DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 26     <-- 26 -->        PDF

paea L. var. oleaster Fdori, širokolisne zelenike — Phillyrea latifolia L. i
crnike — Quercus ilex L. Na degradiranim kamenjarama od grmova najčešća
je konopljika — Vitex agnus castus L., drača — Paliurus spina-christi
Mill-, šmrika — Juniperus oxycedrus L., jednosjemeni glog — Crataegus monogyna
Jack, i crni jasen — Fraxinus ornus L. Grmovi su uz morsku obalu
često oba´ ijeni mediteranskom zimzelenom penjačicom tetivikom — Smilax
aspera L. Među kamenjem na oskudnom i siromašnom tlu rastu niski polugrmovi,
među kojima je najbrojnije smilje — Helichrysum italicum (Roth.)
Dom. Prilično je rasprostranjena i jedna vrsta iz roda mlječike — Euphorbia
L. U pukotinama priobalnih stijena rastu primorska pepeljuga — Senecio
cineraria DC. i smilje — Helichrysum italicum (Roth.) Dorn.


Zaključujemo da u arealu mediteranske šumske asocijacije crnike i crnog
jasena — Orno — Quercetum ilicis H — ić, Goli otok pripada sjevernoj
varijanti koja obuhvaća Istru i Kvarnerske otoke.


RADOVI NA HORTIKULTURNOM OZELENJAVANJU
GOLOG OTOKA


Na ogoljelom i bezvodnom otoku s pošumljavanjem te osnivanjem parkova
i vrtova poeetio je na inicijativu Uprave bivšeg Kazneno-popravnog doma
oko 1960. godine.* Radovima je rukovodio Josip Kulfanek , vrltarskd
stručnjak iz Rijeke (Soli ć 1976, 4:149). Parkovni nasadi osnovani su
oko stambenih, upravnih i drugih zgrada a gole površine na jugozapadnoj i
južnoj strani i u središnjem dijelu otoka su pošumljavane.


Najčešće dendrološke vrste upotrebljene za osnivanje parkovnih nasada
jesu: pitosporium — Pittosporum tobira Ait., crnika — Quercus ilex L., zelenika
— Phillyrea latifolia L-, čempres — Cupressus sempervirens L., mirta


— Myrtus communis L., oleander — Nerium oleander L., tamariks — Tamarix
tetrandra Pall., obični tamariks — T. gallica L., ružmarin — Rosmarinus
officinalis L. Pošumljavano je s alepskim borom — Pinus halepensis Mill.,
crnim borom — P. nigra Am., bagremom — Robinia pseudoacacia L. i crnikom
— Quercus ilex L. Za sadnju je upotrebljena zemlja s iskopa građevinskih
objekata na Golom i dovozila se iz Lopara na otoku Rabu.
Prema gruboj procjeni autora na Golom otoku u razdoblju od 1960. do
1964. ozelenjeno je površina oko 41,50 ha. Na šumske kulture otpada oko 39,70
ha, a na parkove oko 1,80 ha. Drvoredi zauzimaju oko 500 m duljine, a sačinjavaju
ih crni bor — Pinus nigra Am. i bagrem — Robinia pseudoacacia


L.
Parkovi i šumski nasadi komponirani pretežno od zimzelenih i crnogorionih
vrsta sačinjavaju u funkcionalnom pogledu jedinstvenu cjelinu veoma
interesantnu s hortikulturnog gledišta. Oni otklanjaju monotoniju sivila
zgrada i golim kamenjara, pružaju i zimi mediteranski ugođaj, estetskim izgledom
oplemenjuju ambijent i pozitivno utječu na psihičko i fizičko zdravlje
stanovnika na otoku. Zahvaljujući ovim zelenim površinama, pojam »goli
« ostao je samo kao geografski naziv.


* Kazneno-popravni dom na Golom otoku dokinut je 1987. godine a buduća
namjena mu je za turističku djelatnost.
424