DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 63     <-- 63 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


2. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 07. srpnja 1988. godine u Zagrebu.
Prisutni: dr. Tomislav Prka, Božidar Pleše, dipl. inž., Adam Pavlović, dipl. inž.,
Davor Krakar, dipl. inž., Viktor Wolf, dipl. inž., mr. Vladimir Bogati,
dr. Nikola Komlenović, dr. Branimir Prpić, Nadan Sirotić, dipl. inž.,
Bogdan Momčilović, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika sa 1. sejdnice Predsjedništva.
2.
Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj
1988. g., te donošenje određenih odluka.
3.
Razmatranje stavova i prijedloga za Zaključke 93. Skupštine Saveza, koji se
odnose na problematiku: »Propadanje šuma u Hrvatskoj«.
4.
Tekuća pitanja:
a) Utvrđivanje povećanja zakupnina za poslovni prostor u Šumarskom domu.
b) Utvrđivanje povećanja cijena grafičkih proizvoda (tiskanica, knjiga i dr.).
c) Prikupljanje ponuda za obnovu ulaza (vrataj>, stubišta (zidova, ograde i dr.)
u zgradi Šumarskog doma, Trg Mažuranlića 11 i za totalnu obnovu dijela pokrova
na krovištu od dvorišta (sjeverna strana) — prema odgovarajućoj dokumentaciji.


d) Razmatranje
polaznih osnova za utvrđivanje projektnih zadataka u cilju stvaranja
uvjeta za popularizaciju šumareva i prerade drva u Šumarskom domu.
e) Raspisivanje natječaja za primanje u radni odnos na određeno vrijeme za
administrate vno-blagajničke poslove.


Ađ. 1.


Zapisnik s 1. sjednice usvaja se bez primjedbi.


Ad. 2.


Obrazloženja o određenim pitanjima u vezi poslovanja za razdoblje sijećanj-
lipanj 1988. godine, dali su Antonić i Maničević.


Za to razdoblje ostvareni su ukupni prihodi 60.050.272.— dinara s indeksom
124,50, a ukupni rashodi 47.574.313.— dinara s indeksom 98,63 u odnosu na
plan.


Razlika u ostvarenju nastala je uglavnom zbog toga, što će se sredstva za
održavanje Šumarskog doma utrošiti po programu u drugoj polovici godine.
Izvještaj o poslovanju, Pregled izvršenja financijskog plana u vremenu od


1. 01. do 30. 06. 1988. g. i Spisak dužnika za Šumarski list 30. 06. 1988. g. jednoglasno
su prihvaćeni.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Usvojene su odluke:


— Isplatu osobnih dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi Saveza i dalje treba
usklađivati sa interventn´im zakonom, što znači da postotak povećanja za obračunsko
razdoblje siječanj-rujan u odnosu na isto razdoblje 1987. godine iznosi
132%;
— Izdaci za prehranu u toku rada iznose dinara 46.430.— mjesečno. Naknada
se utvrđuje na bazli 15% prosjeka čistog osobnog dohotka u privredi SR Hrvatske
prethodnog tromjesečja.
— Visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji iznosi dinara 23.370.—
Dnevnica se utvrđuje na bazi 8% prosjeka čistog osobnog dohotka u privredi
SFRJ u prethodnom tromjesečju, plus troškovi za noćenje.
— Naknada troškova za upotrebu vlastitog automobila radnika u službene
svrhe iznosi 30% cijene litre benzina kvalitete super — za svaki stvarno prijeđeni
kilometar.
Ove odluke primjenjuju se od 1. lipnja 1988. godine.


— Donosi se odluka o odobravanju sredstava za planirane aktivnosti OO sindikata,
na teret Fonda zajedničke potrošnje, po članu radnika Stručne službe Saveza
din. 40.000.—, a u skladu prijedloga Izvršnog odbora OOS.
Ađ. 3.


Nakon uvodnlih napomena koje su dali A. Pavlović i Maričević vodila se
je rasprava na temu »Propadanje šuma u SR Hrvatskoj« u kojoj je sudjelovalo
više članova Predsjedništva (T. Prka, B. Pleše, N. Komlenović i dr.).


Usvojen je prijedlog:


1. Polazna osnova za daljnje aktivnosti Saveza i društava ITŠD1 Hrvatske
je uvodno izlaganje i rasprava vođena u toku održavanja 93. Skupštine Saveza društava
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske 26. svibnja
1988. godine).
2. U potpunosti se prihvaća Prijedlog zaključaka i mjera o zdravstvenom stanju
i sušenju šuma u SR Hrvatskoj, kojega je Izvršno vijeće SR Hrvatske dostavilo
Saboru SR Hrvatske.
Opaska! Uvodno izlaganje, rasprava i Prijedlog zaključaka i mjera tiskano
je u ŠUMARSKOM LISTU broj 7—8/1988. godine.


Ađ. 4.


Potrebna obrazloženja za ovu točku dnevnog reda dao je I. Maričević, a
a nakon rasprave usvojena su slijedeća rješenja:
a) Odluka — da se zakupnine za poslovni i podrumski prostor povećavaju
za 30% od 01. srpnja 1988. godine.
b) Cijene grafičkih proizvoda povećavaju se za 30% od 01. srpnja 1988.
godine.


c) Može se pristupiti obnovi ulaza i stubišta na ulazu u zgradu Šumarskog
doma, Trg Mažuranića 11. Također se može pristupiti obnovi dotrajalog pokrova
na krovištu zgrade. Dokumentacija i izbor ponuđača za izvođenje radova utvrditi
će: A. Pavlović, Đ. Kovačević, N. Komlenović i I. Maričević.