DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— uređivanje i pašnjačke melioracije
na površini od 4.0 miliona ha degradiranih
šuma;
— uređivanje i reguliranje paše na površini
od 6,0 miliona ha površina pod
alfom (graminea Štipa tennuissima L.).
Autor ističe da pri rješavanju naprijed
navedenih zadataka treba primijeniti metode
koje se bitno razlikuju od onih koje
se koriste u razvijenim evropskim zemljama:
treba se odreći principa onih metoda
koje su valjane za pavoljnije sredine
i razvijene regije. To je osnovna postavka
mediteranskog šumarstva.


Domaće životinje (goveda, ovce i koze)
su opisane s različitim rasama.


Autor je prikazao za Tunis i Maroko
vrlo detaljnu fizionomsku klasifikaciju s
gledišta pastoralne vegetacije. Zatim je
obradio stočarstvo odnosno pašarenje imajući
pred očima temeljne faktore animalne
produkcije: čovjek, životinja, vegetacija
i tlo. U tom smjeru prezentirani su
različiti načini uzgoja stoke. Dakako, autor
nije zaboravio ni problem paše koza
što je ilustrirao s podacima i tanjem
kozarstva u pojedinim zemljama.


Vrlo vrijedan i koristan dio Ziani jevi
h predavanja je »hranjiva vrijednost
krme« s naročitim obzirom na količinu
celuloze pojedinih biljaka.


Također je vrlo vrijedan dio Ziani j
e v i h predavanja koji nosi naslov »Procjena
produktivnosti krmiva«. U tom pogledu
autor je vrlo detaljno opisao metodu
rada za tu svrhu s konkretnim pri


mjerima. Posebnu vrijednost imaju rezultati
kemijske analize hranjivih materijala
u lišću hrasta s naročitim osvrtom na mjesece
kad je lišće ubrano.


Na kraju je »Uređivanje pašnjaka« koje
se sastoji u prostornom i vremenskom
harmoniranju triju komponenata: ishrana
određenog broja stoke, postojeći krmivi
resursi i potencijalne mogućnosti produkcije
krmiva pod uvjetom sačuvanja vegetacijskog
pokrova i potrajnog prihoda od
proizvodnje krmiva. Zatim slijede opisi
spomenutog uređivanja s opisom tehnike
rada.


Materija koju je obradio P. Zian i
vrlo je zanimljiva i vrijedna pogotovu za
područje našeg submediteranskog i mediteranskog
krša. S obzirom da se radi o predavanjima
koja su litografirana na francuskom
jeziku, Z i a n o v a iskustva i njegova
istraživanja nisu dovoljno poznata
ni dostupna naš:m šumarima. Zato bi bilo
dobro da autor svoja predavanja prevede
na hrvatski jezik i da ih jedna naša šumarska
ustanova po mogućnosti Šumarski
institut u Jastrebarskom — objelodani.*


Prof. dr. Dušan Klepac


* Prema izjavi P. Zianija, ova predavanja
umnožena su u vrlo ograničenom broju primjeraka
za potrebe mediteranskih šumarskih instituta.
U Jugoslaviji postoje samo četiri primjerka
(na francuskom jeziku), po jedan u
Šumarskom institutu Jastrebarsko, Institutu za
jadranske kulture u Splitu, u Savezu društava
ITŠDI Hrvatske i kod Prof, dr Dušana Klepea.
(Nap. Ur.)
Horst Kramer:
WALDWACHSTUMSLEHRE
(Znanost o rastu šume)


Verlag Paul Parey — Hamburg, Berlin
1988, p. 374 sa 156 slika i 165 tabela.


Dr Hnrst K r a m e r profesor uređivanja
šuma i direktor Instituta za ure


đivanje šuma i prirast Sveučilišta u Gottingenu
objavio je ove godine (1988) knjigu
pod gornjim naslovom u kojoj obrađuje
ekološke i antropološke utjecaje na rast
šuma, zatim govori o drvnoj masi i prira
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 82     <-- 82 -->        PDF

stu i na kraju o stabilnosti šumskih sastojina.


Svoju knjigu Krame r je podijelio
u 11 poglavlja: 1. Pojam i zadaća znanosti
o rastu šume; 2. Temeljna načela rasta
šume; 3. Rast pojedinih stabala; 4.
Rast sastojina; 5. Rast čistih sastojina prema
prirasno-prihodnim tablicama; 6. Utjecaj
klime i staništa na prirast sastojine;
7. Utjecaj provenijencije na prihodnu
sposobnost; 8. Osnivanje sastojina i njihova
njega; 9. Fertilizacija; 10. Nejednodobne
i mješovite sastojine; 11. RazličiLi
utjecaji na rast. Na kraju je popis literature
koja je razvrstana po navedenim
poglavljima.


U prvom poglavlju Krame r daje definiciju
rasta šuma i objašnjava zadaću
i značenje te šumarske specijalisnosti.


U drugom dijelu autor počinje opisom
krošnje stabla. Spominje »oblični broj
krošnje« (»Kronenformazhl« = fKr) koji
je definiran ovom formulom:


Volumen krošnje


Površina projekcije
krošnje X dužina krošnje


Nakon različitih podataka o krošnji i
njezinom odnosu spram prsnog promjera
stabla i ostalih veličina prelazi na korijen.
Zanimljivi su podaci o učešću korijenovog
sistema u proizvodnji stabla. Onda
slijedi opis debla.


Stanišnim faktorima koji utječu na
rast poklonjeno je dosta prostora te se
govori o svjetlosnim, toplinskim, hidrološkim,
kemijskim i mehaničkim faktorima.


Krame r navodi originalne podatke o
postotnom sastavu biomase za stabla Savezne
Republike Njemačke: korijen 18v(),
krupno drvo s korom 62" 0, granje i grančice
s korom 14´0, lišće i iglice 5,4" ´„ i
cvijetovi i plodovi ispod 1",,. Ako se odbije
kora od krupnog drva, onda proizlazi
da na proizvodnju drvne mase u cjelokupnoj
biomasi otpada tek nešto više od
50" „


O zakonitostima rasta Krame r spominje
najpiije Mdtscherlichovu
funkciju, zatim Backmanovu, Pes-
c h e 1 o v u i mnoge druge.


U trećem poglavlju počinje autor s rastom
u visinu i predočuje grafički tok
rasta u visinu. Po Krameru najviše
crnogorično stablo na svijetu je Sequoia
sempervirens (110 m) na obalama sjeverne
Kalifornije. Najviše listopadno stablo po
njemu je jedan Eucalyptus u Australiji.
visok oko 100 m.


U onom dijelu knjige, u kojem se govori
o rastu prsnog promjera, zanimljiva
je konstatacija u smrekovim šumama, koje
su izložene jakim, štetnim emisijama.
može izostati pojedini god.


Razvoju drvne mase stabla također je
dan priličan prostor gdje se mogu naći
podaci o najdebljim stablima u Saveznoj
Republici Njemačkoj i u Sjevernoj Americi.
Prema Krameru danas je najdeblje
živuće stablo na svijetu Sequoiadendron
giganteum (»General Sherman
tree«) opsega 34.5 m i visine 83.9 m.


U četvrtom dijelu knjige obrađen je
rast sastojine: najprije je riječ o broju
stabala, zatim o visinskom pa onda o
debljinskom prirastu te o temeljnici. Drvna
masa i volumni prirast prikazani su
za pojedine vrste drveća na temelju prirasno-
prihodnih tablica. Interesantna je
konstatacija da poprečni prirast hrasta
poslije 80-godine do konca ophodnje ima
vrlo postojani tok što je u skladu s našim
istraživanjima.


Slijedi 5. poglavlje o rastu čistih sastojina
prema prirasno-prihodnim tablicama
i to, prvo, za domaće a onda za str::
vrste drveća i egzote. Od domaćih vrsta
tu je na prvom mjestu smreka za koju
Krame r navodi maksimalnu godišnju
sveukupnu produkciju od 20.8 m3/ha uz
ophodnju od 100 godina na najboljim bonitetima
gdje je dominantna visina 40
metara. Na srednjim bonitetima spomenuta
proizvodnja iznosi 15.4 m:l ha. To nam
objašnjava zašto su Nijemci sadili smre
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ku u tako velikim razmjerima: smreka je
od domaćih vrsta drveća najproduktivnija.
Iza nje dolazi jela, ariš, bor te listopadne
vrste kako slijedi: bukva, jasen,
gorski javor, bukva, joha i breza. Od stranih
crnogoričnih vrsta najproduktivnija
je dug laži ja sa sveukupnom godišnjom
produkcijom od 32.3 m´/ha uz ophodnju
od 60 godina na najboljim bonitetima gdje
je dominantna visina 48 metara. Slijede:


japanski ariš, vajmutovski bor, crni bor,
bagrem, crveni hrast i topole. Od egzota
obrađene su ove vrste sa naznakom maksimalne
godišnje proizvodnje po hektaru
Pseudotsuga menziensii (24.6 m3/ha)i, Sequoia
s mpervirens (39.8 m3/ha), Pinus rađiata
(34.7 m´/ha), Pinus caribea (20 m´1/
ha), Pinus merkusii (21.3 m3/ha), Cryptomeria
japonica (20.2 m´/ha), Albizzia falcata
(59.2 m3/ha), Swietenia macrophylla


(18.5 nrVha), Tectoma grandis (20.6 m3/ha),
Ochroma pyramidale (98.5 m3/ha), Shorea
robusta (12.1 m3/ha), Eucalyptus globulus
(44.8 m:!/ha).
Šesto poglavlje je nastavak prethodnog
poglavlja s objašnjenjima o bonitetima i
ograničenim vrijednostima prihoda.


7. poglavlje napisao je prof, dr R e i n-
hard Schober, koji je sada u mirovini,
a prije je bio na Krame rovom
mjestu. Schobe r je obradio detaljno
provenijenciju za ove vrste drveća: bor,
smreka, evropski ariš, jela, duglazija, japanski
ariš, sitkanska smreka. To je vrlo
vrijedan i koristan dio knjige.
U osmom poglavlju Krame r obrađuje
pitanje osnivanja sastojina. Počinje
smrekom. Ovdje su došla do izražaja njegova
vlastita istraživanja. Na kraju opširnih
podataka Krame r preporuča da se
u praksi sadnja izvrši s 2.500 do 3.500 biljaka
po jednom hektaru. Zatim slijede
podaci za bor, duglaziju i ostale vrste.


Nakon toga dolazi čišćenje i prorjeđivanje
kojemu je Krame r posvetio u knjizi
najveći prostor što je razumljivo, jer je
na tom području sam mnogo radio a posebno
u jednoj IUFRO sekciji gdje je bio
voditelj dulje vrijeme.


9. poglavlje napisao je prof, dr H a n s-
Achim Gussone. On najprije govori
o počecima fertilizacije šumskih kultura
pred 20 godina kad se počelo primjenjivati
umjetno gnojivo s kalijem i Tomasom
drozgom. Početni rezultati bili su
»umjereno uspješni«. No u novije vrijeme
istraživanja pokazuju ohrabrujuće rezultate
tako je primjerice na jednoj pokusnoj
parceli običnog bora prirast povećan za
30% uslijed primjene NPK gnojiva. Dalje
se govori o kalcifikaciji zakiseljenih smrekovih
šuma itd.
Deseto poglavlje nastavlja Krame r
i govori o nejeđnodobnim i mješovitim
sastojinama. Mješovite jednodobne sastojine
su vrlo detaljno obrađene što nije slučaj
sa prebornim sastojinama.


U 11. poglavlju Krame r je obradio
različite utjecaje na prirast; spominje štetno
djelovanje gljiva i insekata no više
prostora posvetio je štetama od divljači
i štetama koje su uzrokovane emisijamr
različitih štetnih plinova. U tom smjeru
je zanimljiva tabela 159 (str. 306), iz koje
se vidi da je od ukupne površine šuma
u Saveznoj Republici Njemačkoj (7,388.000
ha) u 1987. godini primjećeno oštećenje na
površini od 52% s time da je na površlini
od 1% (ili 73.880 ha) došlo do umiranja
šume, dok je na površini od 16% primjećeno
srednje jako oštećenje a na površini
od 35% slabo oštećenje. Na 48% površine
šuma nije primjećeno oštećenje.


Na kraju knjige nalazi se i registar
stručnih izraza.


Prof, dr Dušan Klepac