DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ZAPISNIK


13. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 3. studenoga 1987. g. u Zagrebu.
Prisutni: Dr. Nikola Komlenović, dr. Đuro Kovačić, dr. Branimir Prpić, dipl.
inž. Slavko Šarčević, dipl. inž. Alojz Frković, dipl. inž. Tomislav Starčević, dipl.
inž. Eduard Tomas, dipl. inž. Nadan Sirotić, dipl. inž. Vera Ivančić, dipl. inž.
Adam Pavlović, dr. Rudolf Sabadi, mr. Krešimir Musa, dipl. inž. Ivan Maričević
i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Uključivanje u rasprave o promjenama Ustava i ZUR-a — lizrađivanje zajedničkih
stavova i prijedloga.
2.
Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Predsjedništva Saveza.
3.
Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj-rujan
1987. godine.
4.
Raspisivanje NATJEČAJA za POSLOVNOG TAJNIKA Savezu DITŠDI Hrvatske.
5.
Tekuća pitanja:
— Održavanje Šumarskog doma — utvrđivanje prioritetnih zadataka.
— Usklađivanje cijena za Šumarski list, tiskanice, knjige, dvorane, zakupnine
i druga pitanja.

Imenovanje komisije za inventuru s 31. 12. 1987. g.
Ad. 1.


Krešimir Musa , ukratko se osvrnuo na važnija pitanja u vezi ukupnih aktivnosti
koje se odnose na Ustavne promjene u Jugoslaviji i Hrvatskoj, a posebno
je naglasio i obrazložio potrebu uključivanja u tu raspravu svih zainteresiranih
radnika — stručnjaka iz naših djelatnosti šumarstva i prerade drva,
zbog izgrađivanja zajedničkih stavova i prijedloga za dopune odredbi ustava,
a u cilju stvaranja preduvjeta za unapređivanje proizvodnje drvne mase uz
istovremeno očuvanje čovjekovog okoliša.
Uvodničar je između ostalog rekao:


— Vrlo je opsežna problematika u vezi izgrađivanja stavova i prijedloga
koji se odnosi na promjene Ustava i ZUR-a.
Našu pažnju u narednim aktivnostima treba usmjeriti na ona pitanja koja
su u neposrednijoj vezi sa reguliranjem odnosa na relaciji šumarstvo — društvo.


— U dosadašnjim raspravama često se postavljaju pitanja koja se odnose
na reguliranje mjesta i uloge osnovne organizacije u radnoj organizaciji, uz
zahtjeve za jačanje poslovnih funkcija radne organizacije.
— Utvrditi veću nadležnost i odgovornost radničkih savjeta i izvršnih organa,
a referendumom samo ona pitanja koja su presudna za razvoj i uspješno
poslovanje.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 87     <-- 87 -->        PDF

— Šumarstvu kao skupu određenih djelatnosti, koje se odnose na šumu
kao prirodnu pojavu i privredni objekt nužno je osigurati posebne odredbe u
ustavu SR Hrvatske, kojima se obvezuje državne i druge organe da zakonom
i drugim aktima i odlukama osiguraju nužne uvjete za unapređenje proizvodnje
drvne mase i očuvanje šuma zbog zaštite čovjekovog okoliša od sve veće opasnosti
koje donosi suvremeni način života.
— Potrebno je drugačije formulirati probleme rente u šumarstvu.
— Predložiti tekst za određena pitanja, koja se zakonom rješavaju.
— Raspravu o ustavnim promjenama organizirati tako da se u nju uključe
zainteresirani iz OUR-a i drugih institucija na svim razinama.
Nikola Komlenovi ć zahvalio se na izlaganju drugu Musi i zamolio prisutne
da iznesu svoje stavove i prijedloge na tu temu.
Rudolf Sab ad i, nužno je poći od principijelnih stavova kojima se osiguravaju,
mogući najbolji uvjeti za očuvanje šume i sredstva za proširenu reprodukciju.
Između ostalog naglašava:


— Šuma kao prirodna pojava osim toga što ima sposobnost da se stalno obnavlja
— uvjetno rečeno proizvodi drvnu masu (biomasu), ona najviše utječe
na razvitak žive i nežive okoline i time stvara povoljne — potrebne uvjete za
život čovjeka, što predstavlja višekratnu vrijednost od drvne mase i drugih proizvoda
šume.
— U dogledno vrijeme ne mogu se očekivati i sredstva za ulaganje u šume
iz drugih izvora, pa prema tome nema na toj bazi proširene reprodukcije.
— Šumama je nužno upravljati na širem području. Ne mogu se racionalno
primijeniti suvremene spoznaje znanosti i prakse, (metode i sredstva) na užim
lokacijama, površinama sadašnjih OUR-a i DPZ- (općina).
— Treba izgrađivati racionalne oblike organiziranosti šumarstva za upravljanje
šumama na relaciji Republika — općina i društveno — ekonomske odnose
u OUR-a koje obavljaju mjerljive poslove, kao što su sječa i izrada, privlačenje,
pošumljavanje, proreda i td., koji su slični drugoj proizvodnji (u poljoprivredi
i industriji) ali različiti zavisno od topografskih prilika, klimatskih i
drugih uvjeta.
— Nov zakon nije loš, ali je u dosta slučajeva kriva provedba, zbog čega je
obavljanje određenih poslova i zadataka i nekoliko puta skuplje nego što je to
prije bilo.
Do prijedloga usaglašenog teksta za određene dopune odredbi, ustava doći
ćemo ako se u DIT-ovima organiziraju rasprave na ovu temu uz sudjelovanje
naših članova i svih drugih zainteresiranih u OUR-a i DPZ-a. Kompromisna
rješenja ne smiju ugroziti ostvarivanje ciljeva koji bi se utvrdili Ustavom.


Zvonk o Koščević , veliki su utjecaj na izgrađivanje organizacije, ukupnih
i posebnih odnosa imale općine i dok se to ne promjeni, nećemo moći
stvarati uvjete i ostvarivati ciljeve o kojima govori prof. Sabadi.


Đur o Kovačić , treba izgraditi zajedničke stavove o svim bitnim elementima
koji utječu na ostvarivanje, pretpostavljenih usaglašenih ciljeva koje želimo
postići u šumarstvu u odnosu na širi društveni interes i u odnosu na korisnike drvne
mase i drugih proizvoda, koje nam daje šuma.
Između ostalog naglašava:


85
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— U stanju smo argumentima dokazivati da se šumama mora upravljati
na širem području — i da se interesi OUR-a, koje obavljaju određene poslove
i zadatke u šumarstvu na užem području, kao i DPZ (općina) mogu uskladiti ako
se vodi dugoročnija politika šumarstva i ukupnog razvoja određenih DPZ —
(općina).
— Važno je konstatirati da povećanje vrijednosti za 1 jedinicu u šumarstvu
stvaramo uvjete da se racionalnom preradom — proizvodnjom — izvozom
mogu ostvariti i pet puta veće vrijednosti.
— Imamo vrijednu drvnu masu hrasta lužnjaka i jele koja nam omogućuje
da racionalnim korištenjem stvaramo značajna sredstva za očuvanje šuma i
povećanje proizvodnje drvne mase.
— Opće korisne funkcije šuma nismo oficijelno procijenili, ali znamo da
je i do 10 puta i više veća u odnosu na vrijednost drvne mase koju koristimo
za industrijsku preradu i za druge potrebe čovjeka.
— Ovo je pravo vrijeme da struka — Savez da svoj prilog kako bi se u
narednom razdoblju obavezno tražila i primjenjivala rješenja za racionalnije
korištenje postojećih potencijala šuma i šumskog zemljišta te kadrova za unapređenje
i razvoj šumarstva i drugih djelatnosti na toj sirovini, kao i očuvanja
i stvaranja povoljnijih uvjeta za čovjekov okoliš.
Tomislav Starčević , između ostalog navodi:


— Provedba novog zakona o šumama otišla je u krivo, formirane su određene
organizacije unutar radne organizacije prema sjedištima općina —-u
dosta slučajeva.
— Povećani su troškovi, neki do nerazumnih razmjera.
— Treba ići na takva rješenja koja će osigurati tržišne odnose između
proizvođača sirovine, industrije i drugih korisnika šumskih proizvoda i šume.
— Zalaže se za organiziranje aktinvosti na ovu temu, kako bi pravovremeno
došli do zajedničkih stavova i prijedloga teksta za određene izmjene i dopune
odredbi ustava SR Hrvatske.
U raspravi su sudjelovali i drugi prisutni nakon čega je usvojen prijedlog
da se izradi radni materijal — teze, koje bi se uputile na raspravu.


Ad. 2.


Zapisnik je usvojen uz dopunu da je u radu sjednice sudjelovao i Eduard
Tomas, dipl. inž.


Ad. 3.


Izvršenje fin. plana u vremenu od 1. 1. do 30. 9. 1987.


*o

A PRIHODI


1. Preneseni višak prihoda iz prošle godine 2.152.500.— 2.152.500.— 100,00
2. Prihodi od prodaje S. L., sep. oglasa 5.175.000.— 7.458.762.— 144,13
3. Prihodi od izdavačke djelatnosti 4.447.500.— 6.378.739.— 143,42


ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 89     <-- 89 -->        PDF

6 ´51 Sadržaj
4. Prihodi od zakupnina
5. Dotacije od SlZ-a za Šumarski list
6. Dotacije od SlZ-a za rad društva
7. Osatli prihodi
Ukupni prihodi


B RASHODI


I. Materijalni troškovi
1. Materijal za održavanje čis. kan. material
2. Sitan inventar
3. Knjižnica, struč. bib. i dr. publik.
4. Utrošena energija (plin, elek. energija)
5. Poštansko telef. i telegr. troškovi
6. Transportne usluge
7. Troškovi invest, održavanja
8. Komunalne naknade (voda, dimnj. smeće)
9. Troškovi Šum. lista, sep. prijevoda
10. Povremeni i privremeni troškovi
11. Ostale neproizvodne usluge
12. Izdaci za reprezentaciju
13. Amortizacija
14. Otali materijalni troškovi
15. Naknade za usluge SDK
16. Premija osiguranja
17. Dnevnice i putni troškovi
18. Autorski honorari
Ukupno materijalni troškov. i amor.


II. OSOBNI DOHOCI
19. Osobni dohoci
20. Porezi i doprinosi iz prihoda
21. Ostali porezi i doprinosi iz prihoda
22. Pomoći i dotacije drugim KDS
Ukupno osobni rashodi


Ukupno rashodi


REKAPITULACIJA


PRIHODI


RASHODI


Za prijenos u iduće razdoblje


Planirano


14.456.250.—
1.959.000.—
562.500.—
7.143.750.—


35.896.500.—


499.500.—
21.000.—
1.027.500.—
485.250.—
549.750.—
53.250.—
7.125.000.—
495.000.—
7.431.750.—
160.500.—
300.000.—
150.000.—


1.542.000.—


1.030.500.—
148.500.—
152.250.—
451.500.—


1.338.000.—


22.961.250.—


10.688.250.—


1.673.250.—
386.250.—
187.500.—


12.935.250.—


35.896.500.—


35.896.500.—


35.896.500.—

Ostvareno


19.077.162.—
2.778.500.—
1.000.000.—
1.779.717.—


40.625.380.—


1.164.708.—
3.743,50
39.600.—
647.588.—
533.448.—
51.110.—
1.768.137.—
848.387.—
7.061.373.—
142.885.—
207.336,50
226.918.—
2.132.022.—
1.290.365.—
142.552.—
340.288.—
423.088.—
718.601.—


17.742.150.—


11.422.864.—
916.220.—
731.562.—


100.000.—


13.170.646.—


30.912.796.—


40.625.380.—


30.912.796.—


9.712.584.—


Indeks


131,96
141,83
177,77
24,91


113,17


233,17
17,82

133,45
97,03
93,98
24,81
171,39
95,01
89,02
69,11
151,27
138,26
125,21
95,00
223,50
93,70
53,70


77,26


106,
54,


189
53


101,


86,


113,


86,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Dugovanja
30. 09. 1987.


1.
GPŠG Delnice
— šumarija Jasenak
dinara 15.000.— 158;ŠL
— šumarija Brinje
dinara 15.000.— 102/ŠL
2.
Šumsko gospodarstvo Karlovac
— OOUR za uzgoj i zaštitu šuma Jastrebarsko dinara 15.000.— 414/ŠL
— RJ Kamenolom Slapnica
dinara 15.000.— 426 ŠL
3.
KID, Vukman Kruščić OOUR CER
Moj kovač dinara 15.000.— 221/ŠL
4.
Nacionalni park »Plitvice«
Plitvička jezera dinara 15.000.— 296/ŠL
5.
ŠIK »Gornji Ibar« OOUR Šumarstvo
Rožaje dinara 15.000.— 305/ŠL
6.
Općinski zavod za razvoj Sisak dinara 15.000.— 432/ŠL
7.
Šumarski fakultet Zagreb dinara 6.600.— 512
8.
Tehnološki fakultet Zagreb dinara 2.758.824.—
9. Knjižnice grada Zagreba dinara 559.083.—
10 Dužnici za Šumarski list — pojedincići
ii dinara 213.500.—/87.
dinara 63.000.—/86.
dinara 50.764.—/85.
dinara 18.000.—/84.
Ukupno dinara 3.789.771.—
Šumarski list dinara 461.864.—
Najamnina dinara 3.317.907.—


Nakon uvodnih napomena i obrazloženja koje su dali V. Antonie i I. Maričević,
prihvaćen je izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj—rujan 1987.
godine i donesene su slijedeće odluke:


1. Planska vrijednost boda od 1. srpnja 1987. godine inzosi dinara 1.046.—.
2. Visina autorskih honorara za Šumarski list primjenjuje se od 1. studenog
1987. godine a iznosi za:
— redakcijsko djelo galvnog urednika
str. 1 dinara 489.—
— redakcijsko djelo tehničkog urednika
„ 1 dinara 658.—
— pisana djela
„ 1 dinara 1.830.—
— lektura
„ 1 dinara 876.—
— grafičko uređenje (špigl)
„ 1 dinara 1.830.—
— naknada za reproducirane fotografije
dinara 3.666.—
— recenzija
„ 1 dinara 489.—
Ad. 4.


Natječaj za poslove i radne zadatke poslovnog tajnika objaviti u Narodnim
novinama. U Natječajnu komisiju imenuju se: Adam Pavlović, Tomislav Starčević
i Đuro Kovačić.


88
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Ad. 5.


Kratko objašnjenje za pojedina pitanja dao je I. Maričević nakon čega su
usvojeni prijedlozi i odluke:


1. Do proljeća 1988. godine obaviti sve potrebne pripreme za intenzivnije
održavanje krovišta. Zavisno od raspoloživih financijskih sredstava planirati
održavanje dvorišnih fasada i popravke fasada do ulica — trga. Sa zainteresiranim
organizacijama planirati — korištenje slobodnih prostora u potkrovlju
i podrumu.
2. Zakupnine za poslovni (i podrumski) prostor povećavaju
se za 80% od
1. siječnja 1988. godine — osnovica za izračunavanje je cijena po jedinici za
razdoblje srpanj—prosinac 1987. g.
3. Cijena za korištenje dvorana od 1. siječnja 1988. g.
a) Velika dvorana dinara 36.000.— plus grijanje 7.200.—
b) Mala dvorana dinara 12.000.— plus grijanje 3.600.—
4. Cijena oglasa u »Šumarskom listu« za 1988. godinu:
— omotna stranica samo četvrta 132.600.— dinara
— prva i druga stranica unutar časopisa
118.000.— dinara
— stranica unutar časopisa
109.200.— dinara
— polovica stranice unutar časopisa
78.000.— dinara
— četvrt stranice unutar časopisa
62.400.— dinara
Dodatak na boju:
a) za jednu boju 39.000.-dinara
b) za potpunu color 117.000.-dinara
Popust:


a) agencijski 20%
b) akviziterski 20V»
c) za tri do pet oglasa 10%
d) za šest ili više oglasa 15l3/a


5. Cijene tiskanica i knjiga uskladištene u prostoru Saveza DITŠDI Hrvatske
od 1. siječnja 1988. godine povećavaju se za lOOVo. Tiskanice i knjige nabavljene
u toku godine povećavaju se zavisno od kretanja inflacije u određenom
razdoblju.
6. Cijena Šumarskog lista za 1988. godinu:
— zaposleni članovi
dinara 2.300.—
— studenti, đaci i umirovljenici dinara 1.200.—
— organizacije udruženog rada dinara 32.000.—

za inozemstvo 40 SAD dolara
na dan
fakturiranja
7. Odobrava se isplata Savezu IT Hrvatske kao doprinos za administrativne
troškove u inzosu dinara 8.956.—
8. O popisu i osnivanju komisije za inventuru.
8!)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 92     <-- 92 -->        PDF

1.
Sa stanjem na dan 31. prosinica 1987. godine treba se obaviti redovni potpuni
popis sredstava i izvora sredstava i to:
— osnovnih sredstva


— sitnog inventara u upotrebi
— gotovih proizvoda
— novca i svih vrijednosnih papira u blagajni
— sredstava zajedničke potrošnje
— sredstava Općenarodne obrane i društvene samozaštite
— potraživanje i obveze
— izvora sredstava i izvanbilančne evidencije
2.
Za obavljanje popisa imenuje se komisija u sastavu:
Predsjednik: Boris Deković
Član: Živko Petković
Član: Slavica Slonje
3.
Svi poslovi vezani za popis mroaju biti obavljeni i izvještaj o obavljenom
popisu dostavljen Predsjedništvu Saveza društava inž. i tehn. šum. i drv. ind.
Hrvatske, do 10. veljače 1988. godine. Popis će se obaviti u vremenu od 1.
prosinca 1987. godine do 31. prosinca 1987. godine.
4.
Pri obavljanju popisa primjenjuju se odredbe Pravilnika o popisu (inventuri)
sredstava i izvora sredstava.
Poslovni tajnik obavještava da organizacije šumarstva Ogulinskog kraja
sufinanciraju Šumarski list u kojem se na znanstveno-stručnim osnovama daje
pregled prirode i šumarstva Ogulinskog kraja kroz razdoblje duže od 100 godina,
kao i o razlozima zbog kojih nije obavljena distribucija knjige »ŠUMARSTVO
I PRERADA DRVETA Jugoslavije« tiskana povodom održavanja IUFRO
Kongresa u Ljubljani 1986. godine.


Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva
Ivan Marićević, dipl. inž. v. r. Dr. Nikola Komlenović v. r.