DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 78     <-- 78 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Nihad Beribak, prof. — Ahmed Bišević, dipl. ing.:


WORTERBUCH DER HOLZWIRTSCHAFT
DEUTSCH-SERBOKROATISCHES
(NJEMAČKO-SRPSKOHRVATSKI RJEČNIK ZA DRVNU INDUSTRIJU)


Izdavač: Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu drva
Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Maršala
Tita 5).


Urednik: Prof, dr Sreten Vučijak,
dipl. ing.
Recenzenti: naučni savjetnik dr Ahmed
Popo, dipl. ing. i Paša Sarić, prof.
Sarajevo, 1988. str. I—III + 1—191. Format
A.-,.


Autori ove knjige su isti koji su nedavno
objavili analogan rječnik za šumarstvo


(v. Sum. list br. 5—6/1986.).
S obzirom na dužu tradiciji i intenzivniji
razvitak prerade drva te karakteristike
njemačkog jezika da osobitom lakoćom
gradi nove riječi, posebno pomoću
složenica — autori su uspješno savladali
težak posao prijevoda na naš jezik, navodeći
u tom rječniku mnoge pojmove koje
naša leksikografija dosad nije uopće registrirala.


Taj rječnik obuhvaća slijedeće oblasti:
ispitivanje i upotreba drva. izrada namještaja
i drugih proizvoda od drva, skla


dištenje drva, pilanarstvo, prirodno i umjetno
sušenje drva, prerada drva, greške
drva, marketing, alati i mašine u drvnoj
industriji, drvne konstrukcije i proizvodnja
celuloze i papira.


Prema službenoj terminologiji, dakle,
adekvatniji bi mu bio naslov »Njemačko-
srpskohrvatski rječnik za preradu drva«.


Rječnik je namijenjen svima koji se
služe njemačkim jezikom, a osobito stručnjacima
i znanstvenim radnicima iz navedene
oblasti, zatim onima koji se bave
marketingom uopće, pa i učenicima srednjih
škola kao i studentima šumarstva i
prerade drva.


P.ihvalno je što su izdavanje knjige
pomogle Radne organizacije Šipad, i io
OOUR-i šumarstva iz Bugojna, Trnova,
Konjica, Kupresa, Mostara te OOUR primarne
prerade drva Novih Bila i RO Šipad
— Maglić Foča.


Time su potpomogle finalizaciju odnosnih
znanstvenih naprezanja i unapređenje
naše prerade drva.


Prol´. dr Branko Kraljić


Oroszi Sandor


KARSZTFASITAS AZ OSZTRAK-MAGYAR MONARCHIABAN,
KULONOS TEKINTETTEL A HORVAT TENGERMELLEKRE ES
FIUME VAROSARA


A Magyar mezogazdasagi muzeum evkonyve, Kozlemenyek, 1986—1987,
pp. 469—494. Format C5.
Pošuml javan je krša u Austro-Ugarskoj monarhiji, osobito u Hrvatskom
primorju i u okolini grada Rijeke (Naslov rada)
(Separatni otisak iz Godišnjaka Mađarskog poljoprivrednog muzeja,
1986—1987, str. 469—494.)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Ovom radu na mađarskom jeziku dodat
je resume na hrvatskom koji, nešto
ispravljen, glasi:


»U Mađarskom poljoprivrednom muzeje
do godine 1940. bila je izložena maketa
koja je upoznavala posjetioce muzeja s
pošumljavanjem krša. Ta maketa je prikazivala
šumarsku djelatnost oko pošumljavanja
krša u XIX-om vijeku i na prijelazu
u XX-i vijek. Pitanje je, kakvu
pouku pruža sve ovo za mađarsku šumarsku
nauku?


U stvaranju krša igra odlučnu ulogu
već od početka stare ere ljudsko ponašanje.
To ogoljavanje, uništenje biljnog pokrova
i staništa, potpomagali su ekstremni
prirodni faktori. Sredinom XIX-og vijeka
sve se češće postavljalo pitanje obrađivanja
krških zemljišta. U to doba smatralo
se najpr-ikladnjim pošumljavanje. Uspjeh
programa pošumljivanja krša sastojao
se u tome, da se dovedu u sklad interesi
poljoprivrede (napose pašarenja) i
šumarstva, nadalje da se postigne pristajanje
stanovništva na redukciju pašarenja;
ono je živjelo uz prastare običaje
autarkije vlastitog kućanstva, a bilo je nužno
da se osigura očuvanje i poštivanje
novih pošumljivanja. Pritom je u prvom
redu trebalo pronaći najprikladnije vrste
drveća i načina pošumljivanja.


U pojedinim pokrajinama počeo se realizirati
navedeni program u razno vrijeme
i na razne načine. U krajevima monarhije
koji su bili podređeni neposredno
Austriji smatralo se kao najbolje doba
za to godina 1907, kada se održavao VIII-i
internacionalni kongres poljoprivrednika
u Beču. Stručnjaci koji su već imali iskustva
u pošumljivanju krša, izvjestili su da
je najprikladniji način pošumljivanja svugdje
sađenje sadnica crnog bora. Da bi
se spriječila paša, jedini izlaz je bio stvaranje
ograda od kamena oko pošumljenih
površina. Svi prisutni na kongresu su istakli
da treba uvesti katastar pošumljivanja,
koji bi poslužio kao osnova za planiranje
i kontrolu radova. Istakla se je i
potreba donošenja posebnog zakona o po


šumljivanju krša te neophodnos materijalnog
potpomaganja od strane države.


U Hrvatskom primorju osnovan je Inspektorat
za pošumljivanje krša u gradu
Senju (prema Au-Ug. izvorima nazvan
Zeng), koji je dijelom koristio sredstva
Krajiške investicione zaklade. O djelovanju
i o rezultatima ovog Inspektorata postoje
vrijedni podaci i opažanja u rukopisnom
izvještaju šumarskog savjetnika
Kraljevske šumske direkcije u Zagrebu
ALBERTA ROSMANITHA. On je odlikovan
ordenom krunskog zlatnog križa i bio
dobitnik viteške medalje II-og reda zbog
svojih istaknutih aktivnosti oko navedenih
šumarskih radova. On je sastavio detaljno
tumačenje maketa o pošumljivanju
hrvatskog krša. Inače je spriječavao obilježavanje
jer nije bilo teritorija određenih
za pošumljivanje pri pomanjkanju odgovarajućeg
plana vremenskog rasporeda,
jer u ono vrijeme još nije bio donijet zakon
sa strane Hrvatskog sabora, posebno
za pošumljivanje krša.


Prema mađarskim zakonima o šumama
od 1879. i 1898. god. šume i gola šumska
zemljišta koja su potpadala pod nadzor
Ministarstva poljoprivrede u Budimpešti
obuhvaćena su državnim upi-avljanjem od
1898. do 1900. godine. Na osnovi iskustava
koja su stečena u praksi osnivanja novih
šuma na teritoriji šumarstva u okolini Senja,
započela su pošumljavanja, kojih materijalne
troškove je djelomično preuzela
mađarska država. Pošumljivanja su izvršena
istodobno s realizacijom drugih
planova, uzevši u obzir i reguliranje vodotoka
(gospodarenje vodnim režimima), i
opće uređivanje gradova. Za šume koje
su već postojale postali su obavezni propisi
o zaštitnim šumama. Mađarski šumarski
stručnjaci stečeno iskustvo pri pošumljivanju
krša primijenili su i na drugim
mjestima.


Prema gornjem, među prvim koracima
koji su učinjeni za poboljšanje privrednih
prilika na kraškom području, imala su
istaknutu ulogu umjetna pošumljivanja u
drugoj polovini XIX-og vijeka. Maketa u