DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 49     <-- 49 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESIONAL PAPERS
Šum. list CXII (1988) 531


USPJEŠAN RAZVOJ ZAVISI PRVENSTVENO O STRUČNIM
KADROVIMA


Bogomil COP*


Danas je postalo sasvim jasno da za daljnji uspješan razvoj šumarstva
i prerada drva odlučujuća uloga pripada raspoloživim i angažiranim stručnim
kadrovima. Usprkos toj istini, u praktičnom životu čini se premalo da
bi se za te kadrove stvorili povoljni materijalni i drugi uvjeti za njihov
rad i razvoj, za njihovo organizirano stručno i naučno izdizanje, za njihov
racionalan i svrsishodan angažman. Moramo se zapitati zašto je tome tako,
koji su uzroci potcjenjivačkom i neprimjerenom odnosu prema stručnjacima
i stručnosti općenito. Ako utvrdimo prave uzroke, naći ćemo i lijek za
ozdravljenje, za mijenjanje odnosa i stanja.


Moglo bi se s pravom reći da naše društvo i privreda pate od zatvorenosti.
Ta zatvorenost se ispoljava unutar i između osnovnih organizacija
udruženog rada i radnih organizacija, unutar i između stručnih i naučnih
organizacija i institucija, u odnosima između privrednih grana, regija i republika,
u neotvorenosti prema Jugoslaviji i svijetu. Svaka jedinka se na
neki način začahurila u vlastitu kućicu i. samouvjerena da dobro radi, ni
ne nalazi za potrebno da svoje rezultate rada mjeri i uspoređuje sa rezultatima
drugih. Ta zatvorenost utječe posebno pogubno na kadrove, jer otežava
i koči slobodnu razmjenu stručnjaka i dostignuća, stručno i poslovno
takmičenje, izbijanje, otkrivanje i potvrđivanje sposobnih i kreativnih.
A zna se da bez toga nema napretka.


Direktna posljedica zatvaranja je sve veća uravnilovka. Ne prate se i
ne uspoređuje rad i rezultati, ne dijele uspješne od neuspješnih, sposobne
od nesposobnih, radišne od pričalica i neradnika. Ne objelodanjuje se i ne
analiziraju u stručnoj štampi i javnosti općenito stručni, poslovni i naučni
rezultati, ili se to radi u sasma ograničenoj mjeri; ne ističu se i ne populariziraju
pojedinci koji su sa svojom stručnom, poslovnom i organizatorskom
aktivnošću stvarno pridonijeli daljem razvoju radnih organizacija, struke i
nauke, bilo na regionalnom, bilo na republičkom bilo na jugoslavenskom
nivou. O svemu tome vlada uglavnom šutnja i neinformiranost. Niti se u
tom pogledu zna pravo stanje u vlastitoj organizaciji, a još manje zna što
se stručno i poslovno zbiva u republici i Jugoslaviji.


Stanje je u svakom slučaju gore nego ranije. U prošlosti je stručna javnost
u čitavoj republici pa i u Jugoslaviji ipak znala istaknuta imena struke
i okruživala ih koliko toliko pažnjom i poštivanjem, ponosila se njima
i slijedila ih. Danas su. na žalost, najčešće na podjednakoj cijeni i ispod


* Bogomil Cop, dipl. inž. Zagreb. Slovenska 15
53]
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 50     <-- 50 -->        PDF

prosječni, i prosječni i oni koji su se stvarno istakli svojim radom i rezultatima.
Vjerojatno da je u tom pogledu stanje povoljnije u naučnim institucijama,
ali i tu se dešava da za istaknute stručnjake, koji su cijenjeni u
svijetu i kao takvi rado viđeni i angažirani, u vlastitoj zemlji malo tko
haje.


Takvi odnosi dijelom su i posljedica krivo shvaćene demokracije, samoupravnih
prava i ljudske jednakosti, ali još više i pritiska i prevelikog
utjecaja prosječnih, kojima prosto smetaju oni koji odskaču i »istrčavaju
«. Međutim, problem nije samo u društvu i drugima. Za poboljšanje stanja
i odnosa u struci, mnogo, možda i najviše, mogu pridonijeti sami stručnjaci:
svojom javnom i društvenom aktivnošću, praktičnim djelovanjem u
stručnim organizacijama, održavanjem stručnih veza i djelovanjem u naučnim
i privrednim organizacijama, pa i javljanjem putem javnih glasila. Bez
obzira na veličinu svog doprinosa i svoju izuzetnost, pojedinac je uvijek sastavni
dio društva i svoje zemlje, pa bi bilo poželjno da se shodno tome i
ponaša i djeluje. Bolje da se i nameće nego da ispadne izoliran. Izoliranost
redovito vodi u pasivnost, dok suradnja s drugima vodi ka daljem razvoju
vlastite ličnost, podsticanju drugih i još boljim rezultatima. Često iz najobičnijeg
razgovora nikne nova misao, poticaj i rješenje koje se u osamljenosti
uopće ne bi pojavili. Nadalje, druženjem i stručnom suradnjom nerijetko
se otkrivaju sklonosti i sposobnosti koje bi inače ostale neotkrivene
i zapretene.


Razbiti postojeću zatvorenost, prevladati stagnaciju i stručno mrtvilo
i prijeći već jednom krupnim koracima granice organizacija udruženog rada
i otvoriti se smišljeno i organizirano prema republici, Jugoslaviji i svijetu,
to je temeljni uvjet za otklanjanje, izdizanje i uspješan angažman stručnih
kadrova, za brži razvoj i bolje rezultate. To se, međutim, ne može postići
samo utvrđivanjem ciljeva i zaključcima, već prvenstveno upornim praktičnim
djelovanjem svake pojedine sredine, organizacije i institucije. Ne čekajući
da to uradi neko drugi, svaki treba da u svojoj sredini, svojoj organizaciji
i instituciji, ozdo do gore, pokreće ova pitanja, da izanalizira vlastitu
situaciju, utvrdi i poduzme mjere koje će omogućiti da se izdizanjem
i angažmanom sposobnih ostvare bolji rezultati nego što su ovi današnji.


Da bi se mogao ostvariti taj zadatak u organizacijama šumarstva i prerade
drva, neophodno je najprije skrojiti zajedničke programe za unapređenje
proizvodnje i poslovanja, a onda na njihovom ostvarenju angažirati
što širi krug organizacija udruženog rada i institucija, posebno što veći broj
stručnjaka. Ti bi se programi mogli donijeti po radnim organizacijama i
regijama, a onda bi se uskladili i povezali u jednu cjelinu za cijelu republiku.
Na tome bi onda mogla dalje izrastati i suradnja s drugim republikama
i zajedničke akcije na razini Jugoslavije.


Kad jednom započne, još bolje kada se razmaše stručna i poslovna aktivnost
na ostvarenju usvojenih programa za unapređenje rada i poslovanja,
biti će otvoren put za organizirano praćenje rada i ostvarenih rezultata stručnih
ljudi, pojedinačno i kolektivno, za sistematsko doškolovanje i specijalizaciju
najsposobnijih i najuspješnijih, za angažman prema sposobnosti, rezultatima i
pokazanoj kreativnosti, za regrutiranje mladih za naučni rad. Tek na osnovi suradnje
na rješavanju konkretnih programskih zadataka, moći će se mjerodavno


532
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ustanoviti koliko tko vrijedi i na kom području bi mogao dati najbolje rezultate.


Naravno, takvo djelovanje nije moguće bez odgovarajuće organiziranosti
i na nivou republike, odnosno u centralnim organizacijama i institucijama.
Na tim se razinama lakše sagledava situacija i zajednički interes, bolje
vidi u kom pravcu treba usmjeriti aktivnosti, koja područja su važnija i
gdje se mogu najprije ostvariti željeni rezultati, na koje sredine i kadrove
se prvenstveno može osloniti itd. Svijesni da je i uloga drugih važna i prijeko
potrebna, mi ćemo ipak u našem razmatranju spomenuti samo dvije organizacije
koje su po prirodi svog posla i programski najpozvanije da u tom
pravcu djeluju i koje se nipošto ne bi smjele miriti sa postojećim stanjem.
To su u našoj republici Savez društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske i Poslovna zajednica za proizvodnju i promet drvom,
drvnim proizvodima i papirom »Exportdrvo« Zagreb. Prvenstveno putem
ovih organizacija moguće je ostvariti odgovarajuća raspoloženja i klimu,
pokrenuti i usmjeravati akcije, angažirati stručne snage, pronalaziti puteve
ka uspješnijem privređivanju, organizirati suradnju sa svim drugim organizacijama
i institucijama.


Pošto su inženjeri i tehničari glavna snaga za vlastiti preobražaj i mijenjanje
odnosa i stanja u privređivanju, bilo bi svrsishodno da Savez najprije
okupi inženjere i tehničare, da zajedno s njima raspravi situaciju u
struci i privređivanju i ocijeni što bi se moglo i trebalo uraditi na sistemskom,
stručnom i poslovnom uzdizanju ljudi od radnika do inženjera, gdje,
koje i kakve akcije za unapređenje privređivanja bi se mogle poduzeti i kakva
sredstva bi za to trebalo osigurati. Na taj bi se način stvorila odgovarajuća
raspoloženja, a ljudi pripremili za akciju. Možda bi bilo najbolje kad
bi Savez ta pitanja uvrstio u dnevni red jednog od svojih plenuma, a donesene
zaključke još jednom raspravio s društvima na terenu. Na osnovu toga
bi se mogao održati i zajednički sastanak sa Zajednicom »Exportdrvo«, sa
naučnim i drugim organizacijama radi ujednačavanja stavova, dopune zaključaka
i dogovora za praktično djelovanje. Kasnije, pa i paralelno, ta bi se
suradnja mogla proširiti i na druge republike, čime bi se pridonijelo prevladavanju
dosadanje društvene i stručne zatvorenosti u zemlji.


Poslovnoj zajednici »Exportdrvo« pripala bi zadaća da izanalizira poslovnu
situaciju u radnim organizacijama, napose potrebu i mogućnosti uspješnog
angažiranja stručnih kadrova na zadacima vezanim za poboljšanje
privređivnja. Zatim da pripremi nacrt programa za unapređenje proizvodnje
i poslovanja, na čemu bi stručni ljudi mogli razviti svoju konkretnu aktivnost.
U taj program bi osobito trebalo uključiti područja: proizvodnosti rada,
organizacije rada i poslovanja, korištenja tehnike napose transportnih
sredstava, te pitanja organiziranja stručnog i poslovnog doškolovanja.


Nakon rasprave u radnim organizacijama, Program bi se konkretizirao
za svaku zainteresiranu sredinu i povezao u jednu cjelinu na republičkoj
razini. Tek tada bi došlo na red praktično izvođenje programa, angažiranje
i povezivanje ljudi, koordiniranje akcije, praćenje, uspoređivanje i ocjenjivanje
ostvarenih rezultata i ljudi, izbor i razmještaj kadrova prema sposobnosti
itd.


Bilo bi svrsishodno kad bi se Poslovna zajednica »Exportdrvo«, kao inicijator
i organizator akcije za unapređenje proizvodnje, i organizacijski i ka


533
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 52     <-- 52 -->        PDF

drovski pripremila za izvršenje tog azdatka. Između ostalog, ona bi mogla
u vlastitoj organizaciji oformiti referadu za unapređenje proizvodnje, uključujući
u to izobrazbu i angažman stručnih kadrova, koja bi bila povjerena
jednom od istaknutih stručnjaka. Takve referade bi se mogle oformiti i po
regijama, a kad je to moguće i potrebno i po radnim organizacijama.


Poznato je da razvijene zemlje poduzimaju organizirane mjere za pronalaženje,
doškolovanje i angažman sposobnih stručnjaka iz čitavog svijeta.
Kad bi se i mi u zemlji bolje organizirali u tom smislu i stvorili povoljne
uvjete za rad, doškolovanje i angažman vlastitih stručnih kadrova, spriječili
bi u velikoj mjeri odliv sposobnih i perspektivnih stručnjaka iz zemlje,
a našoj privredi osigurali stručnjake visokog stručnog i poslovnog nivoa koji
su nam toliko potrebni za dalji uspješan razvoj.


Ako se uvaži naprijed rečeno, zadatak je očigledno složen i ni malo lak,
a i uvjeti za djelovanje su nepovoljni. To nas ipak ne smije obeshrabriti.
Prenaglašavati složenost situacije i teškoće, bilo bi ravno mirenju sa postojećim
stanjem u okolnostima kad su neophodne promjene i brze akcije. Ispalo
bi kao opravdanje vlastitog nesnalaženja, neodlučnosti i ravnodušnosti,
a doveli bi u pitanje i našu sposobnost da sagledamo izlaz i povedemo konkretne
akcije. Nijedna situacija, ma koliko bila teška, nije bezizgledna. Uvijek
je moguć izlaz. Pogotovo ako postoji jasan cilj i program i oslonac na
prave ljude za akciju. A iznad svega, ako organizatori akcije znaju što hoće,
ako su svijesni stranputica i rizika, a dovoljno hrabri i uporni da akcije dovedu
uspješnom kraju.


Kao što je to toliko puta potvrđeno u praksi i životu, jedino aktivnima
i hrabrima pripadne na kraju i najčešće uspješna budućnost. To saznanje
moglo bi sa svoje strane podstaći glavne aktere, prije svega inženjere i tehničare,
da najprije ostvare potrebno jedinstvo u opredjeljenju, a onda da sami
budu odlučni i uporni u ostvarivanju usvojenog programa.


UMJESTO ZAKLJUČKA


Premalo se čini na organiziranom i sistematskom izdizanju stručnih kadrova.
To je prvenstveno posljedica zatvorenosti unutar i između organizacija
udruženog rada i drugih institucija, čime je otežana međusobna suradnja,
razmjena stručnjaka i dostignuća, izbijanje i potvrđivanje sposobnih i
kreativnih.


Pošto razvoj struke i privređivanja najviše ovisi o nivou stručnosti, potrebne
su organizirane mjere protiv zatvorenosti, odnosno za otvaranje prema
drugima i svijetu općenito. Tome mogu mnogo pridonijeti sami inženjeri
i tehničari, bilo svojom društvenom aktivnošću u okviru Saveza inženjera
i tehničara, bilo poticanjem i poduzimanjem konkretnih akcija za unapređenje
proizvodnje i poslovanja u organizicijama u kojima su zaposleni. U
tome su izuzetne mogućnosti i odgovornost Poslovne zajednice »E>aportdrvo
« u donošenju odgovarajućih programa za unapređenje proizvodnje i
poslovanja, te uključivanju u njegovo ostvarivanje što šireg kruga organizacija
i institucija, posebno što većeg broja stručnjaka.


534