DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 37     <-- 37 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*431—45—(497.13) Sum. list CXII (1988) 435


ŠUMSKI POŽARI I VREMENSKE PRILIKE NA JADRANU
U 1987. GODINI


Tomislav DIMITROV i Vesna JURČEC*


SAŽETAK: U 1987. je bilo na Jadranu najmanje šumskih požara u
posljednjih pet godina iako je sagorjela površina po jednom požarubila nešto veća od minimuma u 1986. Meteorološke prilike su bile
slične kao u 1986. s kišnim razdobljem u svibnju i lipnju i sušnim
razdobljem u kolovozu i rujnu koje je na južnom Jadranu ponegdje
prešlo 50 dana. Međutim, temperature su za vrijeme suše bile u
prosjeku niže s mnogo manje vrućih dana u odnosu na sušu 1985.
s katastrofalnim šumskim požarima. Sinoptička situacija je bila karakterizirana
zapadnim visinskim strujanjem u većem dijelu ljetne
sezone, što nije bilo povoljno za izrazitije suše i pojave šumskih
požara.


1. UVOD
Pored znatnih napora koji su učinjeni radi unapređenja zaštite šuma od
požara na priobalnom dijelu Jadrana s otocima SR Hrvatske, neovisno o
trendu laganog pada broja šumskih požara u 1987, još uvijek postoje brojni
problemi organizacijske, kadrovske i materijalne naravi koji objektivno predstavljaju
limitirajući faktor u daljem razvoju ovog segmenta društvene samozaštite.
U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite šuma od požara
na Jadranu, sredstva se osiguravaju prema »Društvenom dogovoru o osiguranju
sredstava za biološku reprodukciju i zaštitu šuma od požara na području
krša«, za koja treba naglasiti da su nedostatna. Ova se sredstva pretežno
koriste za financiranje pojačane osmatračke službe, a u manjoj mjeri za
silvikuiltume i infrastrukturne mjere prevencije postojećih šuma, pa bi uz
veća izdvajanja sredstava u tu svrhu prvenstveno od strane općina, bilo potrebno
izvršiti određena preusmjeravanja u svrhu efikasnije zaštite šuma od
požara.


Ciklično ponavljanje godina s uspješnim i manje (uspješnim rezultatima
;U oblasti zaštite šuma od požara, nastavit će se sve dok izostaje kontinuirana
i dugoročna društveno-politioka akcija na planu ostvarivanja efikasnije preventivne
zaštite i odgovornosti svih subjekata sistema društvene samozaštite
za stanje u ovoj oblasti.


* Tomislav Dimitrov i Dr. Vesna Jurčec, Republički hidrometeorološki zavod
Hrvatske, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Služba osmatranja i obavještavanja bila je organizirana kao i prethodne
godine i u njoj su učestvovali: centri za obavi ješta van je DPZ-a, osmatračnice
i patrole šumskih organizacija, patrole vatrogasnih organizacija i
mjesnih zajednica, aeroklubovi zrakoplovnog saveza Hrvatske, radioamateri
i druge službe koje raspolažu funkcionalnim sistemom veza. Izdviđanje iz
zraka avionima ZSH s jednim do četiri leta dnevno, ovisno o klasama meteorološkog
indeksa opasnosti od požara, znatno je utjecalo na brzu dojavu
požara. Znatna sredstva u sigurnosti protiv šumskih požara uložila su 2TP
poduzeća, čime su obzirom na obim i vrstu izvršenih radova u pojasu sigurnosti
uz željezničke pruge, smanjili mogućnost pojave požara. Zadnjih godina
na planu pregleda elektroenergetskih vodova i djelimičnoj zamjeni, te
sječi raslinja na propisanu razliku u visini, dalo je određene rezultate u prevenciji
od šumskih požara.


Republički štab civilne zaštite SR Hrvatske je u lipnju 1987. g. formirao
zrakoplovni protupožarni centar u Vrsaru, na kome su u srpnju i rujnu
dežurale posade sa 3 poljoprivredna aviona DROMADER M-18, a u kolovozu
5 pornenutih aviona sa posadama. Iskustva iz naše zemlje pokazuju da poljoprivredni
avioni mogu uspješno gasiti početne šumske požare (intervencija
na požaru u prvih 15 minuta s postojeće mreže aerodroma), pa je za
sada zbog nedostatnog broja aviona CANADAIR CL-215. kao i zbog cijene
koštanja njihova sata leta. upravo racionalno rješenje korištenja poljoprivrednih
aviona.


Avioni CANADAIR CL-214 u prošloj 1987. godini korišteni su u gašenju
51 većeg šumskog požara. Bez ovih aviona skoro je nezamislivo uspješno gašenje
šumskih požara posebno na nepristupačnim terenima i otocima, što
ukazuje na potrebu nabavke još nekoliko aviona ovog tipa. Zbog neophodnog
sadejstva CANADAIRA CL-215 sa zemaljskim snagama, za ovu godinu razmatra
se sistem korištenja transportnih helikoptera za brzo prebacivanje snaga
i sredstava na udaljene nepristupačne predjele i otoke. Vatrogasne organizacije
i njihovo članstvo kao dio fronte organiziranih društvenih snaga
unutar SSRNH, po svojoj djelatnosti i brojnosti čine društvenu i stručnu snagu
u sistemu zaštite od požara. Međutim, pored njezine sve šire organiziranosti
i suvremene opremljenosti, evidentirani su problemi u provođenju programiranih
aktivnosti u razvoju i unapređenju zaštite od požara u SR Hrvatskoj.
Najveći su problemi na području nerazvijenih, naročito otočkih općina, gdje
izdvojena sredstva nisu dovoljna za opremanje i organizaciju vatrogasnih jedinica.
Zanemarivanje te tjelatnosti od strane pojedinih općinskih struktura
dovelo je do toga, da malo veći šumski požar ne može ugasiti gotovo nijedna
otočna općina bez pomoći šire zajednice i aviona za gašenje.


Kako ranijih tako i protekle godine vatrogasni su savezi i vatrogasne
organizacije poduzimale široke akcije na planu podizanja nivoa samozaštite
kulture stanovništva u zaštiti šuma od požara kao i očuvanju čovjekove okoiice,
putem informativno-propagandnih poruka u sredstvima javnog informiranja.
Rad operativnih grupa pri štabovima civilne zaštite na svim razinama
organiziranja, pridonijeli su ukupnom unapređenju efikasnosti u oblasti
zaštite šuma od požara. Međutim, u nekim općinama prvenstveno otočnim
još uvijek nema dovoljno stručnog kadra koji bi se mogao uključiti u
rad štabova CZ, pa se uz slabu materijalno^tehnicku opremljenost javljaju i
slabosti u vođenju akcija gaženja šum kih požara.


436
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Stupanj organiziranosti šumarstva na kršu, naročito na području šumskog
gospodarstva »Dalmacija« Split, a djelomično i šumskog gospodarstva
»Istra« Buzet, još uvijek nije zadovoljavajući. Nedovoljan broj specijalističkih
kadrova jeste razlog da se mjere zaštite šuma od požara ine provode u skladu
sa zakonom o zaštiti od požara, kao i pratećim podzakonskim aktima.


2. ŠUMSKI POŽARI 1987. GODINE
Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske svake godine
izdaje »Bilten o požarima«, u kome se pored ostalog daju podaci o šumskim
požarima i to: vrst požara, mjesto nastanka, vrijeme početka i završetka,
uzrok i materijalna šteta uz grafičke prikaze. Time je data solidna
podloga za širu analizu pojave šumskih požara kao i izvođenje zaključaka,
na temelju kojih društveni subjekti poduzimaju odgovarajuće preventivne
mjere i akcije u cilju svođenja broja i šteta od šumskih požara na što nižu
razinu. Prema gore citiranom biltenu (Zagreb, ožujak 1988. godine), u protekloj
1987. godini u SR Hrvatskoj evidentirana su 353 šumska požara s 4919
ha spaljene površine. U usporedbi s prethodnom 1986. godinom, broj šumskih
požara veći je za 26.1%, a spaljene površine za 64.1%.


Klimatske i vegetaoijske razlike priobalnog i kontinentalnog dijela Hrvatske
uzrokuju različitost u ugroženosti, pa prema tome i u broju šumskih
požara, te veličini sagorjele površine. Tako je tijekom 1987. godine na priobalnom
dijelu Jadrana u Hrvatskoj nastalo 202 šumska požara s ukupno
sagorjelom površinom od 3260 ha. U usporedbi sa 1986. godinom na priobalnom
je području zabilježeno manje šumskih požara — za 1.5%), dok je na
kontinentalnom dijelu došlo do povećanja broja šumskih požara — za 101.3%.
Za priobalno područje Jadrana u tablici 1. dat je prikaz broja šumskih požara
i veličine sagorjele površine od 1983. do 1987. godine, u tablici 2. dat je
prikaz većih šumskih požara nastalih u 1987. godini.


Iskaz šumskih požara ođ 1983. do 1987. godine na priobalnom dijelu SE Hrvatske


Tablica 1.


Broj požara Prosjek spaljene
Godina Sagorjela površina površine po 1 požaru
u ha u ha


1983 332 17431 52.5


1984 230 3883 16.9


1985 386 17351 45.0


1386 205 2770 13.5


1987 202 3260 16.1


1986
—l.S´i« 17.7% 19.3%
1987
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Dani s većim požarom u 1987. na Jadranu po općinama


Tablica 2.


Datum Sagorjela
Redni broj Općina nastanka površina
požara u ha
1. Rijeka 14. 4. 87 475
2. Hvar 6. 8. 87 420
3. Zadar 19. 7. 87 100
4. Pazin 17. 3. 87 300
5. Drniš 23. 3. 87 282
6. Trogir 16. 9. 87 270
7. Dubrovnik 23. 3. 87 1 50
8. Zadar 4. 9. 87 130
9. Labin 16. 8. 87 117
10. Buje 3. 3. 87 95
Ukupno: 2489 ha


3. OBORINSKI REŽIM U 1987.
3.1. Uvod
Proučavanja povezanosti između različitih meteoroloških varijabli i sagorjele
površine od šumskih požara u pojedinim mjesecima koje je provela šumarska
Služba Kanade (Harrington i Flannigan, 1987) pokazala su vrlo
visoku korelaciju između sagorjele površine i duljine sušnih perioda dok istovremeno
sagorjele površine nisu pokazale korelaciju s količinom oborine.
To je d prihvatljivo i moglo se je očekivati, jer određena količina oborine
može pasti u dva-trd dana, pa čak i biti suh, dok s druge strane neka relativno manja količina oborina može biti
mnogo povoljnija u pogledu nastanka i širenja šumskih požara ako je raspodjeljena
kroz cijeli mjesec.


Analize oborinskog režima na Jadranu i povezivanje sušnih perioda s pojavom
i trajanjem šumskog požara pokazala je iste rezultate (Jurče c i
D i mi t rov, 1986) naročito pri katastrofalnim požarima na Jadranu u 1985.
godini.


Za dugogodišnje statističke podatke sušnih razdoblja i njihove povratne
periode Kanadska služba je koristila model Markovljevih lanaca koji je također
kod nas u upotrebi već od samog početka proučavanja veze šumskih
požara na Jadranu i duljih sušnih perioda. Ovaj model se osniva na uvjetnim
vjerojatnostima (Jurčec , 1987) a glavna im je pretpostavka Ja vjerojatnost
za kišni ili sušni dan ovisi samo o torne da li je prethodni dan bio kišan ili
sušan. Tako se naročito za južni Jadran može pokazati da su ovakove uvjetne
vjerojatnosti mnogo veće od klimatoloških koje se dobivaju na osnovu
broja kasnih (i suhih) dana u mjesecu, bez obzira kakova je raspodjela tih
dana u mjesecu.


438
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 41     <-- 41 -->        PDF

439
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 42     <-- 42 -->        PDF

I u ovoj analiza za 1987. godinu ćemo pokazati kao i za prethodne godine
(npir. Di mi t ro v i Jurčec , 1988) da je duljina sušnih razdoblja, koja
su u toj godini bila kraća od prethodnih, bila značajna za manji broj šumskih
požara na Jadranu. Dakako da su i drugi meteorološki faktori bitni za mogućnosti
pojave Šumskih požara d njihove kontrole i svi oni čine »skup«,
meteoroloških pojava, koji u povoljnim okolnostima omogućava vatrogasnoj
službi da lakše kontrolira nastale požare.


3.2.
Mjesečne i godišnje količine oborina u 1987.
i usporedba sa 1986.
Godišnje količine oborina su u prosjeku na području Jadrana u 1987.


bile veće nego u 1986, ali su se bitno razlikovale u pojedinim mjesecima.


U tablici 3 vidimo da su najveće razlike u odnosu na prethodnu godinu
bile u Dubrovniku i gotovo dosegle razliku od 300 mm uglavnom zbog vrlo
kišnog svibnja i studenog. Istovremeno su veljača i ožujak imali manje oborina
od prethodne godine, kako u Dubrovniku tako i na ostalim stanicama
Južnog Jadrana. Prema tome su svibanj, a donekle i lipanj nadoknadili manjak
oborina od veljače do travnja u usporedbi s prethodnom godinom. Na
većini promatranih stanica najsušniji mjesec u 1987. je bio srpanj, što je i
klimatološki najvjerojatnije, ali su poneke stanice imale mjesečni minimum
u kolovozu, rujnu ili prosincu. Apsolutni mjesečni minimum je bio 2 mm
na Hvaru u srpnju, .Split je u istom mjesecu imao 4 mm, dok su Špjbenik,
Zadar i Lastovo zabilježili nešto veće mjesečne količine kao apsolutne minimume
u kolovozu.


3.3.
Sušna razdoblja u 1987.
U Tablici 4 prikazane su kumulativne čestiine sušnih perioda od 10 i
više uzastopnih suhih dana. Vidi se da je južni Jadran (Dubrovnik, Kardeljevo,
Lastovo i Korčula) imao i u 1987. dugi sušni period 46—52 dana. To
razdoblje je u prosjeku bilo kraće nego u 1986. za južni Jadran, ali znatno
duže nego u suhoj 1985. s katastrofalnim požarima na tom dijelu Jadrana.
U donjem dijelu Tablice 4 su dane usporedbe sa maksimalnim sušnim periodima
1986. i 1985. pa se vidi da su ovi periodi u 1985. bih znatno kraći,
a ina sjevernom Jadranu dulji nego u protekloj 1987. godini. Međutim, u
usporedbi s prijašnjim analizama sušnih perioda (D i mi t ro v i Jurčec ,
1988, 1986) vidi se da su sve promatrane stanice u Tablici 4 imale nekoliko
suhih perioda dužih od 15 dana, a na južnom Jadranu 2—3 duža od 20 dana.
Pored toga je bitno kakove su bile temperaturne prilike za vrijeme ovih
suša. Najdulja sušna razdoblja na južnom Jadranu su pala u kolovoz-rujan,
pa ćemo se osvrnu&i na režim temperature i vjetra u ljetnom razdoblju i
ranu jesen.


4.
TEMPERATURE ZRAKA I VJETAR U RAZDOBLJU
LIPANJ-LISTOPAD 1987.
U tablici 5 prikazane su srednje i maksimalne temperature zraka za tri
stanice na Jadranu: Rijeka, Split i Dubrovnik, kao i broj dana s temperaturom
višom od 30° C za te stanice. Vidi se da je najtopliji bio srpanj koji


440
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Kumulativne čestine sušnih perioda od 10 ili više uzastopnih suhih dana do 20 dana,
i maksimalni broj dana u najdužem sušnom periodu za pojedinu stanicu u 1987.


Za usporedbu je prikazan i najduži sušni period u 1986. godini.


Tablica 4.


O
Broj
dana
>
W
S5
>
Ortrt
5Q
O> oH w
<1-1
<
D
U
« oM
> w
s
H
Q
rtrt
<
>X
EH
13 &H w
W
rt m
oi<
Q
rt
z
w
<
f-H
rt
<
t> Hi
,10 (i (i 6 6 7 6 7 ii 6 8 6 8
11 4 (i 5 5 (i 5 7 8 6 6 6 J!
,12 2 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 fi
13 2 3 3 3 5 4 4 5 5 4 4 5
´14 2 3 3 3 5 4 4 5 4 o 4 4
15 2 3 3 .´i 4 1 4 1 i 2 3 4
16 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4
17 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3
L8 2 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 3
19 2 3 2 2 2 0 0 L 1 0 0 2
20 2 3 2 2 2 0 0 1 (1 0 0 1
ma x ´87 47 4G 4 (i 52 25 17 17 22 1!) 17 17 22
max ´86 66 45 66 67 65 28 211 33 33 2!) 22 33
ma x ´85 32 35 34 32 32 32 44 34 34 32 14 55


Srednja mjesečna vrijednost satnih maksimuma brzine vjetra (m/s), maksimalna
satna brzina, i broj dana sa srednjom satnom brzinom jednakom ili većom od 10 m/s.
Isto za maksimalne udare u donjem dijelu tablice, za Split-Marjan, lipanj-listopađ
za 1987, 1986. i 1985. godinu.


Tablica 6.


1987. 1386. 1985.


sred. max. > 10 m/s sred. max. > 10 m/s sred. max. > 10 m/s


VI 6.2 14.6 6 6.9 14.7 3 6.4 13.1 2
VI I 6.8 14.1 5 5.8 13.0 1 5.6 10.8 1
VIII 6.6 13.6 2 6.1 11.5 3 6.2 16.7 3
I X 5.3 12.5 4 5.9 11.8 3 5.7 13.2 5
X 7.2 17.9 7 6.8 15.0 6 7.1 13.1 8


udari vjetra


VI 12.8 26.0 21 14.3 28.5 22 12.4 22.5 24
VI I 14.2 26.0 22 11.9 23.0 21 9.7 19.9 13
VIII 14.0 22.4 20 12.1 23.9 18 10.9 29.7 15
I X 10.6 23.1 11 11.4 23.4 16 11.1 30.4 12
X 14.6 28.5 22 — — — 14.0 28.3 19


441
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 44     <-- 44 -->        PDF

je imao i najviše vrućih dana,naročito kada se usporedi s prethodnom 1986.
godinom (Di mit rov i Jurčec, 1988) kada je npr. Split imao u srpnju
svega 7 vrućih dana, ali je kolovoz bio topliji s 21-danom iznad 30° C.


Kolovoz i rujan su imali i manji broj dana s jačim vjetrom, što je bitno
za brzo djelovanje protupožarne zaštite. U Tablici 6 su u gornjem dijelu
prikazane srednje vrijednosti brzine vjetra, prema registriranim satnim vrijednostima,
maksimalne srednje satne brzine i broj danas vjetrom jačim od
10 m/s, za Split-Marjan u razdoblju lipanj-listopad 1987. Za usporedbu su
dane iste vrijednosti za prethodne dvije godine, a u donjem dijelu su dani
udari (mahovi) vjetra za isto razdoblje i godine.


Vidi se da je kolovoz 1987. imao najmanji broj vjetrovitih dana u odnosu
na druge mjesece te godine, a rujan je imao manji broj dana s ,mahovitošću
u odnosu na druge mjesece i ostale godine. To dakako ne znači da
se šumski požar nije mogao pojaviti upravo u one rijetke dane s mahovima
koji su prelazili 20 m/s, ali je općenito vjerojatnost za tu pojavu bila u kolovozu
i rujnu manja. To se naročito vidi u usporedbi sa mahovima u 1985.
kada 4SU u rujnu i pored malog broja dana s jakim udarima vjetra ipak
prešli 30 m/s.


5. SINOPTICKA SITUACIJA U 1987.
Detaljni prikaz sinoptioke situacije u 1987. dan je u pregledu Ca p k a
i Mokorić (1988), a dane s požarima opisala su Dim it rov i Jurčec
(1988a).


Ljetna sinoptička situacija pokazuje da je strujanje na visini bilo pretežno
zapadnog smjera što je dovodilo relativno svježije zračne mase s Atlantika
na naše područje. To je prikazano crtkanim linijama na si. 1 za
kolovoz s debelom strelicom nad našim područjem koja pokazuje srednji
smjer strujanja na visini približno 5 km. Debele linije na slici pokazuju
raspodjelu tlaka zraka pri tlu, pa se vidi da je područje Jugoslavije zahvaćao
greben azorske anti ciklone koji je bio i uzrok relativno slabijim vjetrovima
u tom mjesecu.


Za pojedinačne situacije s požarima označenim u Tablici 2 sinoptička
situacija pokazuje slijedeće karakteristike:


— Situacije 17. i 23. ožujka ukazuju da su požari nastali u pozadini frontalnog
sistema, sa ciklonom nad istočnim dijelom Balkana uz izrazitu visinsku
dolinu. Vrlo je vjerojatno da je kod takovih situacija na pojedinim
lokalitetima došlo do pojačanog vjetra a time i otežana kontrola požara.
— Najintenzivniji šumski požar od 14. travnja na području Rijeke također
se javlja u postfrontalnoj situaciji pri kojoj je duboka ciklona smještena
na srednjem dijelu Sredozemnog mora. Požar se pojavio samo dva dana
nakon kišnog perioda s obilnim oborinama, što umanjuje mogućnost da su
meteorološke prilike odgovorne za pojavu požara, ali i ovdje je bilo moguće
povremeno pojačanje vjetra koje može uzrokovati da se uz isušivanje gorivog
materijala i najmanji požar brzo proširi.
— Prvi jači ljetni požar 19. srpnja je bio u jednom kraćem sušnom periodu
koji je u Zadru trajao 16 dana. Na dan izbijanja požara fronta je bila
nad Alpama, a Jadran se nalazio pod utjecajem pojačane jugozapadne struje
442
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 45     <-- 45 -->        PDF

VIII 1987.


SI. 1. Karakteristike sinoptičke situacije u kolovozu 1987. Crtkane linije pokazuju
srednji smjer vjetra na visini, a pune linije su izobare pri tlu. A nad našim područjem
označuje greben azorske anticiklone.


uz visoke temperature. Prema tome su u ovom slučaju vremenske prilike
bile povoljne za nastanak požara.


— Požar na Hvaru 6. kolovoza je nastao pod manje povoljnim meteorološkim
prilikama, uz niže temperature, a čak je u jutarnjim satima izmjereno
2.6 mm oborine. Vjetar je na visini bio jak zapadnog smjera
— Posljednji jači požar u 1987. koji je izbio 16. rujna na području
Trogira, nastao je već ru povoljnijim meteorološkim prilikama za nastanak
požara. To je bilo pri kraju jednog duljeg sušnog perioda s visokim temperaturama
uzrokovanim dubokom anfticaiklonom na području Sredozemlja i srednje
Evrope.
6. KRETANJE METEOROLOŠKOG INDEKSA OPASNOSTI
OD POŽARA
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara iskazuje se putem
klase meteorološkog indeksa opasnosti od požara na osnovu svakodnev


443
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 46     <-- 46 -->        PDF

nih mjerenja određenih meteoroloških elemenata. Na taj način se može dobiti
kontinuitet prošlih i trenutačnih učinaka vremena na stupanj- suhoće
šumskih gorivih materijala, a time i na njihovu zapaljivost.


Sinoptičke situacije koje uzrokuju dugo sušno razdoblje na Jadranu reflektiraju
se u povećanju klasa opasnosti od požara, a time i na mogućnost
pojave požara. Drugi važan činitelj kod nastanka šumskog požara jeste osobitost
vegetacije na kojoj požar nastaje. Veći šumski požari uobičajeni .su
i u proljeće jer je, uz nedostatak zelenog pokrova, sadržaj vlage iglica u
krošnjama četinjača najniži, a vegetacija u listača se još nije počela razlistavati.
Šumski požari koji su nastali u Istri tijekom ožujka i travnja 1987.,
nastali su uglavnom zbog spaljivanja poljoprivrednog korova u ranim proljetnim
radovima, kao i zbog otvorenosti šuma koje obiluju prošlogodišnjim
suhim travnatim pokrovom. Na plitkim tlima krša organska leževina suši
se veoima brzo nakon otapanja snijega ili kiše. negirajući unutar nekoliko
dana bilo kakav efekt oborina u toku zime.


Na području Dalmacije klase velike i vrlo velike opasnosti meteorološkog
indeksa požara nastaju početkom srpnja i traju do kraja rujna, pa je u
tom periodu zabilježen i najveći broj šumskih požara.


Šumski požari pu klasama i mjesecima u se/oni 19S7. godine, za priobalni dio
Jadrana s otocima*
Tablica 6.


c o
Mjesec
Klase IV V VI VII VII IX X
o rt aa
s
opasnosti a
3
Sagor
površ
ha
Presj
jedno


Vrlo mala 6 1 7 60.5 8.6
Mala 5 3 1 1 1 3 3 17 194.0 11.4
Umjerena i! — 4 5 6 2 — 25 674.0 27.0
Velika — __ 1 9 14 4 — 2!! 529.7 18.9
Vrlo velika — — — (i 18 20 — 44 997.4 22.7


Ukupno: 19 3 0 21 40 29 3 121 2455.6 20.3


u


žaru


Sagorjela
površina 660.0 7.6 68.0 486.0 712.0 492.0 30.0 2455.6
u ha


* Šumski požari s područja reprezentativnosti meteoroloških stanica
Na temelju kompjutorskih podataka RSUP-a SR Hrvatske u tablici 6
dati su iskazi nastalih šumskih požara po klasama opasnosti i mjesecima za
sezonu 1987. godine ,za priobalni dioSR .Hrvatske sa otocima, ali samo za onaj
dio evidentiranih šumskih požara koji su reprezentirani po meteorološkim stanicama.
Iz tablice je vidljivo da se kao i ranijih godina (izuzev 1985. god.)
čestima šumskih požara kao i zagorjela površina sveli na normalu u mjesecima
ožujak (nije data u tablici 6) i travanj, te srpanj, kolovoz i rujan.


444
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Obzirom na prikazanu sinoptičku situaciju, 1987. godina poput 1986. godine,
nije bila naročito povoljna za pojavu šumskih požara. Međutim, obzirom
na regionalnu klimu (primarno i sekundarno klima požarno područje)
te submediteranskiih tipova gorivog materijala, na ovom prostoru će uvjetovano
vremenom uvijek biti veći ili manji broj šumskih požara. Određenim
mjerama aktivnosti mogu se smanjiti rizici od nastanka, kao i u kontroli
razvoja šumskih požara.


7. ZAKLJUČAK
Meteorološke prilike u 1987. općenito nisu bile naročito povoljne za nastanak
i širenje šumskih požara. Najtoplije razdoblje u srpnju došlo je nakon
obilnih kiša u svibnju i lipnju a i sušni periodi na sjevernom Jadranu
su bli kraći od prethodnih godina. Najdulji sušni period u kolovozu i rujnu
na južnom Jadranu je iznosio u Kardeljevu 52 dana, ali nije obilovao danima
s visokim temperaturama.


Analiza sinoptiokih prilika nad Evropom i sjeveroistočnim Atlantikom
pokazuje da su za 1987. karakteristična pojačana zapadna strujanja koja su
povremeno dovodila frontalne sisteme s vlažnim zrakom i oborinama na
području Jadrana.


Sinoptičke analize ukazuju na malu vjerojatnost meteoroloških prilika
kao uzročnika nastanka požara, ali je postojala mogućnost pojačanog vjetra
povoljnog za njihovo širenje.


Potrebno će biti jedan broj većih šumskih požara na području krša analizirati,
kako bi se usporedilo ponašanje vatre i sa požarnim vremenom na
sinoptičkom mjerilu i sa indikatorima vlage goriva, kao i indikatorima ponašanja
vatre u kanadskom sistemu meteorološkog indeksa šumskog požara.
Rezultat ovih analiza koristit će se za razvoj sistema predskazivanja ponašanja
šumskih požara u nas.


LITERATURA


Bertović , S. i dr. (grupa autora) 1987: Osnove zaštite šuma od požara, Centar
za informacije i publicitet, Miramarska 15a, Zagreb.


Capka , B. i M. M o k o r i ć, 1988: Karakteristike sinoptičke situacije i anomalije
cirkulacije u 1987. godini. U »Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike
u SR Hrvatskoj 1987. godine«. Hidromet. zavod SRH, Zagreb, 30—36.


Dimitrov, T. i V. Jurčec, 1988: Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu
u 1986. i usporedba sa situacijom u 1985. godini. Šumarski list, CXII,
25—35.


Dimitrov, T. i V. Jurčec, 1988a: Šumski požari i sušni periodi na Jadranu
u 1387. godini. U »Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u SR Hrvatskoj
1987. godine«. Hidrometeorološki zavod SRH, Zagreb, 49—55.


Harrington, J. and M. Flannigan, 1988: Drought persistence at forested
Canadian stations. Proc. 9th Conference on Fire and Forest Meteorology, April
21—24, 1987 San Diego, California, 204—206.


Flannigan, M. D. and J. B. Harrington, 1987: A study on the relationship
of meteorological variables to monthly provincial area burned by wildfire in
Canada. Proc. 9th Conference on Fire and Forest Meteorology, 21—24 April,
1987, San Diego, Calif. American Meteor. Society.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Jurčec , V., 1987: Suše na Jadranu. III jug. savjetovanje o elementarnim atmosferskim
nepogodama — opasne pojave na moru, 16—18. prosinac, 1987, Split.
Pom. Met. Centar, Rep. hidrometeorološki zavod SRH, 64—73.


Jurčec , V. i T. Dimitrov , 1986: Meteorološki indeks opasnosti od šumskih
požara. 8. međunarodni simpozij CAD/CAM, »Projektiranje i proizvodnja pomoću
računala«, listopad, 1986, Zagreb, Elektrotehnički fakultet, 419—424.


* * * : Informacija o stanju i problematici zaštite od požara i eksplozija u SRH
u 1987. god. RSUP, veljača 1388. g.


Forest Fires and the Weather in the Adriatic Region


Summary


In 1987, the Adriatic region suffered the least number of forest fires in the
last five years, even though the burnt area per individual fire was somewhat larger
than minimum in 1986. The weather conditions were similar to those in 1986,
with a rainy spell in May and June and a dry spell in August and September,
lasting in the Southern Adriatic more than 50 days in some locations. However,
the temperature in the dry season were lower on the average, with fewer hot
days in relation to the drought in 1985 that resulted in disasterous forest fires
The synoptic situation featured westerly air currents throughout the greater part
of the summer season preventing droughts and forest fires.


Recenzent:
Oskar Piškordć
dipl. inž., prof.
Zagreb