DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 132     <-- 132 -->        PDF

DIMITRIJE BURA
dipl. inž. šum.
1911 — 1987


Među, relativno, brojnim umrlim šumarima
ove, 1987, godine nalazi se i Dimitrije
Bura, dipl. inž. šum., umirovljeni
pomoćnik direktora Jugoslavenskog poljoprivredno-
šumarskog centra u Beogradu.


Dimitrije Bura rodio se 15. siječnja
1911. godine u Dicmu, selu na cesti Split-
Sinj. Osnovnu školu poiazi u Muću, odakle
mu je majka, Solinu i Srbobranu,
u kojem polazi i završava 1929. godine
gimnaziju. Upisuje šumarstvo na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Beogradu
a nakon dvije godine nastavlja studij
u Brnu (ČSR), gdje i diplomira 17. ožujka
1934. godine. Nakon odsluženja redovnog
vojnog roka u Školi rezervnih artiljerijskih
oficira u Sarajevu od polovice 1935.
do kraja 1937. godine radi kao volonter
i dnevničar na poslovima uređivanja šuma
Gradske opštine u Novom Sadu, Direkciji
šuma u Sarajevu i Direkciji šuma
u Banja Luci te na radovima eksploatacije
šuma u Manipulaciji Potoci poduzeća
»SlPAD«. S ovom praksom i s položenim
ispitom za samostalno vođenje šumskog
gosodarstva 1937. godine krajem
iste postavljen je za šumarskog vježbenika
u Šumskoj upravi Vitez. Iz Viteza
premješten je za šefa Šumske uprave u
Okruglici, površinom prema većini bosanskih
šumskih uprava male, 12 300 ha,
ali s režijskim iskorišćivanjem šuma. Od
1941. do 1945. u Direkciji šuma u Saraje


vu referent je u Otsjeku za režijsko iskorišćivanje
šuma a ujedno je i honorarni
nastavnik na Srednjoj tehničkoj školi


— Drvarski otsjek u Sarajevu.
Kako je radio više godina posebno na
režijskom iskorišćivanju šuma ili, prema
Gozdarskom vestniku, sekundarnoj šumskoj
proizvodnji D. Bura je postavljen za
glavnog direktora za šumarstvo, drvnu industriju
i šumsku željeznicu Sumsko-industrijskog
poduzeća »SlPAD«, odakle početkom
1949. godine dolazi za profesora
u Saveznu srednju šumarsku školu za
krš u Splitu.


Njegovi glavni predmeti u šumarskoj
školi bili su iskorišćivanje šuma, uređivanje
šuma, ali je predavao i lovstvo, kraške
vode i dr. U rujnu 1953. godine prelazi
u Šumsko gospodarstvo »Dalmacija«
u Splitu, a kada je ovo likvidirano jedno
je vrijeme republički šumarski inspektor a
zatim inspektor Narodnog odbora kotara
Split. Početkom studenoga 1956. godine
prelazi u Beograd, na mjesto koje je odgovaralo
njegovom stručnom znanju, njegovoj
energiji i prodornosti njegovih i-
deja.


U Beogradu je od 1. studenoga 1956.
godine sekretar za uzgoj i zaštitu šuma. u
Savezu poljoprivredno-šumarskih komora
a kada je počeo s radom, 1. srpnja 1959.
godine, Jugoslavenski savjetodavni centar
za poljoprivredu i šumarstvo postaje rukovodilac
Službe šumske proizvodnje i
pomoćnik direktora Centra. Po sili Zakona
odlazi 1975. godine u mirovinu, ali time
ne prestaje njegov ni stručni ni društveni
rad, pa ga u tom zadnjih godina ni pogoršano
zdravstveno stanje nije u
tome sprečavalo, kako, uz ostalo, svjedoči
i publikacija »Fertil pot«, izdana u
Beogradu 1985. godine.


Uz redovan rad u Centru Bura je
aktivno sudjelovao u Jugoslavenskoj nacionalnoj
komisiji za topole kao sekretar
i podpredsjednik, u dva mandatna perioda
bio je član Izvršnog komiteta Među
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 133     <-- 133 -->        PDF

narodne komisije za topole FAO u Rimu,
bio je član Savjeta (upravnog odbora) Zavoda
za topolarstvo u Novom Sadu te
član Savjeta Zavoda za četinjače u Jastrebarskom.


Ing. Bura ostavio je i obilan urednički
i spisateljski rad. Tako je bio urednik
edicije (šest svezaka) «Krš Jugoslavije«
izdan kao priprema i zaključak sa Savjetovanja
o kršu. održanom 1959. godine
u Splitu; bio je urednikom monografije
»Deliblatska peščara 1818—1968« (1969/
70), časopisa »Topola« (15 godina) i edicija
Jugoslavenskog poljoprivredno-šumarskog
centra (od 1958. do 1975. i od 1978. do
1984). Koje su to edicije možemo vidjeti
u knjizi JPS Centra izdane prigodom 25-
godišnjice (Razvoj šumske proizvodnje
Jugoslavije i zadaci Centra do 2000. godine,
Beograd, 1948), koju je također uredio.
U toj knjizi nalaze se i podaci o održanim
seminarima i stručnim skupovima,
koje je također uspješno organizirao D.
Bura, angažirajući i referente iz inozemstva.


Bura je objavio preko 50 stručnih radova,
studija i projekata, među kojima
najveći broj iz problematike podizanja
planlažnih nasada brzorastućih topola (i
u posebnim knjigama) te četinjača. Od
radova izdvajamo onaj objavljen u Šumarskom
listu 1955. godine — Prebirni na"
čin gospodarenja u niskim šumama crnike
(Quercus ilex) na otoku Olibu, prvi iz područja
gospodarenja u našim šumama crnike.


Osim u »Šumarskom listu« D. Bura
objavio je radove i u Jugoslavenskoj šumi
(1937), »Topoli«, Glasniku za poljoprivredu
vodoprivredu i šumarstvo AKMO
1970), Šumarstvu (1960), te časopisima Sa


vremenoj poljoprivredi (1961), Protivpožarna
zaštita (1963), Revija ´76 Novosadskog
sajma, Drvarski glasnik (1977) i u Privrednom
pregledu (1978); prilozi Bure nalaze se
i u »Zborniku Društva inženjera i tehničara
u Splitu« (1958) i u publikaciji I. Jugoslavenskog
savjetovanja o zaštiti šuma
(1960). Pisac je i udžbenika »Šumarskog
građevinarstva« (Sarajevo, 1952) napisan
prema natječaju Ministarstva šumarstva
BiH za rukopise udžbenika za srednje šumarske
škole.


Scenarist je i stručni konzultant na
snimanju kolor filma »Plantaže topola«
(1965) koji je na VI. svjetskom kongresu
šumara u Madridu dobio plaketu. Na Radiu
i TV Beograd održao je i niz predavanja
s područja šumarstva.


Bura je bio aktivan i u društvenom životu.
Tako je od mladosti član društva izviđača
(prije rata skauta). i bio funkcionar
Društva izviđača u Splitu te Saveza
Izviđača Jugoslavije u Beogradu, a također
je bio član i funkcionar »Narodne; tehnike
« u Splitu i u Beogradu (član Saveznog
odbora za natjecanje šumskih radnika).
Dakako, da je bio i član Šumarskog
društva i bio tajnik Kluba šumara
u okviru jedinstvenog Društva inženjera
i tehničara u Splitu, a zatim predsjednik
Nadzornog odbora Saveza inženjera i tehničara
Jugoslavije.


Životno djelo Dimitrija Bure je ogromno
i zavređuje posebnu analizu koja će
pokazati, opravdanost Ordena rada II reda
i više priznanja znanstvenih institucija
i privrednih organizacija, koje je za
života dobio za svoj stručni i društveni
rad.


Oskar Piškorić, dipl. inž