DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 80     <-- 80 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Grupa autora: OSNOVE ZAŠTITE ŠUMA OD POŽARA


Izdavač: Centar za informacije i publicitet,
Zagreb, 1987.


Format: 17 x 24 cm, 9 fotografija, 53 tabele,
11 karata, 59 raznih grafičkih priloga,
340 stranica. Naklada 5.000 primjeraka.


Sažetak na engleskom jeziku.


Nedavno je pod gornjim naslovom
izašla knjiga, koju je napisalo deset
stručnjaka raznih specijalnosti: Dr Stjepan
Bertović, dipl. inž. šum. (ujedno
redaktor edicije), Tomislav Dimitrov,
dipl. inž. šum., Iso Galović, dipl. inž.
šum., dr Vesna Jurčec, dipl. inž. fizike,
Dragutin Krš, dipl. inž. šum., Marko Knežević,
dipl. inž. agr., mr. Andrija-Željko
Lovrić, dipl. inž. biol., dr Jakob Marti


nović ,dipl. inž. šum., dr Ivo Velić, dipl.
inž.gcol. i dr Josipa Velić, dipl. inž. geol.


Građa knjige razdijeljena je na slijedeća
poglavlja:Uvod

Utjecaj geološke građe na pojavu
šumskih požara u SFRJ, s osobitim
obzirom na dinarski krš.

Reljef i njegova uloga u zaštiti vegetacije
od požara.

Podneblje i bioklimati

Neki granični klimatski uvjeti u pojedinim
fitobioklimatima.
— Odnos tala i šumskih požara.
— Uzroci požara na vegetaciji.

Vegetacija i kategorije njezine prirodne
ugroženosti od požara.
— Karakteristike meteorolških elemenata
koji pogoduju nastanku i širenju
šumskih požara.Šumski požari i sistemi procjene opasnosti
od požara.

Biološke i tehničke mjere prevencije
te organizacije otkrivanja i gašenja
šumskih požara.
— Utjecaji požara na pejzaž.
— Zaključci i preporuke
— Literatura po poglavljima.
U uvodnom poglavlju govori se o
društvenoj i ekonomskoj važnosti zaštite
šuma od požara. Iz mnogobrojnih
podataka o požarima u nas i u svijetu
vidljivo je da se naša zemlja po broju


požara i sagorjeloj površini u posljednjih
desetak godina nalazi na posljednjem
mjestu u mediteranskom području.
Unutar SFRJ u razdoblju od 1965. do
1985. godine najviše je stradala SR Hrvatska,
na koju otpada 43,5% požara i
62,28´°/» opožarene površine.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 81     <-- 81 -->        PDF

U drugom poglavlju prikazan je petrograi´ski
sastav stijena i regionalno-geološka
rasprostranjenost u vezi s izbijanjem
požara. Na temelju toga Jugoslavija
je podjeljena na područja minimalne,
srednje i maksimalne ugroženosti.


Treće poglavlje prikazuje značenje
reljefa kao modifikatora ekoloških prilika,
koje su važne u prevenciji i gašenju
požara, rekultivaciji izgorjeloga biljnog
pokrova i sanaciji požarišta.


U četvrtom i petom poglavlju riječ
je o klimi. Na osnovi novijih klimatoloških
istraživanja teritorij SFRJ razdijeljen
je na sedam bioklimata. Njihov je
prostorni raspored s obzirom na prirodne
uvjete za nastanak šumskih požara
prikazan na dvije karte, uz 65 klimadij
agrarna po Walteru. Posebno su razmotreni
neki granični klimatski uvjeti,


koji bitno povećavaju opasnost od požara
u pojedinim bioklimatima.


U šestom poglavlju opisuju se osnovna
svojstva glavnih tipova tala, važna
za odnos tla i požara na vegetaciji, promjene
nekih svojstava tla pod utjecajem
požara i daju pedološki prioriteti


u obnovi izgorjelih šuma. Tekst je dokumentiran
tabelama s mnogo relevantnih
podataka, od kojih se neki sada
prvi puta objavljuju.


U sedmom poglavlju detaljnije su opisani
mnogobrojni uzroci požara i s
time u vezi istaknuta je važnost preventivne
zaštite, od niza tehničkih mjera
do svestranog javnog informiranja,
propagande i edukacije pučanstva.


Osmo poglavlje sadrži prikaz vegetacijskih
preduvjeta za izbijanje požara,
a prema stupnju ugroženosti šumska je
vegetacija kategorizirana u pet glavnih
skupina. Geografski raspored šumskih
zajednica s oznakom tih kategoroija vrlo
jasno i pregledno prikazan je na izvornim
kartama SFRJ i dinarskog krša. U
11 tablica dane su sheme regresivnih i
progresivnih sukcesijskih nizova prije


laznih zajednica u različitim bioklimatima.


U devetom poglavlju razmatraju se
meteorolški elementi pogodni za nastanak
i širenje šumskih požara u uvjetima
kada oni prelaze određene granične
vrijednosti. To su prije svega količine
oborina, trajanje sušnih razdoblja, visoke
temperature zraka, niska zračna vlaga,
naročito jačina vjetra. Posebno se
govori o metodama lokalne prognoze
vremena i mogućnostima umjetnog dje


lovanja na vrijeme, što bi donijelo velike
koristi zaštiti šuma od požara. Tekst je
popraćen mnogobrojnim tabelama, dijagramima
i sinoptičkim kartama.


Najopsežnije je deseto poglavlje, u
kojemu se najprije iznosi kratka povijest
gašenja šumskih požara, njihova
klasifikacija, definicija šumskog požara,
šume i šumskog zemljišta. Zatim se opisuje
gorivi materijal u šumi i način
njegove redukcije radi smanjenja opasnosti
od požara. Osobito su detaljno
prikazani sistemi procjene opasnosti od
šumskih požara u Kanadi (s praktičnim
primjerima), SSSR-u, Norveškoj i u našoj
zemlji. Naglašen je udio meteorologije
u zaštiti šuma prije, za vrijeme i nakon
požara, a na temelju podataka sa
109 meteoroloških stanica i razdoblje
od 20 godina izrađene su karte klima —
požarnih područja Jugoslavije.


U jedanaestom poglavlju, koje je također
veoma opširno, detaljno je razrađena
organizacija otkrivanja i gašenja
požara, sredstva i oprema za gašenje,
posebno upotreba aviona i helikoptera.


Dvanaesto poglavlje razlikuje se od
ostalih po tome, što se u njemu cjelokupna
problematika zaštite šuma od požara
tretira više s estetskog nego ekonomskog
stajališta. Razmatra se destruktivni
učinak požara na krajolik, osobito
primorski, koji je sastavni dio prirodnih
ljepota naše zemlje, neprocjenjivih vrijednosti.