DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 93     <-- 93 -->        PDF

bez zaračuna van ja neke posebne dobiti, obavljala sječu, transport, prodaju i otpremu
kupcima svih sječom dobivenih šumskih proizvoda, osim količina ogrijevnog
i građevinskog drva potrebnih za opskrbu seoskih domaćinstava.


Ostvareni novčani višak prihoda po zaključnom računu, raspodjeljivao se
Šumarijama proporcionalno prema kvalitativnom i kvantitativnom učešću u sječivoj
masi. Ovakav način poslovanja bio je stvarni izazov u organizacijama i administrativnom
pogledu za sve angažirane stručnjake:


— morala se respektirati samostalnost Šumarija,
— umjesto polaganja računa na jednom mjestu, sada je to trebalo učiniti svakoj
Šumarija za njezino učešće.
— mnogo evidencija za mnogo sječina s relativno malom sječivom masom, mnogo
pomoćnih i glavnih stovarišta, s mnoštvom problema, itd.
Opravdanost, obimnost i složenost ovog poslovanja može su uočiti iz podataka
navedenih u »Poslovnom izvještaju Šumarije Vinkovci za 1954. godinu« u kojem
je navedeno:


»Potrebu ovakvog poslovanja su diktirali višestruki razlozi:


1) Oslobađanje područnih Šumarija od dotadašnjeg opsežnog režijskog poslovanja.


2) Proširenje režijskog poslovanja na sve tzv. seljačke sječine, čime je uslijedila
opskrba seoskih domaćinstava sa ogrijevnim i građevnim drvom u izgrađenom
stanju na prosjeci umjesto na panju.


3) Prebacivanje gorivog drva iz istočnog dijela kotara — suficitarnog — u zapadni
dio — deficitarni — na ogrijevnom drvu.
4) Bolje korištenje specijaliziranog i malobrojnog stručnog kadra, kako onoga
na režijskom, tako i onoga na uzgojnom poslovanju.


5) Racionalnijim korištenjem i ekonomičnijem privođenju svrsi proizvedenih
sortimenata postizavani su i bolji financijski uspjesi, što je opet u krajnoj liniji
imalo za posljedicu racionalnije i naprednije šumsko gospodarenje.


6) Zajednički nastup Šumarija na zajedničkom stovarištu u Spačvi. Na isto
stovarište se prevozi drvni materijal sa područja istih šumskom željeznicom, kamionima
i zaprežnim kolima cea 60.000 m.3 godišnje.


Ukupna sječiva masaTehnička oblovinaMetarsko drvo
166.137, — m3
49.982,— „
116.155,— „
100%
30%
70%
Bruto produktMaterijalni i ostaliVišak prihoda
troškovi
536,362.319,—din
298,780.074,— „
237,582.245,— „
100%
56%
44%
Pored navedenih vrijednosti, iznosila je vrijednost građevinskih radova


67,392.086,— din. Prosječni broj radnika bio je 643.


Vrijednost drva na panju prema tada važećem cjeniku iznosila je 184,052.036,—
din. Ostvareni čisti višak prihoda iznosio je 43,526.207,— din. ili nepunih 24%. Ovaj
višak prihoda se raspodjeljivao na Šumarije prema kvantitativnom i kvalitativnom
učešću u sječivoj masi, te je iznosio od 7—18%.