DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 65     <-- 65 -->        PDF

PRETHODNO SAOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*653 Sum. list CXI (1987) 631


UTJECAJ DEBLJINSKE STRUKTURE NA VRIJEDNOST SASTOJINE*


Ankica KRZNAR*´


SAŽETAK: U radu je prikazana znanstvenim metodama razrađena
originalna metoda, primjenjena na istraživanju utjecaja deb-
Ijinske strukture na vrijednost sastojine, te mogućnost numeričkog
izražavanja uvjetovanosti razlike vrijednosti pomoću karakterističnih
veličina funkcije A. Levakovića. Za istraživanja je izabrana
100 godišnja sastojina u tipu II-G-20 (Genisto elatae Quercetum
roboris caricetosum remotae, Horva t 1938 god.). Temelj istraživanja
bile su primjerne plohe u prirodnim sastojinama i hipotetske
modelne sastojine, dobivene metodom simulacije. Dobiveni
rezultati iz hipotetskih modelnih sastojina predstavljaju postavljeni
cilj istraživanja.


Rezultat ovih istraživanja potvrđuje izraziti utjecaj debljinske
strukture na vrijednost sastojine.


Vrijednost drvne mase (sastojine) numerički je prikazana karakterističnim
veličinama funkcije. A. Levaković i teoretskom
vjerojatnosti pojave broja stabala u području varijacionc širine
definirane sa aritmetičkom sredinom prvog stupnja i standardnom
devijacijom.


Rezultati ovih istraživanja pokazali su, da su numerički prikazatelji
vrijednosti indikatori vrijednosti, kojima se mogu tumačiti
razlike u vrijednosti drvne mase (sastojine). Od karakterističnih
veličina izdvaja se aritmetička sredina prvog stupnja (a{) iskazana
u relativnim iznosima kao prvi, a standardna devijacija kao
drugi selektivni pokazatelj vrijednosti drvne mase (sastojine).


Ključne riječi: ekološko-gospodarski tip, lužnjak (Quercus robur),
debljinska struktura,, kvalitetna struktura, modelna sastojina,
vrijednost sastojine


1. UVOD
Šumarstvo je proizvodnja koja ima za cilj, da, uz ograničenja koja proizlaze
iz prirode sredstava za rad, proizvode optimalan asortiman drvne mase.
Ekonomski gledano, proizvedeni asortiman treba polučiti maksimalnu vrijednosti.
Poznavanje vrijednosti kojima se raspolaže jedna je od polaznih
osnova za određivanje gospodarske politike u šumarstvu.


* Skraćeni oblik magistarske teze.
** Mr Ankica Krznar, dipl. inž. šum. Šumarski institut, Jastrebarsko.
631
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Postizanje optimalne vrijednosti moguće je samo u optimalno izgospodarenim
sastojinama, za koje je potrebno definirati što više optimalnih strukturnih
elemenata. Jedna od njih je i debljinska struktura.


2. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA
Definiranje cilja proizvodnje u šumarstvu, a u vezi s njim i optimalnog
asortimana konačnog proizvoda, te mjere za njegovo postizanje zaokupljalo
je pažnju mnogih istraživača: Presler Judeich, Heyer, Enders,
Abetz, Liefman, Spiegel, Lemer, Eberbach, Biolle y, Eh.
Wagner, Ph. Flury, Schaffer, Gazin, Plavšić, Kraljić, Deka
n i ć.


Zbog značajnosti debljinske strukture u gospodarenju šumama, proučavali
su je brojni istraživači već od 1880. god. (Weber, Gutenberg,
T j u r i n, P e t r ač i ć, M i 1 e t i ć, Tretjakov, Mayer, Prodan, L e v aković,
Halaj, Dekani ć, Hren, Kovači ć).


Međutim, da li različita debljinska struktura utječe i kako utječe na
kvalitetu i vrijednost drvne mase (sastojine) nije detaljnije znanstveno definirano.
To je problematika iz koje proizlazi zadatak i cilj istraživanja ovog
rada.


3. ZADATAK I CILJ ISTRAŽIVANJA
Zadatak istraživanja bio je da se na odabranim primjerenim plohama
analizira debljinska i kvalitetna struktura. Nakon toga, da se simulacijom
konstruiraju hipotetske modelne sastojine različitih debljinskih struktura, s
ciljem da se pokuša utvrditi koliko različite debljinske strukture utječu na
kvalitetu i vrijednost drvne mase (sastojina), te da se uvjetovanost razlika
u vrijednosti numerički izrazi parametrima jednadžbe A. Levakovića .


Ovim istraživanjima obuhvaćena je 100-godišnja sastojina u tipu II-G-20.


4. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA
Ekološko-gospodarski tip II-G-20 predstavlja šuma lužnjaka i velike žutilovke
s rastavljenim šašem. (Genisto elatae-Quercetum roboris subass, caricetosum
remontae, Horva t 1938). Taj tip se proteže na području sliva
Save i Drave. Razvija se na aluvijalnim nanosima rječnih terasa, koje su
u proljetnim i jesenskim mjesecima redovito izložene poplavama. Nivo podzemne
vode ostaje dosta visok tokom cijele godine. Tlo je pseudoglej recentno
reliktni, oligotrofni stanoglej. Prema mehaničkom sastavu, tlo je praškasta
do teška glina, s povoljnim vodnim režimom. Najčešći sastojinski oblik
je jednodobna jednolična sjemenjača lužnjaka. Obnavlja se prirodnim pomlađivanjem.
Za tip su izrađene prirasno^prihodne tabele. Kod optimalnog
sastojinskog oblika, optimalna srednja udaljenost privlačenja drvnih sortimenata
je 320 m.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 67     <-- 67 -->        PDF

5. METODA ISTRAŽIVANJA
Temelj istraživanja su privremene primjerne plohe i hipotetske modelne
sastojine.


Istraživanja su se sastojala iz terenskih i uredskih radova.


5.1 TERENSKI RADOVI
Privremene primjerne plohe osnovane su tokom 1975—1982. godine u
prirodnim sačuvanim lužnjakovim sastojinama, starosti 96 —105 godina. Odabrane
su u istom tipu, pa su ekološko-biološki istovjetne, ali se nalaze
na različitim lokalitetima. Kvadratnog su i pravokutnog oblika, a iskolčavane
su po geodetskim principima. Svim stablima na plohi izmjereni su promjer
i visina, utvrđena starost i izvršena stablimična procjena sortimenata po
JUS-u,


5.2. UREDSKI RADOVI
5.2.1. Obrada podataka na primjernim plohama
Analiza postojećeg stanja obavljena je


— testiranjem valjanosti uzorka kao reprezentanta tipa II-G-20,
— računanjem asortimana po debljinskim stupnjevima,
— računanjem kvalitetne strukture sastojine.
Raspodjela broja stabala po debljinskim stupnjevima u prirodnim sastojinama
podvrgava se zakonima Guassove normalne raspodjele (Dj. Kovači ć
1981), pa su teoretske frekvencije računate po Gaussovoj jednadžbi. Empiričke
i teoretske frekvencije uspoređene su hi-kvadrat testom.


Asortiman po debljinskim stupnjevima dobiven je regresijskom analizom.
Oblik veza i njihov analitički izraz za izravnavanje dat je jednadžbom Leva kovića
, polinom 5, 9 i 12 stupnja. Izrazivši asortiman relativnim iznosima,
dobivena je kvalitetna struktura po debljinskim stupnjevima.


5.2.2. Obrada podataka modelnih sastojina
5.2.2.1. Simulacija modelnih sastojina i računanje njihove vrijednosti
Modelne sastojine su simulirani teoretski modeli 100-godišnje sastojine
lužnjaka. Simulacija je izvedena uz uvjete i ograničenja koja su definirana:


— prirasno-prihodnom tabelom (Cesta r et al.) — broj stabala je 195,
temeljenica 31 m2, a prsni promjer 45 cm;
— teoretskom raspodjelom učestalosti broja stabala koja se podvrgava
Levakovićevo j funkciji u području rasprostiranja vrijednosti kojem pripada
vjerojatnost 0.95;
— kvalitetnom strukturom po debljinskim stupnjevima utvrđenom na primjernim
plohama.
Na osnovu dosadašnjih rezultata istraživanja, simulacija je izvedena na
dva načina:


1. Primjenom odgovarajućih relativnih učestalosti broja stabala po debljinskim
stupnjevima, utvrđenim na plohama, na normalan broj stabala
195;
633
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 68     <-- 68 -->        PDF

2. Računanjem teoretskih raspodjela broja stabala po debljinskim stupnjevima,
pomoću jednadžbe Le v a k o v i ć a.
Svaka teoretska raspodjela, u daljnjem istraživanju, prezentirala je modelnu
sastojinu, a rezultati dobiveni iz njih predstavljaju postavljeni cilj.
Za svaku modelnu sastojinu izračunata je kvalitetna struktura, asortiman
i njihov sintetski pokazatelj — vrijednost. Vrijednost je računata »metodom
sadašnje sječive vrijednosti« (S a b a d i 1986).


5.2.2.2.
Praćenje utjecaja karakterističnih veličina Levakovićev e jednadžbe
na vrijednost sastojina
Utjecaji karakterističnih veličina na vrijednost sastojine praćeni su po


moću strukturnih karakteristika modelnih sastojina, koje su prikazane grafički


i numerički. Numerički ih opisuju:


a) relativni iznosi karakterističnih veličina aj i s2;


b) vjerojatnosti učestalosti broja stabala u području varijacione širine, de


finirane sa 0-a| i a,—1;


c) vjerojatnosti učestalosti broja stabala za područje 95 i 99´% varijacione


širine,
izražene sa aj ± xy 5 i intervalima a1 + 15 i a, + 2 5; i


ai
± 3 5;


d) relativnom
teoretskom učestalosti broja stabala po apsolutnim debljinskim
stupnjevima.


Za računanje vjerojatnosti, navedenih pod točkom b, c i d, izračunate su
prethodno teoretske vjerojatnosti učestalosti broja stabala za cijelo varijaciono
područje, primjenom suvremenih matematičko statističkih metoda uz
primjenu računa iz više analize. Obračun je izvršen prema metodi koju je
Dj, Kovači ć opisao u svojoj doktorskoj disertaciij (1981. god).


6.
OBRADA VLASTITIH PODATAKA, REZULTATI
ISTRAŽIVANJA i DISKUSIJA
6.1.
ANALITIČKO IZRAVNAVANJE EMPIRICKIH PODATAKA I ANALIZA
PODATAKA NA PRIMJERNIM PLOHAMA
Empirički podaci raspodjele broja stabala na primjernim plohama, prikazani
u tab. 1, dobiveni su grupiranjem snimljenih stabala u debljinske razrede,
širine 5 cm i izravnati su pomoću Gaussov e jednadžbe. Kako se teoretska
raspodjela uklopila u empiričku i potvrdila valjanost uzorka, kao reprezentanta
tipa II-G-20, ipak istraživanja ekonomskih efekata zatečenog stanja
ne bi udovoljila postavljenom zadatku. Za daljnja istraživanja bitno je
da uzorci prezentiraju različite debljinske strukture, a sve one da rezultiraju
jednakim brojem stabala jednakom temeljnicom i jednakim promjerom. Međutim,
sliku postojećeg stanja može se opisati (tab. 1) vrlo neujednačenom
debljinskom distribucijom, ali istovremeno različitim brojem stabala (N = 60´ —
368) i prsnim promjerom (ds = 27,9 — 59.5 cm).


Međutim, poznavanje i definiranje strukturnih elemenata prirodnih sastojina
bilo je vrlo važno, jer njihovom ugradnjom u hipotetske modele ovi
oponašaju prirodne sastojine. Zato je utvrđen asortiman i kvalitetna struktura
na plohama, a prema opisanoj metodi. Zakonitost veze asortimana srednjih


634
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 69     <-- 69 -->        PDF

stabala i debljinskih stupnjeva slikovito je predočena grafikonom 1. Nestalnost
oblika krivulja po debljinskim stupnjevima opravdava odluku o primjeni polinoma
za izravnavanje podataka sortimenata A, B, C i So. Iz grafikona se vidi
da između asortimana i debljinskih stupnjeva postoji pozitivna ovisnost. Saznanje
da količine sortimenata rastu nije dovoljno, već treba znati kako rastu.
Odgovor se dobije kada se količine sortimenata, osim u apsolutnim (m3), izraze
i u relativnim iznosima % (tab. 2). Oni daju strukturnu sliku o:visini učešća svake vrste sortimenata u ukupnoj bruto masi i

odnosu pojedinih vrsta sortimenata u asortimanu svakog debljinskog
stupnja.


Kvalitetna struktura je jedan od osnovnih ulaza za računanje asortimana,
modelnih sastojina. Osim u ovom radu, tabela kvalitetne strukture se može
koristiti u praksi kao sortimentna tablica za 100-god. sastojine tipa II-G-20.


Učestalost broja stabala po debljinskim stupnjevima na primjernim plohama


Tab. 1


Broj plohe


Debljinski
stupanj 30 109 43 28 73 8 46 16 27 27 54 76
cm


Broj stabala po hektaru (N)


10 11 12 13 14 15
5
10 14 _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _
15
20 62 — 1 3 — — 1 — 9 1 1 — 7 14
25 85 11 3 8 4 — 11 — 7 — 3 2 12 44
30 86 24 10 16 7 7 15 — 18 — 3 4 18 59
35 54 22 25 16 18 13 34 1 15 — 3 4 24 49
40 19 37 38 38 34 34 37 14 24 4 3 29 18 26
45 7 24 50 48 30 33 41 33 30 6 6 17 20 14
50 4 25 20 23 28 43 33 19 23 9 8 20 10 10
55 — 17 12 25 21 21 13 30 13 7 13 15 7 1
60 — 5 10 14 12 12 9 11 5 6 12 14 3 —
65 — — 5 3 5 7 3 5 5 7 10 6 3 —
70 — — — 1 4 5 — 2 — 6 5 3 3 —
75
80
85
_
_
1_
1_

_ _
3 _
_ _
_
_
_
_
_ 4
7
6
2

1
90
95
100
N 368 166 175 201 167 175 197 115 157 60 75 115 125 218


ds/cm 27,9 41,2 44,9 44,6 47,7 48,5 43,5 51,0 41,2 59,2 59,5 49,5 44,8 38,5
G/m^ 22.4 22,2 27,7 31,4 29,9 32,3 29,2 23,5 20,9 16,5 21,1 22,2 19,7 25,2
7,5 22,5 17,5 17,5 12,5 12,5 17,5 32,5 7,5 17,5 17,5 22,5 22,5 17,5


52.5 77,5 11,5 72,5 77,5 72,5 67,5 72,5 67,5 102,5 82,5 87,5 72,5 62,5
Vš 45 55 60 55 65 60 50 40 60 75 65 65 50 45
635
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ASORTIMAN SREDNJEG STABLA PO DEBLJINSKIM STUPNJEVIMA


Grafikon 1


F
K
B
1
i
i i/ti
/
/ /
/ /
/ /
>´ /
/ B
/ .^-"´ ^ A
s(r~
10^""~* s" / ^»—*--*y^
1520253035U)45S0
55
--— .
60 65
_ ^
707580cm


636
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 71     <-- 71 -->        PDF

637
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 72     <-- 72 -->        PDF

638
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 73     <-- 73 -->        PDF

6.2. DEFINIRANJE MODELNIH SASTOJINA I ANALIZA
Modelna sastojina definirana je debljins´kom strukturom, asortimanom,
kvalitetnom strukturom i vrijednošću. Prema opisanoj metodi, simulirano je
15 različitih debljinskih distribucija i tako dobiveno 15 modelnih sastojina (tab.
3). Iznimka je modelna sastojina br. 10, za koju su podaci uzeti iz edicije
»Radovi«, br. 61/1984. Raspodjele učestalosti broja stabala mogu se opisati kao
zvonolike krivulje:lijevo do desno asimetrične, u granicama at = 0,4 — 0,7;

položene do vertikalno izboćene, s varijancom (s2) u granicama 0,014 —
0,050 (tabl. 5);s područjem rasprostiranja broja stabala (Vš) 30 — 80 cm.
Asortiman, kvalitetna struktura i njihovi novčani pokazatelji izračunati
su prema opisanoj metodi. Iz analize vrijednosti sastojine (drvne mase) (tab. 4)
proizlazi da kvaliteta i kvantitet združeni u vrijednost, omogućuju njihovu
usporedbu po modelnim sastojinama, te ocjenu utjecaja strukture broja stabala
na vrijednost. U tu svrhu, sastojini s najvećom vrijednosti pridružena
je veličina 100, a vrijednosti ostalih izražene su postotkom u odnosu na najvredniju.
Dobiveni rezultati potvrđuju izrazit utjecaj debljinske strukture na
kvalitetu (tab. 3 i tab. 4, rubr. 6) i vrijednost drvne mase (sastojine), (tab. 4).


Vrijednost modelnih sastojina izražena karakterističnim veličinama


Tab. 4


Odnos
vrijedosti
sastojina


Vrijednost
srednjih
stabala


Odnos
vrijednosti
srednjih
stabala


t/i
O 1}


ß


VŠ a, s2


Netto
drvna
masa


G.g
L/°
Sf


O «


tj rt


*5 w


m


3/ha din/ha %> din/m3 °/o


broj


em


1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 450,21 12,064.043,50 100,00 26.749,10 100,00 55 0,666 0,016
2 504,71 8,990.702,10 74,52 17.813,70 66,60 70 0,445 0,048
3 510,86 8,341.066,60 69,14 16.327,50 61,04 60 0,456 0,048
4 476,46 6.531.126,60 54,13 13.707,90 51,25 50 0,536 0,050
5 469,81 6,247.815,30 51,79 13.298,60 49,72 65 0,491 0,023
6 470,08 6,203.908,10 51,42 13.292,00 49,69 80 0,487 0,020
7 466,74 6,165.898,30 51,11 13.116,70 49,04 75 0,491 0,018
3 478,19 6,125.470,40 50,77 12.809,70 47,04 40 0,436 0,049
9 470,92 5,819.483,30 48,24 12.485,10 46,67 70 0,535 0,014
10 436,59 5,610.530,80 46,51 12.850,80 48,04 50 0,494 0,054
11 457,40 5,529.417,10 45,83 12.088,80 45,19 65 0,413 0,017
12 453,40 5,188.210,90 43,00 11.442,90 42,78 60 0,450 0,014
13 464,22 5,186.451,50 42,99 11.172,40 41,76 30 0,578 0,066
14 444,22 4.791.046,00 39,71 10.785,30 40,32 30 0,556 0,055
15 445,04 4,678.705,50 38,78 10.513,00 39,30 45 0,600 0,015
16 444,73 3,807.466,90 31,56 8.561,30 32,00 35 0,490 0,016
639
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 74     <-- 74 -->        PDF

640
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 75     <-- 75 -->        PDF

6.3. ANALIZA UTJECAJA KARAKTERISTIČNIH VELIČINA
NA VRIJEDNOST SASTOJINE
Svaku modelnu sastojinu vrlo jednostavno prikazuje raspodjela učestalosti
broja stabala, čija karakteristika je opisana aritmetičkom sredinom (a^,
kvadratom disperzije (s2) i varijacijskom širinom (Vš), tab. 4), te teoretskim vjerojatnostima
pojave elemenata po debljinskim stupnjevima. Teoretske vjerojatnosti
tabelirane su za cijelo varijacijsko područje (16 tabela), zatim za intervale
od aritmetičke sredine na jednu stranu do najtanjeg i drugu do najdebljeg
stabla. Isto tako su tabelirane vjerojatnosti pojave elemenata unutar intervala
95 i 99% varijacijske širine, kao i za interval a^ ± 1 8, ai i 2 8 i
at ± 3 8.


Iz dobivenih rezultata (tab 4), proizlazi da spomenute karakteristične veličine
nisu indikativne za numeričko prikazivanje i uspoređivanje vrijednosti.
Istina je da se vrijednosti mijenjaju s promjenom vrijednosti karakterističnih
veličina i to bez obzira da li se istovremeno mijenjaju sve tri, dvije
ili samo jedna. Međutim, kakav je oblik te veze nije bilo moguće utvrditi zbog
malog broja prezentiranih kombinacija.


Zbog toga su modelne sastojine numerički opisane s a.x i 8, gdje je 8 indikator
odnosa vrijednosti veličina dmjE, V8, i s2. Iz spomenutih karakterističnih
veličina funkcije A. Levaković a i tabela, zaključuje se da su aritmetička
sredina, standardna devijacija (tab. 5) i teoretske vjerojatnosti pojave elemenata
po debljinskim stupnjevima, indikativni elementi za numeričko prikazivanje
i uspoređivanje vrijednosti sastojina.


7. ZAKLJUČCI
Na temelju dobivenih rezultata istraživanja, može se zaključiti:


1. Rezultat ovih istraživanja potvrđuje da raspodjela učestalosti broja
stabala utječe na kvalitetu i vrijednost drvne mase (sastojine).
2. Vrijednost drvne mase (sastojine) numerički se može prikazati karakterističnim
veličinama A. Levaković a i teoretskom vjerojatnosti pojave
broja stabala po debljinskim stupnjevima.
3. Od karakterističnih veličina, koje opisuju raspodjelu učestalosti broja
stabala, aritmetička sredina prvog stupnja i standardna devijacija izdvajaju se
kao selektivni pokazatelji vrijednosti sastojina.
4. Uspoređivanje vrijednosti modelnih sastojina na osnovu arimetičke sredine
prvog stupnja i standardne devijacije, moguće je numeričkim opisivanjem
karakterstika modelnih sastojina:
a) relativnim vrijednostima aritmetičke sredine prvog stupnja (aj),
b) standardnom devizacijom i
c) širinom intervala dijela varijacijske širine, prikazanog apsolutnim vri


jednostima aritmetičke sredine prvog stupnja (d) i standardnom devijacijom.


5. Na temelju numeričkog prikaza strukture može se prosuđivati o vrijednosti
sastojina.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 76     <-- 76 -->        PDF

6. Prvi selektivni pokazatelj je aritmetička sredina, čija je vrijednost, u
određenim granicama, indikator vrijednosti sastojina, na temelju kojeg su izdvojene
dvije grupe sastojina po vrijednosti. U istraživanim sastojinama najveća
vrijednost odgovara sastojini s maksimalnom izračunatom asimetrijom
(ax = 0.666). Vrijednosti a, = 0,413 — 0,600, ne pokazuju pravilnosti odnosa
s vrijednošću sastojina.
7. Unutar grupe izdvojene su podgrupe čiji selektivni pokazatelj je 5.
Za različite vrijednosti, vrijednost sastojine je veća što je interval dijela varijacijske
širine, izražen sa a( i 8, širi, a stabla unutar njega »razvučenija«. U
istraživanim, sastojinama to je podgrupa u granicama a( = 0,413 — 0,600.
8. Kod približno jednake 5, vrijednosti sastojina je veća, što debljim stablima
pripada veća vjerojatnost i što je vrijednost ordinate u desnom dijelu
varijacijske širine veća. U ovom radu to su model sastojine 5, 6 i 7 te 12, 14
i 15.
9. Za vrijednosti a^ = 0,600 nije bilo modelnih sastojina za uspoređivanje.
S obzirom na izračunatu, prilično jaku, desnu asimetriju i činjenicu da ona
mora ostati konstantna, očekuju se približno jednake vrijednosti 8. To znači
da bi se o vrijedostima prosuđivalo prema toč. 8.
Ova istraživanja su prilog istraživanjima optimalne sastojine. Cilj im nije
bio utvrditi optimalnu sastojinu nego ukazati na još jedan činilac o kojem bi
trebalo voditi računa kod definiranja optimalne sastojine, odnosno najpovoljnije
debljinske strukture broja stabala, kao mjere unapređenja proizvodnje.
Zato bi trebalo naći najpovoljniju strukturu po vrijednosti i analitički izraziti
njen razvoj.


LITERATURA


D.
Cesta r et. al.: Ekološko gospodarski tipovi na području, pokupskih nizinskih
šuma, Zagreb, 1975. g.
D.
Cesta r et. al.: Ekološko gospodarski tipovi šuma istočne Posavine, studija,
1977. g.
D.
Cesta r et. al.: Ekološko gospodarski tipovi šuma područja Slavonske šume,
studija, Zagreb, 1978.
D.
Cesta r et. al.: Tipovi nizinskih šuma zapadne Posavine, Radovi Šumarskog
instituta, Jastrebarsko, br. 54., 1983. g.
D.
Cesta r et. al.: Tipovi nizinskih šuma sliva Česme i Ilove, studija, Zagreb,
1983. g.
Deka n i ć, I.: Njegovanje šuma kao mjera za unapređenje šumske produkcije,


S. L. 10/1958. g.
De kan i ć I.: Povećanje proizvodnje proredom mladih mješovitih sastojina lužnjaka,
poljskog jasena i nizinskog brijesta u Posavini, Glasnik za šumske
pokuse, knjiga 15, Zagreb, 1962. g.


Dekani ć I.: Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u Slavonskoj šumi
hrasta lužnjaka (Genisto quercetum roboris, Horv. 1938) S.P.P. »Slavonska
šuma«, Vinkovci 1976. g.


Emrovi ć B.: Biometrika
Flur y N.: Untersuchungen über die Sortimmentsvrhältnisse die Fichte, Tarne,
Buche, Mittd. Schw. Centralaustalt f.d.f. Versuchwessen, 191G. g.
Hre n V.: Ocjena stanja sastojine i jačine uzgojnog zahvata uz pomoć frekvencijske
krivulje, Zagreb, S. L. 1958. g.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Hre n V., K r e j č i V.: Struktura sastojina i njezin utjecaj na prirodnu obnovu
lužnjakovih šuma istočne Posavine, Zagreb, Š. L. 5—6/1976. g.


Lom e R.: A la recherche de la qualite et du gros diametre dans les futaies
de chene, Revue for. francais, 1956.


Marki ć M., Špiranec M., Emrović B.: Tablice drvnih masa za hrast
lužnjak u Spačvanskom bazenu, Š. L. br. 45. 1959. g.


Mitscherlic h G.: Sortenertragstafeln für die Fichte, Kiefer und Eiche, Mitt.
des Forstwirtschaft und Forstwissenschaft, Hannover, 1939. g.


Milojkovi ć D.: Struktura sastojine, Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd,
1959.


Moiseenk o F. P.: Tok rastenja i sortimenti visokih hrastovih šuma, Lesnoe
hozjajstvo, br. 4, 1964.


Pavli ć J.: Matematička statistika, Zagreb, 1962. g.


Plavši ć M.: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojine hrasta lužnjaka
(Quercus pedunculata Ehrh.) Š. L. br. 9—10, 1967. g.


Plavši ć M. i Golubovi ć U.: Istraživanje vrijednosnog prirasta drvne mase
u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena, Glasnik za
Šumarske pokuse, knjiga 20, Zagreb, 1980. g.


Plavšić M., Kraljić B., Potočić Z.: Uputstva za primjenu Pravilnika


o utvrđivanju vrijednosti šuma, Republički sekretarijat za privredu SRH,
1966.
Sa b ad i R.: Ekonomika šumarstva, udžbenik i priručnik Zagreb, 1986. g.
Špirane c M.: Postotak tehničkog drveta kod hrasta lužnjaka, Obavijesti Instituta
br. 2, Zagreb, 1956. g.


Tomani ć S.: Racionalizacija rada pri sječi, izradi i privlačenju, disertacija,
Zagreb, 1974. g.


Hre n V.: Podesnost Levakovićeve formule za istraživanje i praćenje sastojinske
strukture, Radovi Šumarskog instituta, Jastrebarsko, br. 36, 1979. g.


Kleiner t R.: Massen — und Wertzuwachs, dargestellt and Versuchsergebnisse
von Eiche, Roteiche und Duglasie, Wiss. Z.T.H. Dresden, br. 6, 1956/7. g.


Klepa c D.: Upotreba frekvencijskih krivulja broja stabala pri »Opisu sastojina
« S. L. 1. 1956. g.


Klepa c D.: Strukturni odnosi posavskih šuma s obzirom na broj stabala, temeljnicu
i drvnu masu (u zajednici s prof. dr. M. Plavšić), Glasnik za šumarske
pokuse, 1960. g.


Klepa c D.: Struktura sastojine, Šumarska enciklopedija.


Klape c D.: O numeričkim proredama, S. L. 1963.


Kovači ć Đ.: Raspodjela učestalosti broja stabala i drvne mase u nekim prirodnim
sastojinama hrasta lužnjaka kao mjera unapređenja proizvodnje, disertacija,
1981. g.


Kovači ć Đ. i Hre n V.: Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima
i dobnim razredima u tipovima II-G-20 i II-G-21, Radovi Šumarskog
instituta, Jastrebarsko, br. 61. Zagreb, 1984. g.


Krahl-UrbanJ. : Eichen Betriebszieltypen, Fw. CbL, 1951. g.
Die naximale Wertholzleistungsfähigkeit in Eichenbeständen, Fw. Cbl., 1952. g.
Die Slawonichen Eichen, ihre Forst und horlzwirtschaftilche Bedeutung, Holz
Zentral blatt, Stuttgart 83, (1981), br. 37, br. 38 i br. 45.


Kralji ć
B : Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva. Zagreb,
1952.
Levakovi ć A.: O analitičkom izražavanju sastojinske strukture, Glasnik za
šumske pokuse, Zagreb, 1948. g.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 78     <-- 78 -->        PDF

The Influence of DBH on Stand Value


Summary


This paper presents an original method, worked out on the basis of scientific
methods, applied in the investigation of DBH Influence on stand value.
Results achieved confirm the marked influence of DBH structure on stand value
and also demontrate the possibility of expressing the conditioning of value
differences in numerical terms by means of the characteristic value of Levakoović´s
function and theoretic probibility of the numbers of stems in DBH graduations.