DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*174.7 -1- 175.2 4- 176.1 (Goli otok) Sum. list CXII (1988) 423


PRILOG POZNAVANJU DENDROFLORE PARKOVA I
ŠUMSKIH KULTURA NA GOLOM OTOKU


Dr Petar ŠOLIĆ*


SAŽETAK. U radu su prikazana dekorativna i ekološka svojstva
dendroloških vrsta umjetno podignutih šuma i parkova na
Golom otoku u cilju daljnjeg proširenja zelenih površina.


Riječi natuknice: Goli otok. Dendroflora. Uspijevanje vrsta.


UVOD


Goli je go i nenaseljeni otok trokutasta oblika u Velebitskom kanalu
u skupini Kvarnerskih otoka. Obuhvaća 4,7 km´2 površine s najvišim usponom
od 230 m u sjevernom dijelu (P a v i ć, 1958. 3: 486). Građen je od gornjokrednih
rudistninih vapnenaca. Vrlo strma sjeverna i istočna obala izložena
je udarcima jake bure, dok je južna i jugozapadna obala ravnija i
niska.


Prema Pa vi ću (1958, 3: 486), Goli otok ima mediteransku klimu s
visokim temperaturama unutar julske izoterme od 24° C do 25° C i januarske
od 6° C do 7° C. Međutim, česte i iznenadne bure dovode zimfi do
naglih zahlađenja. Tako je dana 7. siječnja 1987. u 6 sati u jutro izmjerena
na jednom mjestu otoka na zaštićenoj jugozapadnoj strani na udaljenosti oko
140 m od mora, temperatura od —8° C. Stoga smatramo da Goli otok ima
mediteransku (jadransku) klimu s jakim utjecajem kontinentalne.


Godišnji prosjek padalina kreće se između 1200 do 1600 mm. Snijeg pada
veoma rijetko. Za veoma oštre zime 1985., sniježni pokrivač iz siječnja i
veljače veoma se je dugo zadržao u Rijeci i na Rabu, sve do konca ožujka.
U ovom periodu snijeg je na Golom otoku padao samo jednog dana nekoliko
sati i preko noći rastopio se. Međutim, na dane 8., 9. i 10. veljače 1986.
napadalo je na Golom otoku snijega visine oko 3´0 cm.


Otok je izložen jakoj insolaciji i dugotrajnoj suši. Bure su jake, ali
nisu takve jačine i čestine kao u Senju koji se nalazi udaljen oko 17 km u
sj evero^sj everoiistočnom pravcu.


Ogoljavanje krša i mijenjanje klimatskih i edafskih uvjeta uzrokovalo
je regresiju i potpuno povlačenje šuma na Golom otoku. Preostale su uglavnom
na južnoj i jugozapadnoj strani samo veoma rijetke skupine neznatnih
površina zimzelenih mediteranskih grmova: divlje masline — Olea euro


* Dr. Petar Šolić, Rijeka, Rade Končara 44/X
423
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 26     <-- 26 -->        PDF

paea L. var. oleaster Fdori, širokolisne zelenike — Phillyrea latifolia L. i
crnike — Quercus ilex L. Na degradiranim kamenjarama od grmova najčešća
je konopljika — Vitex agnus castus L., drača — Paliurus spina-christi
Mill-, šmrika — Juniperus oxycedrus L., jednosjemeni glog — Crataegus monogyna
Jack, i crni jasen — Fraxinus ornus L. Grmovi su uz morsku obalu
često oba´ ijeni mediteranskom zimzelenom penjačicom tetivikom — Smilax
aspera L. Među kamenjem na oskudnom i siromašnom tlu rastu niski polugrmovi,
među kojima je najbrojnije smilje — Helichrysum italicum (Roth.)
Dom. Prilično je rasprostranjena i jedna vrsta iz roda mlječike — Euphorbia
L. U pukotinama priobalnih stijena rastu primorska pepeljuga — Senecio
cineraria DC. i smilje — Helichrysum italicum (Roth.) Dorn.


Zaključujemo da u arealu mediteranske šumske asocijacije crnike i crnog
jasena — Orno — Quercetum ilicis H — ić, Goli otok pripada sjevernoj
varijanti koja obuhvaća Istru i Kvarnerske otoke.


RADOVI NA HORTIKULTURNOM OZELENJAVANJU
GOLOG OTOKA


Na ogoljelom i bezvodnom otoku s pošumljavanjem te osnivanjem parkova
i vrtova poeetio je na inicijativu Uprave bivšeg Kazneno-popravnog doma
oko 1960. godine.* Radovima je rukovodio Josip Kulfanek , vrltarskd
stručnjak iz Rijeke (Soli ć 1976, 4:149). Parkovni nasadi osnovani su
oko stambenih, upravnih i drugih zgrada a gole površine na jugozapadnoj i
južnoj strani i u središnjem dijelu otoka su pošumljavane.


Najčešće dendrološke vrste upotrebljene za osnivanje parkovnih nasada
jesu: pitosporium — Pittosporum tobira Ait., crnika — Quercus ilex L., zelenika
— Phillyrea latifolia L-, čempres — Cupressus sempervirens L., mirta


— Myrtus communis L., oleander — Nerium oleander L., tamariks — Tamarix
tetrandra Pall., obični tamariks — T. gallica L., ružmarin — Rosmarinus
officinalis L. Pošumljavano je s alepskim borom — Pinus halepensis Mill.,
crnim borom — P. nigra Am., bagremom — Robinia pseudoacacia L. i crnikom
— Quercus ilex L. Za sadnju je upotrebljena zemlja s iskopa građevinskih
objekata na Golom i dovozila se iz Lopara na otoku Rabu.
Prema gruboj procjeni autora na Golom otoku u razdoblju od 1960. do
1964. ozelenjeno je površina oko 41,50 ha. Na šumske kulture otpada oko 39,70
ha, a na parkove oko 1,80 ha. Drvoredi zauzimaju oko 500 m duljine, a sačinjavaju
ih crni bor — Pinus nigra Am. i bagrem — Robinia pseudoacacia


L.
Parkovi i šumski nasadi komponirani pretežno od zimzelenih i crnogorionih
vrsta sačinjavaju u funkcionalnom pogledu jedinstvenu cjelinu veoma
interesantnu s hortikulturnog gledišta. Oni otklanjaju monotoniju sivila
zgrada i golim kamenjara, pružaju i zimi mediteranski ugođaj, estetskim izgledom
oplemenjuju ambijent i pozitivno utječu na psihičko i fizičko zdravlje
stanovnika na otoku. Zahvaljujući ovim zelenim površinama, pojam »goli
« ostao je samo kao geografski naziv.


* Kazneno-popravni dom na Golom otoku dokinut je 1987. godine a buduća
namjena mu je za turističku djelatnost.
424
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 27     <-- 27 -->        PDF

U daljem radu, na osnivanju novih zelenih površina i zaštiti postojećih,
treba pored nepovoljnih činilaca voditi računa i o štetnom djelovanju 20ogenih
faktora (ovaca i kunića).


Napominjem, da su biljke opisane u ovom radu determinirane i svrstane
sistematskim redom prema Krussmann u (1960 a, 1960 b, 1962).


DENDROFLORA UMJETNIH SUMA I PARKOVA


Gymnospermae — golosjemenjače


Razred CONIFEROPSIDA


Porodica PINACEAE


Abies nordmanniana Spach — kavkaska jela. Četiri pramjerka ove alohtone
vrste postigla su u jednom parku visinu 8 do 9 m i bazalni promjer
debla 13 do 30 cm. Dobro podnose suho tlo i nisku relativnu vlagu uzduha.


Cedrus atlantica Manet ti — atlanski cedar. Drvo planinskog masiva Atlas.
U parkovima Golog otoka se uzgajaju samo nekoliko primjeraka. Vrsta
je veoma dekorativna i dovoljno otporna, pa ju treba unositi u parkove.


Cedrus deodara Loud. — himalajski cedar. U parkovima se nalazi samo
jedno stablo visoko oko 7 m. Vrsta posjeduje izrazite estetske kvalitete. Treba
je saditi na zaštićenijim položajima.


Cedrus Ubrani A. Richard. — libanonski cedar. Dva primjerka u parkovima
visoka su oko 3 i6 m. Zbog lijepog habitusa i otpornosti na nepovoljne
ekološke uvjete, trebalo bi ga više unositi u parkove.


Pinus halepensis Mili. — alepski bor. Drvo mediteranskog područja, veoma
rašireno u umjetnini šumama i parkovima Golog otoka. Veoma je otporan
na nepovoljne edafske uvjete. Primjerci su visoki 1 do 12 m, a prsni
promjer iznosi 14 do 44 cm. Zaslužuje najveću pažnju za daljnje uzgajanje
kao dekorativno drvo i pionirska vrsta u pošumljavanju krša za obnovu klimaksa
šume crnike — Quercus ilex L.


Pinus nigra Am. — crni bor. Vrsta hladnijeg dijela submediteranske šume
bijelog graba — Carpinetum orientalis croticum H — ić zbog otpornosti
prema suša i buri mnogo je sađen na kamenitim tlima otoka i u drvoredima.
Ne pruža utisak pune harmoničnostl s autohtonim vrstama postojeće asocijacije
crnike s crnim jasenom — Orno — Quercetum ilicis H — ić- Borov gnjezdar
— Thametopoea pityocampa Schiff. mnogo češće napada ovu vrstu od alepskog
bora, te uzrokuje sušenje i propadanje pojedinih stabala.


Stabla crnog bora na kamenitim tlima imaju visinu 3,5 do 6 m i prsni
promjer 10 do 27 cm. Crni bor je otporniji na jaku buru od alepskog bora.
Preporuča se za sadnju na sjevernoj strani otoka na jače degradiranirn tlima
i mjestima izloženim najjačim udarima bure.


Porodica CUPRESSACEAE


Cupressus sempervirens L. — čempres. Porijekom je iz Sredozemlja i
autohton na našem Južnom primorju. Udomaćena je vrsta na području Sjevernog
hrvatskog primorja.


425
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Zbog svojih dekorativnih osobina, otpornosti prema visokim temperaturama
i na sušu, te skromnih zahtjeva u pogledu plodnosti tla, čempres se
uzgaja u parkovima Golog otoka. Dvadesetak stabala u jednom parku visoka
su 8 do 12 m s prsnim promjerom 11 do 32 cm. Čempres zaslužuje
pažnju za daljnje uzgajanje u parkovima.


Veoma je važno izabrati pogodno vrijeme za njegovu sadnju (kao i za
druge crnogorične vrste). Nastupom toplijih dana početkom ožujka 1987.,
samoinicijativno je presađeno nekoliko mladih čempresa visokih oko 0,5 do
0,7 m s propisanom grudom zemlje oko korijena. Međutim, nije se imalo u
vidu da u ožujku periodički vladaju u ovom kraju jake bure u toku ožujka,
pa i prvih dana travnja- Nakon sadnje, nastupile su bure koje su osušile
većinu presađenih čempresa, prije nego što se njihovo korijenje ukorijenilo
u tlo. Prema tome, sadnice crnogoričnih vrsta treba na Golom otoku saditi
prije početka ili nakon završetka perioda jakih bura, tj. u rujnu ili početkom
listopada, a u proljeće tek u travnju.


Juniperus oxycedrus L. — šmrika. Na Golom otoku raste u šikarama
i na kamenjarama. Kao vrstu povoljnih ekoloških svojstava i dekorativnih
osobina treba je uzgajati i u parkovima.


Juniperus chinensis L. — kineska borovica. Nekoliko primjeraka dobro
uspijevaju na sunčanim položajima, pa je treba više upotrebljavati za formiranje
niskih nasada u parkovima i vrtovima Golog otoka.


Porodica TAXACEAE


Taxus baccata L. — tisa. Tisa je na prirodnim staništima u SR Hrvatskoj
zaštićena biljna vrsta (P 1 a v š i ć-G o j k o v i ć, 1972:4). U jednom parku
na Golom otoku nalaze se u zasjeni pitosporuma — Pittosporum tobira Ait.
dva stabalca tise visoka oko 1,8 i 2,0 m. Stabalaca su zakržljalog rasta, a
iglice su u većem broju suhe. Tisi očito ne odgovaraju postojeći ekološki
uvjeti, a naročito posolica i niska relativna vlaga uzduha- Iz navedenih razloga
ne treba je uvoditi u parkove otoka.


Angiospermac — kritosjemenjače


Razred MONOCOTYLEDONAE


Porodica LILIACEAE


Ruscus aculeatus L. — veprina. U jednom parku uzgaja se kao podstojna
vrsta. Veoma slabo napreduje, jer ovce nagrizaju njene izbojke.


Porodica AGAVACEA


Yucca gloriosa L. — Od prirode je rasprostranjena od južne Karoline
do pjeskovitih obala Floride. Cvate u svibnju, a kod nas na Golom otoku;
još i u jesen sve do prosinca.


Preferira suha propusna tla s dobrom drenažom i otvorene sunčane
položaje. Preporuča se za daljnju upotrebu u hortikulturi.
Agave americana L. — agava. Veoma se lijepo razvija u blizini zgrada
i u ograđenim dvorištima. Primjerci na otvorenim mjestima parkova i vr


426
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 29     <-- 29 -->        PDF

tova imaju rubove listova nagrizene od ovaca, pa su bez estetskog izgleda
Podesna je kao* dekorativna biljka za Ukras terasa.


Razred DICOTYLEDONEAE


Porodica CACTACEAE


Opuntia vulgaris Mill. — opunoija, žabica- Ova vrsta kaktusa raste na
kamenitim priobalnim, jugozapadnim padinama. Veoma je otporna na sušu
i ekstremne minimalne temperature. U parkovima treba je uzgajati na
umjetnim kamenjarama i kamenitim mjestima. Veoma je prikladna i za
uzgoj u posudama za dekoraciju vanjskih prostora.


Porodica SALICACEAE


Populus euroamericana (Dođe) Guinier — euroamerička topola. Primjerci
pokazuju veoma brzi rast na tlima većeg boniteta. Međutim, s obzirom
na ambijentalni mediteranski ugođaj, ne treba je dalje unositi u parkove
otoka


Porodica FAGACEAE


Quercus ilex L. — crnika. Edifikator je klimatogene mediteranske asocijacije
— Ornu — Quercelum ilicis H — ić kojoj pripada i Goli otok. Na
prirodnim staništima raste kao stabalce visine 3 do 5 m ili dobro razgranjeoi
grm. U parkovima su stabla visoka 3 do 7 m, a prsni promjer im varira
od 7 do 19 cm.


Kserofilna i termofilna vrsta vrlo otporna na sušu i jaku insolaciju. U
pogledu kvalitete tla nema naročitih zahtjeva. Zbog njene ukrasne vrijednosti
i povoljnih ekoloških svojstava, smatramo da ovu vrstu treba u znatnijoj
mjeri koristiti za sadnju u parkovima i za osnivanje drvoreda te za
kreiranje šumskih sastojina. Osim toga, mišljenja smo da u postojeće -umjetne
kulture alepskog bora — Pinus halepensis Mili. i ornog bora — P. nigra
Arn. treba postepeno unositi crniku u cilju da ona vremenom u potpunosti
zamijeni borove kulture.


Porodica ULMACEAE


Celtis australis L. — koprivić. Na Golom otoku se nalazi samo nekoliko
primjeraka ove mediteranske vrste. Dobro uspijevanju na vapnenom i kameni
tom tlu. Zaslužuje pažnju kao dekorativno drvo široke i guste okruglaste
krošnje.


Ficus carica L. — smokva. Nekoliko stabala zasađena su uz radne objekte,
ali se ne njeguju, pa se nalaze u podivljalom stanju.


Porodica MORACEAE


Morus alba L. — bijeli dud. Drvo porijekom iz Kine i istočne Azije.
Na Golom otoku se nalaze rijetki primjerci ove vrste. Stabalca su visine 3
do 4 m i iskrivljenog deblja (od djelovanja bure)- Nema značaja za uzgajanje
u parkovima i umjetnim šumskim kulturama.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Morus nigra L. — crni dud. Drvo porijeklom, iz zapadne Azije. Na Golom
je otoku zastupljen s nekoliko stabala. Ne preporuča se za uzgajanje u hontikulturne
svrhe.


Porodica CHENOPODIACEAE


Atriplex halimus L. — atripleks. Zimzeleni grm iz južne Evrope i sjeverne
Afrike sa Sirebrnastosivim lišćem. Veoma je otporan na posoli cu i skromnih
je životnih zahtjeva. Treba ga znatno više unositi u parkove, naročito
na mjesta izložena posolici.


Porodica LAURACEAE


Laurus nobilis L. — lovorika. Još je botaničar svjetskog ugleda Riječa


nin Nicolaus Thomas Hos t uočio (1831, 11:667) da je ovo mediteransko zim


zeleno drvo ili grm veoma rašireno u riječkoj okolici, posebno na podno


žju Učke.


Na Gotom otoku se nalazi samo nekoliko primjeraka ove dekorativne


vrste. Podjednako dobro uspijeva na sunčanim kao i >na sjenovitim mjesti


ma. Lovorika bi trebala biti obilnije korištena u hortikulturnoj praksi o


toka-


Porodica SAXIFRAGACEAE


Philadelphus coronarius L. — Grm porijekom iz zapadne Azije. Rijetko
se nalazi u parkovima Golog otoka. Pokazuje otpornost prema umjerenoj
suši. Mladi izbojci nisu otporni na nagli pad temperature. Zbog dekorativnih
osobina i mirisnih cvjetova pogodna je za daljnje uzgajanje.


Porodica RANUNCULACEAE


Clematis flammula L. — škrobut. Penjačica na grmovima s prirodnih
staništa. Cvate u lipnju i svojim bijelim, mirisnim cvjetovima sabranim u
metlicama oživljava šikare.


Porodica PITTOSPORACEAE


Pittosvorum tobira Ait. — nitosporum. Vazdazeleno manje drvo ili veći
grm porijekom iz istočne Azije s kožastim listovima i bijelim vrlo mirisnim
cjetovima. Cvate u svibnju i lipnju.


U parkovima i umjetno osnovanim monokulturama na kamenitim tlima
Golog otoka razvio se je kao stablo ili grm visok 4 do 8 m i bazalnog
promjera debla 13 do 28 cm, odnosno kao stabalce visoko 1,8 do ,2 m is
bazalnim promjer om 8 do 10 cm.


Odlično podnosi sunčanu pripeku, zasjenjivanje i posolicu, pa je vjerojatno
dz tog razloga najraširenija dekorativna dendrološka vrsta u parkovima
Golog otoka- Pokazuje zadovoljavajuću otpornost na zimske hladnoće.
Međutim, za vrijeme dugotrajne suše na Golom otoku koja je trajala od
početka srpnja 1985. do prve jače kiše u noći između 21. i 22. listopada 1985.,
oko 30O/o Stabala je 17. listopada imalo mlohavo, viseće lišće. Većina tih
stabala su na kršu. U parkovima su ovo negativno svojstvo iskazala samo
stabla s manjim promjerom debla.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Donosi zrele plodove i klijavo sjeme. Preporučljiva je za daljnje uzgajanje
u parkovima, ali nije prikladna za pošumljavanje tala sa skeletnom
strukturom.


Porodica ROSACEAE


Rosa gallica L. — Uzgajana je u školskom vrtu prijašnjegCOUOO ^Jurica
Ribar« na Golom otoku. Ova vrsta ruža nije remontantka. Cvate tri do
četiri tjedna u svibnju — lipnju.


Prunus amygdalis Batsch. — badem. U vrtovima Golog otoka uzgajaju
se njegovi varijeteti: P, a. Batsch. var. amara (DC.) Focke i P. a. var. sativa
(Ludwig) Koch.


Porodica LEGUMINOSAE


Cercis siliquastrum L. — judino drvo. Nisko drvo ili grm istočnog Sredozemlja.
Zapadnu granicu njegova areala čini Jadransko more sve do Istre
(Jova nović , 1982:454).


Na Golom otoku nalaze se samo rijetki primjerci ove dekorativne vrste
pozitivnih ekoloških osobina. Zaslužuje punu pažnju za upotrebu u hortikulturi.


Robinia pseudoacacia L. — bagrem- Drvo porijekom iz Sjeverna Amerike.
Na Golom otoku se nalazi u parkovima i drvoredima, a sađen je i na
kršu. Stabla u parkovima visoka su 8 do 12 m, a mjere u prsnom promjeru
10 do 25 cm. Primjerci na kršu imaju visinu 2 do 3 m ti prsni promjer 9 do
12 cm.


Izuzetno jake ljetne suše uzrokuju opadanje lišća bagremovih stabala
na suhim, plitkim, skeletnim tlima, što dovodi do sušenja grana, kržljavog
uzrasta i defektnog habitusa. Mladi izbojci su veoma osjetljivi na posolicu.
Koncem ožujka 1985., snažna bura raznijela je kapljice morske vode na biljke.
Nakon isparivanja vode, ostao je sloj morske soli. Ona je izgrizla mlade
izbojke sa zametnutim cvjetovima, pa su oni posmeđili i uvenuli. Bagrem je
ponovno prelistao i zatim procvjetao 26. svibnja. U parkovima se često širi
kao korov. Osim toga ne harmonizira s postojećim mediteranskim vrstama.
Bagrem ne treba više koristiti u hortikulturnoj praksi i pošumljavanju otoka.


Porodica SIMARUBACEAE


Ailanthus altissima (Miill.) Swingle — pajasen. Drvo porijeklom iz dosta
suhih područja Kine li Koreje. Na Golom otoku veoma je raširen na
zapuštenim terenima, a zalazi i u krš. Stvorio je veoma guste sklopove sa
stablima visine i do 10 ni.


U slučaju nedostatka sadnica vrednijih biljaka, mogao bi se presađivati
na gola tla, ali samo kao pionirska vrsta.


Porodica BUXACEAE


Buxus sempervirens L. — šimšir. Porijeklom je iz zapadne Azije i južne
Evrope. Autohton je u Makedoniji. U parkovima Golog otoka uzgaja se
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 32     <-- 32 -->        PDF

nekoliko primjeraka ove vrste. Ima značaja za uzgajanje u parkovima kao
živica i u obliku prirodno formiranih grmova.


Porodica RHAMNACEAE


Paliurus spina — christi Mili. — drača. Na otoku je autohtona vrsta,


ali nema dekorativne vrijednosti za kultiviranje u parkovima. Pogrešno je


uništavati ovu medonosnu biljku na kamenitim tlima u želji da na tim


mjestima izraste trava za pašu ovaca. S ogoljelog mjesta bura će odnijeti


preostale čestice plodnog tla.


Ispod grmova drače treba na bod sijati sjeme alepskog bora i žira cr


nike. Grmovi drače dali bi zasjenu mladim biljkama i spniječavali ispariva


nje vlage iz tla. Osim toga, drača bi poislužila kao prirodni zaštitnik ponika


od gaženja ovaca.


Porodica VITACEAE


Vitis vinifera L. — vinova loza. Na Golom otoku uzgaja se kao odrina isspred
vatrogasnog doma te pruža ugodnu hladovinu.


Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. — peterolisna lozica. Penjačica
porijeklom iz Sjeverne Amerike. Na Golom otoku nalazi se uz zidove, a
iz dubljeg tla izbija kroz pukotine subozidova. Preporučljiva je za pokrivanje
mnogih suhozidova na kršu, ali joj treba pripremiti plodno propusno
tlo za sadnju.


Porodica TAMARICACEAE


Tamarix tetrandra Pali. — tamariks. Raste u Grčkoj i Maloj Aziji, a
kod nas u Metohiji (Kosovo) i Makedoniji. Uzgaja se u mnogim parkovima
i vrtovima Golog otoka. Cvate prije listanja početkom travnja s ružičastim
cvjetovima. Kao dekorativna vrsta prilagodljiva na vapnena tla i posolicu;
zaslužuje najveću pažnju za daljnje uzgajanje. Razvija jak korijenov sistem,
pa ju treba upotrijebiti na kosinama i nasipima.


Tamarix gallica L. — obični tamariks. Kod nas raste u Primorju i u dolini
Neretve pokraj obala zajedno s vrstom Vitex agnus castus L. (Jovanović
, 1967:228). Veoma je čest u nasadima otoka. Cvate desetak dana
kasnije od vrste T. tetrandra Pali. i to cvjetovima bjelkaste boje. Veoma
dobro podnosi suha tla i posolicu. Njegovo svjetloplavkastozeleno lišće ugodno
kontrastira s lišćem otvoreno zelene boje prethodne vrste.


Porodica PUNICACEAE


Punica granatum L. — šipak, mogranj. Listopadni grm porijeklom iz
zapadne i južne Azaji.e Kod nas ga ima u području sredozemnih šuma, u
Crnoj Gori i Makedoniji. Na Golom otoku se rijetki samonikli primjerci
nalaze na suhim skeletnim tlima. Zbog dekorativnih osobina i povoljnih ekoloških
svojstava treba ga uzgajati u parkovima i vrtovima otoka.


Porodica MYRTACEAE


Myrtus communis L. — mirta. Vazdazeleni grm izrazito sredozemnih
suma. Na Golom otoku se nalazi u mnogim parkovima i vrtovima. Mirta je
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 33     <-- 33 -->        PDF

često zasađena u mediteranskim grupacijama sa širokolisnom zelenikom —
Phttlyrea latifolia L. Grmovi su postigli visinu 2,5 do 3,5 m. Dobro se je
prilagodila vapnenim tlima na otoku. Veoma dobro podnosi posolicu. Ova
veoima dekorativna vrsta povoljnih ekoloških svojstava zaslužuje najveću pažnju
za daljnje unošenje u parkove i vrtove. Kod toga se mogu koristiti njeni
mnogobrojni izdanci iz korijena .


Porodica OLEACEAE


Fraxinus ornus L. — crni jasen. Pripada submediteranskom flornom elementu.
Na našem Primorju tvori s crnikom asocijacijo!: Orno — Quercetum
ilicis H — ie. Na Golom otoku je na prirodnim staništima dosta rijedak, a
još rjeđi u parkovima. Dostiže visinu stabla ili grma 6 do 8 m visine. Cvate
početkom svibnja. Cvjetovi su sabrani u dekorativnim bjelim metlicama prijatnog
mirisa-


Crni jasen je dekorativna, kserofilna i termofilna vrsta koja dobro podnosi
jaku insolaoiju i suha, plitka tla. Treba ga više unositi u parkove. Također
je potrebno s njime pošumljavati manje površine na višim položajima.
Za donju etažu poslužili bi listopadni submediteranski grmovi: pucalina


— Colutea arborescens L. i grašar — Coronilla emeroides B. et Kp. Za pošumljavanje
koristiti već ograđene terene suhozidovima, Lišće crnog jasena,
pucaline i grašara upotrijebilo bi se kao stočna hrana za ovce.
Ligustrum ovalifolium Hassk. — Poluzimzeleni grm porijeklom iz Japana.
Cvjetovi su bijele boje i mirisavi. Kao terminalne metlice duge do 11
cm. Ova vrsta može poslužiti kao podloga za cijepljenje jorgovana s punim
cvjetovima — Syringa vulgaris L. var. plena Oud.


Phttlyrea latifolia L. — širokolisna zelenika. Zimzeleni grm mediteranskog
područja- Na Golom otoku raste od prirode na krševitim tlima. Ujedno
je najrašireniji ukrasni grm u parkovima Golog otoka. Grmovi su visoki 3
do 5 m i dobro razgrađeni. Uzgaja se u grupama zajedno s mirtom — Myrtuscommunis L., naročito u parkovima pored pristaništa. Prispjeli putnici odmah
dobiju vedri osjećaj da se nalaze u zimzelenom mediteranskom ambijentu,
a ne na nekom pustom i golom otoku. Veorna dobro podnosi sušu, posolicu
i vapnena tla. Na Golom otoku razmnožava se iz otpalog sjemena.
Mlade biljčice iz pakrova treba presaditi u nove nasade.


Olea europaea L .var oleaster Fiori — divlja maslina. Obrašćuje priobalne
kamenite podine Golog otoka i odlično podnosi posolicu. Veoma jj©
sporog rasta. Treba je raširiti na otoku na mjestima izloženim najjačoj posoliti.


Osmanthus helerophyllus (G. Don) P. S. Green (O-ilicifolius Haussk.)
Moiuillef. — osmant. Manje zimzeleno drvo ili visoki drm porijeklom iz Japana.
Na Golom otoku nalaze se tri grma ove vrste. Rastu u zasjeni crnog
bora — Pinus nigra Arn. a visina su 1,5, 2,2 i 2,3 m. Ovu dekorativnu zimzelenu
vrstu treba saditi na sunčanim mjestima.


Porodica APOCYNACEAE


Nerium oleander L. — oleander. Zimzeleni grm Sredozemlja i Male Azije.
Na Golom otoku se uzgaja u kućnim vrtovima u kojima nalazi povoljnije


431
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 34     <-- 34 -->        PDF

mikroklimatske uvjete. Kao dekorativna vrsta zaslužuje pažnju za uzgoj na
zaštićenim mjestima i kao lončanica za ukrašavanje terasa i balkona. Na
Golom otoku oleander je jedina ukrasna biljka čije lišće radi njegove otrovnosti
ne žderu ovce.


Porodica VERBENACEAE


Vitex agnus castus L-— konopljika. Rasprostranjena je u Mediteranu,
zapadnoj i centralnoj Aziji. Listopadna grm s ljubičastim cvjetovima sakupljenim
u dekorativnim terminalnim grozdovima. Na Golom otoku raste na
kamenjarama blizu mora. Odlično podnosi posolicu pa je treba proširiti i na
niska priobalna alkalijska tla (slanjače) povremeno zapljuskivana morskim
valovima. Zaslužuje punu pažnju i za kultiviranje u parkovima.


Porodica LABIATAE


Rosmarinus officinalis L. — ružmarin. Zimzeleni grm Sredozemnog područja.
Ima mirisave listove i plave cvjetove. Cvate od prosinca do travnja.
U parkovima Golog otoka je slabo raširen. Najčešće se nalazi u zasjeni crnog
bora — Pinus nigra Am. i drugog drveća gdje postepeno propada. Treba
ga daleko više uzgajati u parkovima i to na sunčanim mjestima.


Porodica CAPRIFOLIACEAE


Viburnum tinus L. — lemprika. Zimzeleni grm u makijama eumediteranskog
područja. U parkovima Golog otoka zabilježila smo samo dva primjerka
visoka oko 2,3 m. Dobro podnose niske temperature i otporni su na
sušu.


Lemprika je veoma dekorativna vrsta i zaslužuje punu pažnju u budućim
radovima na osnivanju zelenih površina. Dobro podnosi i jaču zasjenu,
pa je treba unositi u kulture alepskog bora — Pinus halepensis Mili.


Prema Krpan u (1946, 1:730), lemprika daje dobar brst za stoku.


Porodica COMPOSITAE


Senecio cineraria DC. — primorska pepeljuga. Polugrm mediteranskog
područja s pepeljastosivim listovima i cvjetovima sabranim u velikim cvatovima
zlatnožute boje. Na Golom otoku raste na priobalnim stijenama. Treba
je saditi i u parkove za kreiranje perenskih sadnica zajedno s ružmarinom —
Rosmarinus officinalis L .


Helichrysum italicum (Roth.) Dorn. — smilje. Mediteranska vrsta, raširena
i na kamenjarama Golog otoka. Treba je saditi u parkovima za flori kulturnu
obradu umjetnih kamenjara i za osnivanje perenskih grupa. Ispod
grmova smilja može se na Ubod sadati žir crnike ili sijati sjeme alepskog
bora.


ZAKLJUČAK


Ovim prilogom obuhvaćeno je 49 vrsta- Četinari su zastupljeni s 10
vrsta, a lišćari s 39 crsta. Na četinare otpada 8 vrsta drveća i 2 vrste grmova,
i,a na lišćare 12 vrsta drveća, 24 vrste grmova i 3 vrste penjačica. Od


432
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 35     <-- 35 -->        PDF

lišćara zimzeleno drveće dolazi s 3 vrste, listopadne drveće s 10, zimzeleno
grmlje s 15 vrsta, poluzimzeleno grmlje s 1 vrstom, listopadni grmovi s 7
vrsta i 3 vrste listopadnih penjačica.


Od ukupnog broja vrsta 29 je autohtonih (i mediteranskih), a 20 su
alohtone. Među četinarima 5 vrsta su autohtone, dok su 5 unesene. Od lišćarskih
vrsta 24 su autohtone, a 15 alohtone.


U parkovima i vrtovima Golog otoka, opisane biljke su različito rasprostranjene.
Veoma dekorativne i vrlo vrijedne autohtone i alohtone vrste
zastupljene su samo s pojedinačnim primjercima; to su: Yucca gloriosa L.,
Celtis australis L., Atriplex halimus L., Laurus nobilis L., Cercis siliquastrum
L., Buxus sempervirens L., Punica granatum L., Fraxinus ornus L.,
Nerium oleander L., Rosmarinus officinalis L-, Viburnum tinus L. Ove vrste
treba više proširiti na parkove Golog otoka. Naprotiv, veoma je obilno predstavljena
Robinia pseudoacacia L., kojoj ne odgovaraju postojeći klimatski
uvjeti. Stoga je ne treba više koristiti za osnivanje parkova, drvoreda i šumica.
Ova se konstatacija odnosi i na ove dendrološke vrste: Populus euroamericana
(Dođe) Guinier, Morus alba L. i M. nigra L.


U budućem radu na podizanju parkova i nasada najveću pažnju i dalje
zaslužuju ove vrste: Pinus halepensis Mill., Cupressus sempervirens L., Agave
americana L., Quercus ilex L., Pittosporum tobira Ait., Tamarix tetrandra
Pall., T. gallica L., Myrtus communis L-i Phillyrea latifolia L.
Posebno bogati izbor za daljnju sadnju pružaju vrste iz samonikle dendroflore
Golog otoka i Jadranskog primorja otporne na sušu i posolicu, a koje
ne nalazimo u parkovima otoka: Juniperus oxycedrus L., Prunus mahaleb
L., Pyracantha eoceinea Roem., Cistus villosus L., C. monspeliensis L., C.
salviaefolius L., Pistacia lentiscus L., P. terebinthus L., Arbutus unedo L.,
Olea europaea L. var-oleaster Flori, Vitex agnus castus L., Senecio cineraria
DC. i Helichrysum italicum (Roth.) Dorn.


Kod osnivanja novih drvoreda pažnju treba usmjeriti i na izbor drveća
koje do sada nije bilo korišteno u tu svrhu: Quercus ilex L. i Pinus halepensis
Mili.


Maslina — Olea europaea L. bi na terasastim terenim ugodnom harmonirala
s postoj ećini stablima čempresa — Cupressus sempervirens L. i alepskog
bora — Pinus halepensis Mili. i doprinjela bi cjelovitom mediteranskom
ugođaju.


U umjetno podignutim šumskim kulturama borova — Pinus halepensisMili. i P. nigra Arn., pogoJan je za donju etažu zimzeleni mediteranski grm
Viburnum tinus L. U borove kulture treba unositi vrstu Quercus ilex L.,
koja vremenom treba postati dominantna vrsta >u šumama Golog otoka.


Na višim terenima trebalo bi osnivati šumice listopadnih submediteranskih
vrsta drveća i grmlja, čije lišće služi kao dobro krmivo za ovce, to su:
Fraxinus ornus L-, Colutea arborescens L. i Coronilla emeroides B. et Kp.


Upoznavši sastav ukrasne dendroflore i ekološke prilike Golog otoka, a
imajući u vidu floristički sastav ovog otoka, smatramo da prioritetno mjesto
u daljnjem popunjavanju parkova i nasada, kao i umjetno podignutih
šumskih kultura, zaslužuju naše mediteranske vrste drveća i grmlja. Vrste
iz kontinentalnih i tropskih krajeva ne mogu njima konkurirati u ekološkom
i estetskom pogledu.


433
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 36     <-- 36 -->        PDF

LITERATURA


1.
Host , N., Th., 1831: Flora austriaca, II, 667, Viennae.
2.
Jovanović , B., 1967: Dendrologija sa osnovama fitocenologije. Naučna knjiga,
228, Beograd.
3.
Jovanović , B., 1982: Dendrologija. III dop. izd., Univ. u Beogradu, 454, Beograd.
4.
Krpan , R., 1946: Goli krš. Šumarski priručnik I, 740, Zagreb.
5.
Krussmann , G., 1960 a: Die Nadelgeholze, 2 Auflage. Berlin — Hamburg.
6.
Krussmann , G., 1960 b: Handbuch der Laubgeholze, Band I, Berlin — Hamburg.
7.
Krussmann , O., 1960—1962: Handbuch der Laubgeholze. Lief. 8—15/16, Berlin
— Hamburg.
8.
Pavić , R., 1958: Goli, in Enciklopedija Jugoslavije 3, LZ FNRJ, 486, Zagreb.
9.
Pla všić-G o j ko vi ć, N., 1972: Zaštićene biljne vrste u SR Hrvatskoj. Mala
hortikulturna biblioteka 2, 4, Split.
10. Šolić, P., 1976: In memoriam: Josip Kulfanek. Hortikultura 4, 149, Split.
O Contribution to the Knowledge of the Denđroflora
in the Parks and Forestes of Goli Otok


Summary


The interesting horto — dendrologic article deals with 49 species of trees
and bushes growing in the parks and the forestes of the island´s Goli otok, with
the Adriatic climate and a strong influence of continentale climate.


The ornamental plants in the platation´s of this island´s are of particular
interest. It has been stated that some tree species do not thrive well enough
fo the author suggest some species from the Mediterranean region.


Ke y words : Goli otok. The denđroflora. The prosperity of species.