za probleme krša pri Međunarodnoj
geografskoj uniji i dr.). Prema razlikama
u geološkom sastavu i morfogenetskih
procesima utvrdio je specifičnosti
i razlikovanja krških i kluviokrških pejzaža:
na topivim karbonatnim stijenama
odvija se samo krški korozijski proces koji
se modificira klimatskim i litološkim razlikama.
U današnjem krškom reljefu ima
mnogo elemenata koji su naslijeđeni iz
hladnog pleistocena. To posebno vrijedi za
polja u kršu ali i izrazite zaravni na vapnencima
predstavljaju nasljeđe iz drukčijih
morfogenetskih prilika (bujna vegetacija,
vlažna i vruća klima). U doba tek


573


tonske stabilnosti i povoljnih klimatskih
prilika dolazilo je na kontaktnim litološkim
pojasima do taloženja naplavnih ravnica
i rubnoga širenja korozijiskih zaravni
na vapnencima. Naplavni materijal
začepljuje mnoge pukotine, pa to spriječava
vertikalno oticanje vode.


Za debelu seriju čistih vapnenaca u
gorju Dinarskog sustava karakteristični
su, po Rogliću, velika dubina kolanja vode
i širenja podzemnih pukotina, što je
specifičnost dinarskog krša. Dolomiti su
podložni intenzivnom korozijskom procesu
i hidrografski se ponašaju kao i vapnenci;
u njima su pronađene velike podzemne šupljine,
a podzemna cirkulacija vode i kroz
dolomitsku podlogu odvija se duboko bez
obzira na morsku razinu.


U proučavanju reljefa J. Roglić polazi
od suvremenih stvarnih odnosa i aktivnih
procesa, a u rekonstrukciju evolucije
ide koliko to pouzdani podaci omogućuju
i objektivne potrebe traže. Oblike i procese
ističe prema tome koliku važnost imaju
u prostornoj slici i društvenom životu.
Zbog svoje principijelnosti o objektu
geografije i njezinim metodama istraživanja,
kao i njene važnosti za stvaranje
objektivne slike svijeta, izabran je za
člana Sialnog komiteta za program i metodiku
geografije pri Međunarodnoj geografskoj
uniji.


Akademik J. Roglić bitno je pridonio
spoznaji o ključ.noj ulozi prometnih veza
u našem društvenom razvitku, često isticao
prometno-geografske predosti položaja
Jugoslavije i, posebno, Hrvatske te
naglašavao mogućnosti i važnost našeg uključivanja
u evropsku i svjetsku prometnu
mrežu. Sudjelovao je u obradi i mnogih
drugih, teorijskih i praktičnih, pitanja
našeg društva, npr. u valorizaciji primorskoga
jadranskog pojasa, u unapređenju
turizma, rješavanju urbanih problema
te regionalnom usmjeraavnju Hrvatske
i Jugoslavije kao cjeline. Osobito se
zalaže za zaštitu prirode, oplemenjivanjezaštitu čovjekova životnog okoliša, pa uz
ostalo naglašava: »Matematičkim sazna
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 97     <-- 97 -->        PDF

njima i tehničkim tekovinama neposredno
i posredno smo upoznali bliže i dalje
kozmičke susjede i konstatirali da u tom
>^raju« nema tako lijepe i za humani rad
pogodne domovine, kao što je naša Zemlja.
Proboj u kozmički svijet jača našu
privrženost zemaljskoj domovini. Ne smijemo
dozvoliti da nerazumi i nekontrolirani
postupci degradiraju zemaljsku domovinu
i upropaste nas same. Onečišćenje
i degradiranje okoliša naglo nastupa i za
to je odgovorna sadašnja zrela generac


— čekati i prebacivati na mlađe bilo hi
prekasno i neopravdano.« (1976).
Akademik Josip Roglić primio je mnogobrojna
odlikovanja i priznanja za svoj
znanstveni rad, a najistaknutija su: Svibanjska
nagrada (1950), Orden rada s crvenom
zastavom (1965), Zlatna medalja
JAZU (1963)^ Medalja Sveučilišta grada
Zagreba u povodu 300. obljetnice osnuika
(1969), Spomen-medalja grada Zagreba
(1970), Republička nagrada za životno djelo
(1971), Orden zasluza za narod sa zlatnom
zvijezdom (1975), Medalja »Školske
knjige« iz Zagreba, Medalja Jugoslavenskoga
saveza za zaštitu čovjekove okolice


(1978), Zlatna medalja grada Osijeka


(1983) j Povelja Saveza prometnih inže


njera i tehničara Hrvatske (1983).


Akademik Josip Roglić objavio je preko
150 znanstvenih i stručnih radova, napisao
je više udžbenika i mnogo elaborata
za različite svrhe. Iz sažetog opisa i iscrpnog
popisa radova J. Roglića* navodimo
u prilogu one, koji su za šumarske stručnjake,
znanstveno i praktično, zanimljivi
ali i važni sa šireg stajališta ekologije,
zaštite prirode i zaštite čovjeko\
životne okolice.


Trajnoj uspomeni na lik i djelo akademika
Josipa Roglića pridružuju se i mno


* M. M a 1 e z. T. Šego ta: Akademik Josip
Roglić (prigodom 80-godišnjice života). Rad


JAZU 424, Prirodne znaosti 21, str. 11—20., Za


greb 1986.


T. S e g o ta : Akademik Josip Roglić (povodom
80-godišnjice života). Geografski glas


nik XI.VIII. str. 5—11.. Zagreb 1986.


gobrojni šumari Hrvatske i dinarskog krša.


IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE
AKADEMIKA JOSIPA ROGLIĆA


Privreda i naselja Makarskog primorja. Glas


nik Geografskog društva, 17, 29—37., Beo


grad 1931.


Biokovo. Posebna izdanja Geografskog društva,


18, 1—96., Beograd 1935.


Imotsko polje. Ibid., 21, 1—118., Beograd 1938.


Ein Beitrag zur Kenntnis der Karstformen in


der dinarischen Dolomiten. Hrvatski geogra


fski glasnik, 8—10, 194—201., Zagreb 1939.


Geomorphologische Studie fiir đas Duvanjsko


polje (Polje von Duvno). Mitteilungen Ge


ogr. Gesell., 83, 152—177., Wien 1940.


Geomorfološka istraživanja na Kvarnerskim o


tocima i Zadarskom primorju. Ljetopis


JAZU, 55, 161—167., Zagreb 1949.


Geografski položaj i ekonomski značaj FNR


Jugoslavije. Geogr. glasnik, 11/12. 11—26..


Zagreb 1950.


Cepićko polje. Geogr. glasnik, 11/12. 147—148..


Zagreb 1950.


Osobine i važnost novooslobođenih krajeva.


Kongres geografa Jugoslavije, 4, 15—27., Za


greb 1950.


Unsko-koranska zaravan i Plitvička jezera. Ge


ogr. glasnik, 13, 49—68., Zagreb 1952.


O značenju pojmova humine, rudine i površi.


Geogr. glasnik, 13, 125., Zagreb 1952.


Krka — regionalno-geografske osobine. Krka


i problemi njezine zaštite, 9—14., Zagreb


1953.


Korrosive Ebenen im Dinarisch Karst Erd


kunđe, 8, 113—114., Bonn 1954.


Prilog regionalnoj podjeli Jugoslavije. Geogr.


glasnik, 16/17, 1—7.. Zagreb 1955.


Biokovo. Dalmacija. Enciklopedija Jugoslavije.


1, 575., Zagreb 1955.


Brijunski otoci. Enciklopedija Jugoslavije. 2.


221—222., Zagreb 1956.


Budava. zalijev na jugoistočnoj obali Istre. Ibid..


249.
Bujština, sjeverozapadni dio Istre. Ibid.. 205—


—296.


Cres, otok u kvarnerskoj skupini. Ibid., 387—


—389.


Cepićko polje, jugoistočna Istra. Ibid., 553.


Quelques problemes fondamentaux du Karst.


^´information geographique, 12, 1—12., Pa


ris 1957.


Zaravni na vapnencima. Geogr. glasnik, 19.


103—134., Zagreb 1957.


Karakteristike pejzaža i mogućnosti iskorišća


vanja Plitvičkih jezera. Zbornik »Plitvička


jezera«, 409—433., Zagreb 1958.


Terase i erozijski nivoi. Geogr. glasnik. 20.


153—155., Zagreb 1958.


Krš u dolomitima između Konavskog polja i


morske obale. Geogr. glasnik, 20, 129—137. (s


I. Baučićem). Zagreb 1958.
Prilog poznavanju glacijacije i evolucije reljefa
na planinama oko srednje Neretve.


Geogr. glasnik, 21, 9—34., Zagreb 1959.
Odnos riječne erozije i krškog procesa. Zbornik


radova V. kongresa geografa Jugoslavije.


263—275., Cetinje 1959.
Hrvatska — Opći podaci. Reljef. Enciklopedija


Jugoslavije, 4, 124., 129—133., Zagreb 1960.
Neki osnovni problemi geografije. Geogr. gla


snik, 22, 9—20., Zagreb 1960.


Odnos morske razine i cirkulacije vode u kr


šu. Drugi jugosl. speleološki kongres (1958).


45—48., Zagreb 1961.


579
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Simpozij o postanku spilja. Geogr. glasnik, 23.
132—134., Zagreb 1961.
Reljef naše obale. Pomorski zbornik, 1, 3— 18.,
Zagreb 1962.
Geografsko značenje turizma. Geogr. zbornik.
24, 125—131., Zagreb 1962.


Zagreb. Die Grundlagen unci das Wesen seines
schnellen Waschstums. Mitteilungen CJsterreich.
geograph. Gesellsch.. 105, 1/2, 141 —
—154., Wien 1963.


Les poljes du Karst dinarique et les modifications
climatiques du quaternaire. La revue
de Geographie, A. 88, 1/2. 105—125., Bruxelles
1964.


Geografsko izučavanje reljefa. Zbornik VIT.
kongres geografa SFRJ, 239—248., Zagreb
1964.


The delimitations and morphological types of
the Dinaric karst. Naše jame, 7, 12—20., Ljubljana
1965.


Litoralizacija i njeno značenje. Pomorski zbornik,
4, 679—708.. Zagreb 1966.


Prirodne nauke u Jugoslavenskoj akademiji znanosti
i umjetnosti. Zbornik Matice srpske
za prirodne nauke. 31, 219—222.. Novi Sad
1966.


Neues vom Dinarischen Karst. Kosmos. 6, 2;>1—
—255.. Stuttgart 1967.


Prometno valoriziranje istarsko-kvarnerskog
primorja. Riječka revija. 2—3, 135—151., Rijeka
1967.


Odnos riječne erozije i krškog procesa. Cvijićev
zbornik SAN. 59—68., Beograd 1968.
Geografski elementi i faktori. 1—204.. Zagreb


1968.
Geografski aspekt dinarskog krša. Krš Jugoslavije,
JAZU, 6. 19—38., Zagreb 1969.


Die Gebirge als die Wiege des geschichtlicho i
Geschehens in Sudosteuropa. Coll. Geographium,
1/2. 225—239., Bonn 1970.


Valoriziranje Butišničkog jarka. Simpozij o zaštiti
prirode u našem kršu, JAZU (1970).
193—202., Zagreb 1971.


Aspekti prometnog valoriziranja Hrvatske. Naučno
savjetovanje »Prometno valoriziranje
Hrvatske«, JAZU, 21—43.. Zagreb 1971.


Tunel kroz Učku. Čovjek i prostor, 6. 8.. Zagreb
1971.
Autocesta Zagreb — Split. Ibid.. 10. 15, Zagreb
1971.
Geografski aspekt degradacije okoliša. Geografski
horizont, 19, 3/4, 1—13., Zagreb 1973.


22.
međunarodni geografski kongres i 13. skupština
Međunarodne geografske unije (23. 7.
do 3. 9. 1972.). Geograf, glasnik. 35, 5—11.,
Zagreb 1973.
Prilog hrvatskoj kraškoj terminologiji. Krš Jugoslavije,
JAZU, 9, 1. 1—72., Zagreb 1974.


Morfološke posebnosti nacionalnog parka Plitvička
jezera. Plitvička jezera — čovjek i
priroda, 5—22.. Zagreb 1974.


Nacionalni park Plitvička jezera i njegova pouka.
Povodom 25. obljetnice (1949—1974).
Geogr. horizont. 20/1—4, 1—10.. Zagreb 1074.


Južno Hrvatsko primorje. Prirodna osnova. Geografija
SR Hrvatske, fi, 9—20. i 36—43.. Zagreb
1974.


Središnja
Hrvatska. Obilježja prirodne osnove.
Ibid., 1, 44—61. i 77—92.
Istočna Hrvatska. Prirodna obilježja. Ibid.. ´´,.
17—23. i 34—45.. Zagreb 1975.


Sjeverno Hrvatsko primorje. Prirodna osnova.
Ibid., 5, 5—28.


Odnos između povrsja i podzemlja Dinarskog
krša. Acta carsologica, SAZU. 6, 1. 11—19..
Ljubljana 1974.


Geomorfološki prometno-geografski aspekti nacionalnog
parka Plitvička jezera. Plitvički
vjesnik, 14, siječanj. 4—5., Titova Korenica
1975.


Otvorena znanstvena stanica Ivo Pevalek. Ibid..
16—18, svibanj, 3. Titova Korenica 1975.


Razvoj geografije i njena uloga u suvremenom
društvu. Simpozij prirodne znanosti i niihovo
značenje u suvremenom društvu. Hrvatsko
prirodoslovno društvo, 125—128., Zagreb
1975.


Prilog nastave prirodnih znanosti očuvanju i
valorizaciji okoliša. Ispit generacije, 92—
—100., Beograd 1976.


Raznolikosti, specifičnosti i valoriizranje primorskog
krša. Simpozij »Ekološko valoriziranje
primorskog krša«. 7—17.. Split 1976.


Revizija prostornog plana nacionalnog parka.
Plitvički vjesnik. 24, siječanj, 1—2., Gospić
1976.
Prostorni plan u završnoj fazi. Ibid.. 33. stuđeni-
prosinac, 3., Gospić 1976.


Prostorno planiranje u slučaju nacionalnog parka
Plitvička jezera. Ibid.. 35, travanj. 3..
Gospić 1977.
Naša geografska misao u poslijeratnom razdoblju.
Zbornik X. jubilarnog kongresa geografa
Jugoslavije. 31—40., Beograd 1977.


Reljef primorja između Grubeštičkog i Marinskog
zaljeva. Ljetopis JAZU. 78 (1973/741.
643—646., Zagreb 1978.
Valoriziranje i diferenciranje Istre u nacionalnoj
zajednici. Zbornik radova »Susreti na
dragom kamenu«. 6, 213—221.. Pula 1979.


Pazinčička greda i njeno značenje. Zbornik skupa
»Susreti na dragom kamenu«, 7. 169—177..
Pula 1979.


Geomorfološko-pejzašna obilježja Medvednice.
Park prirode »Medvednica« — studija zaštite
prirode, 11—12., Zagreb 1979.
Potreba i značenje istraživanja primorskog krša.
Spomen zbornik o 30. obljetnici Geografskog
društva Hrvatske, 189—204., Zagreb
1979.


Les barrages đe tuf calcaire aux Lncs de Plitvice.
Assoc, francaise de Karstologie. Mem.
3, 137—145., Poitiers 1981.
Za objektivniji i usklađen koncept geomorfologije.
Geogr. glasnik. 43. 9—25.. Zagreb
1981.


Geografski aspekt na prirodnu podlogu Istre.
Liburnijske teme. 4, 23—34., Opatija 1981.
Biljni pokrov na kršu u svjetlu razvojnih etapa.
Radovi ANU BiH, 72, Odjeljenje prir. i
mit. nauki, 21, 87—94.. Sarajevo 1983.


Krš — Terminologija. Šumarska enciklopedija.
2, 307—308., Zagreb 1983.


Analiza prometno-geografskih prednosti riječkog
pravca. Značenje riječkog pravca kao
veze Jadrana s unutrašnjošću Jugoslavije i
Evrope. Zbornik radova, JAZU, Znanstveni
savjet za pomorstvo, sekcija za luke. 1. 11 —
-26.. Zagreb 1984.


Dr. S. Bertović