DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 87     <-- 87 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


3. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 26. listopada 1988. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Nikola Komlenović, dr. Đuro Kovačić,


Franjo Kolar, dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž., Davor Krakar, dipl.


inž., dr. Branimir Prpić, Nadan Sirotić, dipl. inž., Stjepan Puljak, dipl.


inž., Slavko Sarčević, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka


Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika 2. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj-
rujan 1988. godine, te donošenje određenih odluka.
3.
Razmatranje prijedloga (pisma) Ferdinanda Sulentića, dipl. inž. o prenošenju
autorskih prava koja se odnose na tiskanje njegovih knjiga i
rukopisa u trajno vlasništvo Saveza DITSDI Hrvatske.
4.
Informacija o Prijedlogu amandmana na Ustav SFRJ i Radnom materijalu
Nacrta amandmana na Ustav SR Hrvatske.
5.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.
Zapisnik druge sjednice usvojen je bez posebnih primjedbi.


Ad. 2.


Obrazloženje o ostvarenim rezultatima poslovanja za razdoblje siječanj —
rujan 1988. godine dali su Vlatka Antonić i Ivan Maričević. U torn razdoblju
ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 90.946.086.— dinara s indeksom 125,7, a
ukupni rashodi u iznosu 75.307.550.— dinara s indeksom 104,10 u odnosu ina
plan.


Osvrt na očekivane rezultate poslovanja za cijelu 1988. godinu dao je poslovni
tajnik. U tom izlaganju posebno je naglasio problematiku u vezi izdavanja
Šumarskog lista (raskorak između cijene pretplate i troškova tiskanja) i
održavanja zgrade Šumarskog doma (raskorak između visine zakupnine i troškova
održavanja). Na kraju je zamolio da se razmotri i usvoji prijedlog o korekciji
planskih elemenata koji se odnose na ranije donesene odluke a u vezi
primjene interventnog zakona o raspodjeli (isplati) osobnih dohodaka zaposlenih
u stručnoj službi Saveza.


Pregled izvršenja financijskog plana u vremenu siječanj — rujan 1988. godine
i izvještaj o poslovanju sa određenim obrazloženjem i prijedlozima nakon
rasprave prihvaćeni su bez primjedbi i donesene su odluke:


569
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 88     <-- 88 -->        PDF

1. Korekciju planskih elemenata za 1988. godinu treba uskladiti se odlukama
o isplati brutto osobnih dohodaka.
2. Isplatu osobnih dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi Saveza usklađivati
prema Društvenom dogovoru o dohotku i zakonu. Vrijednost boda od 1.
listopada 1988. godine povećava se za 25%, a akontacija brutto osobnih dohodaka
za izvršene poslove i zadatke za razdoblje Siječanj — rujan 1988. godine povećava
se za 14%. Brutto osobni dohoci siječanj — prosinac 1988. Sodine u odnosu
na isto razdoblje 1987. godine mogu iznositi 140%.
3. Autorski honorari za Šumarski list povećavaju se /.a 25% od 1. studenog
1988. godine.
Ad. 3.


Ivan Maričević čita pismo Ferdinanda Sulentića i predlaže da se razmotre
uvjeti pod kojima bi se prihvatio njegov prijedlog o prenošenju autorskih prava
na tiskanje knjiga i rukopisa u trajno vlasništvo Saveza. Nakon rasprave usvojen
je prijedlog:


1. Prihvaća se prijedlog Ferdinanda Sulentića o prenošenju autorskih prava
u trajno vlasništvo Saveza.
2. Imenuje se komisija u sastavu Đuro Kovačić, Vladimir Spoljarić i Ivan
Maričević, koja će preuzeti odgovarajuću dokumentaciju i rukopise od autora.
Komisija je dužna zajedno sa autorom fleksibilnije definirati teme, koje će se
financirati od ostvarenih sredstava po osnovu autorskih prava. Predsjednik Adam
Pavlović predložio je da se uatoru Ferdinandu Šulentiću u ime Saveza DITŠDI najiskrenije
zahvalimo.
Ađ. i.


Đuro Kovaćić, ukratko naglašava dosadašnje rezultate naše zajedničke aktivnoti
za donošenje nacrta i prijedloga amandmana na Ustav Jugoslavije i Hrvatske.


Predlaže da razmotrimo Prijedloge sadržane u INFOKMACIJI koji se odnose
na utvrđivanje teksta za dopune Nacrta amandmana na Ustav SR Hrvatske, a
presudni su za reguliranje položaja šumarstva u našim ukupnim društveno-ekonomskim
odnosima.


Predsjedništvo je prihvatilo:


1. Informaciju o šumarstvu u Prijedlogu amandmana na Ustav SFRJ i radnom
materijalu Nacrta amandmana na Ustav SR Hrvatske.
2. Da se dostave primjedbe na Radni materijal NACRTA AMANDMANA NA
USTAV SR HRVATSKE — Komisiji za ustavna pitanja Saboru SR Hrvatske i Izvršnom
vijeću Sabora SR Hrvatske.
3. Društvima inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije dostaviti
odgovarajuće materijale — (stavove i obrazloženja) koje mogu koristiti u vođenju
rasprava i izgrađivanju svojih stavova o ustavnim promjenama.
Stavove Izvršnog odbora Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske
prihvatilo je Predsjedništvo Saveza bez primjedbi a oni glase;
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 89     <-- 89 -->        PDF

1. U Nacrtu amandmana na Ustav SR Hrvatske dopunjava se Amandman
XXXIII. točka 2., tako da glasi:
»Zakonom se može utvrditi obveza udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije
radi sudjelovanja u financiranju razvoja privredno nedovoljno razvijenih
krajeva, PROŠIRENE BIOLOŠKE REPRODUKCIJE SUMA, TE REKONSTRUKCIJE
SUMA OŠTEĆENIH OD SUŠENJA VEĆIH RAZMJERA, kao i radi
izgradnje i rekonstrukcije prometnih, energetskih i vodoprivrednih objekata,
ako se na samoupravnoj osnovi nisu mogla ili ne mogu osigurati sredstva za
financiranje tih potreba«.


2. Dodaje se novi Amandman XXXIII. A koji glasi:
»Zakonom se može utvrditi obaveza udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije
za financiranje održavanja vodoprivrednih objekata i uređaja, ZAŠTITE
SUMA OD POŽARA VECIH RAZMJERA, BIOLOŠKE REPRODUKCIJE
SUMA NA PODRUČJU KRŠA, te željezničke i cestovne infrastrukture, kada su
oni nezamjenjiv uvjet života i rada građana ili privrednog i društvenog razvoja
i utvrđeni Društvenim planom Republike«.


3. Izmjenjena točka 4. Amandmana XXXIV. glasi:
»Radnici i drugi radni ljudi imaju pravo i dužnost, da neposredno ili preko svojih
organizacija i zajednica, samoupravnim sporazumom osnivaju samoupravne
interesne zajednice ili druge oblike samoupravnog organiziranja u oblastima vodoprivrede,
ŠUMARSTVA, te u stambenoj i komunalnoj oblasti, radi zadovoljavanja
svojih radnih i zajedničkih potreba i interesa i ukslađivanja rada s
tim potrebama i interesom«.


Opaska : Poželjno je da se u toku daljnjih aktivnosti traže povoljnija rješenja
za konačni tekst Prijedloga amandmana na Ustav SR Hrvatske.


Ivan Maričević ukratko obrazlaže važnija pitanja vezana za tekuće poslovanje.
Između ostalog naglašava da je potrebno utvrditi osnovne elemente za određivanje
cijene ŠUMARSKOG LISTA za 1988. godinu, tiskanica, visine zakupnine
za poslovni prostor u Šumarskom domu i dr. za naredno razdoblje.


Adam Pavlović je predložio da se rasprava o ovim pitanjima i prijedlozima
vodi na slijedećoj sjednici, što je PREDSJEDNIŠTVO i prihvatilo.


PREDSTAVLJANJE KNJIGE Ferdinanda Šulentića, »NA ŠUMARSKIM I LOVAČKIM
STAZAMA« (Nastavak rada 3. sjednice PREDSJEDNIŠTVA u proširenom
sastavu}


Nakon uvodne riječi odnosno pozdrava autora F. Šulentića i prisutnih predsjednika
ing. A. Pavlovića, knjigu je prikazao dipl. inž. Oskar Piškorić.


Dipl. inž. Piškorić, između ostalog, naglasio je, da je »knjiga pod naslovom
»Na šumarskim i lovačkim stazama«, koja nas je dananas okupila, jedinstvena
u šumarskoj struci a takove nisu česte ni izvan šumarskih odnosno šumarsko-
drvnoindustrijskih krugova. Ova knjiga u biti je autobiografija ali gotovo
u potpunosti omogućuje uočavanje obrisa vremena od autorovih dječačkih
dana do završetka njegovog radnog, ali ne i spisateljskog, vijeka. Po tome je
i dokument iz kojeg će se moći koristiti kamenčići za mozaik stanja i zbivanja


571
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 90     <-- 90 -->        PDF

u obuhvaćenom razdoblju, od kojih se mnoga neće naći u drugim izvorima. . .
U knjizi je opisano niz ličnosti na visokim položajima s kojima se inž. Sulentić
upoznao dok je bio na radu (službi) u Šumariji Tikveš na Državnom dobru
Belje, zatim kolege šumari, ali i »mali« ljudi, ljudi iz puka, od Like do Metohije
pa u ovoj knjizi imademo zapravo galeriju osoba, doduše ne prikazanih u
potpunosti, ali po nekim karakterističnim osobinama kao ljudi ili kao lovaca.
Kao lovac od malih nogu, a kasnije i po dužnosti, autor je dio teksta posvetio
i divljači (od jelenske do medvjeda) a u tkanje upleo je i slike prirode (npr.
sanjkanje kroz šume Kapele, dok je konj bio jedina prevozna snaga) . . . Knjiga
se može čitati kao cjelina aki i po pojedinim dijelovima od kojnh mnogi čine
cjelinu i izvan teksta cijele knjige. Vrijedno je imati je ne samo za sebe nego
i za mlađe, koji će također mnoge stranice pročitati sa zanimanjem to više, što
Sulentić piše ljepšim stilom iz kojeg izbija njegova pripadnost rodnoj mu Lici«.


Autor knjige dipl. inž. Ferdinand Sulentić zahvalio se je organizatorima, koji
su upriličili ovaj za njega izuzetno značajni i svečani skup kolega, prijatelja i
njemu najbližih i na tajnačin izrazili priznanje za njegov skromni doprinos
šumarskoj struci i struke razvoju našeg društvenog bića.


I nakon zvaničnog završetka sjednice, zadržao se veći broj uzvanika u prostorijama
Saveza — Šumarskom domu izražavajući zadovoljstvo što su sudjelovali
u ovom susretu.


Zapisnik napisao: Predsjednik:
(Ivan Maričević, dipl. inž., v. r.) (Adam Pavlović, dipl. inž., v. r.)