DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 95     <-- 95 -->        PDF

VLADIMIR SEVERINSKI


dipl. inž. šum.


(1910.—1987.)


Otišao je i naš Vlado posljednji iz
plejade starijih šumara primorskog područja,
pa tako zelena struka ostaje siromašnija
za još jedan vrijedni život.


Vladimir Severinski rođen je 5. 1.
1910. god. u Zagrebu, a umro je 14. II.
1987. god. u Rijeci. Osnovnu školu završava
u Mariboru, a klasičnu gimnaziju
u Varaždinu. Za vrijeme školovanja
ističe se kao vrstan matematičar, što će
vjerojatno kasnije utjecati na njegovu
ljubav prema šahu. Osvaja prvenstvo
Varaždina, a zatim je najbolji među
šumarima. Njegov entuzijazam za ovu
igru, punu mnogih tajni i iznenađenja,
neće ga napustiti do kraja života. Upisuje
se na Šumarski fakultet, a u nedostatku
sredstava za nesmetani studentski
život u Zagrebu primoran je davati
poduke đacima.


Prvo zaposlenje dobiva u šumariji Virovitica
1939. godine kojom rukovodi
iskusni praktičar Petar Dragišić što će
ostaviti duboki dojam za mladog stručnjaka.


U vrtlogu ratnih zbivanja po dekretu
često mijenja zaduženja od voditelja šumskih
manipulacija do upravitelja šumarija
i boravišta. Nakon Virovitice seli
u Garešnicu, Vojnić, Križ, Novoselec,
Ludbreg i Varaždin, a odmah nakon
oslobođenja u Ivanec, Zlatar, Morović,
Novi Vinodolski, Novu Gradišku, pa opet
Novi Vinodolski, Krasno i Senj.


U Senju od 1953. god. upravitelj je
Šumarije i otada započinje mirniji život,
bar što se tiče stalnih seoba, što će
potrajati više od dvije decenije do dolaska
u Rijeku. U šumarstvu se zadržava
kraće vrijeme, ali uskoro po zadatku
odlazi u DIP Senj na mjesto tehničkog
direktora, a nakon dvije godine ponovno
je upravitelj Šumarije Senj gdje ostaje
do sredine 1960. godine. U novoosnovanom
Šumskom gospodarstvu Senj vodi
plansku službu, pa opet po zadatku
nakon prestanka prinudnih mjera, biva
postavljen za direktora DIP-a Senj od
1964—1966. god. Opet se vraća u Šumsko
gospodarstvo Senj gdje rukovodi normativnim,
pa zatim i komercijalnim poslovima
do odlaska u prijevremenu mirovinu
1971. god. zbog narušenog zdravlja.


Do njegovih čestih seoba na relaciji
šumarstvo—drvna industrija i obratno
dolazilo je zbog meritornih ocjena određenih
sredina o potrebi takvih promjena
koje su, s njegovim dolaskom, gotovo
uvijek donosile prave rezultate.


U radu posjeduje istančani smisao za
studiozni rad, pa se skoro uvijek nalazi
u sastavu komisija ili drugih stručnih
tijela, kod izrade stručnih elaborata


y;s
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 96     <-- 96 -->        PDF

0 Šumarstvu ili drvnoj industriji. Osim
toga napisao je dva zapažena stručna rada
o povijesti šumarstva i trgovini drveta
šireg senjskog područja koji su
objavljeni u »Senjskom zborniku«. Također
mu je vrijedan rad o povijesti
šumarije Krasno u povodu njezine 200.
obljetnice osnutka i rada koji je publiciran
na stranicama »Šumarskog lista
«.


Predstavnik je pravog intelektualca sa
širokim spektrom općeg znanja. Odlično
poznaje njemački jezik što mu omogućava
praćenje strane stručne lite


rature. Kao kuriozitet navodimo da se
dobro služio grčkim jezikom.


Nenadana smrt rastužila je sve njegove
kolege, prijatelje i znance, i ostavila
najveću prazninu u najužoj obitelji.
Zahvaljujemo našem veteranu Vladi
na njegovom doprinosu na razvoju zelene
struke.


Neka mu bude laka zemlja, a okolne
ludbreške šume neka mu budu vjerni
pratioci na njegovu putovanju u vječnost.


Mr. Vice Ivančević
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 97     <-- 97 -->        PDF

VLADISLAV BELTRAM, dipl. inž.
(1902.—1986.)


Vladislav Beltram roden je 5. studenog
1902. godinu u Gorici, a gimnaziju je
završio u Mariboru 1922. godine, karno
se obitelj preselila zbog fašističkog terora
u rodnom mu gradu. Šumarstvo je počeo
studirati u Zagrebu šk. god. 1922/23,
a svršava šk. god. 1927/28. godine, jer je
u međuvremenu odslužio vojni rok i dvije
godine studirao geodeziju na Tehničkom
fakultetu u Ljubljani. Nakon diplomiranja
godinu dana radi u Direkciji šuma
kneza Auersperga u Kočevju kao
dnevničar a 1930. godine postavljen je
za šumarskog referenta tadašnjeg Sres´kog
načelstva iu Supetru na otoku Braču. Prosinca
1935. godine premješten je za šefa
Šumske uprave u Moravću, a odatle 1941.
godine, kao odlučan antifašist, za upravitelja
Šumarije u Otočcu. Godinu dana
kasnije premješten je u Ravnateljstvo šuma
u Senju odakle u rujnu 1943. godine
odlazi u NOB. Po Oslobođenju prelazi u
Sloveniju, najprije u Ajdovščinu, a zatim
u Ministarstvo u Ljubljani za šefa Odsjeka
tiska i propagande. Dvije godine


kasnije premješten je u savezno Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva kao inicijator
odkiseljavanja tla vapnjenjem
(što je započeo još u Otočcu). Nakon tri
godine vraća se u Ljubljanu da 1956. godine
ode u »Udruženje industrije papira«
u Beogradu, gdje ostaje do umirovljenja
1960J. godine.


Kao umirovljenik Vladislav Beltram
živi u Ljubljani te kao član i odbornik
djeluje u mnogim društvenim organizacijama,
kao stručni pisac i kao predavač
na emisijama za selo Radio Ljubljane.
S radom prestaje osamdesetih godina,
a 20. prosinca 1986. godine ugasio se
i njegov život ali je »ostala legenda-«, kako
završava nekrolog u »Gozdarskom
vestniku« (br. 9/1987). Ostala je međutim
ne samo legenda nego i oko 140 biografskih
jedinica stručnih i popularnih članaka
u kojima je obrađivao teme iz melioracije
tala, uzgoja i zaštite šuma, pošumljavanja
krša te školstva i propagande..


Oskar Piškorić
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 98     <-- 98 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije i zaštite prirode, prikaze stručnih predavanja i društvenih
zbivanja (savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane
stručne literature i časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na
stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne
industrije te napise o radu Saveza i društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom
obliku, te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 8 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva,
kako uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica
Šumarskog lista, odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako
rad ima priloge (fotografije, crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tabele)
tada je potrebno za svaku stranicu priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, |da redovi
budu s lijeve strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba
priložiti i sažetak i to za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može
biti i do 1 stranice. U koliko se za sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno
napisati. Sažeci se u pravilu prevode na engleski jezik. U koliko prijevod
ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku na početku članka autor treba
iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastavtiti abecednim redom na kraju članka
i to: prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni
i si. moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije
neka budu većeg formata (najmanje 10 X 15 cm), kontrastne i na papiru visokog
sjaja. Kod tabela, grafikona, crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer
stranica 1:1,5. Legendu treba po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti
i većeg formata od tiskanog, a to je i bolje, jer se smanjenjem postiže bolja reprodukcija.
Crteži i si. moraju biti rađeni tušem, a tabele mogu i pisaćim strojem,
ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus, pisaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablice,
crteže, grafikone d si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak
može biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti
istodobno sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBNO NAPLAĆUJU po
stvarnoj tiskarskoj cijeni, a trošak separata se ne može odbiti od autorskog honorara.
Najmanje se može naručiti 30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojega žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi
na koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«


Zagreb, Trg Mažuranića 11


Telefon: 444-206