DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 68     <-- 68 -->        PDF

PORTRETI


MANOJLO DIVJAK


(1878—1938)


Ovoga puta podsjećamo na Manojla Divjaka jednog od pripadnika trideset
druge generacije šumara Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima koji zavređuje
spomen radi svog predanog rada na polju šumarske a posebno publicističke
delatnosti.


M. Divjak je rođen u Korenici 5. februara 1878. od oca Koste profesora i majke
Marije. Osnovnu školu učio je u Zagrebu i Križevcima (1883—1888), gimnaziju
u Zagrebu (1888—1892) a šumarstvo na Kraljevsko Gospodarsko-šumarskom učilištu
u Križevcima (1892—1895). Državni stručni ispit za samostalnog vođenje šumskog
gospodarstva položio je u Zagrebu 1899.
Svoje službovanje u šumarskoj struci započeo je kao šumarski vježbenik 20.
aprila 1896. kod Petrovaradinske imovne općine u Mitrovici a posle odslužene vojne
obaveze (1896—7) premešten je u istom zvanju kod Šumske uprave u Klenku.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Na raspisani konkurs Ministarstva narodne privrede (dalje MNP) iz Beograda


(10. I 1901) za prijem dva okružna šumara i četiri podšumara, molbom upućenom
preko Gospodarskog ureda Petrovaradinske imovine općine (14. aprila 1901) obratio
se i M. Divjak za radno mesto okružnog šumara ili podšumara. Molbu mu je
sa »najtoplijom preporukom« uputio MNP ovaj Ured na čijem su čelu tada bili
predsednik Jeremić i upravitelj Pavle Barišić. Ukazom od 20. IV Divjak je postavljen
za kontraktualnog podšumara II kl. kod Okružne šumske uprave (dalje
OŠU) u Bajinoj Bašti, ali kako se tih dana nalazio na vojnoj vježbi na dužnost u
Bajinu Baštu se javio 16. V. 1901. j potpisao obavezni (za lica stranog državljanstva)
trogodišnji ugovor.
Ovom tada velikom i sa dosta raznovrsnih poslova OSU rukovodio je dugogodišnji
šumarski stručnjak visoke spreme Vilhelm Riger, Čeh po narodnosti, uz
čiiu je pomoć M. Divjak za godfinu dana proverio i dokazao svoju sposobnost za
samostalno rukovođenjem OŠU.


Dalje službovanje M. Divjaka bilo je sledeće:
Iz Bajine Bašte premešten je 8. II 1092. u OSU na Rudniku a odavde 2. VII
1907. u OŠU na Avalu. 15. III 1908. u Doznicu. Iz Loznice je privremeno radio u
MNP, kada je 9. IX 1309. određen da rukovodi Upravom za eksploataciju šuma
Crnog vrha i Zvezde (na planini Tara) koja je tada izdvojena iz OŠU Bajina
Bašta. Odavde se 15. X 1910. vratio u Loznicu a 14. VI 1911. premešten je u Prokuplje.
Iz Prokuplja je 15. X 1911. premešten u Niš a odavde 15. V 1912. u Valjevo
gde je ostao, nominalno, do kraja svetskog rata. Posle učešća u oba balkanska
rata i u svetskom ratu demobilisan je 20. II 1920. u Zagrebu. Odavde je
po ukazu o premeštaju (29. IX 1919) treba da lide najpre u Šumarski inspektorat
u Skoplje a zatim u OŠU Valjevo, ali je na svoj zahtev dodeljen na rad u Šumarski
odsek Povereništva Ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu, na čijem se
čelu nalazio savetnik Antun Jelovac. Divjak je svoju molbu da ostane u Zagrebu
motivisao porodničnim razlozima. Naime, posle okupacije Srbiji
sa decom izbegla u Italiju gde mu je kćerka učila muzičku školu a po dolasku u
Zagreb nastavila je uspešno sa muzičkim studijima, što joj ne bi bilo moguće ni
u Skoplju, Valjevu a n(i u Beogradu. Tako je M. Divjak ostao u Zagrebu do 21.
VI 1922. odnosno avgusta iste godine kada je premešten za inspektora Glavne
šumarske direkcije MŠR u Beogradu gde je na položaju inspektora I kl. penzionisan
1. VI 1927.
Umr o je 9. VI a sakranjen na Novom beogradskom groblju 10. VI 1938. godine.
Na godišnjicu smrti supruga Desanka prilogom od dvije stotine dinara upisala
je pok. Manojla za dobrotvora Krereškenjijeve pripomoćne zaklade.1


M. Divjak je radio na svim šumarskim poslovima, od referenta u OŠU do
okružnog šumskog nadzornika u Povereništvu MŠR u Zagrebu i inspektora u Beogradu,
ali ono što ga posebno odlikuje to je spisateljska i publicistička delatnost.
Već poslije nekoliko godina rada u praksi M. Divjak je ispoljio svoju spisateljsku
naklonost. U prvim prilozima za Šumarski list beleži i predlaže kako se


1) Na VII. glavnoj skupštini održanoj 1883. godine u Ogulinu osnovana je »Pripomoćna
zaklada Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva za podporu ubogin šumarskih udovica«
nazavna po prvom tajniku Hrv.-slavon. šum. društva Vladoju K6reskony-u. Zaklada je djelovala
do kraja II. svjetskog rata. (UR)


467
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 70     <-- 70 -->        PDF

radi i kako će se raditi da se smanje neodobrene seče, piše o setvi hrastovog žira
i sadnica uz šumsko-poljsko gospodarenje itd.


U prvim člancima o šumarstvu S bije M. Divjak pohvaljuje potez MNP o
primanju mladih šumara iz Hrvatske koji prvenstveno treba da se prihvate uređivanja
šuma i da postepeno zamenjuju strane šumare Čehe i Nemce koji, iako
stručni i već dobri poznavaoci šumarskih prilika Srbije, zbog poodmaklih godina
nisu u stanju da uređuju »velike i brdovite« srpske šume. Dalje, u prikazu
donošenja šumarskih propisa kada se značaj šuma najpre cenio samo prema koristima
koje one imaju u pogledu žirenja, pašarenja i dobivanja šiške, daje razvojni
put šumarstva ove zemlje. Postepeno se proširuje značaj šuma i propisima
reguliše odnos čovjeka prema obimu i načinu korištenja d ostalog »nerodnog« Lišćarskog
i četinarskog drveta. Prvim Zakonom o šumama (1891) uređena je organizacija
šumarstva i službe, prava, položaj i obaveze šumara, koji su za razliku
od ostalih činovnika neovisni od upravnih vlasti i donekle političkih prilika. Podređeni
su jedino MNP. Jedino je još čuvarsko osoblje koje je primao ministar
bilo podložno svim promenama, bez pristojnih plata i obezbeđene penzije.


Zadržao se i na prikazu značaja i rezultata šumskog fonda institucije Zakona
o šumama na razvoj šumarstva, školovanje i primanja šumara.


M. Divjak je iznosio i primedbe u pogledu organizacije struke i organizacije
rada šumara. Smatrao je pogrešnim što nastoje da se sve (?) goleti pošumljavaju
četinarima umesto da sagledaju i koristi koje će te njihove šume davati pokoljenjima.
»Ne podiže se šuma samo zbog lepote nego i zbog koristi. . . Ovu su bolest
doneli srpski šumari iz Nemačke gde su im za srce prirasle četinjave šume.
. .«. Međutim, njima je bilo poznato da su cetinske šume paljene i krčene uglavnom
radi pašnjačkih površina i da su ove šume tek 1857. (propisom) izjednačene
sa lišćarskim »rodnim« šumama, da su od ranijih velikih i lepih četinarskih
šuma ostali samo njihovi nazivi a zemlja prinuđena da ove proizvode dobavlja sa
strane.
Početkom 1904. pred Narodnom skupštinom se našao predlog grupe poslanika
da se radikalno izmeni Zakon o šumama, suspenduje postojeća organizacija, ukinu
šumske uprave, raspuste okružni šumari,. . da državi ostanu samo one šume
na koje niko ne polaže pravo i đa sa ovima »rukuje i raspolažu policijske vlasti«.
Predlog je izazvao veliko uznemirenje u javnosti a i u redovima dela vladinih
poslanika. Pored šumara u kampanji protiv ovog nazadnog shvatanja učestvuju
i drugi poznavaoci prilika u zemlji, ljudi od pera i ugleda. U osudi ovog predloga
učestvuje i M. Divjak i u Šumarskom listu i drugim glasilima ističe. . »da nije
žalosno bilo bi smešno i (ovo) pre spada u šaljivi a ne u ozbiljni list. .«. Korene
ovog nazadnog shvaćanja M. Divjak nalazi i u tome što domaći šumari »nisu
putem štampe upućivali i obaveštavald od ranije narodne prvake i narod o važnosti
šuma..«, ali i pravdajući ih da je među šumarima dosta mladih ljudi koji
zbog obimnosti zadataka u svojim velikim šumskim okruzima nisu i za ovo stizali.


Da je M. Divjak imao prilika da pročita brojne članke o šumama i šumarstvu
samo od pojave »Težak«-a (1869) časopisa namenjenog za obaveštavanje o poljoprivredi
i šumarstvu, u kome su poznavaoci ovih delatnosti, uključujući i ono
malo šumara, pisali o vrednosti šuma, video bi da je u javnosti bilo dosta pisano
i o vrednosti šuma. A i pre »Težak«-a je i sam knez Mihajlo u prestonoj besedi
u Narodnoj skupštini (1864), a kasnije istom prilikom dr. J, Pančić (1870) u
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 71     <-- 71 -->        PDF

svojstvu potpredsednika iste Skupštine, ukazali su na značaj šuma posebno sa
stanovišta prirodnog bogatstva i zaštite od poplava, erozije a i suše, tražeći da
se zaustavi utamanjivanje jer šume »nismo stekli već nasledili«.


Da dodamo i ovo. Svojevremeno su se nekim merama kneza Miloša najviše
opirali svinjarski trgovci, tada uticajni ljudi, a ovoga puta na neke odredbe Zakona
o šumama najviše su se okomili uticajni poslanici, drvarski trgovci i strugari,
nadajući se da će posle ukidanja Zakona o šumama uz pomoć lokalnih policijskih
vlasti i njima podređenih čuvara šuma nesmetano moći da nastave stvaranje
neopravdanih profita.


M. Divjak je sa zadovoljstvom pisao na.jpre o odluci od maja 1904. da se
preduzmu koraci a kasnije 1907. i 1909. kada je osnovano Srpsko šumarstvo udruženje
u kome je i sam živo učestvovao i bio biran za člana upravnog odnosno
nadzornog odbora.
Proučivši šume rudničkog okruga M. Divjak je u listu »Lovac« napisao opširnu
monografiju olakšavši time i rad na predstojećem ograničavanju i uređivanju
ovih šuma.


Polemisao je sa nekim autorima da su šume u Srbiji upropaštene toliko da
je zemlja upućena na uvoz svih drvnih proizvoda. Ako je do ovoga i dolazilo bili
su to samo deficitarni četinarski proizvodi a i što se odgovorni državni organi
sa »laikom« na čelu šumarstvu u MNP nisu postarali da se obezbede sredstva za
ulaganje u otvaranje i opremanje šuma za njihovo redovno iskorišćivanje.


Radeći na nadzoru oko iskorišćavanja šuma na planini Tara M. Divjak se
rado družio sa radnicima, okolnim seljacima, primajući od njih neke narodne izraze
za pojedine stručne šumarske termine. Tako je putem »Šumarskog glasnika«
predložio šumarskim stručnjacima da usvoje termin »redna seča« umesto stranog
»seče na golo — kahlhib« i pozvao ih da se javljaju i preporučuju upotrebu lepših
narodnih izraza umesto sadašnjih (loše) prevedenih.


Značajan period u radu M. Divjaka je vreme provedeno u Zagrebu (1919—
—1922). U prvo vreme pored redovnog rada, bio je i član redakcije i pisac uvodnih
članaka u poznatom listu »Hrvatski drvotržac«, čiji je vlasnik i izdavač još
od 1902. bio A. Blau. List je bio namenjen »za šumsko gospodarstvo, produkciju,
industriju i trgovinu drva«, a izlazio je svakog 1, 10. i 20. u mesecu. Članci Divjaka
odnosili su se na stanje i prilike u šumarstvu i drvnoj industriji Bila je to
uglavnom aktuelna dnevna problematika a dosta prostora ustupljeno je i organizaciji
državnog organa za šumarstvo u Beogradu i Zagrebu, društvenom životu
šumara u Hrvatskoj i pripremama za osnivanje Jugoslavenskog šumarskog udruženja.
Osim redakcijskih članaka list je donosio i aktuelne priloge spoljnih saradnika
i u to vreme poznatih imena iz nauke i privrede.


U drugoj polovini (20) oktobra 1920. u Zagrebu se pojavio tjednik JUGOSLAVENSKA
ŠUMA, list za šumsku industriju i trgovinu drvom2. Izdavači su
mu bili Mihajlo Divjak i Srećko Majer oba tada šumarski nadzornici Povereništva
MSR u Zagrebu. Odgovorni urednik je bio M. Divjak. Od 30. IV 1921., br. 18,
direktor i glavni urednik ovog lista postaje dr V. Vučković, šumarski nadzornik


2) Od 1936. do 1941. godine pod istim naslovom, Jugoslavenska šuma, izdavalo je Ministarstvo
šuma i ruda mjesečnik za proučavanje problema šumarske politike i šumarske
privrede te za objavljivanje imenovanja, napredovanja, premještenja 1 umirovljenika šumarskih
i drugih službenika u šumarstvu s područja cijele države. (118)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 72     <-- 72 -->        PDF

u penziji a odgovorni urednik je M. Divjak. Do 26. XI 1921., br. 48, M. Divjak je
uredio svih devet brojeva u prvoj 1920. i 48 brojeva u 1921. i za to vreme pored
tri potpisana napisao je veliki broj redakcijskih članaka i manjih priloga.


U biografskim podacima, za Službenički list, M. Divjak beleži da je pisao
članke za Šumarski list, Težak, Šumarski glasnik, Srpski ekonomist, Lovac, Trgovinski
glasnik, Jugoslavensku šumu (čiji je osnivač) i Hrvatski drvotržac. Samo
u ova dva poslednja lista »za poslednje tri godine (1920—22) napisao je oko 500
članaka«.


Bio je izuzetno društveno angažovan. Bio je među osnivačima a zatim član
upravo i nadzornog odbora Srpskog šumarskog udruženja, Težaka, član upravnog
odbora Gradske čitaonice, Muzičko-pevačkog društva i član streljačkog društva
u Valjevu, a po dolasku u Zagreb je član upravnog odbora a zatim tajnik
Hrvatskog šumarskog društva. U tom svojstvu značajna mu je uloga u pripremama
za osnivanje i u daljem organizovanju i radu JSU čiji je bio tajnik do
1922. do odlaska iz Zagreba. Po posebnom zahtevu osnivača izdašno je pomogao
prilikom osnivanja društva lugara u Gospiću 10. IV 1921., kod izrade društvenih
praviila a i kasnije u Beogradu kada se zazuzeo kod ministra Ž. Rafajlovića da
se Pravila odobre (17. XI 1922).


Za doprinos za uspešno učestvovanje na Svetskoj izložbi u Torinu (1911) među
manjim brojem šumara Srbije odlikovan je srebrnom medaljom i M. Divjak.


Po onome što smo mogli pronaći značajna je publicistička aktivnost M. Divjaka
kao i prije pomenutog dr V. Vučkovića i zaslužuje dalje proučavanje zbog
svog uticaja na naše šumarstvo.


Svetislav Vlađisavljević, dipl. inž.