DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 90     <-- 90 -->        PDF

OSVRTI


OSVRT NA NEKA PITANJA U RAZVOJU ŠUMARSTVA I PRERADE
DRVNE MASE SPAĆVANSKIH ŠUMA OD 1945—1985. GODINE


UVOD


Samo jedan nadprosječni ljudski vijek dijeli nas od vremena, kada su šume


prašumskog tipa u Spačvanskom i Bosutskom području predstavljale prirodno


bogatstvo. Eksploatacija ovog bogatstva bila je zanimljiv i unosan posao za njegove


izvršioce, trgovce i pilanare, a sanacijom i obnovom šume iskorišćenog područja


bavili su se šumarski stručnjaci.


Za odštetu eksploatirane drvne mase plaća se vrijednost, koja je bila polučena
na javnoj licitaciji. Dio naplaćene vrijednosti služio je za podmirenje troškova
upravljanja i obnove šuma, a drugi dio je koristila državna blagajna za podmirenje
svojih izdataka.


U to vrijeme su šumarski stručnjaci bili u položaju da sprovode miran i spokojan
život. Njihov djelokrug rada se sastojao uglavnom od:


— procjene kvalitativne i kvantitativne za sječu predviđene drvne mase,
— naplaćivanje šumske takse za drvo i pašarinu,
— obnove šuma uz korištenje prirodnih faktora: uroda sjemena, svjetla i vlage.
— čuvanje šuma od svojevoljnih korisnika.
Nije ih zabrinjavala niti uzrujavala eventualna nepravedna podjela bogodanog
kolača između njih i eksploatatora, niti je među njima zbog toga postojao bilo
kakav antagonizam. Eksploatatori prirodnog bogatstva su samo dobro došli.


Veći dio drvne mase služio je kao sirovina za pilansku preradu. Vremenom su
zalihe jenjavale. Nestajali su stari hrastici, čije postojanje nam svjedoče namjerno
ostavljena poneka spomen-stabla i foto-dokumentacija. Ostavši bez sirovine, pilanari
su demontirali svoje amortizirane zgrade i strojeve, bez neugodnih posljedica.
Radnici su po uhodanom običaju nastavljali svoj put »trbuhom za kruhom«.


Gospodarske prilike i romantičnost u šumarstvu ondašnjeg vremena praktično je
opisao u svojini stručnim i književnim djelima naš šumar i književnik Josip
Kozarac.


Kasnije se sa preradom oblovine nastavilo u manjim pilanama, finalizacijom
ispiljene građe bavili su se uglavnom spretniji od nas u drugim zemljama. Na
posljetku je došlo i vrijeme u kojem se počeo javljati manjak u drvu, kako onom
potrebnom za prerađivačku industriju, tako i onom manje vrijednom, koje je služilo
za podmirenje potreba pučanstva na građevnom i ogrijevnom drvu. Manjak se
počeo potencirati većom potražnjom drveta kao sirovine za drvno-kemijsku industriju.


Povećanu potražnju su šumarski stručnjaci nastojali podmiriti stručnijim gospodarenjem
na šumskim površinama, primjenjujući tekovine šumarske nauke i
tehnike.


656
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Za intenzivnija način gospodarenja je trebalo angažirati i više živoga ljudskog
rada, koji je iziskivao i više novčanih rashoda za koje je trebalo namaći i više
novčanih prihoda. Manja količina sječivih masa i njihov slabiji kvalitet nisu omogućavali
pritioanje većih novčanih prihoda. Garanciju za postizavanje većih novčanih
prihoda vidjelo se u proširenju djelatnosti. Bio je to pristup
iskorištavanju šuma i prodaji izrađenih šumskih sortimenata u vlastitom djelokrugu.


Da se ne bi zapostavilo poslove na njezi, uzgoju i čuvanju šume, osnovane su
zasebne organizacije, odnosno manipulacije za obavljanje poslova sječe, transporta
iz šume do glavnih stovarišta, prodaji i otpremi kupcima gotovih sortimenata,
unovčenjem vlastitih proizvoda, uspjelo se polučiti i veće novčane prihode.


Paralelno sa nastojanjem na povećanju novčanih prihoda vodila se aktivnost
na smanjenju rashoda. Za tu svrhu slijedilo je daljnje proširenje djelatnost
iz građevinske struke, potrebno je kopanje odvodnih jaraka radi
bolje odvodnje plavnih i stagnirajućih voda, izgradnju šumskih prometnica i
mostova, te gradnju gospodarskih i drugih objekata potrebnih za upravljanje i
gospodarenje. Proširenja djelatnosti su smatrana opravdanim i posve normalnim,
jer su i šumarski stručnjaci bili školovanjem osposobljeni za njihovo obavljanje.


POČETNE PRILIKE I NEPRILIKE


U prvim poslijeratnim godinama organizacija rada u šumarstvu prilagođavala se
potrebi brže obnove ratom opustošene zemlje. Ubrzo su za upravljanje i gospodarenje
šumama osnovana šumska gospodarstva a za iskorištavanje šuma posebna
poduzeća. Najprije je osnovano Zemaljsko šumsko poduzeće (ZEMŠUMPOH) a
zatim Poduzeće za iskorištavanje šuma za sveukupni sječivi prihod. U trećoj fazi
iskorištavanje drvne mase u Spačvanskom području povjereno je Drvnoj industriji
u Slavonskom Brodu. Za Dl u Slavonskom Brodu nije bila zanimljiva sječa
prethodnih prihoda, pa su sječu tog prihoda obavljali Šumsko gospodarstvo i
razna lokalna poduzeća, koja su bila zadužena za opskrbu pučanstva ogrijevnim
drvom.


Šumsko gospodarstvo je svoje prihode crpilo uglavnom od naplaćivanja vrijednosti
drva na panju prema cjeniku donesenom administrativnim putem. Ovakvim
načinom ostvareni novčani prihodi bili su limitirani i nedovoljni. Ratom oštećenom
i suvremenom šumarstvu je trebalo više novca za pokriće neophodnih izdataka.
Kako postići više novaca u prividno eksploatacionim odnosima zbog limitiranih
cijena, počeli su razmišljati ambiciozni gospodari u šumarstvu.


Povećanje novčanih prihoda sagledavalo se i ovom prilikom u prošireno j
djelatnost i te pristupanju racionalnijem iskorištavanju drvne mase sanitarnim
i prorednim sječama u vlastitoj režiji mjesto prodaje na panju. U toj drvnoj
masi nalazio se znatan dio tehničkog drva, koje je prije u većini slučajeva završavalo
kao ogrjevno. Ovom poslu pristupilo se najprije u okviru šumarija ali kasnije
su povećao do mjere, da je bilo potrebno osnivanje posebnih organizacija


— šumskih manipulacija (sa sjedištem u Vinkovcima i u Spačvi).
Ovakvom aktivnošću postigle su se velike koristi ne samo za šumarstvo nego i
za društvo kao cjelinu, jer su:


— pilane dobile više sirovina u tanjoj oblovini,
657
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 92     <-- 92 -->        PDF

— rudnici više, inače kritičnog, rudnog drva,
— potrošači elektrovodova i telefonsko-telegrafskih stupova lakše podmirivali svoje
potrebe,
— povećane količine izvoza celuloznog drva mekih lišćara,
— povećane prihode postigle ne samo šumarske nego i društvene blagajne,
Proširena djelatnost zahtijevala je osnivanje posebnog građevinskog odjela sa
zadatkom gradnje:


— upravnih i gospodarskih zgrada za Šumarije u Lipovcu, Strošincima i Županji
te Šumske manipulacije u Spačvi,
— obiteljskih stanova za lugare, manipulante i radnike,
— nastambi za radnike samce,
— restorana s društvenim domom u Spačvi,
— staja za vlastitu i najmljenu konjsku zapregu sa stanovima za njihove goniče,
— prometnica i mostova u šumskim područjima.
U to vrijeme početa je i gradnja ceste Spačva — Otok na način, da je prvotno
sagrađen planum za šumsku željeznicu, koji je poslije proširen za planum ceste.


Uz intenzivniji način gospodarenja, težilo se i osiguranjem boljih uvjeta za
život i rad u šumi, pa se u to kratko vrijeme izgradilo više nego ikada prije i
poslije toga vremena.


S proširenjem djelatnosti išlo se i dalje:
— opeka potrebna za gradnju objekata, izrađivala se i pekla u šumi s otpadnim
drvom,


— uređena je radionica u Vinkovcima za izradu stolarije za građevne objekte,
— nabavljena je tračna pila &a cirkularom za obradu pragovske oblovine u željezničke
pragove u Spačvi.
— opeka, potrebna za gradnju objekata, izrađivala se i pekla u šumi s otpadnim
drvom,


Nažalost, ovo korisno i dinamično djelovanje nije dugo trajalo, jer su kod
nadležnih u Zagrebu postojali drugačiji stručno-gospodarski pogledi. Već druge,
tj. 30. IV. 1954. godine, ukinuto je Šumsko gospodarstvo a Šumarije postaju ustanove
sa samostalnim financiranjem (i djelovanjem). Prema novim propisama nije
bilo mogućnosti za postojanje šumskih manipulacija. Ovom reorganizacijom nastao
je problem:


— kako nastaviti s tek uspostavljenim poslovanjem od zajedničkog interesa svih
Šumarija,
— kako sačuvati inače kritičan šumski i knjigovodstveni stručni kadar, koji je
bio teško i uz žrtve sakupljen,
— ili sve skupa, ravnodušno 1 neodgovorno, rasformirati.
Suglasnošću predstavnika u tadašnjim Narodnim odborima kotara (NOK) Vinkovci
i Županja bilo je odlučeno, da se ujedini poslovanje šumskih manipulacija i
privremeno uklopi u poslovanje Šumarije Vinkovci. Mogućnost za ovu soluciju
našlo se u zakonskoj odredbi, prema kojoj je Šumarija bila ovlaštena za obavljanje
sanitarnih i uzgojnih sječa, zatim je — kao samostalna pravna osoba — mogla
sklapati ugovore i preuzimati obaveze. Tako su sa svim Šumarijama 1. V. 1954.
godine sklopljeni ugovor i prema kojima je Šumarija Vinkovci u obliku usluge,


658
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 93     <-- 93 -->        PDF

bez zaračuna van ja neke posebne dobiti, obavljala sječu, transport, prodaju i otpremu
kupcima svih sječom dobivenih šumskih proizvoda, osim količina ogrijevnog
i građevinskog drva potrebnih za opskrbu seoskih domaćinstava.


Ostvareni novčani višak prihoda po zaključnom računu, raspodjeljivao se
Šumarijama proporcionalno prema kvalitativnom i kvantitativnom učešću u sječivoj
masi. Ovakav način poslovanja bio je stvarni izazov u organizacijama i administrativnom
pogledu za sve angažirane stručnjake:


— morala se respektirati samostalnost Šumarija,
— umjesto polaganja računa na jednom mjestu, sada je to trebalo učiniti svakoj
Šumarija za njezino učešće.
— mnogo evidencija za mnogo sječina s relativno malom sječivom masom, mnogo
pomoćnih i glavnih stovarišta, s mnoštvom problema, itd.
Opravdanost, obimnost i složenost ovog poslovanja može su uočiti iz podataka
navedenih u »Poslovnom izvještaju Šumarije Vinkovci za 1954. godinu« u kojem
je navedeno:


»Potrebu ovakvog poslovanja su diktirali višestruki razlozi:


1) Oslobađanje područnih Šumarija od dotadašnjeg opsežnog režijskog poslovanja.


2) Proširenje režijskog poslovanja na sve tzv. seljačke sječine, čime je uslijedila
opskrba seoskih domaćinstava sa ogrijevnim i građevnim drvom u izgrađenom
stanju na prosjeci umjesto na panju.


3) Prebacivanje gorivog drva iz istočnog dijela kotara — suficitarnog — u zapadni
dio — deficitarni — na ogrijevnom drvu.
4) Bolje korištenje specijaliziranog i malobrojnog stručnog kadra, kako onoga
na režijskom, tako i onoga na uzgojnom poslovanju.


5) Racionalnijim korištenjem i ekonomičnijem privođenju svrsi proizvedenih
sortimenata postizavani su i bolji financijski uspjesi, što je opet u krajnoj liniji
imalo za posljedicu racionalnije i naprednije šumsko gospodarenje.


6) Zajednički nastup Šumarija na zajedničkom stovarištu u Spačvi. Na isto
stovarište se prevozi drvni materijal sa područja istih šumskom željeznicom, kamionima
i zaprežnim kolima cea 60.000 m.3 godišnje.


Ukupna sječiva masaTehnička oblovinaMetarsko drvo
166.137, — m3
49.982,— „
116.155,— „
100%
30%
70%
Bruto produktMaterijalni i ostaliVišak prihoda
troškovi
536,362.319,—din
298,780.074,— „
237,582.245,— „
100%
56%
44%
Pored navedenih vrijednosti, iznosila je vrijednost građevinskih radova


67,392.086,— din. Prosječni broj radnika bio je 643.


Vrijednost drva na panju prema tada važećem cjeniku iznosila je 184,052.036,—
din. Ostvareni čisti višak prihoda iznosio je 43,526.207,— din. ili nepunih 24%. Ovaj
višak prihoda se raspodjeljivao na Šumarije prema kvantitativnom i kvalitativnom
učešću u sječivoj masi, te je iznosio od 7—18%.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Zaključni račun je podlijegao suglasnosti NOK-a Vinkovci. Prema datoj su


glasnosti iznosilo je učešće kolektiva u dohotku tek 12,5S%, dok je kod privrednih


organizacija ovo učešće bilo oko 20%>.


Šumarijom je upravljao kolektivni organ upravljanja, imenovan od NOK-a,
a sastojao se od 5 predstavnika NOK-a i 3 predstavnika kolektiva. Visina satnice
i cjenik radova je odobravala Skupština NOK-a na kojoj su se, zbog nepoznavanja
iznimno teških uvjeta rada šumskih radnika, vodile žučne rasprave.


Financijsko poslovanje se odvijalo pod vrlo nepovoljnim prilikama. Prema
postojećim propisima ustanove sa samostalnim financiranjem, kao što su bile
Šumarije, nisu imale mogućnost koristiti bankovne kredite zbog neravnomjernog
priticanja prihoda, kao što je to bio slučaj kod drugih privrednih organizacija.
Radi toga se kreditiranje sveukupnog poslovanja — zalihe drvnog materijala sa
građevinskim radovima — odvijalo na račun odlaganja isplata društvenih obaveza
i Šumarijama odgovarajućega dijela šumske takse. Zbog takve situacije se gubilo
povjerenje u organizaciju i način takvog poslovanja kod nadležnih foruma i Šumarija,
kojima se zbog toga otežavalo njihovo redovno poslovanje. Svim dobronamjernim
i požrtvovnim učesnicima u tom poslu devalvirao se napor i znanje.


Uslijed navedenih nepovoljnosti vremenom je sazrijevalo mišljenje kod svih
zainteresiranih, da bi se na tome nešto trebalo mijenjati. Najpreča potreba je bio
izlazak iz »-ilegalnosti«, odnosno podstanarstva kod Šumarije Vinkovci i uklapanje
u privredni sistem uz opstojanje ugovorima predviđenih odnosa. Time bi se omogućilo
korištenje prednosti odgovarajućih privrednih propisa prilikom obavljanja
privrednih djelatnosti. Sve nepovoljnosti su se mogle izbjeći jednostavnom promjenom
naziva, umjesto »ustanova« u privredna organizacija.


Sječu glavnog sječivog prihoda na području svih Šumarija obavljao je kroz sve
to vrijeme DIP u Slav. Brodu, koja mu je bila povjerena distribucijom po republičkom
organu šumarstva. Za izvršavanje ovoga posla DIP je u Vinkovcima imao
svoju Šumsku manipulaciju. Ovaj »poklon« DIP-u nije se gledao sa simpatijom
niti od strane uzgajivača niti od strane lokalne vlasti. U vezi toga su na nivou NOK-a
vođeni bezuspješni razgovori radi pronalaženja dobre volje i načina, da se djelić viška
prihoda ostvarenoga na posječenoj drvoj masi prelije u korist šumarstva. Koristeći
svoj makar i prividno priviligirani položaj DIP nije imao sluha za suradnju ovakve
vrste. Momentalne potrebe DIP-a bile su preče od potreba šumarstva odnosno brige
za budućnost sirovinske baze. Kako u to vrijeme u Vinkovcima nije postojala registrirana
i osposobljena radna organizacija za obavljanje poslova na iskorištavanju šuma
nisu niti republički organi bili u mogućnosti da toj ovlaštenoj radnoj organizaciji
povjere sječu kvalitetne drvne mase.


Uvažavajući navedeno stanje u okviru iskorištavanja prethodnog sječivog prihoda
u vlastitoj režiji, kao glavnog prihoda po DIP-u Slav. Brod nije teško shvatiti
odlučnost svih zainteresiranih i odgovornih činioca u Vinkovcima, da Se na tom
području nešto mora poduzeti i mijenjati ne samo u pravcu poboljšanja postojećeg
stanja nego i u pravcu pristupanja bržem razvoju privrede kotara. Obzirom na
neiskorištene mogućnosti na području šumarstva, kao optimalnoj sirovinskoj bazi
područja, smatralo se kao realna mogućnost i siguran poduhvat za takav razvoj
pristupanja preradi i finalizaciji proizvoda šumarstva.


Sve u svemu, bilo je to povoljno vrijeme i u njemu prava prilika za daljni
kvalitetni skok u pravcu razvoja suvremenijeg šumarstva — za prijelaz od Kozarčevog
biološkog ka suvremenijem tehničkom šumarstvu. Trebalo je samo biti doslje
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 95     <-- 95 -->        PDF

dan u stručnom pogledu, te nastaviti sa uspostavi]enim ä od davnine podržavanim
sistemom servisa: sve u interesu razvoja šumarstva, kao osjetljive, ali i sigurne
sirovinske baze.


Kako god se je do tada obavljao servis u pogledu iskorištavanja primarnih
proizvoda iz šumarstva kao i drugih djelatnosti, isto tako se moglo nastaviti sa
već započetom primarnom preradom tih proizvoda, kao i proširenjem njihove
obrade sve do finalizacije. Ovo proširenje djelatnosti u šumarstvu moglo bi poslužiti
poput produžene ruke u inače dubioznoj privrednoj grani, koja se neprestano
dokazuje i nikako se ne uspijeva dokazati.


KASNIJE PRILIKE I NEPRILIKE


Ne može se podcijeniti did negirati impul s koji je došao izvan krugova
šumarske struke da šumarski stručnjaci budu nosioci aktivnosti u pravcu bržeg
razvoja privrede kotara uz ovladavanje prerade drva sve do finalnih proizvoda.
Radi konkretizacije ove ideje upriličen je 20. V. 1955. godine u NOK-u sastanak,
kojemu su prisustvovali tadašnji predstavnici kotara i općine Vinkovci (Zanić,
Divjak, Katalenić. Munižaba) i šumarstva (Tonković, Lucarić, Oštrić). Na tom sastanku
je oživotvoren a idej a o razvoju drvno-prvnoprerađivačke industrije u
Vinkovci. Osnovanost ove ideje činili su:


— smjernice razvoja drvne industrije u Vinkovcima, izrađene po Institutu za
drvno-industrijska istraživanja u Zagrebu, naručene po privrednom organu općine,
— sirovinska baza velikih financijskih i materijalnih mogućnosti,
— postojeći kapacitet u kadrovima i radnim organizacijama, premda se jedna
nalazila u «-ilegalnosti« (kod Šumarije Vinkovci), a druga je bila van nadležnosti
— Šumska manipulacija DIP-a Slav. Brod. Kao lokacija poslovnog prostora predložen
je prostor ciglane »Slavonka«.
Nakon ovog sastanka slijedila je realizacija administrativnih i operativnih
zadataka:


— Skupština općine je izdala Rješenje o imenovanju — na sastanku — predloženog
i usvojenoga neposrednog rukovodioca.
— privredni organ općine je zauzeo stanovište, da se dosadašnje poslovanje
kod Šumarije Vinkovci izvede iz »ilegalnosti« i nastavi kao »Poduzeće za iskorištavanje
šuma Vinkovci«, čime bi se ujedno stvorili uvjeti za dobivanje industrijskih
sječina,
— počelo se sa ispitivanjem tržišta u okviru datih smjernica razvoja,
— pripremano je proširenje postojećega poslovanja i proširenja djelatnosti.
Prema datim smjernicama smatralo se društveno i gospodarskim opravdano
ulaganje u slijedeće kapacitete:


— izgradnja pilane za prorez tanje oblovine, koja je napadala u sanitarnim i
prorednim sječinama i koju se nije isplatilo voziti na veće udaljenosti i piliti na velikim
gaterima,
— postrojenje za izradu finalnih proizvoda iz drva, kao košnice za pčele, drveni
kalupi, drvna galanterija, sportski pribor, kolarski proizvodi i slično.
Nije se smatralo potrebnim, niti opravdanim ulaganje u izgradnju već postojećih
tj. paralelnih kapaciteta za primarnu preradu (Slav. Brod, Cerna, Osijek). Po


661
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 96     <-- 96 -->        PDF

sebnu zaštitu privrednih krugova i republičkih organa uživao je pilanski kapacitet


u Slav. Brodu zbog uhodane vanjske trgovine furnirske i pilanske robe sa renomi


ranim svjetskim glasom slavonske hrastovine.


U vezi sa ispitivanjem tržišta i kooperativnih odnosa, te proširenja poslovanja


i djelatnosti, učinjeno je slijedeće:


— izvršen je posjet tvornici obuće -Borovo« koja je u svojoj proizvodnji koristila
znatne količine drvnih kalupa. Bila joj je ponuđena suradnja uz povoljniju
dobavu gotovih kalupa. Jedan dio je izrađivala u vlastitoj radionici iz grabovine,
koja je kupovana kojekuda;
— posjećena je tekstilna tvornica u Duga Resi, koja je u svojoj proizvodnji kao
pomoćni materijal koristila veće količine proizvoda drvne galanterije;
— posjećeno je Brodogradilište u Rijeci sa ponudom kooperativne izrade brodske
drvenarije i oplate interijera drvom plemenitih tvrdih listača hrasta, jasena i
oraha, na kojima se obiluje,«
— sklopljen je ugovor o zasnivanju radnog odnosa sa brodograđevnim tehničarom
iz brodogradilišta u Malom Lošinju radi pristupanja organizaciji izrade čamaca
i brodica za more. Potražnja ovih trajala je i traje neprekidno, jer plastika
ne može zamijeniti prednosti drvenih plovila. U šumama Slavonije postoji
mnoštvo tzv. krive brodske građe, koja inače zadaje brige prilikom prikrajanja
pilanske oblovine. Tanji komadi, podesni za izradu rebara na čamcima, prave
smetnje u složajima metarskog drva. Manjak zakrivljene građe uočio sam osobno,
vidjevši kako brodograditelji piljenjem ravne građe na lamele i njihovim pojedinačnim
savijanjem uz zagrijavanje vatrom pripremaju zakrivljenu. Sva prirodno
savijena građa našla bi pogodno tržište kada bi se sakupljala na jednom mjestu
i makar kao poluproizvod isporučivati potrošačima na moru. Bila bi to povoljna
prilika za jeftiniju proizvodnju i veću kupovinu čamaca i brodica u interesu razvoja
turizma;
— poslovni odnosi sa Šumarijama i način vođenja financijske evidencije radi
utvrđivanja poslovnog rezultata bili su od posebnog značenja. S obzirom na tradicionalno
postojanje uslužnosti u okviru šumskih manipulacija, kao i najnovije
uslužno poslovanje regulirano ugovornim odnosom, nije dozvoljavalo uspostavljanje
bilo kakovih drugačijih odnosa, koji bi eksploataciju šumarstva, umjesto na panju,
prenijeli u tvorničke hale.
Početna materijalna i financijska osnovica za razvoj ili proširenje djelatnosti,
sastojala se od:


— tračne pile sa cirkularom za prorez i obradu svakovrsne oblovine,
— strojevi vlastite stolarske radionice,
— stroj za izradu parketa, ustupljen za tu svrhu od pilane u Cerni, koji je bio već
dopremljen na prazan prostor »Slavonke«,

raspoloživa novčana sredstva iz dosadašnjeg viška prihoda sa mogućnošću njihovog
povećanja, dobivanjem na iskorištenje drvne mase iz glavnog sječivog
prihoda, zatim novčana sredstva potencijalnih kooperanata,
— postojeći kadrovi sa smislom i dobrom voljom za proširenje djelatnosti u cilju
unapređenja šumarstva.
Smatralo se velikim uspjehom ako se uspije preraditi u finalne proizvode svu
onu građu, koja se mogla ispiliti vlastitom tračnom pilom i na obližnoj pilani u
Cerni. Do takvog uspjeha međutim nije moglo doći, jer je odjednom, bez prethodne


662
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 97     <-- 97 -->        PDF

ikakve rasprave, ili javnog obrazloženja, uskrslo među nekim šumarskim stručnjacima
drugačije shvatanje. On0 je imalo za posljedicu bojkotiranje svega, što
se do tada postiglo, uz veliki napor i požrtvovnost, što srno do tada zdušno podržavali
i u čiju opravdanost smo uvjerili sve oko sebe.


Po svoj prilici, da je na promjenu shvatanja kod Šumarija djelovala i stvarnost
u pogledu zakašnjavanja sa dobivanjem novca za glavninu šumske takse, što
je imalo za posljedicu kočenje radova na uzgajanju. Međutim, problem financiranja
zaliha izrađenog drvnog materijala ostao je i nadalje neriješen uslijed nemogućnosti
dobivanja obrtnih sredstava. Na promjenu njihovoga raspoloženja više je
utjecala smišljena i svjesno ubačena obmana, da će formiranjem »-Poduzeća za iskorištavanje
šuma« ostati bez viška prihoda postignutog na drvnoj masi iz sanitarnih
i prorednih siječa, kako su ostale bez onoga iz glavnog sječivog prihoda.


Bilo kako bilo. Šumariji Vinkovci su kao po nagovoru, na brzinu otkazani
ugovori usred sječne sezone. Na brzinu je izvršena primopredaja zaliha izrađenoga
drvnog materijala po materijalnim knjigama, jer je dobrim dijelom bio poplavljen
razlivenim Bosutom. Time je sve skupa prestalo funkcionirati sa 31. III. 1956.
godine.


Brza i bezobzirna dezorganizacija poslovanja i kadrova nije prošla i bez
neugodnih posljedica. Postupilo se, kao da je sve skupa bilo vodom doneseno, pa
je isto tako voda i odnijela. Kadrovi, koji su se teškom mukom i uz žrtve skupljali,
bili su prisiljeni potražiti zaposlenje izvan područja Vinkovci. Tako su prekinute
sve započete aktivnosti u vezi ostvarenja intencija sastanka od 20. V. 1955.
godine, a da nikada nitko nikome nije položio račune.


Nadležnim političkim organima u Kotaru bila je predočena tobož povoljna koncepcija
za brži razvoj privrede kotara. Šumarski stručnjaci su predložili:


— razvoj drvoprerađivačke industrije bez ikakvog angažiranja i učešća šumarstva,
— potrebu koncentracije svih gatera na području kotara sa lokacijom pilane u
Vinkovcima,
— da
početni nosilac aktivnosti na tom planu bude Stolarsko poduzeće »Slavonski
hrast« u Vinkovci.
Uslijedila je likvidacija svih seoskih gatera, koji su inače podmirivali potrebe
za obrađenom seljačkom građom, zatim se poradilo na dokazivanju potrebe
fizičkog spajanja pilane sa građevnom stolarijom u Cerni, te njezinim zatvaranjem
i preseljenjem u Vinkovce. Tako je nastala jedinstvena radna organizacija »Drvna
industrija »Slavonski hrast« u Vinkovcima. Drvna industrija je proširila svoju djelatnost
na iskorištavanje šuma i od republičkih organa zatražila dodjelu industrijskih
sječina, što je i dobiveno. Furnirski i pilanski trupci za DIP u Slav. Brodu,
postali su predmetom distribucije u izrađenom stanju na glavnom stovarištu,
umjesto u šumi na panju. Ujedno su se sve Šumarije majorizacijom odrekle iskorištavanja
u vlastitoj režiji svojih sanitarnih i prorednih sječina sa odgovarajućim
viškom prihoda i sve skupa ustupile u korist razvoja nove firme.


Dakle, mjesto da je ostvareno proširenje djelatnosti u šumarstvu, ostvarilo se
to u prerađivačkoj industriji na račun prihoda šumarstva. Time su uspostavljeni
ponovni eksploatacijski odnosi, istina u lokalnim razmjerima, što se tobož može tolerirati
.Razvoj drvoprerađivačke industrije zasnivati će se na vlastitim koncepcijama,
bez konsultacije i dogovora sa sirovinskom bazom, ali uz nastojanje da se
iz nje izvuče i iskamči što jeftiniju sirovinu. Ovakvo rezoniranje podržava nepo


663
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 98     <-- 98 -->        PDF

stojanje slobodnog tržišta i administrativno određivanje cijena šumskim proizvodima.
Time se šumarstvo stavlja u podređeni položaj i zavisno od svoje prerađivačke
industrije.


U takvim odnosima se djelovalo sve do 1961. godine, kada dolazi do najkonkretnijeg
fizičkog objedinjavanja između industrije i šumarstva i formiranja »Sum-
sko-poljoprivred.no industrijskog kombinata«. Nije upitno biti zloban ili sumnjičav,
ali je simptomatično, da se u tom razdoblju postiže rapidan uspjeh u pogledu
»okrupnjavanja privrede i bržeg razvoja šumsko-industrijskog kompleksa«. U tom
razdoblju postiže industrija osmostruko povećanje ukupnog prihoda, dok se šumarstvo
nije moglo pohvaliti sa takvim uspjehom.


Vremenom se produbljivao tehnološki jaz između partnera u braku, što je dovelo
i do raskida zajedništva u 1969-toj godini. Nakon raskida zajedništva u industriji
nastupa višegodišnji zastoj. Zastoj je do tada vladao u šumarstvu premda
nikada još nisu postojali tako idealni uvjeti da se sa lakoćom dio ostvarenog viška
prelije u sirovinsku bazu. Po svoj prilici, da u takvim uvjetima ne bi niti došlo do
raskidanja zajedništva.


Nakon raskida zajedništva sa tavorenjem su nastavile dvije odvojene organizacije
Šumsko gospodarstvo »Slavonski hrast« i Drvnoindustrijski kombinat »Spačva
«. U »brakorazvodnoj parnici« šumarstvo je ostalo i bez svog ranijeg imena.


Sada DIK »Spačva« slavi svoje obljetnice osnutka i djelovanja. Vidni rezultati
se ne mogu poreći. Da u tom razdoblju nije bilo nehumanih odnosa, stručnih i
gospodarskih promašaja, plakete priznanja sjajile bi se još bolje. Isto tako inije
logično i shvatljivo, da se slavljenik odriče svoga »rođendana«, kao da on nije
potomak oživotvorene ideje o pristupanju razvoju drvnoprerađivačke industrije u
Vinkovcima već svoje rađanje prolongira za nešto kasnije vrijeme, tj. vrijeme spajanja
u jednu radnu organizaciju dviju od davnine postojećih drvnoprerađivačkih
kapaciteta: Stolarija »Slavonski hrast« u Vinkovci i Pilana sa građevnom stolarijom
u Cerni.


U monografiji izdanoj po slavljeniku prigodom proslave 30-te obljetnice navodi
se prethodno postojanje neke »Slavonke«. Spominje se i postojanje smjernica
razvoja u ekspertizi, koju je izradio Institut za drvno-industrijska istraživanja u
Zagrebu, ali uz prigovor: »više je naklonjen programu da se ne naruši proizvodni i
poslovni ritam okolnih proizvođača, nego li stvaranju koncepta koji bi odgovarao
ovdašnjim prilikama«. Nestanak »Slavonke« i svih zbivanja oko nje, usvajanje
za početak djelovanja sebi pogodnijeg datuma, obrazlaže se: »S obzirom na nedostatak
sredstava i organizacijske promašaje realizacija nije počela. ...Neposredno poslije
toga slijedi nešto složeniji, ali i pouzdaniji pristup, kad se, naime putem stolarskog
poduzeća »Slavonski hrast« Vinkovci i poduzeća za piljenje drveta i građevne
stolarije Cerna stvara nova organizacija Drvna industrija »Slavonski hrast«
Vinkovci.. . (koja) postaje nosilac izgradnje te industrije.«


Navode iz monografije opovrgavaju činjenice iz onoga vremena:


— ideja je potekla od još uvijek živog čovjeka,

dokumentacija iz zapisnika sa održanog sastanka u NOK-u dana 20. V. 1955.
godine potvrđuje njezino oživotvorenje Sa sigurnošću se može reći da nije bilo
ovoga sastanka, nikada nikome ne bi palo na pamet, da se pozabavi spajanjem
ovih dviju organizacija,

Rješenje općine Vinkovci o imenovanju neposrednog rukovodioca drvoprerađivačke
industrije u izgradnji,


ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 99     <-- 99 -->        PDF


usvajanje prijedloga po privrednom organu općine, da se pristupi osnivanju
Poduzeća za iskorištavanje šuma u Vinkovcima, te da isto bude nosioc izgradnje,
— Šumarija Vinkovci je stolariji »Slavonski hrast« ustupila, odnosno besplatno prenijela
svoja osnovna sredstva: tračna pila sa cirkularom, strojevi stolarske
radionice, stroj za izradu punoga parketa i nekolicinu odabranih radnika, što
također potvrđuje postojanje nekakovog kontinuiteta u početku razvoja.
Prava je šteta, što se smjernice razvoja, istaknute u Ekspertizi Instituta nisu
na određeni način javno i stručno opovrgle, umjesto što se njihova općenita gospodarska
i stručna osnovanost podredila »ovdašnjim« odnosno lokalnim prilikama.


Postojanje početnih novčanih sredstava vidljivo je iz naprijed navedenoga
»Poslovnog izvještaja« Šumarije Vinkovci, dok novi nosioc zadatka nije raspolagao
niti sa tolikim sredstvima. Kao organizacijski promašaj moglo bi se smatrati jedino
dezorganizacija već postojećih materijalnih i financijskih mogućnosti, kao i napuštanje
započetih aktivnosti. Tako i tako se poslije poseglo za novčanim sredstvima
iz istoga izvora, tj. nakon promjene mišljenja i prisvajanje eksploatacije
sveukupne drvne mase područnog šumarstva.


Sto se pak tiče kombinatorike sa seoskim gaterima i pilanom u Cemi, moglo
bi se primjetiti: seoski gateri su podmirivali neophodne potrebe seoskih domaćinstava
na obradi seljačke građe, te uslužne radnje na prorezu manje kvalitetne
pilanske oblovine, koju se baš nije isplatilo voziti na obradu na udaljena i skupa
postrojenja. Pilana u Cerni sa građevnom stolarijom je bila društvena imovina i
radna organizacija sa uhodanom proizvodnjom bez privilegija za dobivanje distribuirane
i jeftine sirovine. Kao takova je imala puno pravo na opstanak, modernizaciju
i razvoj. Bez obzira na društveno gospodarsku opravdanost opstanka, nije
se moglo oduprijeti rnajorizaciji i administrativnom naletu, »stručno« obrazloženom.
Morala je biti likvidirana, a njezin kapacitet premješten na novu lokaciju u
Vinkovce. Zaposleni radnici, mjesto da rade i stanuju kod svojih kuća u selu, bili su
prisiljeni da poput onih iz davnine »trbuhom za kruhom« opet putuju na rad u
Vinkovce.


Osnovanost obrazloženja o potrebi »koncentracije pilanske prerade kotara Vinkovci
u lokaciji Vinkovci« demantiralo je vrijeme. Danas se po selima nalaze moderniji
i veći kapaciteti za podmirenje seoskih potreba. Postrojenja zanatskog tipa,
ili male privrede, imaju nekih prednosti ispred velikih i skupih postrojenja. Sam
kombinat »Spačva« pristupio je dekoncentraciji pilanske prerade. Izgrađena je nova
pilana u Županji, poto´m u Gunji — obje u interesu razvoja privrede općine.


Činjenica je, da je pilanarstvo najlakše izvediva »industrija«. Lakše je savladati
tehnologiju piljenja oblovine nego li finalizaciju ispiljene građe. »Proizvodnja
« funkcionira besprijekorno, pogotovo kada se u lokalnim razmjerima uspijeva
podrediti kapacitet šume kapacitetu pilane. Skloni smo rad na pilani organizirati
po sistemu industrijske proizvodnje, u skladu sa industrijskim standardima, premda
se radi o sezonskoj naravi posla. Sa lakoćom i bez posebnih problema, moguće je
ovu »proizvodnju« organizirati da radi u jednoj ili dvije smjene, svaki radni dan
u godini. Sječa i transport se moraju organizirati tako, da ne dođe do prekida, bez
obzira na vremenske prilike i prornetne mogućnosti. Radi savladavanja prometnih,
odnosa transportnih neprilika nabavljaju se skupocjena univerzalna vozila, koja
povećavaju transportne troškove.


U sirovinskoj bazi »proizvodnja« se odvija u prirodnim uvjetima, sezonski, s
vrlo dugim ciklusom Obnova je ponajčešće problematična. Zaštitne mjere od


665
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ekstremnih utjecaja topline i vlage, hladnoće i suše, vjetra i vatre, plinova, te živih
i mrtvih štetočina, više su simbolične nego li efikasne. Bez obzira na sve nepogodnosti,
sječni red i prihod šume se svodi na nesrazmjerno kratko vremensko razdoblje
od jedne godine i neodgodivo poistovjećuje sa financijskom godinom. Ovakovo
ponašanje neminovno dirigira i pilanska potrošnja oblovine. Zato je sinhnonizacija
pilanske potrošnje i šumske proizvodnje pravo umijeće. U današnjim
uvjetima rada svakj odgovorni učesnik, pored stručne sposobnosti i uvijek prisutnog
rizika, mora imati i sreće. Disproporciju između kapaciteta šume i pilane potencira
nekontrolirani razvoj pilanarstva, a ovaj razvoj se obično pravda ili krije iza tobožnjih
društvenih interesa. U takvim slučajevima pilanarstvo predstavlja primarnu
opasnost za suvremeno šumarstvo. O toj opasnosti bi nešto više i konkretnije mogli
reći šumarski inspektori, koji se neprekidno sukobljavaju i raščišćavaju te odnose
između interesa šume i pilana.


Pamteći događaje iz poodmakle prošlosti i razmišljajući o ovoj temi u »mirnim
« godinama, prisjećam se iz vremena upoznavanja sa strukom poučnih iskrica
pokojnog prof Đur e Nenadić a sa kojima je znao popuniti svoja redovna
predavanja: »Gospodo, bolje je biti dobar lugar, nego loše školovani šumar, nikada
nije kasno za predomišljanje«; ili: »Gospodo vaš kofer mora biti uvijek spakovan«,
što je značilo, da se uvijek treba biti spreman na premještaj u slučaju zamjeranja
nekom političaru na vlasti, pridržavajući se savjesti i stručnih principa. Neznam,
kako je danas na predavanjima, ali u praksi je neodređeno. Uvijek su moguća iznenađenja,
kojima ne kumuju samo političari. I ova tema obrađuje događaje iz
prošlosti, ali još uvijek aktualan odnos između šumarstva i prerađivačke industrije.
Još uvijek je aktualno pitanje, kako u samoupravnom društvu uskladiti i
uspostaviti njihove međusobne odnose, koji bi bili u obostranom interesu i na sveopće
zadovoljstvo:


— da li proizvodnju organizirati uz postojanje slobodnih tržišnih uvjeta,

da li proizvodnju organizirati uz prisustvo subvencije jednog na račun drugog,
ili eksploatacionih odnosa na račun sirovinske baze,

ili proizvodnju organizirati na dohodovnim odnosima, bez podređenosti sirovinske
baze?
Tržišni uvjeti su nepristrani regulativ za čiste račune, dok su dohodovni odnosi
suvremeniji od eksploatacijskih i socijalniji od tržišnih, samo ih treba htjeti i znati
sprovesti


ZAKLJUČAK


Na području razvijenoga šumarstva u Spačvanskom području, kroz dugi niz
godina su šumarski stručnjaci smatrali, da se uspješnije napredovanje u šumarstvu
može postići proširenjem djelatnosti. U prvo vrijeme su ovo proširenje bili poslovi
na sječi i transportu šumskih proizvoda, zatim poslovi nisko i visokogradnji, da bi
se u novije vrijeme prišlo pilanskoj obradi oblovine. U jednom momentu se prur
žala prilika, da se preradom nastavi sve do finalizacije proizvoda iz drva. Istovremeno
je postojalo gledište, da se djelatnost šumarstva ograniči na upravljanje i
gospodarenje sa šumskim fondom, dok sječa, transport i pilanska prerada pripadaju
industrijskoj djelatnosti.


Do sukoba gledišta i prekretnice na štetu šumarstva je došlo prilikom pristupanja
osnivanju drvo-prerađivačke industrije u Vinkovcima, kada je prevladavala


666
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 101     <-- 101 -->        PDF

koncepcija da se ova industrija izgrađuje i razvija posve odvojeno od sirovinske baze.
Nakon kraćeg vremena uspostavlja se veza sa preuzimanjem na iskorištavanje sveukupne
drvne mase iz etata, a ubrzo dolazi i do fizičkog spajanja obiju djelatnosti.
Uslijed prisustva intenzivnih eksploatacijskih odnosa dolazi do njihovog razdvajanja,
ali uz postojanje administrativno formiranih cijena.


Uslijed samostalnog, odnosno odvojenoga razvoja drvoprerađivačke industrije,
brže se razvija pilanarstvo nego finalizacija drvnih proizvoda, što ima za posljedicu
stvaranje disproporcije između realnih mogućnosti šumarstva i kapaciteta pilana
Ovakovo stanje iziskuje podređivanje interesa šumarstva interesu pilane, umjesto
obratno.


Literatura:


1.
Butković ing. Mato: Organizacija šumarstva jugoistočne Slavonije u razdoblju
1941- 1969. Zbornik JAZU Vinkovci 1974.
2.
Drvnoindustrijski kombinat »Spačva« Vinkovci: »Spačva« 30 1956/1986.
3.
Šumarija Vinkovci: Poslovni izvještaj za 1954 godinu—,
Ivan Oštrić
dipl. ing. šum.