DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 79     <-- 79 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*08.002 gum. list CXI (1987) 645


KOJIM PUTEM U 21. STOLJEĆE?
Aktualna istraživanja u svijetu kao osnova razvoja metoda rada
i tehnike u šumarstvu


Ivan MARTINIC*


SAŽETAK. Spoznaje, rezultati i preporuke XVIII Svjetskog
kongresa IUFRO pridonijele su shvaćanju potrebe znanstvenog gospodarenja
šumama i proizvodnim snagama kao imperativa suvremenog
šumarstva.


Eksponencijalno se smanjuje vrijeme zastarijevanja tehnika,
metoda i sredstava rada. Istraživanja su usmjerena na unapređenje
i razvoj specijaliziranih tehnologija s obzirom na specifične
uvjete, predmete i sredstva rada. Prioritetni je zadatak povećati
stupanj mehaniziranosti rada i smanjiti broj i trajanje radnih operacija
sječe i izrade drva u šumi. Pri konstrukciji sredstava za
rad u značajnoj se mjeri primjenjuju novi materijali, najnovija tehnička
rješenja, radio-tehnika i mikroprocesori. Računajući sa ograničenjima
koja će sve više postavljati briga za očuvanje čovjekove
okoline trend porasta proizvodnosti rada u šumarstvu nastavljat
će se najviše zahvaljujući bolje organiziranom radu i većem
iskorišćenju raspoložive sječive drvne mase.


Efikasno planiranje, rukovođenje i upravljanje u stalno promjenljivim
uvjetima gospodarenja zahtijevaju visok stupanj razvijenosti
informatičkog sistema šumarstva. Ipak, kompjuter se još
uvijek rijetko koristi pa planiranje, praćenje i reguliranje radnih
i proizvodnih procesa. Programirani modeli trebaju biti razumljivi,
realni s obzirom na postojeću organizaciju i pogodni za korišćenje
operativnim rukovodiocima. Potrebno je kontinuirano prezentirati
koristi od primjene kompjutera, stvarati pozitivnu klimu za širu
upotrebu kompjutera i dalji razvoj informatičkog sistema šumarstva.


Problematiku šumarstva treba nužno istraživati i rješavati interdisciplinarno
a u skladu s razvojem ostalih dijelova ukupnog
privrednog sistema društva.


UVOD


Podloge za ovaj rad čine pregledi izabranih znanstvenih saznanja prezentiranih
u trećoj sekciji IUFRO.


* Ivan Martinić, dipl. inž. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šimunska
cesta br. 25.
645
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 80     <-- 80 -->        PDF

XVIII svjetski kongres IUFRO održan je u Ljubljani, rujna 1986. godine
uz sudjelovanje preko 2200 znanstvenih radnika i gostiju sa svih kontinenata.
Najveći kongres u povijesti IUFRO održan je pod motom »Šumarske
znanosti u službi društva«. Prvi je kongresni tjedan održan u Cankarjevom
domu, gdje je u radu sekcija, plenuma, radnih grupa prezentirano preko
1000 naručenih i volonterskih referata, postera, filmova. Drugi kongresni
tjedan obilježile su znanstvene ekskurzije (17) po Jugoslaviji gdje su sudionici
imali prilike vidjeti načine gospodarenja, preradu drva, ekološki aspekt
šuma, istraživanja i primjenu rezultata vezanih za šumarsku problematiku.


Prema procjeni Sekretarijata IUFRO problematika treće sekcije predmetom
je interesa preko 3000 znanstvenika širom svijeta. I na Ljubljanskom
kongresu velik se broj znanstvenika okupio u trećoj sekciji rad koje su obilježile
slijedeće teme:


— unapređenje tehnologije iskorišćivanja šuma u interakciji s tehnologijom
uzgajanje šuma, socio-ekonomskim istraživanjima i problematikom životne
okoline,
— istraživanje optimalnih odnosa veličine, funkcionalnosti i ekonomičnosti
strojeva u šumskim radovima,

razvoj novih tehnologija u fazama sječe i izrade drva. privlačenju i prijevozu
drva,
— prilagođavanje tehnologija specifičnim zahtjevima uvjeta i predmeta rada.
— iskorišćivanje šumske biomase i energetski potencijal šuma,
— kontejnerska proizvodnja sadnica,
— gospodarenje na malim šumskim posjedima,

razvoj sistema planiranja i reguliranje proizvodnih procesa primjenom kompjutera,
— studij rada, ergonomija i unapređenje metoda rada u šumskim radovima,
— štetna djelovanja i sigurnost na radu,
— raspodjela i proizvodnost rada u šumarstvu.
Cilj je ovog rada pregledom novih saznanja i istraživanja u okviru treće
sekcije IUFRO (šumski radovi i tehnike) ukazati na doprinos ovog skupa unapređenju
proizvodnje i znanstvenog rada u šumarstvu. Zbog brojnosti i različitosti
tema o kojim se raspravljalo u ovom prikazu namjera nam je baviti
se temama interesantnim za problematiku organizacije proizvodnje u šumarstvu.


ISTRAŽIVANJA KAO PODLOGA PRI UNAPREĐENJU I IZBORU METODA
I SREDSTAVA ŠUMSKIH RADOVA


S obzirom na postojeće ciljeve gospodarenja šumama ne treba očekivati
revolucionarne promjene tehnologije iskorišćivanja šuma u smislu sedamdesetih
godina.


Na pragu 21. stoljeća i treće tehnološke revolucije istraživanja su usmjerena
na razvoj specijaliziranih tehnologija s obzirom na specifične uvjete (ne
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 81     <-- 81 -->        PDF

nosiva tla. izrazito strmi tereni, planinski uvjeti, uvjeti tropa) i primjenu najnovijih
tehničkih rješenja i specijalnih materijala pri konstrukciji sredstava.


Uz optimalno planiranje i korišćenje metoda i sredstava rada, podržano
razvijenim informatičkim sistemom šumarstva mogući su veći efekti i smanjeni
troškovi. Time bi se osiguralo znanstveno gospodarenje šumama, odnosno
znanstveno gospodarenje proizvodnim snagama.


Svjetske stručnjake za tehnologiju i metode rada u iskorišćivanju šuma
zaokupljaju dva prioritetna zadatka: istraživanje i razvoj tehnologije i opreme
za šumske radove u uvjetima tropa, proširenje rezultata i dosegnutog nivoa
tehnološkog razvoja iskorišćivanja šuma u ravničarskim uvjetima na planinske
uvjete. Ovo obuhvaća prilagodbe ravničarskih tehnologija, odnosno
razvoj i primjenu novih tehnologija, specijalnih konstrukcija strojeva i alata,
racionalizaciju metoda u planinskim uvjetima iskorišćivanja šuma u smislu
smanjenja ljudskog rada. racionalizaciju manipulacije izrađenim sortimentima
(sortiranje, vaganje, skladištenje), smanjenje administrativnih troškova i povećanje
opsega posebnih znanja šumarskih inženjera.


U bliskoj budućnosti predviđa se mehanizirana sjeća na nagibima do
100´%. Probne konstrukcije takvih agregata razvijaju se u USA. U fazi izvlačenja
klasična sredstva bit će zamijenjena žičarama kojim će se u čistim
sječama iznositi čitava stabla. Zasad je ograničavajući faktor šire primjene
žičara nezadovoljavajuća konstrukcija sidra. Slijedeći prioritet dat je projektima
na eliminiranju operacija ručnog vezanja tovara pri iznošenju žičarama.
Provode se eksperimenti s prihvaćanjem tovara hidrauličkim kliještima.
U prijevozu orijentacija je na smanjenju tara težine vozila i povećanju
nosivog kapaciteta.


Ova nastojanja imaju za preduvjet provođenje određenih uređivačkih
koncepcija u smislu proizvodnje sortimenata manjeg volumena, orijentacije
na brzorastuće vrste četinjača, smanjene ophodnje i čistu sječu (Sessions ,
C ott ell. Iff).


Naglašeno je pravodobno planiranje i upotreba strojeva kroz kombinaciju
agregata različite snage, nosivosti i specijalnih konstrukcija za pojedine
uvjete. Vrlo specifični i najrazličitiji sastojinski uvjeti otežavaju primjenu
strojeva i uređaja. U Finskoj je prisutan trend razvoja specijaliziranih konstrukcija
smanjene težine i pritiska na podlogu, poboljšanih manevarskih sposobnosti.
S tim u vezi pojavile su se prve konstrukcije od lakih Al-legura.
s nosivosti 1.5 — 3.5 tona. Istražena je ovisnost dubine kolotečine o veličini
tovara (H e i k k a. Siren) . Promatrano je 15 tipova agregata za izvoženje
drva. različitih po masi. kapacitetu, pogonu i konstrukciji (Slika 1).


Istraženi su optimalni odnosi dimenzija, funkcionalnosti i ekonomičnosti
strojeva u odnosu na predmete rada i uvjete rada. Cilj je izbor optimalnog
sredstva u operativnim, konkretnim uvjetima, predviđanje »geometrijske
evolucije strojeva« i definiranje parametara za konstrukciju nove opreme i
predviđanje trendova evolucije sredstava. Ispitivanjem osnovnih morfoloških
karakteristika (visina, širina, dužina, težina) strojeva na izvlačenje drva (adaptirani
poljoprivredni traktor, forvarder. skider) istraženi su odnosi navedenih
veličina i utvrđeni oblični indeksi (indeksi oblika). Na osnovi tako utvrđenih
indeksa definirana su područja dominantne važnost pojedine morfološke
veličine. Sva tri stroja ulaze u područje većeg značaja visine od širine. Širina
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Dubina probijenog tla, cm


40


1 i 1 1


35


arvarder -B


" f


30


gusjeničar


25 /


i
l-> olj- trak LU1


20
S ,´
,....


15 ´ ^


* ^´^*~°**^ „*-""


.*^**


^"m""
10


r^T. . ´— ^-. —._ _. — -"


—«-^


5


iO 20 50 40 50 60 70 90


on


Veličina tovara, ni


Slika 1. Ovisnost dubine probijanja tla u sredstvu izvoženja i veličini tovara.
(Heika & Siren)


i dužina stroja kao funkcije mase stroja kontinuirano rastu kod skidera i
forvardera, dok kod adaptiranog poljoprivednog traktora raste dužina granično
do 4.2 m. Širina kao funkcija mase strojeva neograničeno kontinuirano
raste kod skidera a granično do 2.5 m kod forvardera i adaptiranog poljoprivrednog
traktora. To je objašnjeno time što su skideri tipično šumski strojevi,
dok forvarderi i adaptirani poljoprivredni taktori moraju zadovoljavati
ograničenja cestovnog saobraćaja. Također je istražena korelacija između efektivne
snage stroja i mase stroja. Rezultati su pokazali da je najpovoljniji omjer
efektivne snage po 1 kg mase kod adaptiranog poljoprivrednog traktora, dok
skider i forvader zbog sigurnosnih fatkora konstrukcije imaju taj omjer nepovoljniji
(Ševe r).


Izvršena su istraživanja novih tehnologija iskorišćivanja šuma. Tako je
u Sovjetskom Savezu istraženo iznošenje stabala iz sječine helikopterima. Za
prosječnu daljinu iznošenja 1:5 km, srednji tovar 1.6 — 5.1 tona istraženi
su troškovi iznošenja. Utvrđeno je da su troškovi helikoptera u usporedbi s
klasičnim načinima iznošenja i izvlačenja značajno veći i da je upotreba helikoptera
u uvjetima gdje je moguće klasično izvlačenje neprihvatljiva i nesvrsishodna.
Za posebno vrijedne Sortimente, i vrste drveća te za terene nepristupačne
klasičnim sredstvima i uvažavanjem ekoloških aspekta šuma, iznošenje
helikopterima našlo bi primjenu u modernom šumarstvu (Gordinjenko) .


648
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Suvremene konstrukcije strojeva nezamislive su bez komponenti radio-
tehnike i ugradnje mikrokompjuterskih procesora (mp). O nekim područjima
primjene mp pri konstruiranju strojeva i alata za potrebe šumarstva u Japanu
izvjestio je K i t a g a w a. Najrašireniji su slučajevi servomehanizama
podržanih mp. Tako motorne pile imaju ugrađeni mp koji kontrolira režim
rada pile i alarmira u slučajevima nepravilnosti rada pile kada postoji povećana
opasnost po rukovaoca. Sličan je mp ugrađen u strojeve koji rade na
nagnutim terenima. Mp kontrolira uvjete ravnoteže stroja i alarmira kada
su oni narušeni, odnosno kada poprimaju kritične vrijednosti. Također postoje
adekvatni mp za reguliranje brzine kretanja tereta žičarom ili mp za
točno centriranje kružne pile za podrezivanje korijena u rasadnicima. Slijedeće
područje primjene mp odnosi se na automatska mjerenja podržana mp
ili me: indikator nagiba, analizator buke i vibracije, portabl compjuter za
sakupljanje podataka na terenu za studij rada.


Jedan od najvažnijih pokazatelja opravdanosti korišćenja nekog stroja
su stvarni troškovi stroja. Prema Sunbergu i Svanquistu potrošnja
energije, odonsno goriva, bolji je pokazatelj stvarnih troškova stroja
nego vrijeme rada stroja. Potrošnja energije je reprezentant svih ostalih
troškova (amortizacija, kamate, održavanje, popravci) i stoga vrlo važan faktor
pri donošenju odluka o novim tehnologijama. Očigledna je prednost ovakvog
načina kalkuliranja troškova pri planiranju, kontroli i naplaćivanju.
Iz potrošnje je isto tako moguće odrediti odnos rada i stroja za postizanje
minimalnih troškova po jedinici učinka.


INTENZIVNO GOSPODARENJE SUMAMA PODRŽANO RAZVIJENIM
INFORMATIČKIM SISTEMOM U ŠUMARSTVU


Prisutnost stalno promjenljivih uvjeta gospodarenja (ekonomske krize,
zahtjevi tržišta, elementarne nepogode, štete na sastojinama, kisele kiše) zahtijeva
elastičan sistem planiranja na svim razinama upravljanja. Takav sistem
planiranja razumijeva mogućnost izbora između različitih alternativa
i donošenja pouzdanih odluka (Joyce, Breen) . Ovo također pretpostavlja
visok stupanj razvijenosti sistema informiranosti u šumarstvu, nezamislivog
bez podrške kompjutera. Bez upotrebe kompjutera značajni dio podataka vezanih
uz planiranje, praćenje i reguliranje radnih i proizvodnih procesa ostaje
neiskorišten pri donošenju odluka. U šumarstvu kod planiranja i organizacije
najčešći su slučajevi donošenja odluka bez dovoljnog broja točnih
informacija. Odluke se tada donose na temelju nepotpunih informacija i intuicije,
bez kvalitetne analize mogućih alternativa. Razvijena mreža kompjutera
koja pokriva sva mjesta nastanka i obrade podataka, te omogućava
protok informacija i neposredno komuniciranje na svim nivoima upravljanja,
znatno utječe na pouzdanost i ispravnost strateških, taktičkih i operativnih
odluka (Tomanić).


Sistem planiranja i organizacije u šumarstvu obuhvaća četiri grupe elemenata
:


— podaci o sastojinama, opremi, financijskim sredstvima i radnicima,
— podaci o vrsti šumskih radova, tehnikama i uvjetima rada,


ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— podaci o organizacijskim jedinicama za koje se izrađuju planovi,

razdoblja za koja se planovi izrađuju.
Proces planiranja podrazumijeva različite kombinacije elemenata iz navedenih
grupa i njihove interakcije. Takve kombinacije služe kao osnove
za utvrđivanje optimalnog stanja sistema kao cjeline u zadanim uvjetima.


Kompjuter se rijetko koristi u svrhe planiranja iako takav zahtjev kontinuirano
postoji. Razlozi su nezadovoljavajući pristup korisnika, nedostatak
odgovorajućeg software i nepotpuno shvaćanje principa planiranja (Robak).
Osnovni je zahtjev većine modela planiranja donošenje odluke koja će u
momentu njene realizacije dati maximalni efekat uz zadane troškove ili očekivani
efekat uz minimalne troškove. Kod takovih odluka umnožak očekivane
koristi i vjerojatnosti da će se ta korist ostvariti je najveći (Tomani
ć).


Danas u svijetu postoji relativno veliki broj razvijenih programskih paketa
za potrebe šumarstva. Najčešće su to ipak programske podrške različitih
kalkulacija, evidencija, optimalizacija, programi za rad s bazama i bankama
podataka, ali sve češće i kompleksni software iz domene proizvodnje. Karakteristike
takvih paketa su, kako to navode proizvođači, slijedeće:koordinacija i fleksibilnost u smislu hijerarhije planiranja,
— decentralizacija pri odlučivanju,
— interaktivni pristup korisnika.
— podrška pri donošenju odluka kroz kalkulacije mogućih alternativa,
— prilagodljivost različitim nivoima odlučivanja.
Kod programskih paketa najčešća je zamjerka da programi nisu rađeni
s gledišta rukovodioca, da nisu dovoljno objektivni d pristupačni s obzirom
na postojeću organizaciju. Rukovodioci nisu zainteresirani za prihvaćanje rješenja
po sugeriranom modelu čije algoritme ne razumiju već su neposredno
zainteresirani za programe čiji je pristup planiranju formuliran na njihovim
odgovornostima (Roba k).


U svrhu toga predlažem su strateški i psihološki zadaci za uvođenje kompjutorske
podrške pri planiranju u šumarstvu:
— osigurati da programirani modeli planiranja budu razumljivi, realni i pogodni
za korišćenje operativnim rukovodiocima,


— povećati razumijevanje principa planiranja i usvajanje tehnike planiranja
od strane rukovodioca,

stalno prezentirati koristi na taj način donesenih odluka i stvoriti pozitivnu
klimu u smislu daljeg razvijanja informatičkog sistema u šumarstvu.
U svijetu, pa i u našoj zemlji postoje različiti pristupi i razumijevanje
izgradnje informatičkog sistema šumarstva, kako u pogledu hardware i software
tako i same koncepcije i uloge informatičkog sistema u šumarstvu.
Jedan pristup razumijeva razvijanje korisnički potpuno orijentiranih software
izrađenih od vrhunskih stručnjaka — informatičara, uz suradnju šumarskih
stručnjaka, u institutima, sveučilištima ili privatnim software kućama.
Paralelno se osposobljavaju korisnici — šumarski praktičari za
elementarni interaktivni pristup kompjuteru kao alatu neophodnomu u svakodnevnom
regiiliranju radnih i proizvodnih procesa. Nedostatak je ovakvog
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 85     <-- 85 -->        PDF

pristupa nemogućnost predviđanja izvanrednih događaja i relativno ograničena
kreativnost korisnika. Drugi pristup zagovara informatički sistem šumarstva
podržan mrežom kompatibilnih nezavisnih mikrokompjutera različitih
tehničkih karakteristika i konfiguracija. To pretpostavlja razvoj aplikativnog
software od strane samih stručnjaka operativaca na svim razinama
komunikacije. Ovakav pristup zahtijeva više nego elementarna informatička
znanja i umjeće programiranja kreatora informatičkog sistema šumarstva.


Pojava mikrokompjutera zatekla je u šumarstvu različito stanje organiziranosti
i stupnjeve razvijenosti informatičkog sistema šumarstva (Nova k).
U pogledu rješavanja problema u šumarstvu postoje široke mogućnosti za
primjenu mikrokompjutera pri planiranju, praćenju i reguliranju radnih i
proizvodnih procesa (Corcoran) . Razvijenost kompjutorske mreže u šumarstvu
ovisi o tome u kojoj mjeri mreža pokriva mjesta na kojima se registriraju
podaci, obrađuju informacije, prate događaji, rješavaju problemi i
donose odluke pri reguliranju sistema proizvodnje (T o m a n i ć).


U bliskoj budućnosti u šumarstvu će najšira primjenu naći kompjuteri
velike brzine i memorije s posebno naglašenim razvojem interaktivnih grafičkih
i geografskih informatičkih podsistema, te s razvojem umjetne inteligencije
(ekspertni sistemi). Patza´ k i Löfle r su izvijestili o jednom
pristupu analizi sječe i izrade podržane mikrokompjutorom. Iz baze podataka
kompjuter analizom alternativa izabire optimalni odnos tehnike, radnih sredstava
i optimalni organizacijski model, Ulazni podaci obuhvaćaju one parametre
koji opisuju zadatak, preduvjete i podsisteme i istovremeno su kriterij
za izbor metoda i sredstava rada. Algoritam je razvijen po slijedećim koracima:


— definiranje zadatka (vrsta sječe, vrsta drveća, starost, promjer...),
— izbor podsistema iz banke podataka s karakteristikama metoda i radnih
sredstava,
— kalkulacije izvođenja i troškova za izabrane uvjete,
— kalkulacije izvođenja i troškova čitavog sistema sa varijabilnim i ostalim
parametrima sječe,
— konačni izbor podataka za donošenje odluke uz tabelarni i grafički prikaz
očekivanih rezultata.
Izlazni podaci su prilog donošenju odluke i sadrže:


— ukupne troškove i strukturu troškova,
— elastičnost ukupnih troškova,
— djelovanje neizvjesnih parametara na ukupni trošak,
— mogući budući trend troškova,
— prosječne troškove izvođenja,
— potrebnu radnu snagu,
— utrošak energije.
U sferi proizvodnje razvijeni su i koriste se i slijedeći programski paketi:
— program za analizu alternativa kod preživljavanja sadnica,
— program za projektiranje optimalnih smjerova šumskih prometnica i projektiranje
šumskih komunikacija na nagnutim terenima,


ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 86     <-- 86 -->        PDF

— program za simuliranje i optimaciju privlačenja i trupljenja,
— program za projektiranje optimalnih smjerova iznošenja žičarom,
— program za podršku tehnologije mehaniziranih centralnih stovarišta.
KOMPLEKSNO ISTRAŽIVANJE RADA U ŠUMARSTVU U CILJU NJEGOVE
HUMANIZACIJE I EKONOMIČNOSTI


Problematiku ergonomije i studija rada u šumarstvu nužno treba istraživati
multidisciplinarno. Takva istraživanja obuhvatila bi angažiranje stručnjaka
iz ustanova izvan šumarstva. Neophodno je poznavanje posebnih aspekata
ergonomije i studija rada kao preduvjeta za optimalan izbor tehnologije i
metoda rada u pojedinim fazama proizvodnje u šumarstvu.


U Taivanu je istražena struktura povreda u šest kompanija iskorišćivanja
šuma. Analiza je izvršena po godinama, mjesecima, starosnim grupama,
radnom iskustvu, povrijeđenom dijelu tijela, vrsti i težini povreda, vrsti
šumskih radova i radnih operacija. Utvrđeno je da su najučestalije povrede
u flazi sječe i izrade drva odnosno kod iznošenja i transporta drva. Tako
se 48% povreda događa pri sječi i izradi, 25% kod iznošenja zičarom, 16%
kod privlačenja i transporta drva. Najčešće stradaju stariji radnici (starosne
grupe 40 — 59 godina), koji predstavljaju 75% zaposlenih. Najveći je broj
povreda na nogama (22%), glavi (17%), trupu (10%). Kritični mjeseci povređivanja
su VI. VII, VIII. Najveći broj povreda zabilježen je između 7,30 —
9,00 sati ujutro i između 13,00 — 14,00 sati popodne.


Veliki se značaj pridaje zdravstvenoj preventivi. Propisan je obavezni
specijalistički pregled i to za starije radnike od 45 godina svake godine, za
one između 30 — 45 jednom u dvije godine, za radnike ispod 30 godina svake
treće godine (Wu).


Lipoglavše k je istražio opterećenje rukovaoca strojevima na izvlačenju
i transportu drva u Sloveniji. Istraživanjem je obuhvaćeno razdoblje
od 1980 — 85. Promatrane su i mjerene slijedeće veličine: puls, vibracije i
buka. Opterećenje traktorista i vozača kamiona je blizu dozvoljene granice
frekvencije pulsa, a izloženost buci nerijetko prelazi kritičnu granicu od
85 dBA. Povremeno su rukovaoci žičarama izložen buci i do 120 dBA. Istraživanje
vibracija pokazalo je čvrstu korelaciju s radnim uvjetima i često prekoračenje
ISO limita. Istaknut je zahtjev za humanizaciju radnih uvjeta i
uključivanje ergonomskog aspekta u tehniku rada u šumarstvu. (Slika 2.)


šestdesetih i sedamdestih godina došlo je do, značajnog porasta proizvodnosti
rada u šumarstvu uvođenjem novih tehnologija i strojeva prvenstveno
u fazama sječe i izrade drva, privlačenju i prijevozu drva. (Slika 3.) Samo
manjim dijelom produktivnost šumskog rada povećana je boljom organizacijom
rada i intenzivnijim radom.


O raspodjeli i produktivnosti rada u šumarstvu Švedske izvjestio je
Werner . Do 1975. godine šumski radnici su bili plaćeni po jedinici učinka.
Poslije generalnog štrajka 1975. primijenjen je sistem plaćanja po vremenu
u sjevernoj dijelu Švedske, odnosno plaćanje po vremenu i bonusu (do 15%
od ukupne plaće) u ostalim dijelovima. Bonusom je djelomično kompenzirana


652
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Relativna frekvencija, %
100


80


60


" privlačenje


traktorom točkašem
40


*j privlačenje
traktorom gusjeničarom
?0


klasična
sječa i izrada


Slika 2. Relativne frekvencije pulsa rukovaoca strojeva na privlačenju oblovine
i radnika na sječi.


Radniko dana po 100 m


70
——.—


izvlačenje


60


sječa - izrada
_.
uzgojni radovi


50


ostalo


40


30


--*


20


**»._


"*--.
--^


10 —ZI7.Z -"^r~r.-


55 60 65 70 75 80 85
Godine
Slika 3. Razvoj produktivnosti rada u poje&inim šumskim radovima.
(Skogsarbeten)
653
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 88     <-- 88 -->        PDF

prijašnja produktivnost, a bonus je definiran učinkom. Plaćanje na bazi vremena
definirano je prirodom posla i slijedećim faktorima:


— radnim iskustvom,
— dužinom staža na šumskim poslovima,
— obrazovanjem,
— brojem provedenih dana na poslu,
— iskorišćenjem radnog dana,
— zalaganjem i kreativnošću.
Takav se sistem plaćanja održao do 1980. godine kada je postignut zajednički
sporazum o plaćanju različitih vrsta radova prema kategoriji posla na
jedan od slijedeća tri sistema:


A — tekuće mjesečno plaćanje po vremenu,
B — plaćanje po vremenu uz bonus od 25%,
C — plaćanje po vremenu uz bonus od 45%.


Samim je radnicima prepušten izbor sistema plaćanja, s time da im je
u slučaju izbora sistema B ili C garantirana isplata najmanje 100% tekućeg
mjesečnog plaćanja po vremenu.


Istraženi su utjecaji promjene načina plaćanja na proizvodnost rada,
broj povreda, organizaciju rada u 15 šumskih regija Švedske. Obuhvaćeno
je bilo 400 sjekača i 65 rukovodilaca. Utvrđeno je smanjenje broja povreda
za 35%. a nastale ozljede su lakše prirode. Proizvodnost visoko proizvodnih
i mladih sjekača pala je znatno više nego kod prosječnih i starijih. Trajanje
radnog dana povećano je za 7%. Generalno, pad proizvodnosti sjekača veći
je u regijama gdje su sjekači bili plaćeni isključivo po vremenu (pad za
28% dnevno) nego u regijama gdje je uveden kombinirani sistem plaćanja
pad za 10% dnevno). Međutim, izmjena načina plaćanja uzrokovala je manje
zaoštreno uvjete stjecanja dohotka, humanizaciju rada i poboljšane odnose
među sjekačima uz manju intenzivnost rada. U organizaciji rada smanjenja
je uloga nadzora i kontrole. Olakšano je premještanje radnika s jednog na
drugi posao, uvođenje novih alata, metoda rada i tehnologija.


LITERATURA


XVIII IUFRO World Congress, (1986): Proceedings of the Division 3, Ljubljana.


Appelroth , S-E; (1985): The analysis and interpretation of forest work study
results, Symposium on the Equipment/Silviculture Interface in Stand Establishment
Research and Operations, Jasper, Alberta, Canada.


Gibson, H; Knudson, D; Gaultney, L; (1986): Using expert systems in
forestry: application in the Dominican Republic, 18th IUFRO World Congress,
Ljubljana, Proceedings S3.04.


Iwakawa, O; Numata, K; Kondo, K; (1986): Effect of vibration in driving
on the physiological response of a driver, voluntary paper, 18th IUFRO
World Congress, Ljubljana.


Patzak, W; Loffer, H; (1986): Computer-supported analysis of timber harvesting,
18th IUFRO World Congress, Ljubljana, Proceedings S3.04.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Pr i tc hard , M. A; (1986): Forestry commision development of microcomputer
systems for forest operations planning and control, 18th IUFRO World
Congress, Ljubljana, Proceedings S3.04.


Takimoto, Y; Yamamoto, T; (1986): A computerised method of measu


ring ergonomic data in the forest work -pruning work-, voluntary paper,


18th IUFRO World Congress, Ljubljana.


WHICH WAY TO THE 21 st CENTURY?
Current Research in the World as a Basis for Developing Methods of Work
Technique in Forestry


Summary


The insights, results and recommendations of the 18th IUFRO World Cong.
ess have contributed to and understanding of the need for a scientific management
of forests and production forces as an imperative of modern forestry.


The time it takes for techniques, methods and equipment to be outdated
has been decreasing exponentially. Research has been focused on adventing and
developing specialized technology for application to specific conditions, objects
and means for work. The task of increasing the degree of mechanization and
decrease the number and duration of work operations involved in cutting and
primary wood conversion in the forests is of the first priority. When constructing
work means new materials are used to a considerable degree, as well as
the most recent technical solutions, radio technology and microprocessors. Calculating
with the limitations that will increasingly burden the preservation of
man´s environment, the trend of productivity growth in forestry will continue,
due for the most part to a better organization of work and better utilization
of the available cutting timber.


Efficient planning, handling and direction und constantly changing management
conditions demand a sophisticated degree of development within the forestry
information system. The computer, however, ist still rarely used for planing,
following up and regulating the work and production processes. Programmed
models should be understandable, realistic in terms of the existing organization
and adaptable to usage by operative supervisors. A continual presentation
is necessary on the adventage of using computers, in order to create a positive
climate for expanding the application of computers and furthering the development
of the forestry information system,


The issues facing forestry must be explored and resolved interdisciplinarily
in accordance with the development of the other parts of the overal economic
system of society.