DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 36     <-- 36 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


»Običan jasen i poljski jasen vrste drveća budućnosti« naslov je članka Prof.
dr. Kamrada Pintarić a objavljenog u časopisu ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA
(br. 4—6/1988)(. Polazeći od činjenice, da je jasenovina tražena u proizvodnji
namještaja (kao što je bila brijestovlna oko 1935. godine, nap. O. P.), za
sportsku opremu, posebno skija, gimnastičke sprave i drugo te za furnirsko drvo
(širine goda 3—5 mm) postiže cijenu od 800 do 1000 USA dolara po jednom
kubnom metru, autor smatra, da bi uzgoju oviih vrsta trebalo posvetiti više pažnje.
To više, što se jasenov i´urnirski trupac dobije za 60—80 godina, dok oni
hrasta lužnjaka ili kitnjaka zahtijevaju i dvostruku ophodnju.


Prema podacima u Prijedlogu osnove dugoročnog razvoja energetike SR Hrvatske
(Delegatski vjesnik od 14. 11. 1987.) udio ogrjevnog drva u energiji predane
za neposrednu potrošnju iznosio je 1970. 19,15%, 1975. 20,82´Vo, 1980. S^/o a
1985. 9°/n. Smanjen je i udio ugljena i koksa, a povećani udio derivata nafte,
plinova, električne energije te pare i vrele vode što znači, da je koirišćenje drva
i ugljena sve manje i u kućanstvima. Prema Prijedlogu Plana udio drva smanjivat
će se i u budućnosti te se pretpostavlja da će 1990. iznositi 6,5%, 1995. 4,9%,
2000. 3,5% a 2020. godine samo 1,1%. No, ukupna potrošnja energije će se povećati
od 254,27 PJ (PJ 1000 bilijuna Joula) u 1985. godini na 598,7 PJ u 2020.
godini.


Površina šuma i šumskog zemljišta u Švicarskoj iznosi 1198 000 ha ili 28,1%
površine zemlje. Pod šurrtoim se nalazi 998.000 ha. Šume su u gospodarenju 4000
javnih i 98 000 privatnih šumoposjednika. Prema E. Affolteru (u Schw. Zedltschrift
fur Forstwesen) ovako velika rascjepkanost šumskog posjeda neporvoljno
se odrazuje na stanje šuma, to Više, što je gotovo polovici privatnih šumoposjednika
osnovna proizvodnja poljoprivreda (i stočarstvo). Međutim šumoposjednici.
kojima je šuma glavni izvor prihoda, ovise li o cijenama dirvu, pa ako one
padaju, vlasnici dolaze u nezavidnu situaciju, a osobito u slučaju prinudnih sječa
(elementarnih nepogoda), pa Affolter smatra opravdanim, da takvim šumoposjedmicima,
odnosno šumi, pruže pomoć i općina i kanton i država.


U južnom dijelu provincije Quebec (Kanada) 1982. godine zapaženo je sušenje
javora šećerovca (Acer sacharum Marsh.) prouzrokovano, kako su pokazala
istraživanja, kiselim kišama. Intenzitet propdanja je jači na slabijim nego na
boljim bonitetima. Višegodišnja istraživanja pokazala su, da je u takvim sastojinama
rastvorba humusa slaba i da je nizak nivo kationa (Ca, Mg, K). Prema
prijedlogu A. R. C. Jbnes-a i W. Handershot-a, objavljenog u časopisu Revue
forestiere franesaise (br. 1/1988.) u sasltojinama s manje od 50a/o oboljelih stabala
potrebno je obaviti vapnjenje i gnojenje, dakako na osnovu folijarne analize
i analize tla.


Pod naslovom »Regres i za kvalitetan podmladak koza« Delegatski vjesnlik (u
br. 2. od lipnja 1988. god.) prikazuje rasrpavu u Saboru o inicijativi Saveznog
izvršnog vijeća za sklapanje dogovora o regresu za priplodni podmladak i umjetno
osjemenjjivanje stoke. Po tom Dogovoru regresom bi trebalo osigurati i kvalitetniji
podmladak koza »kako bi se unaprijedio njihov uzgoj s obzirom na sve
veći interes tržišta za kozjim mesom i mlijekom«. Nisu ispušteni ni konji, jer je
»izvoz konja značajan izvor deviza za Jugoslaviju u cjelini, a posebno za našu
Republiku«. Uz to »valja imati na umu i potrebe Jugoslavenske narodne armije
«.


— Promjene kratica naziva nekih valuta. Od 1. siječnja ove, 1988., godine
promjenjene su kraitice nekih valuta. Tako oznaka za austrijski šiling je Ats (do
sada Sch), za francuski franak Frf (do sada Ff),, za talijansku liru Itl (do sada
Lit), za zapadnonjemačku marku Dem (do sada DM), za švicarski franak Chf
(do sada Sfr), za švedsku krunu Sek (do sada Skr), za britansku funtu sterlimga
GBP (do sada Lstg) a za američki dolar USD (do sada USA dolar). Novčana jedinica
Evropske ekonomske zajednice, koja je do sada imala ozna ECU (prema
punom nazivu European Currency Unit, koji je ustanovljen 13. ožujka 1979. godine)
od sada je kratica Xba. Kako vidimo kritice za valute ostalih zemalja, pa
i Jugoslavije, dinara, nisu mijenjane.
O. Piškorić
518