DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS Sum. list CXII (1988) 51


UDK 630*41


SUŠENJE ŠUMA NA PODRUČJU JUGOISTOČNE SLAVONIJE


Boro JUREŠA*


SAŽETAK. U prvom dijelu dat je prikaz razvoja sastojina na
području Jugoistočne Slavonije od početka ovog stoljeća s posebnim
osvrtom na katastrofalna sušenja hrasta u razdoblju 1910—
—25. i sušenje brijesta od polovice 30-tih godina do kraja rata,
kada se osušilo ili je zbog bolesti posječeno preko 2 milijuna m3
brijestovoga drveta.


Od 1950. godine do danas redovito se registriraju svi šušci na
području OOUR-a »Hrast« Vinkovci, i bivšeg Šumskog gospodarstva
»Hrast« Vinkovci.


U tom razdoblju od 36 godina posušilo se ukupno blizu 1,3 milijuna
m?> drvne mase, pretežno hrasta lužnjaka, brijesta, i nešto
manje jasena. Brijest je definitivno prestao biti ekonomska vrsta i
sada se nalazi samo na pomladnim površinama ali ubrzo propada.


Unatoč znatnoj drvnoj masi koja je posječena zbog sušenja, sadašnje
stanje sastojina je na najvećem dijelu površine veoma dobro
zahvaljujući pravilnim uzgojnim zahvatima i dobro organiziranoj
dijagnostičko-prognoznoj službi u zaštiti šuma.


Nekada glavni štetnici ovih šuma gubar, zlatokraj. suznik sada
su manje značajni a glavne štete čine hrastov savijač i mrazovci na
hrastu i jasenova pipa na jasenu.


Intenzivnom izgradnjom šumskih cesta i prosjecanjem širokih
svjetlih pojaseva bitno je narušena ekološka stabilnost ovih
šuma, a došlo je i do pojačane aktivnosti raznih štetnika na hrastu.


Eventualnom izgradnjom kanala Dunav-Sava i podizanjem nivoda
podzemnih voda narušio bi se odnos biljnih zajednica na ovom
području a time i stabilnost kao i proizvodna sposobnost ovih
šuma.


UVOD


Od 1950. godine do danas vrši se redovito praćenje sušenja hrasta, ja


sena, brijesta i ostalih vrsta šumskog drveća na području OOUR-a »Hrast«


Vinkovci — bivše Šumsko gospodarstvo »Hrast« Vinkovci. Redovitim regi


* Boro Jureša, dipl. inž. »Slavonska šuma« Vinkovci
51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 54     <-- 54 -->        PDF

striranjem svih sušaca šumskog drveća želi se stalno pratiti zdravstveno stanje
ovih šuma, a koje je u prošlosti bilo često katastrofalno narušeno masov!
nim sušenjem hrasta i brijesta.


Uspoređujući rezultate sušenja sa povremenim štetnim utjecajima abiotskih
i biotskih faktora želilo se bar približno odgovoriti na moguće uzroke
tog sušenja, bez pretenzija na definitivan odgovor. Površina šuma (obrasla
površina) na području Vinkovaca iznosi ukupno 62.335 ha i sva razmatranja
od 1950. godine do danas su uglavnom svedena na tu površinu.


O sušenju hrasta, brijesta i ostalih vrsta šumskog drveća na području
jugoistočne Slavonije pisano je veoma mnogo, kako o uzrocima sušenja, tako
i o posljedicama i mogućnostima sanacije.


Prema stanju iz 1920. godine na području istočno od Slavonskog Broda
do Sremske Mitrovice bilo je ukupno 127.864 ha najvrijednijih šuma hrasta
lužnjaka, poljskog jasena i brijesta. Za 60 godina do 1920. godine, posječeno
je 98.011 ha starih šuma. Te 1920. godine 80´% šuma bilo je u prva
tri dobna razreda, dok su ostalo činile stare hrastove sastojine.


SUŠENJE HRASTA LUŽNJAKA I NIZINSKOG BRIJESTA


Prvo jako sušenje ovih šuma počinje 1910. godine i traje sve do 1926.
godine, da bi u pojedinim godinama sušenje bilo katastrofalno (1911, 1912,
1916, 1917, 1919, 1923—25. god.). Prema podacima koje iznosi P. Manoj lovi
ć 1926. godine sušenje je zahvaitlo 45.811 kj. mladih šuma sa 797.149
m3 drvne mase i 6.293 kj. starih šuma sa 140.307 m3.


Najjače sušenje do 75´% stabala bilo je u većem dijelu šume Merolino
i centralni dio šume Srnjače, dok je nešto slabije sušenje do 50%. stabala bil6*
u šumama Gajni Vir, dio Guševca, južni dio šume Orljäk kod Gundinaca i
Neprečavi. Osim Neprečave sve ostale šume su danas na području OOUR-a
Slavonski Brod. U ostalim šumama ovog područja sušenje je bilo na većim
ili manjim površinama u intenzitetu od 15—30% stabala.


Šuma »Blata« kraj Strizivojne ima 1907. godine u smjesi 0,7 hrasta,
0,2 brijesta i jasena i 0,1 graba i ostalih vrsta. Ova šuma je bila starosti
52 godine i svrstana je u I. bonitetni razred s 2,1 m3 prirasta po k. jutru.
Suma je periodično plavljena do 1 m visine.


Nakon sušenja obrast je pao na 0,3 — 0,7 i bitno se izmjenila struk-´
tura sastojine. Hrast je pao na 0,3 u smjesi a poraslo je učešće jasena i
brijesta na preko 50%, Slična je situacija bila i u ostalim šumama. zahvaćenim
sušenjem hrasta.


Kao glavni uzročnici sušenja spominju se napadi gubara, zlatokraja, četnjaka
i suznika, zatim napadi medljike i pepelnice na novi list nakon brštenja
gusjenica. Neki autori u to doba pripisuju sušenje utjecaju tla, kao i
drugim bolestima. Tako P. Đorđevi ć pronalazi na hrastu novoutvrđene
bolesti Ceratostomella quercus i C. morelinensis.


Jači napadi gusjenica i zatim pepelnice počinju s istočne strane »donjih
šuma«, pa je i glavno sušenje ovdje u periodu 1910—16. godine, dok u središnjem
odnosno zapadnom dijelu brštenja od gusjenica nastupa kasnije 1913—


52
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 55     <-- 55 -->        PDF

—15, 1916—18, 1923—24, pa je i glavno sušenje bilo u 1916, 1919. i 1924—25.
god.


U tom zapadnom dijelu šuma (Merolino, Srnjače, Orljak, Muško Ostrvo,
Krivsko Ostrvo) sušenja su bila najjača. Nakon završetka izgradnje savskog
nasipa 1932. godine intenzivno se kopaju kanali za odvodnju na svim objektima
gdje dugo stagnira voda i te površine se zatim unose u »Osnove za
pošumljavanje«.


Od 1926. godine sušenje je osjetno manje, ali se ipak nastavlja i dalje.
Sastojine su nakon tih katastrofalnih sušenja pale u obrastu od 0,8 — 1,0
na 0,6 — 0,7, pa čak i na 0,1 — 0,8 u najtežim slučajevima (Merolino). Sa-i
stojine se sada oporavljaju iako su tragovi još dugo vidljivi.


Sume su do izgradnje savskog nasipa bile gotovo redovito dva puta plavljene
u toku godine i to u proljeće i jesen, kao posljedica podizanja dna
rijeke Save. Izgradnjom nasipa bitno se mijenja režim voda i sada umjesto
poplavnih voda koje se sa opadanjem nivoa rijeke Save povlače u korito
rijeke, imamo stangnirajuće vode nadošle iz Dilja i ostalih viših položaja
kao i oborinske vode koje ostaju dok ne ishlape, odnosno ne budu prebačene
u Savu na crpnoj stanici kod ušća Bosuta u Savu.


Oporavak sastojina međutim kratko traje jer već početkom tridesetih
godina dolazi do jačeg sušenja brijesta u svim šumama ovog područja. Sušenje
brijesta spominje se i mnogo ranije, ali ipak u periodu do 1930. godine
nije bilo jačih sušenja koje bi ukazivale na katastrofu ove vrijedne
vrste.


Polovinom tridesetih godina izvršeno je uređivanje šuma na cijelom području
državnih i imovnih šuma. Svedeno na današnje površine šuma područja
OOUR-a »-Hrast« Vinkovci bilo je u državnim šumama slijedeće stanje
dobnih razreda:


I 5.394,91 ha 19,5%


II 8.989,48 ha 32,4%


III 8.473,31 ha 30,5%


IV 2.774,96 ha 10,0%


V 1.808,89 ha 6,5%


VI 316,51 ha 1,1%


Ukupno 27.347,70 ha 100 ´%


Struktura drvne mase po vrstama drveća tada je bila:


hrast 2,027.558 m3 40,3´%
jasen 1,024.171 m3 20,3%
brijest 1,387.622 m3 27,5%
grab i
ostalo 600.282 m3 11,9%


Ukupno: 5.039.634 m3 100 ´%


Drvna zaliha po hektaru iznosi 184,28 m3.
U šumama Brodske imovne općine stanje dobnih razreda je bilo slijedeće:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 56     <-- 56 -->        PDF

I 7.481 ha 19,50/0
II 10.789 ha 28,10/0
III 6.320 ha 16,5%
IV 7.506 ha 19,5%
V 2.541 ha 6,6%
VI 2.163 ha 5,6Vo
VII 1.559 ha 4,2°/.


Ukupno 38.399 ha 100 %


Na području kojim danas upravlja »Hrast« Vinkovci otpada ukupno


28.698 ha. Odnos dobnih razreda je gotovo isti kao i u prednjoj tabeli.
Nažalost nisam mogao doći do strukture drvne mase po vrstama drveća
za Brodsku imovnu općinu, ali je ona dosta slična onoj u državnim šumama.
Nešto manje je zastupljen brijest i ostale tvrde listače.


Kao šot se vidi iz navedenih podataka brijest je po zastupljenosti bio
odmah iza hrasta sa blizu 2,5 miliona m3 drvne zalihe. Sušenje brijesta je
međutim veoma jako i 1937. godine imenovana je komisija od Ministarstva
šuma i rudnika za utvrđivanje sušenja brijesta.


U izvještaju između ostalog stoji da se zbog katastrofalnog sušenja brijesta
starijeg od 30 godina moraju posjeći sva posušena i bolesna stabla i
izvući iz šume.


Dalje se navodi: »Obustavlja se proredom vaditi sve ostale druge vrste
osim izuzetaka uzgojne i zaštitne naravi dok se suši brijest, odnosno traje
zaraza«.


Sastojine koje se još nisu oporavile u potpunosti od sušenja hrasta u
proteklom periodu sada su zahvaćene i sušenjem brijesta što je još više
pogoršalo stanje u tim šumama. 1937. godine konsignirano je u državnim
šumama 500.000 m3 brijestovih sušaca raznih dimenzija.


Koliko je izgled pojedinih šumskih predjela bio loš govori i slijedeći
citat iz »Osnove gospodarenja« za šumu Narače u 1937. godini.


»Gubar je redovito napadao elitni dio sastojine, kao nesrećom baš najljepša
dominirajuća stabla, kojih danas takoreći i nema. To uništavanje je
bilo takvog intenziteta da je obrast sada pao> na 0,7, a negdje nije veći od
0,6. Visine su tu veoma slabe, srednja izmjerena visina predstavlja zapravo
visinu stabla donje etaže — ukoliko uopće postoji — došavši na svjetlo tjera,
nasotjeći zatvaranjem sklopa svojih niskih krožnji, da nadomjesit nestalu
gornju sastojinu.


Stabla koja su u srednjoj dobi srednjeg, dapače i lošeg kvaliteta, nemogu
nikakvim uzgojnim metodama da zadobiju bujnost, oblinu, pravnost,
a ni visinu, koje stabla gornje sastojine sa lakoćom dobivaju, kada se normalno
razvijaju«.


U »Osnovi« za državnu šumariju Otok stoji i slijedeće: »Izgled sastojine
u Naračama, u kojima je obrast pao na 0,7 — 0,6 je jadan i ostavlja
dojam potpuno abnormalne, u budućnosti po kvaliteti loše šume«.


Jedno je sigurno da je od polovine tridesetih godina do danas posječeno
«ukupno 2,5 miliona m:l brijesta, što kao šušci ili stabla koja su obolila


54
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 57     <-- 57 -->        PDF

od holandske brijestove bolesti. Ta brojka bi bila i veća kad bi se uzelo u
obzir i prirast na ovim stablima koja su do napada bolesti blia zdrava i
prirašćivala.


Od 1950. godine kad se vrši registriranje svih sušaca na području današnjeg
OOUR-a »-Hrast« Vinkovci do danas posušilo se cea 380.000 m3 brijesta.
Na temelju toga slijedi da se od inventarizacije šuma 1937. godine do
1950. godine posjeklo preko 2 miliona m3 brijesta.


Danas brijesta više gotovo uopće nema u masi. Brijest se još uvijek javlja
u velikom broju na svim pomladnim površinama, ali do starosti od 10-
ak godina potpuno propada od bolesti.


Period od 1940. godine do 1950. nema podataka o sušenjima, jedino je
sigurno da je to period najintenzivnijeg sušenja brijesta.
Početkom pedesetih godina već se bitno promijenila struktura po vrstama
drveća. 1956. godine stanje dobnih razreda i količina prema vrstama dr


veća je slijedeća:
1—20 god.
21—40 god.
41—60 god.
61—80 god.
81—100 god.
101—120 god120 /
.
7.992 ha
4.990 ha
9.253 ha
24.068 ha
10.283 ha
4.070 ha
133 ha
13,10/0
8,2%
15,2°/o
39,7%
16,9%
6,7%
0,2%
hrast
jasen
OTL
ML
četinj.
8.686.000 m3
2.657.000 m3
2.278.000 m3
650.000 m3
3.000 m3
60,8%
18,6%
16,0%
4,6%


Ukupno 60.719 ha 100 % 14.274.000 m3 100 %


Prosječna drvna zaliha je 235 m3 po ha, godišnji prirast iznosi 424.800
m3 ili 6 m3/ha. Etat iznosi 316.548 m3 godišnje ili 5 m3/ha, odnosno 83% od
prirasta.


U odnosu na 1937. godinu, dakle za 20 godina učešće hrasta poraslo je
za 20 posto, jasen je ostao uglavnom u istom omjeru u smjesi a brijest je
pao na ispod 5%. Umjesto brijesta sve više je zastupljen grab, klen, lipa
i neke druge vrste.


Iz osjetnog porasta hrasta u smjesi može se zaključiti da je u proredama
od glavnih vrsta vađen gotovo pretežno brijest, a osjetno manje hrast i
druge vrste.


Od 1950. godine redovito se registriraju šušci po vrstama drveća, međutim
u prvom periodu do 1955. godine šušci su iskazivani i zajedno sa sanitarnim
proredama, pod kojim se podrazumjeva sva stabla bolesna, rakasta
ili drugačije oštećena, kao i vjetrolomi i izvale. Otuda veliki broj sušaca
kod hrasta i jasena. Međutim iz oskudnih izvještaja iz toga doba vidi
se da je u svim šumama zabilježen povećan broj sušaca hrasta, kao posljedica
povećanih šteta od brštenja gusjenica u periodu 1948. — 1951. godina.


Jedino se sigurno može reći da su brijestovi u to doba vađeni kao šušci,
odnosno oboljeli od holandske bolesti. Znatan dio brijesta u tim godinama
iskazivan je kao OTL (ostale tvrde listače), pa se i taj dio sušaca može u
cjelosti uzeti kao brijestovi šušci.


55
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Znatna količina topola i vrba (OML) su u to doba kao zrela stabla
sječeni u svim šumama na nižim položajima duž bara i niza, a dobrim dijelom
su bila već suhovrha ili polusuha.


Sušenje po vrstama drveća i periodima od 5 godina


Tablica 1.


o
— a
.2 I uv-a
CU 0 X &
c

-5 E
´S« m E SE
a
o0.
SE o S
o c a3M
21
4> "o
´S" <">
C *´
s «
1950-
55 203.201 37.594 139.173 11.983 11.783 7.441 411.175
cuEg
2.140
56-
60 76.442 39.222 7.388 45.754 6.247 18.976 194.029 2.119
61 --65 37.443 19.761 8.842 6.044 3.193 4.368 79.651 36.002
66-
70 42.854 16.184 90.682 7.721 49 609 158.099 16.660
71 --75 75.218 4.266 64.507 2.266 10.985 116 157.358 6.620
76-
80 98.476 3.132 11.358 2.403 29.531 29 144.929 2.780
81 --85 95.288 3.896 3.685 6.121 9.620 85 118.695 3.500
1950-
85. g.
prosjek/god.
628.922
17.470
124.055
3.446
325.635
9.045
82.292
2.286
71.408
1.984
31.624 1,263.936
878 35.109
69.821
1.937


Iznimno prvi period od 1950—55. godine ima 6 godina. Vjetrolomi koji
su uneseni u zadnju kolonu obračunati su u ukupnu količinu sušaca. Velika
količina vjetroloma u periodu 1961—70. god. posljedica je vrlo jakog ciklona
u 1965. godini, a masa je realizirana 1965. i 1966. godine.


Sve količine sušaca i vjetroloma uzete su iz »Iskaza izvršenih sječa«,
što drugim riječima znači da su šušci posječeni redovito 1—2 godine nakon
što su nastali, a samo rijetko i iste godine.


Izuzmemo li prvih deset godina, tada je vidljivo da količina sušaca kod
hrasta neprestano raste, dok kod jasena opada, što je i razumljivo jer raste
i učešće hrasta u masi po hektaru, dok jasen opada jer se proredom jasen
svp više vadi zbog sječne zrelosti (80—90 godina).


Nakon velike količine brijestovih sušaca u razdoblju 1950—55. god. i
nešto manje 1956—60. godine (brijest + OTL) količina sušaca naglo opada
između 1961—65. godine, da bi u narednih 15 godina brijest definitivno nestao
iz ovih šuma.


Već sam naprijed naveo da brijesta ima dosta u mladim sastojinama do
10 godina, nakon čega se suši i propada. OTL (ostale tvrde listače) — grab,
klen i druge vrste suše se u neznatnoj količini i ako je njihovo učešće u
masi znatno.


Vrlo veliko sušenje euroameričkih topola u razdoblju 1971—85. god.
dovelo je do potpunog napuštanja uzgoja topola, osim na aluviju uz Dunav.
Topole koje su bile podignute na neadekvatnim tlima stradale su od
napada bolesti kore, Dothichiza populea i bolesti lišća, Marssonina sp.. Površine
pod topolama iznosile su u 1970. g. nešto više od 5.000 ha i od tada se
površine stalno smanjuju da bi danas ostale samo još na površinama gospodarske
jedinice »Vukovarske dunavske ade«.


56
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Stanje dobnih razreda i drvne zalihe po vrstama drveća na 31. XII 1985.
godine:


Dobni razredi ha %


1-- 20 god. 10.968 17,6
21-- 40 ´» 3.597 5,8
41-- 60 5.337 8,6
61-- 80 If 12.093 19,4
81--100 » 19.643 31,5
101--120 tr 8.937 14,3
121 1.760 2,8


II


Ukupno: 62.335 100,0
Struktura drvne mase po vrstama drveća:
m3 »/„ m3/ha


hrast 11,624.230 64.8 186,5
jasen 2,620.798 14,6 42,0
OTL 2,781.077 15,5 44,6
topola 587.423 3,3 9,5
OML 336.815 1,8 5,4


Ukupno: 17,950.343 100,0 288,0


Iz gornjih tablica je vidiljivo da se u dobi od 60—120 god. nalazi 65%
površina i da je započela sječa na znatnim površinama što se sada nalaze
u prvom dobnom razredu. Oko 3.000 ha u prvom dobnom razredu je nastalo
zbog sječa topola i konverzije u hrastove sastojine.


Učešće hrasta od vremena velikog sušenja 1911—25. godine naraslo je
od cea 33% na 65% u 1985. godini. Jasen je smanjen od 20,3% na 14,6% prije
svega zbog pojačane sječe zrelog jasena u proredama. Znatno je povećano
učešće OTL (grab, klen, crni orah i drugo), koje vrste zauzimaju pomoćnu
etažu, izuzev crnog oraha koji čini uglavnom čiste kulture ili je primješan
sa bagremom.


Brijesta je ukupno registrirano 180.000 m3 pretežno u mladim sastojinama.
Interesantno je ovdje spomenuti grupu od 16 brijestova starosti 104
godine, a nalaze se u sjemenskoj sastojini hrasta lužnjaka u odjelu 3a Sjevernog
Radiševa. Stabla su veoma lijepog habitusa, zdrave krošnje i odlične
deblovine. Ova stabla su ostala pošteđena nakon sušenja brijesta u tim šumama.
Prsni promjeri se kreću između 37 i 59 cm.


Topole i druge meke listače su ostale u istom postotku od 4% i ako ih
je u razdoblju 1965—80. god. bilo znatno više.


U slijedećoj tablici dat je prikaz godišnjeg sušenja u m3 i postocima po
1 ha za razdoblje 1950—85. god. po razdobljima od 10 godina.


Sušenje se kreće u rasponu od 0,22 m3 po hektaru u Naračama, pa sve
do 1,50 m3 u gosp. jedinici Vrapčana.


57
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 60     <-- 60 -->        PDF

vrba


hrast jasen brijest OTL OML


topola


Periodi Sveusušenja
V"aN N a rt kupno


22 v


> °> >°


L OS-L 5~T3


trf


1950—60. g. 0,45 0,25 0,12 0,29 0,14 8,13 0,09 0,23 0,03 0,32 0,04 0,80 0,97 0,34


61—70. 0,13 0,07 0.06 0,14 0,16 5,52 0,02 0,05 0,005 0,06 0,008 0,15 0,38 0,13


71—80. 0,28 0,15 0,01 0,03 0,12 4,21 0,015 0,0,4 0,07 0,72 0,001 0,02 0,49 0,17


81—85. 0,31 0,17 0,01 0,03 0,01 0.41 0,02 0,05 0,03 0,34 — — 0,38 0,13
1950—85. g. 0,28 0,15 0,06 0,13 0,15 5,02 0,04 0,09 0,03 0,35 0.01 0.27 0,57 0,20


U cijelom razdoblju od 1950—85. godine sušilo se prosječno 0,57 m;! po
hektaru, što iznosi 9,20% od drvne zalihe, ili 7,5% od godišnjeg tečajnog
prirasta koji iznosi 7,63 m3 za 1 ha. Najjače sušenje bilo je u razdoblju 1950—
—55. god. sa 1,10 m3 godišnje a najmanje u periodu 1961—65. samo 0,24
m3/ha.


Jasno je, da količina sušaca jako varira iz godine u godinu u pojedinim
gospod. jedinicama, odjelima ili odsjecima.


U šumskom predjelu Vrapčana B u 1976. godini posječeno je na površini
od 265 ha ukupno 22.748 m:!, od čega samo hrasta 22.412 m3, što je bilo
blizu 80% od ukupne mase na toj površini i moralo se prići rekonstrukciji
cijele te devastirane površine.


Isti se slučaj dogodio na nešto manjoj površini u šumi Zapadna Kusara
1972/73. godine u odjelima 28 i 29.


U »Vrbanjskim šumama« posječeno je 1975. godine 3.753 m3 pretežno
hrasta na površini od 212 ha što čini 17,7 m3/ha. Sva ta sušenja traju 1—2
godine i zatim uglavnom prestaju da bi se sastojine zatim oporavljale.


Jedno je sigurno da su brijestovi od sredine 30-ih godina do 1980. godine,
tj. za 45 godina posječeni kao šušci ili izvađeni u proredama zbog
bolesti. Za tih 45 godina ukupno je posječeno preko 2,5 miliona kubnih metara
brijesta, kolika je bila drvna zaliha utvrđena 1937. godine, ne računajući
i prirast na onim stablima koja su bila zdrava do momenta sječe.


Najveći dio zaliha brijesta posječen je do 1950. godine, a samo manji
dio se uspio održati do zadnjeg razdoblja jakog sušenja od 1966—1977. godine.
Sada je brijest još samo simbolički zastupljen u ovim šumama.


Mnogo se raspravljalo i pisalo o uzrocima sušenja prije svega hrasta i
brijesta. U razdoblju velikog sušenja hrasta između 1911—26. godine kao
glavni uzročnici spominju se defolijatori hrasta i to gubar zajedno sa zlatokrajem,
četnjakom i suznikom koji obraste list i zatim napad pepelnice na
novi mladi list. Znatan razlog sušenju pripisuje se i tlu, naročito zamočvarivanju
na terenima gdje voda dugo stagnira u ljetnim mjesecima. Kao
razlog brzom propadanju navodi se i pregusti sklop tada još mladih sastojina
koja stabla imaju slabu, usku krošnju i ne mogu preboliti gubitak
lista dva puta u toku godine.


58
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Krajem 20-ih godina fitopatolog Đorđevi ć utvrđuje prisustvo nove
gljive na hrastovom deblu — Ceratostamella merolinensis, kojoj se također
pripisuje znatno učešće u sušenju hrasta.


Sušenje uzrokovano ovom gljivom ponovo se aktualizira u periodu 1971—
—80. godine, kada se na oboljelim hrastovima pojavljuju tipični simptomi opisani
za tu gljivu još 1927. godine, pa se i šušci od 1971. do 1976. godine
uglavnom pripisuju toj gljivi. Naročito veliko sušenje u to doba bilo je u
šumi Svenovo odjel 150.


Sušenje se međutim nastavlja i dalje raznim intenzitetom i ako više
nema simptoma te bolesti na stablima kao ranije.


Od 1950. godine do danas najintenzivnije sušenje bilo je od 1950—58.
godine s neznatnim oscilacijama, zatim nastupa dugo razdoblje od 13 godina,
sa izuzetkom 1965—66. godina, kada je sušenje veoma slabo i u prosjeku
se kreće od 3.500—5.000 m:; hrasta godišnje. Od 1983. godine ponovo
se sušenje znatno pojačava i dostiže kulminaciju 1985—86. godine sa 33—
—36.000 nvl


Gradacije gubara u tom razdoblju su bile 1948—50. god., 1962—66, 1970—
—75. god. Redovito sa gubarom u prenamnoženju su i mrazovci koji su sve
brojniji na ovom području.


Intenzitet zaraze od gubara iz gradacije u gradaciju sve više opada
a i mrazovci su od 1977. godine izuzev razdoblja 1981—83. god. u latenci.
Redovito praćenje gubara vrši se od 1963. godine, a mrazovaca od 1971. godine.


Zadnjih 15-tak godina sve više dolazi do prenamnoženja i hrastovog
savijača i to uglavnom u jugoistočnom dijelu šuma, gdje se i javlja najviše
hrastovih sušaca. (Lzubanj, Bok, Paovo, Debrinja, Topolovac).


Hrastova pepelnica javlja se redovito svake godine, ali je njeno prisustvo
nakon šteta od brštenja i tjeranja novog lista naročito izraženo. Već
spomenuto veliko prisustvo sušaca u gore navedenim šumskim predjelima
pojavilo se nakon brštenja od hrastovog savijača i mrazovaca 1982. i 1983.
godine i nakon toga napada pepelnice na drugom listu. Planirana avioakcija
1983. godine nije izvršena zbog nepravovremenog uvoza zaštitnih sredstava.


I u ranijim razdobljima pojačana sušenja redovito su slijedila nakon
gradacija lisnih štetnika na hrastu, prije svega gubara ali i drugih. Sušenje
nastupa jednu do dvije godine nakon jakog brštenja ili golobrsta i napada
pepelnice, što je navedeno i u ranijim radovima.


Utjecaj čovjeka na stabilnost ekosistema je veoma značajan, a intenzivnom
izgradnjom cesta i sve većom upotrebom mehanizacije znatno je poremećena
ta stabilnost.


Na ovom području izgrađeno je zadnjih 20-ak godina veliki broj šumskih
cesta sa često veoma širokim svjetlim pojasevima, čime je u sastojine
uneseno mnogo svjetla, pa se pojačano prisustvo hrastovog savijača u šumama
gosp. jedinice »Vrbanjska šuma«, »Topolovac« i »Debrinja« može upravo
tome pripisati.


Izgradnjom cesta i meliorativnim radovima vjerojatno ju poremećen i
režim voda, što sve zajedno dovodi do osjetljivosti ovih sastojina. te nakon
napada lisnih štetnika i pepelnice dovodi do pojačanog sušenja.


59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Evo nekoliko citata iz rada Androić a »-Ekološki i ekonomski aspekti
zaštite slavonskih šuma« (1974).


»I ako svaka promjena u strukturi ekosistema ne mora dovesti do negativnih
posljedica koje bi odmah bile vidljive, nakon određenog vremena može
doći do takve koincidencije ekoloških faktora koji postepeno dovede do
slabljenja stabilnosti ekosistema, a nekada i do sukcesije biocenoze u regresivnom
smislu.«


»Promjenom nekih ekoloških faktora, a naročito zbog djelovanja čovjeka
na šumske biocenoze, smanjena je stabilnost ekološke ravnoteže zbog
čega se u posljednje vrijeme sve tri dominantne vrste šumskih biocenoza hrast,
jasen i brijest masovno suše što može, ako se ta pojava ne smiri, dovesti
do teških posljedica na cijeli ekosistem«.


»Dovoljno je samo da čovjek nesmotreno svojom aktivnošću doda jedan
uteg pa da na vagi ekološke ravnoteže prevagne strana koja vodi u sukcesiju
ekosistema u regresivnom smislu«.


»Samo-regulacijski mehanizam ekosistema nije u stanju održati ekološku
ravnotežu. Stoga je veoma važno odrediti prag tolerancije promjena u šumi,
kako u ekološkom tako i u šumskom zaštitnom pogledu.«


Mislim da je upravo u već spomenute tri gosp. jedinice došlo do prelaska
praga tolerancije, što je dovelo do učestalijih pojava štetnih insekata i pojačanog
sušenja.


SUŠENJE JASENA


Jasen danas predstavlja drugu glavnu vrstu šumskog drveća na ovom
području. Sušenje jasena, iako je prisutno stalno, nije zabrinjavajuće i gledajući
odnos hrasta i jasena u masi sušenje jasena manje je od sušenja hrasta.


Praktično jedini štetnik jasena je jasenova pipa koja se permanentno javlja
u raznim intenzitetima i prema tome čini štete na jasenu, smanjujući prirast
zbog brštenja lista od ličiniaka i oštećivanja pupova od kornjaša još prije
listanja.


Vrlo jake zaraze od pipe na ovom području bile su sredinom 50-tih godina
i zatim 1963. godine kada je gotovo sav jasen bio bez lista do kraja lipnja
zbog oštećenih pupova.


Stete od pipe istog ili sličnog intenziteta se i kasnije dosta često ponavljaju
u šumama Banov Dol, Muško Ostrvo i nekim drugima.


Zbog dugih gradacija pipe i oštećenih krošanja, koje su često u čupercima,
prirast jasenaje veoma nizak. Nije rijedak slučaj da se na jednom cm presjeka
drva moglo nabrojati i do 20 godova. Slobodno se može reći da je u prosjeku
jasen tanjih dimenzija od hrasta u istoj dobi.


Međutim, jasen se ipak manje suši. Šušci se uglavnom javljaju na tlima
koja su dugo pod vodom u vrijeme vegetacije.


19. prosinca 1986. godine na velikom Znanstvenom skupu o Josipu Kozarcu
u povodu 80:godišnjice smrti u Vinkovcima, Spai ć u svojoj studiij »Uzroci
propadanja i sušenja poljskog jasena na teritoriij SFRJ« iznosi i slijedeće:
»Jasen jednako kao i hrast, brijest i kesten provodi vodu samo trahejama
posljednjeg, perifernog goda. One su široke, šire nego u mnogih drugih li
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 63     <-- 63 -->        PDF

stača, što također omogućuje brz transport velikih količina vode u krošnju.
Međutim, vrlo uska zona provoda vode čini ga potencijalno vrlo ranjivim, što
su dokazala katastrofalna masovna sušenja, brijesta, kestena i hrasta.«


»Uzrok sušenja poljskog jasena je koincidencija defolijacije i poplave. Zbog
defolijacije, koje uzrokuje jasenova pipa, stabla nisu u mogućnosti podizati
vodu u krošnje i ishlapljivati je jer je iz funkcije ispao glavni motor dizanja
vode tj. transpiracija. Stupci vode u širokim trahejama prekidaju se i nemogu
se više spojiti. Da bi se održalo u životu, stablo mora izgraditi nove traheje.
Ako to ne uspije, nastaju iznenadna, akutna masovna sušenja stabala. Da li
će se stabla uspjeti spasiti ovisi o tome koliko dugo traje stagniranje vode,
koliko će dugo korjenje izdražati reducirano disanje, uvjetovano defolijacijom.


»Sušenje se može spriječiti eliminiranjem, barem jednoga od dva ključna
elementa koji ga uzrokuju svojim istovremenim djelovanjem. To su poplava
i defolijacija«.


Jača sušenja jasena uslijedila su redovito nakon godina u kojima je bio
jaki napad pipe. Tako imamo pojačano sušenje jasena u 1956 — 57, 1964 — 67,
1974 — 75.


SUŠENJE TOPOLA


U periodu između 1950 — 56. godine podignuto je oko 2.000 ha topola
pretežno klonova serotina, marilandica i robusta i u periodu 1961 — 68. preko


3.000 ha pretežno klona I — 214. Zbog napada bolesti kore Dothichiza popules
i bolesti lista Marssonina sp. topola se počela masovno sušiti i to prvo već
spomenuta tri klona, da bi uskoro došlo do jakog sušenja i klona I — 214.
Najintezivnije sušenje topola je 1975 — 77. godina da bi se zatim smanjivalo
kako su i površine pod topolama smanjivane. Paralelno sa sušenjem i
sječom topola vrši se i potsadnja sa žirom s ciljem ponovnog vraćanja tih površina
u hrastove mješovite sastojine. Sada se topola uzgaja jedino još na aluvijalnom
tlu uz rijeku Dunav kod Vukovara.


RASPRAVA I ZAKLJUČCI


Prema stanju šuma iz 1881. godine bilo je na 33.399 ha državnih šuma


25.488 ha u dobi od preko 120 godina ili 76,9% površina. Te su stare sastojine
zapravo bile znatno starije od 120 godina a prosječna masa na 1 ha iznosila
je 295 m3. Danas drvna zaliha po 1 ha iznosi 288 m3, tečajni prirast 7,63
m3/ha i etat 451.820 m3 što čini 95% od ukupnog prirasta.
Kada se usporede podaci sadašnjeg stanja šuma sa dalekom 1881. godinom
onda se vidi da je drvna zaliha gotovo identična. Sadašnja prosječna starost
iznosi 69 godina a 1881. godine je vjerojatno bila preko 150 godina.


Tako P. Manojlović 1926. godine navodi da se je na 6.293 kj. posušilo
20.574. starih stabala hrasta s masom od 140.307 m3, što iznosi prosječno
6,8 m3 po stablu. Iz prirasno prihodnih tablica može se vidjeti da su to
starosti do 200 godina.


Po hektaru je dakle bilo oko 30—40 starih hrastovih stabala.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Iz svega rečenog dolazi se do zaključka da su sadašnje šume u dobrom
stanju, sa znatnom zalihom drvne mase, koja se još neznatno akumulira.


Uza sve nedaće koje su ove sastojine prošle od svog osnutka na prelazu
stoljeća do danas može se zaključiti da je velika sposobnost ovih sastojina da
se za vrlo kratko vrijeme oporave od katastrofalnih sušenja hrasta u periodu
1910 — 26. i nestanka brijesta u periodu 1935 — 80. godina.


Iako je proces sušenja permanentan s dosta izraženim oscilacijama, ukupno
zdravstveno stanje šuma je sve bolje, a i kvaliteta sastojina je u najvećem
postotku vrlo visoka.


Šuma Narače koja se naprijed spominje kao veoma loša i gdje je bila dilema
da li je posjeći ili ne, sada ma oko 250 m3 drvnu zalihu po jednom hektaru
sa određenom ophodnjom od 120 godina i tečajnim prirastom od 5,94 m3
po hektaru. Prosječna starost je 80 godina.


Naročito je karakteristično u toj gosopdarskoj jedinici da je u razdoblju
od 1950 — 85. zabilježeno najmanje sušenje i iznosi svega 0,22 m3 po hektaru
godišnje.


Najveće gosp. jedinice kao što su »Slavir« sa 8.129 ha »Vrbanjske šume«
sa 8.295 ha ili »Debrinja« sa 4.813 ha imaju drvne zalihe na 1 ha 379 m3,
385 m3 odnosno 310 m3 s prosječnim starostima od 90, 87 i 80 godina.


Sve su te šume, odnosno pojedini šumski predjeli u prošlosti bili jako
zahvaćeni sušenjem hrasta, nestankom brijesta a proces sušenja je i dalje prisutan.


Znatan doprinos dobrom zdravstvenom stanju šuma na ovom području
su pravilni šumsko uzgojni zahvati i težnja da sve šume budu što više mješovitog
sastava.


Tom cilju puno je pripomogla i činjenica da se zbog stalnih meliorativnih
zahvata u okolno poljoprivredno zemljište, a koje je u znatnoj mjeri provedeno
i na šumskom području, podzemna voda osjetno spustila, tla su postala
sušna i sve više prevladava biljna zajednica Carpino betuli — Quercetum roboris
Rauš (šuma hrasta lužnjaka i običnog graba), kao najstabilnija zajednica
i s najvećom produkcijom drvne mase.


S pojavom DDT-a kao univerzalnog zaštitnog sredstva za suzbijanje štetnih
insekata, prije svega gusjenica defolijatora hrastovog lista, počelo je redovito
suzbijanje ovihš tetnika u godinama prenamnoženja. Od prvih pokusa,
koje su provodili Kovačević i Spaić 1947. i 1948. godine, do danas je
provedeno ukupno više od 15 godišnjih akcija zamagljivanja na 115.000 ha
šuma.


Veličina jednogodišnjih akcija kretala se od 559 ha do 40.563 ha u 1964.
godini. Te 1964. godine zahvaćen je cijeli kompleks spačvanskih šuma na području
Vinkovaca.


U kasnijem razdoblju uglavnom se radilo u najvrijednijim sastojinama.
Zabrana upotrebe DDT-a ponovo je aktualizirala problem zaštite ovih sastojina
i ukoliko se ovo ne riješi na pravi način, može se očekivati ponovo
jače sušenje hrasta.
Dobro organizirana zaštita šuma dala je svoj doprinos današnjem stanju
sastojina. Dijagnostično-prognozna služba prati glavne vrste štetnih insekata


ö´i
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 65     <-- 65 -->        PDF

već 2 decenija. Nažalost ovdje nije obuhvaćeno i praćenje jasenove pipe zbog
nerješenog načina tehničke provedbe.


Već je naprijed rečeno da je nerazumnim postupcima čovjeka znatno
narušena ekološka stabilnost ovih šuma. U jugoistočnom dijelu područja prosjecanjem
enormno širokih svjetlih pojaseva za šumske ceste, koje su ovdje
i najviše izgrađene, stabilnost sastojina je ozbiljno narušena. Uskoro će vjerojatno
doći do izgradnje i druge dionice ceste (autocesta) kroz spačvanske
šume, što će još više pogoršati već narušenu stabilnost šuma, pa se iza svake
gradacije, a ovdje se sve češće javljaju hrastov savijač i mrazovci, može računati
na pojačano sušenje, prije svega hrasta.


Dobar dio šuma primiče se sječnoj zrelosti, pa je već znatan broj odjela
posječen dovršnom sječom. Sječa u gospodarskoj jedinici »Slavir«, a upravo
su na redu i dovršne sječe u gosp. jedinici »Vrbanjske šume« (šuma Bok)
koje se nalaze u centralnom dijelu ovih šuma, osjetno će povećati probleme
zaštite okolnih starih šuma, koje će još u dogledno vrijeme ostati do konačne
sječe i obnove.


Ponovo se aktualizira i izgradnja kanala Dunav-Sava, koji će jednim dijelom
prolaziti kroz ove šume ali će preko postojećih vodotoka (Bosut, Spačva,
Studva, Bidj i dr.) imati sigurno veliki utjecaj na daljnji razvoj ovih
šuma.


Promjena režima nivoa vode na ovom području mogla bi bitno izmjeniti
odnos biljnih zajednica koje se sada povoljno razvija. Eventualnim povišenjem
sadašnjeg nivoa podzemnih voda vjerojatno bi ponovo došlo do smanjenja
pvršina pod zajednicom hrasta, i graba, a to znači i do pogoršavanja ukupne
proizvodne sposobnosti ovih šuma. Veće učešće šumskih zajednica koje dolaze
na mokrijem tlu (šuma lužnjaka s velikom žuotilovkom), šuma poljskog jasena
s kasnim drijemovcem i druge zajednice mokrog tipa), ponovo bi dovele
do veće nestabilnosti ovih šuma a to znači i do pajačanog sušenja hrasta
i jasena.


Neizmijenjeni uvjeti rasta od osnutka do sječne zrelosti najsigurniji su
garant da će sastojine biti ekološki stabilne i dati najveću produkciju drvne
mase, što je i konačni cilj šumarske struke u cjelini.


LITERATURA


Android , M.: Ekološki i ekonomski aspekti zaštite slavonskih šuma. Zbornik


o stotoj obljetnici šumarstva Jugoistične Slavonije Vinkovci — SI. Brod 1974.
Đ o r đ e v i ć, P.: Sušenje hrastovih šuma u Slavoniji, Beč. (1926)
Lucarić , T.: Uređivanje šuma Jug. Slavonije. Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva
Jug. Slavonije Vinkovci — SI. Brod 1974.
Manojlović , M.: Sušenje hrasta lužnjaka u šumama Hrvatske i Slavonija
(1929).
Manojlović , P.: Sadašnje stanje hrastovih šuma u Slavoniji, Pol. St. šum.,
Zagreb (1926).
Spaić , I.: Uzroci propadanja i sušenja poljskog jasena (Fraxinus angustitolia
Vahl) na teritoriju SFRJ — Studija, Znanstveni skup o Josipu Kozarcu u
povodu 80. god. smrti. Vinkovci 1986. god.
Spaić , I.: Sadašnje zdravstveno stanje šuma na području Jugoistočne Slavonije.
Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva Jug. Slavonije Vinkovci — SI. Brod
1974.


«::
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Spaić , I.: Iz povijesti zaštite šuma na području Jug. Slavonije. Zbornik o stotoj
obljetnici šumarstva Jug. Slavonije Vinkovci — SI. Brod 1974.


Vajda , Z.: Uzročnici sušenja slavonskih šuma. Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva
Jug. Slavonije. Vinkovci — SI. Brod 1974.


Forest Dieback in the Region of South-eastern Slavonia


Summary


The first part deals with the development of stands in the area of south-
eastern Slavonia from the beginning of this century. A special account is given
of the catastrophic oak-tree dieback during the 1910—25 period and elm tree
dieback in the period from 1930s to the end of the Second World War, when
more than 2 million m3 elm tree died or were felled due to disease.


Since 1950 all diebacks have been continuously registered in the area managed
by »HRAST« Vinkovci, and the former »HRAST« Forestry Enterprise, Vinkovci.


During this period of 36 years a total of nearly 1.3 million m3 volume of
wood — predominantly pedunculate oak, elm and slightly less ash — were destroyed
by dieback. Elm definitely ceased to be an economical species and at present it
can be found only in regenerated forests, but is fast deteriorating.


In spite of a considerable amount of wood volume felled due to dieback, the
present condition of stands in most areas is very good thanks to correct silvicultural
interventions and a well organized diagnostic-prognostic service for forest protection.


The former main noxious insects of these forests the gipsy moth, brown-tail
moth, are now less significant, as most damage is caused by the oak leaf-roll
moth and winter moth on oak and the ash borer on ash.


Intensive construction of forest communications and making lanes with wide
light belts essentially disrupted the ecological stability of these forests and contributed
to the intensified activity of early noxious incests on the oak.


The possible construction of the Dunav—Tisa canal and raising of the ground
water level would disrupt the relation between plant communities in this region
and with this the stability of productive capability of these forests.