DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 27     <-- 27 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS


UDK 630*431 (497.13 — Jadran, područje)
Šum. list CXII (1938) 25


ŠUMSKI POŽARI I VREMENSKE PRILIKE NA JADRANU U 1986.
I USPOREDBA SA SITUACIJOM U 1985. GODINI


Tomislav DIMITROV i Vesna JURCEC*


SAŽETAK: Zaštita od požara na području Jadrana u 1986.
godini se ocjenjuje kao zadovoljavajuća, a i vremenske prilike u
toj godini nisu bile naročito povoljne za nastanak i širenje šumskih
požara. Iako su pojedina područja južnog Jadrana i otoci na
srednjem dijelu imali ekstremno dugo sušno razdoblje od kraja
srpnja, koje je trajalo preko 60 dana, tom je razdoblju prethodilo
hladnije i kišovitije vrijeme u prvoj polovici godine. Naročito je
značajan hladniji i kišovitiji srpanj koji je bio uzrok vlažnijem
tlu i nepovoljnijem stanju šumskog goriva za požare jačeg intenziteta
u toku kolovoza i u ranom jesenskom razdoblju, kao što
je to bio slučaj u 1985 godini.


1. UVOD
Efekti vremena i klime na tzv. »divlje« ekosisteme i požare su u suštini
vrlo kompleksni, ali se ipak može postići neka opća saznanja o njihovim interakcijama.
Sezonske promjene klimatskih elemenata kontroliraju rast vegetacije
pa prema tome i količinu goriva. Varijacije vremena i klime mogu dovesti
gorivo u suho stanje sklono zapaljivosti, pa time kontroliraju vjerojatnost
za zapaljenje ili podržavanje izgaranja. Kada jednom nastane požar,
vremenski elementi utječu na ponašanje požara i teškoću njihove kontrole.


Šumarska meteorologija i požari, koja obuhvaća ove kompleksne interakcije,
danas je predmet mnogih istraživanja i predstavlja posebni dio znanstvene
meteorologije. Ovu novu znanstvenu disciplinu mogli bi prikazati u šest
grupa: 1. Modeli ponašanja požara; 2. Vrijeme i efekti požara na prirodne
resurse; 3. Klimatologija vremenskih prilika pogodnih za požare; 4. Onečišćenje
zraka; 5. Stupanj opasnosti od požara, i 6. Prognoza vremena pogodnog
za požare. Detaljni prikaz svih ovih grupacija može se naći u radovima
Reifsnydera (1978) i C h a n d 1 e ra i dr. (1983), te u najnovijem pregledu
stanja na toj problematici koji je prikazao Donoghu e (1986).


Analiza stanja o toj problematici u nas dana je prethodnim radovima
autora (npr. Dimitrov i Jurčec, 1986). Naglašeno je da je sagorjela


* Tomislav Dimitrov, dipl. inž.
šum.
Dr. Vesna Jurčec, dipl. inž. fizike.
Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, Zagreb, Grič 3
25
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 28     <-- 28 -->        PDF

površina i kontrola požara bitno ovisna o sadašnjem i budućem stanju lokalnih
vremenskih prilika što znanstvena meterologija danas u principu može
prognozirati pomoću numeričkih modela vrlo finih razmjera. Međutim, u
našim današnjim prilikama još nemamo financijske i kadrovske podrške za
takva istraživanja i razvoj operativnih modela za lokalnu prognozu elemenata
koji ulaze u indeks opasnosti od šumskih požara. Naročito nam nedostaju
modeli za analizu i prognozu lokalnog vjetra na Jadranu pod utjecajem orografskih
efekata i obalne cirkulacije (Jurče c i dr. 1986). Zato smo u nastavku
rada na ovoj problematici posebnu pažnju posvetili klimatološkom
prikazu polja vjetra i njegovog dnevnog hoda na pojedinim lokalitetima.


U ovom radu ćemo uz redoviti prikaz oborinskog i temperaturnog stanja
na području Jadrana dati prikaz srednjeg dnevnog hoda vjetra u Dubrovniku
za promatrane dviije godine koji nastaje pod utjecajem obalne cirkulacije
i makrovremenske situacije pojedinih mjeseci.


2. ŠUMSKI POŽARI TOKOM 1986. GODINE
Na temelju podataka »Biltena o požarima« RSUP-a SR Hrvatske (Zgb,
ožujak 1987. god.), u protekloj 1986. godini u SR Hrvatskoj zabilježeno je 280
šumskih požara ili 43.8% manje u usporedbi s prethodnom 1985. godinom.
Ukupno spaljena površina iznosila je 2.997 ha ili 84.6% manje u usporedbi s
1985. godinom. Od tog broja je na priobalnom i otočnom području zabilježeno
205 šumskih požara sa ukupno spaljenom površinom od 2.770 ha. Radi preglednosti
nastalih šumskih požara na pomenutom priobalnom području, u
tablici 1. dat je prikaz broja šumskih požara i veličine sagorjele površine od
1980. do 1986. godine, Potrebno je napomenuti da u tablici 1. postoje izvjesne
razlike u broju požara i veličini sagorjele površine u odnosu na podatke
»Biltena o požarima«, iz razloga što se za analizu utjecaja vremenskih prilika
na pojavu šumskih požara uzimaju požari koji su nastali na području kojeg
reprezentira meteorološka stanica. Na takvoj se podlozi jedino mogu izvlačiti


Iskaz šumskih požara od 1980. do 1986. godine na priobalnom dijelu SR Hrvatske


Tablica 1.


Bro j Sagorjela
Godina žar a površina
u ha


1980 416 6593
1981 324 8121
1982 .304 10979
1983 400 18358
1984 288 7537
1985 434 18249
1986 205 2770


1985


47.2% 84.8%


1986
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 29     <-- 29 -->        PDF

relevatni zaključci ovih analiza. Nadalje, iz pomenute tablice izostavljen je
iskaz ukupne materijalne štete od šumskih požara, iz razloga što u prvom
redu nema izrađene jedinstvene metodologije za procjenu tih šteta, a zatim
i zbog nastale visoke inflacije koja zahtijeva primjenu korekturnih koeficijenata
u cilju usporedbe.


Isto tako radi preglednosti u tablici 2. dat je iskaz većih šumskih požara
nastalih u 1986. godini, što čini 83.6´% ukupno sagorjele površine za područje
priobalnog dijela sa otocima SR Hrvatske.


Veći šumski požari u 1986. godini


Tablica 2.
OpćinaDatum
nastankapožara
Sagorjela
površina
u ha


1. Brač 28, 8 1986. 600
2. Brač :!. !) 1986. 347
3. Lastovo 22. 9 1986. 300
4. Dubrovnik 21. 9 1986. 244
5. Opatija 16. 8 1986. 180
(i. Metković 21. 9 1986. 90
7. Omiš 14. 8 1986. 60
Si. Rovinj 20. 8 1986. 58
9. Omiš 5. 10 1986. 50
10. Split 2. 9 1986. 42


Ukupno: 1.971 ha


3. OBORINSKI REZlM
Razlog manjem broju požara u 1986. u odnosu na vremenske prilike
leži u nepovoljnoj raspodjeli oborina u toku godine i u temperaturnom režimu
s nižim temperaturama i manjem broju vrućih dana početkom ljetnog
razdoblja, što je naročito uočljivo u usporedbi s 1985. godinom. To se vidi
na podacima u slijedeće tri tablice.


Tablica 3 pokazuje da je samo na sjevernom i dijelu Srednjeg Jadrana
u 1986. bilo više kiše nego u 1985, ali i ove velike količine oborine potječu
uglavnom od visokih dnevnih maksimuma. Prva polovica godine je bila kišnija,
što je također bio slučaj u srpnju. Na sjevernom i srednjem Jadranu
su se ponegdje veće količine oborina zadržale i do kraja ljetne sezone. Najveći
manjak oborine je zabilježen u studenom, ali to uslijed nižih temperatura
više nema bitnog utjecaja za nastanak požara.


U tablici 4 su za odabrani niz stanica na Jadranu prikazane kumulativne
čestine sušnih perioda od 10, 15, 20 i 25 dana bez oborina, a broj dana
najduljeg sušnog perioda označen je u zadnjem stupcu. Za razliku od 1985.
godine kada je većina stanica imala po jedno sušno razdoblje od 32—35
dana, a iznimno Pula 55 dana (Dimitrov i Jurčec, 1986), pojedina područja u
1986. su imala sušno razdoblje i preko 65 dana. To je ekstremno dugo sušno
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 30     <-- 30 -->        PDF

o to co c-t> o CMco
-Q
CO


X


rf CBCO t—


X CM --I *-<
I I


^(ONt-Qinwo^iooin CC -rt< i-t CO CO t> o
OS CO CM"* "-* <0 CO CO CO co t> ** o


r-<


+


X irtcoNt-^T^CMOOf-H^-tm^cocsiooOTPir-mm


,^
*-< CM Tj* NH^^MtONOi^Nin^


to ^focoooioi>Ci(Mc^c?iiMinolocM


+ +


fl< Ifi H HQOiHOcOCOHHwt-NOltO


w cc co


+ + +


+


TP t-CONNC-NNWtOoNifiOi


in
in
1-4 OMCOltJt-NCOHrfiWinH


+


—i OS M^CDcofficMCSOiCOt-t-mOTPOt-ilCi-^i-tCSO
i—i M N H * i-< CN ^{DCČ^CMiO^M
I I I I I


+


0^05 OHNeOOJMNONint´NOm^O´J´NP´tpN


t-lO co


inH^COoi^ONCO^CO^WWH^icNOitO


+ + + ""* + + +~ + ^ + ~+ +


r-l CJS t> 0fqq)fq03o®"t05 ^ O CO CO


! —UJ CM (.N OS *-*´ TT ^


O5 W ´""Ot-TPOlCOOc-COCOCOCCt-CO´-i ~M´-H C


i 0> ^** C´O
,-4 rH *- 1-H *-<


© « t-CO H N


i 7"


OiScat´Hint-pDHOiN^H^rofflMfo^^fooJw


CO L


+ + + + 4


oo HtocamißMi>otomO!DWcoO)


C5 M CO inco ro H H co w t> r-—< o *—< >—i co ,_< c— o


t—* f~( i—( T-H r-H t-S


+ + + + + | + + I +


c 0) m 1/5


CC CC s cc 02


>0 <1) r-L


« i 2 id i


u 11 FH 1i ° i t: | ću
L3 CO S X


´ _!


to CO


to <= to L

CC CO


a


I


1
I


!i


OS (S


** a


N u


s!


Ss


p*
a, a


c —
B °


>0


N


o


!


I
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Kumulativne čestine sušnih perioda za odabrani niz stanica na Jadranu,
s brojem većim ili jednakim od n (10. 15, 20, i 25) uzastopno Euhih dana,
i najduži sušni period s označenim brojem suhih dana


Tablica 4.


Maksimalni broj


^ n — dana 10 15 20 25


suhih dana


Dubrovnik 8 3 1 1 66
Lastovo 10 6 4 2 45
Korčula 8 5 1 1 66
Kardeljevo 7 5 3 1 67
Hvar 7 4 3 1 65
Split 9 5 3 1 28
Šibenik 8 5 4 1 28
Zadar 10 6 2 1 33
Rab 7 4 2 1 33
Senj 5 3 2 1 29
Rijeka 5 2 1 — 22
Pula 7 5 3 1 33


razdoblje u posljednje dvije dekade od kada smo vršili analize suše i njihovu
vezu s izbijanjem šumskih požara. Međutim, za razliku od ranijih požara,
a naročito u 1985, ovo vrlo dugo sušno razdoblje je palo usred ljeta,
odnosno u posljednju dekadu srpnja, kada su na Jadranu bile i temprature
niže od uobičajenih za to doba godine.


Srednje mjesečne vrijednosti maksimalnih dnevnih temperatura (ts) za lipanj —
listopad 1986. i 1985, i apsolutni dnevni maksimumi u tim mjesecima (t,„), te broj
dana s temperaturom većom ili jednakom 300 c, za Rijeku, Split 1 Dubrovnik


Tablica 5.


1986 1985
VI VII VIII IX X VI VII VIII IX X
RIJEKA
ts
*m
> 300
24.4
29.5

26.5
31.0
4
27.9
33.4
10
22.3
28.2

19.9
25.8

23.1
26.6

28.6
32.6
12
28.1
34.9
12
26.3
32.2
4
19.6
26.4

SPLIT
ts
t,„
> 300
26.9
31.3
7
28.0
31.6
7
30.7
34.0
21
25.9
29.4

21.3
25.8

26.5
30.3
1
31.3
33.8
19
30.2
35.4
18
27.1
30.5
2
20.3
26.0

DUBROt»
tm
>
VNIK
300
26.0
31.0
2
26.8
30.0
1
29.1
34.4
13
25.9
32.0
1
21.7
25.8

24.8
27.1

28.6
33.2
8
28.9
33.5
9
26.2
29.1

21.1
25.6

ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 32     <-- 32 -->        PDF

4. TEMPERATURE
U tablici 5 prikazane su srednje vrijednosti maksimalnih dnevnih temperatura,
apsolutni maksimumi i broj dana s temperaturom većom ili jednakom
30° C za Rijeku, Split i Dubrovnik u 1986. i 1985. godini. Vidi se
da je lipanj 1986. bio topliji od prethodne godine, ali se je srpanj pojavio s
mnogo manje vrućih dana. Kolovoz je jedino na južnom Jadranu imao više
maksimalne temperature nego u 1985. godini.


5. VJETAR
Za opasnost od širenja požara je pored brzine vjetra, koja ulazi u proračun
opasnosti od požara (Jurčec i Dimitrov, 1986), bitan je i smjer
vjetra, koji, kako je već naglašeno u Uvodu, znatno podliježe obalnoj cirkulaciji
i lokalnim uvjetima. Zato je detaljni dnevni hod vjetra vrlo važan faktor
zaa kcije gašenja požara, ali je na žalost u zadovoljavajućem obliku poznat
samo na relativnom malom broju stanica koje raspolažu anemografima (instrumentima
za kontinuirano registriranje vjetra).


Teorijski je obalna cirkulacija dobro poznata. Ona pokazuje da danju,
kada je kopno toplije od mora, vjetar (»zmorac«) puše s mora na kopno, dok
je noću smjer vjetra obrnut. Ljeti je ovakav dnevni hod vjetra još jače izražen,
jer se kopno danju jače zagrije od površine mora, gdje se toplina
brže prenosi i na veće dubine. Time se istom količinom topline zagrije veća
masa, pa je površina mora hladnija od kopnene površine.


Na lokalni vjetar superponira se vjetar sinoptičkih razmjera koji diktira
strujanje velikih razmjera, a pod njegovim utjecajem lokalni vjetar može
pojačati ili oslabiti ovisno o smjeru na koji utječu lokalni faktori. Međutim,
u prosjeku je na većini lokacija na Jadranu dnevni hod vjetra vrlo izražen,
naročito u »mirnim« danima bez frontalnih poremećenja.


Na si. 1 je prikazan srednji dnevni hod vjetra za Dubrovnik za četiri
mjeseca od srpnja do listopada 1986. i 1985. Na gornjem dijelu su prikazani
grafikoni hodova brzine vjetra po satima, a na donjem dijelu su vektorski
srednjaci koji pokazuju smjer vjetra. Intenzitet vektorskog srednjaka je manji
od skalarnog (brzine vjetra na gornjem grafikonu) jer se kod sumiranja
vektora pobijaju intenziteti suprotnih smjerova. Gornji grafikon pokazuje
da je u 1986. sjeverni noćni vjetar s kopna većinom jači nego danji, s izuzetkom
kolovoza s maksimalnom brzinom u 11 sati. Minimalne srednje brzine
se javljaju pri promjerni smjera vjetra u prijepodnevnim satima (9


— 11 sati), i u večernjim satima kada vjetar skreće na sjeverni smejr. Vrijeme
ovog minimuma se dakako razlikuje od mjeseca do mjeseca prema duljini
dana, i ovisno o sinoptičkoj situaciji s prevladavajućim smjerom strujanja
iznad tla. Utjecaj strujanja sinoptičkih razmjera s izraženim anomalijama
(odstupanjima od normale obično je vidljiv u dnevnom hodu vjetra,
jer ga znatno poremećuje. Tako je za razliku od 1986. u listopadu 1985. smjer
vjetra znatno odstupao od normalnog a brzina je bila mnogo veća u usporedbi
s istom u 1986, što je očito iz donjeg grafikona na si. 1. Zmorac se u
tom mjesecu tokom dana u srednjaku uopće ne pojavljuje što je vrlo rije


ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 33     <-- 33 -->        PDF

DUBROVNIK - ĆILIPI VII- X 1986.


1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


(m/s)VII
VIII
IX
X


2 m/s
, / / ///, VII


-W ////


l////^
VIII


\^yyyy
IX


-´ /^., Y7
DUBROVNIK - CIL1PI VII-X 1985
Vs
(m/s)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1f 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


-- VII


- VIII
— IX
X


2
N->./


1"
I I I I i I _J L*i: I I I I 1


2m/s


» ///>* ^^Y VII


^W I //// VIII


. SZ


~7 /
IX


V
^ Ws


77


SI. 1. Dnevni hod skalarnog i vektorskog srednjaka vjetra (m/s) za Dubrovnik u
mjesecima srpanj do listopad 1986. i 1985. Na gornjim grafikonima su na apscisi


sati (SEV) a na ordinati brzina vjetra u m/s.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 34     <-- 34 -->        PDF

SRPANJ (VII) 1986 5OOhRa+0´


SI. 2. Sinoptička situacija u srpnju i rujnu 1986.
Srednje polje geopotencijala na topografiji 500hPa, visine u dkm (oko 5.5 km),
a crtkane linije označuju odstupanja od srednjeg polja za razdoblje 1956—1985.
Strelice označuju prevladavajući smjer hladnih prodora i frontalnih sistema


dak slučaj u srednjem dnevnom hodu vjetra Dubrovnika. Tako jak vjetar,
koji je poremetio i normalni režim vjetra duž Jadrana, predstavljao je vrlo
važan faktor za pojavu katastrofalnih požara u 1985. godini.


6. SINOPTIČKA SITUACIJA
Veće količine oborina u prvoj polovini godine, koje smo pratili u: tablici
3, bile su posljedica ciklonalne aktivnosti nad Atlantikom s povremenim
razvojem ciklona u zapadnom Sredozemlju.


Najznačajnija situacija u pogledu šumskih požara je bila u srpnju. Na
si. 2 je prikazano visinsko strujanje na apsolutnoj topografiji 500 hPa (oko


5.5 km visine) u srpnju
i rujnu 1986.
Situaciju u srpnju karakterizira duboka ciklona nad sjevernom Evropom,
s negativnim anomalijama kao odstupanjima od dugogodišnjeg srednjaka
za taj mjesec. U pozadini ove ciklone u južnu Evropu i zapadno Sredozemlje
je prodirao hladniji zrak (u smjeru označenom strelicom na slici),
i uzrokovao je lokalne pljuskove na području Jadrana i u centralnoj Italiji
gdje su toga mjeseca oborine bile i četiri puta veće od normalnih.-


Sušno razdoblje koje je započelo u posljednjoj dekadi srpnja bilo je uvjetovano
porastom tlaka nad južnom Evropom i jačanjem zapadne struje
preko srednje Evrope. Time su poremećaji s Atlantika prelazili sjevernije od
našeg područja, ili su uglavnom zahvaćali kontinentalni dio Hrvatske. Slična
je situacija bila u rujnu kada se znatno produbila ciklona nad Skandinavijom,
što je pokazano na desnoj slici. Međutim, povremeno je u pozadini te
ciklone dolazilo do jačih prodora, među koje spada i jaka kiša u Zadru koja
je uvjetovala visoku oborinu u tom mjesecu (Tablica 3).


32
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 35     <-- 35 -->        PDF

7. ISKAZ VRIJEDNOSTI POKAZATELJA METEOROLOŠKOG INDEKSA
POŽARA
Iz ranijih analiza o utjecaju vremenskih prilika na pojavu šumskih požara
poznato je, da se putem svakodnevnih mjerenja određenih meteroloških
elemenata dobiva kontinuitet prošlih i trenutačnih učinaka vremenskih prilika
na stupanj suhoće šumskih gorivih materijala, a time i njihove zapaljivosti
što se iskazuje putem klase meteorološkog indeksa požara (MIP). Na
temelju pomenutih kompjutorskih podataka RSUP-a SR Hrvatske, u tablici
6. dati su iskazi nastalih šumskih požara, reprezentiranih po meteorološkim
stanicama za priobalni dio SR Hrvatske sa otocima, razvrstanih prema
klasama i mjesecima njihova nastanka za 1986. godinu. U Tablici 7. dat je
iskaz MlP-a nastalih požara i sagorjele površine u 1985. godini. Usporedbom
ovih dviju tablica može se lako uočiti utjecaj vremenskih prilika na pojavu
šumskih požara kroz karakteristike sinoptičke situacije u 1985. god. koja je
uzrokovala dugo sušno razdoblje na Jadranu, u odnosu na sinoptičku situaciju
tokom 1986. god. koja nije bila naročito povoljna za pojavu šumskih
požara. Stoga je u tablici 7. vidljiv znatno veći ukupni broj šumskih požara
uz znatan mjesečni pomak broja nastalih šumskih požara. Dok je ranijih
godina po broju požara bio uglavnom kolovoz, u 1985. godini je mjesec u
kome je bilo najviše požara bio listopad. Šumski požari u tom mjesecu su
bili takvog intenziteta (žestine), da su neki od njih prerasli u katastrofalne
razmjere .(Makarska, 13. 10. i Dubrovnik, 14. 10), što potvrđuju i klase opasnosti
MlP-a u kojima su nastali. Nadalje, u 1986. znatno je manji broj šumskih
požara nastalih u klasama velike i vrlo velike opsnosti u odnosu na 1985,
sagorjela površina manja za skoro 8 puta, a prosjek sagorjele površine po
jednom požaru iznosi 12 ha, što je za polovicu manje u odnosu na 1985. god.
To je dokaz manjeg intenziteta (žestine) nastalih šumskih požara u 1986. godini
u odnosu na prethodnu, pa ih je razumljivo bilo i lakše suzbijati.


Šumski požari po klasama opasnosti MlP-a i mjesecima u 1986. godini za priobalni
dio Jadrana s otocima*
Tablica 6.


Mjesec


IV V VI VII VIII IX X o
Klase
opasnosti rt >N


SO 2


a


a


Sagorjelo
površine
u ha


te


Z1


°


0< 0.


Vrlo mala 2 2 1 34.0 17.0
Mala 11 2 — 5 2 4 — 24 12 116.3 4.8
Umjerena 3 1 3 15 4 3 3 32 16 77.9 2.4
Velika — 1 7 2 31 3 17 61 31 389.0 8.0
Vrlo velika — — 3 — 39 30 7 79 40 1.947.1 24.6
Ukupno 16 4 13 22 76 40 27 198 100 2.359.3 12.0


Šumski požari s područja reprezentativnosti meteoroloških stanica


ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Šumski požari po klasama opasnosti MlP-a i mjesecima u 1985. godini za priobalni


dio Jadrana s otocima*


Tablica 7.


MjesecO ft
»-i a o .c
3
KlaseopasnostiIV V VI VII VIII IX X g ra g
p, ^ o S
3 >N " $
S.S
b >.M trn
> ja
g
3
-T a
o >N
O a S-J* wp.3 ftp.
Vrlo mala 3 — 2 — — — — 5 1 3.8 0.8
Mala 4 4 2 5 5 — — 20 5 91.6 4.6
Umjerena 3 1 7 15 13 6 2 47 11 633.2 13.5
Velika — 2 3 33 17 30 17 102 23 5,945.7 58.3
Vrlo velika — — 2 36 69 61 92 260 60 11,574,7 44.5
Ukupno 10 7 16 89 104 97 111 434 100 18,249.0 24.3
* Šumski požari s područja reprezentativnosti meteoroloških stanica


8. ZAKLJUČAK
Vremenske prilike u 1986. godini nisu bile tako povoljne za nastanak i
širenje šumsih požara kao što je to bio slučaj u 1985. Razlog tome je bio
vrlo kišan početak godine i češća kišna razdoblja sve do sredine ljeta, pa je
tlo bilo vlažno. Pored toga su temperature još u srpnju bile relativno niske,
pa je isparavanje bilo slabije. Bez ovakvog stanja u prvoj polovini godine
opasnost od požara bi bila vrlo velika jer je pred kraj srpnja započelo dugo
sušno razroblje koje je na južnom Jadranu i na otocima srednjeg Jadrana
trajalo preko 60 dana. To je najdulje sušno razdoblje zabilježeno na tom području
u posljednjih dvadesetak godina.


Analiza sinoptičke situacije je ukazala na cirkularnu aktivnost na sjevernom
Atlantiku u toku cijele godine, a intenzivnije ciklone su se formirale
povremeno u sjevernoj Evropi. To je povremeno uzrokovalo prodore
hladnijeg i vlažnijeg zraka prema Balkanu, ali su u ranom jesenskom razdoblju
oni uglavnom zahvaćali kontinentalni dio naše zemlje. Među izuzetne
situacije spada situacija od 11. rujna s ekstremnom dnevnom količinom oborine
od 352 mm u Zadru što predstavlja 94´% ukupne mjesečne količine
oborine. Na taj način i ova analiza pokazuje da je raspodjela oborine, kako
u toku godine, tako i u toku jednog mjeseca, bitni faktor za ocjenu stanja
i opasnosti od požara, pa čak ni ekstremno dugo sušno razdoblje ne predstavlja
veliku opasnost od požara ako mu je prethodilo kišovitije i hladnije
razdoblje kao u 1986.


Analiza dnevnog hoda vjetra u Dubrovniku je pokazala da se na toj
lokaciji može s dosta velikom vjerojatnosti prognozirati promjena smjera
vjetra u toku dana, ali ima izuzetaka kao što je bilo jesensko razdoblje 1985.
s katastrofalnim požarima na južnom Jadranu, kada jače strujanje sinoptičkih
razmjera poremeti normalni dnevni hod vjetra. Zbog ovakvih situacija
bilo bi poželjno pristupiti intenzivnijem radu na operativnim numeričkim
modelima za regionalnu prognozu vremena duž jadranske obale.


34
ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 37     <-- 37 -->        PDF

LITERATURA


B er to vic, S. i dr., 1987: Osnovne zaštite šuma od požara, Centar za informacije
i publicitet, Zagreb.


Chandler, C. P., P. T. Cheney, L. Trabaud and D. Williams, 1983:
Fire in Forestry. Volume I: Forest Fire Behaviour and Effects. John Hiley and
Sons, Inc. New York, 298 pp.


Dimitrov , T. i V. Jurčec , 1986: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih
požara 1985. godine. Šumarski list, 110, 453—466.


Donoghue , L. R., 1986: Eight Conference on Fire and Forest Meteorology,
Detroit, April-May 1985. Bulletin American Meteorological Society, 67, 1398—
—1403.


Jurčec , V. i T. Dimitrov , 1986: Meteorološki indeks opasnosti od šumskih
požara. 8 međunarodni simpozij »Projektiranje i proizvodnja podržani računalom
«, Zagreb, listopad 1986, 419—424.


Jurčec, V., A. Bajić i K. P a n d ž i ć, 1986: Simulacije bure i juga na srednjem
Jadranu. Hidrografski Godišnjak 1984—1985, Split, 59—66.


Reifsnyder , W. E., 1978: Systems for evaluating and predicting the effects of
weather and climate on wildland forest. World Meteorological Organization,
Special Environmental Report, No. 11, WMO No. 496, 40 pp.


Forest Fire Occurrence in the Adriatic Area of Croatia and Weather Conditions
During 1986 in Comparison with 1985.


Summary


Forest fire protection in 1986 was considered satisfactory and more effective
in 1986 in comparision to 1985, but the weather was less severe in 1986 also.


It is shown that the main reason for smaller number of fires and their
less intensity in 1986 is not much smaller precipitation amount or shorter drought
duration, since the latter was shown as the longest dry spell for the last two
decades. It was the distribution of the rain which was responsible for a such
condition, since the first half of the year was rainy. Thus, at the beginning of
dry period in the middle of summer the weather condition was not favourable
for the onset of fire, and the wind speed was much less than in 1985.


In this paper we have particularly stressed the influence of local wind systems
for forest fire spreading. Fig. 1 shows the daily courses in Dubrovnik for
four months July to October 1986 and 1985, which indicate a strong influence of
local factors due to the coastal circulation. Fig. 2 gives the average distribution
of upper level flow July and September 1986, where the arrows indicate the
main direction of cold and rainy outbreaks, especially unfavourable for the fire
onset in July.