DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 125     <-- 125 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof. dr.
ZLATKO VAJDA
dipl. ing. šumarstva
1901—1987


U Zagrebu je 29. lipnja 1987. godine
nakon duge bolesti preminuo sveučilišni
profesor dr ZLATKO VAJDA, dipl. ing.
šum. Pokopan je 2. srpnja na zagrebačkom
groblju Mirogoj. Pogrebu su prisustvovali
mnogi njegovi prijatelji, kolege,
đaci i odani poštivaoci.


Prof. dr Zlatko Vajda rođen je 16. 11.
1901. godine u Čajkovcima kod Đakova.
Na realnoj gimnaziji u Osijeku maturirao
je 1920. godine. Godine 1924. završio je
Šumarske studije na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu.


Početak njegovog službovanja bio je
1925. godine u taksaciji Direkcije šuma u
Zagrebu, a odmah iza toga prelazi u Ogulin
gdje ostaje sve do 1940. godine. U početku,
od 1926. — 1927. godine, radi u
direkciji šuma Ogulinske imovne općine.
U tom vremenu, 1927. godine, položio je
državni stručni ispit za samostalne« vođenje
šumskog gospodarstva. Od 1928. —
1940. godine radi kao upravitelj državne
šumske uprave Ogulin. Nakon toga prelazi
u Zagreb gdje ostaje do kraja života.


U Zagrebu radi u taksaciji šumskog odjela
Banske uprave od 1941. — 1945. go


dine. Odmah poslije rata, od 1946. — 1947.
godine radi u Institutu za šumarska istraživanja
u Zagrebu.


Prof. dr Zlatko Vajda ukupno je proveo
22 godine u šumarskoj operativi.
Poslije takvog dugogodišnjeg rada u operativi
samo izuzetno sposobni i marljivi
ljudi mogu prijeći na bavljenje
znanstvenim radom. S obzirom na poslove
kojima se bavio u Ogulinu, pogotovo
uzgajanjem šuma, čitav njegov daljnji
rad baziran je na spoznajama uzgajanja
šuma i složenosti šumskih zajednica,
upravo je to davalo posebnu vrijednost
svim njegovim kasnijim stručnim
i znanstvenim radovima. Za vrijeme
toga dugogodišnjeg rada u šumarskoj operativi
nije bio samo šumar praktičar
već i vrlo aktivan znanstvenik koji je
objavio niz stručnih i znanstvenih radova.
Kao znanstvenik 1932. godine uspješno
je obranio doktorsku disertaciju pod
naslovom »Studija o prirodnom rasprostranjenju
i rastu smreke u Gorskom
Kotaru«, te na Sveučilištu u Zagrebu
promoviran u čast doktora šumarskih
nauka. On je po tome spadao među rijetke
doktore znanosti iz područja šumarstva
čiji je doktorat postignut iz privrede.


Njegov je znanstveni rad za vrijeme
službovanja u praksi toliko bogat da je
već 1945. godine izabran za honorarnog
nastavnika zaštite šuma na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu. Na
toj dužnosti ostaje do 1948. godine. Habilitirao
je 1947. godine a u svojstvu docenta
radi od 1948. — 1952. godine kada
je postao izvanredni profesor. Redovni
sveučilišni profesor postao je 1955. godine.


Kao nastavnik predao je zaštitu šuma
56 semestara sve do umirovljenja.
Isti predmet predavao je i slušačima
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 126     <-- 126 -->        PDF

postdiplomske nastave za vrijeme aktivnog
rada i kao umirovljenik. Osim zaštite
šuma predavao je još slijedeće predmete:
Upravu šuma (1945. — 1949.). Lovnu
privredu (1947. — 1949.), Meteorologiju
i klimatologiju (1952. —1953.) Uzgajanje
sa zaštitom šuma (1953. — 1958.)
na Drvno-industrijskom odsjeku, Osnove
Šumarstva također na Drvno-industrijskom
odsjeku od 1958. godine do umirovljenja
1972. godine.


Prof. dr Zlatko Vajda vršio je brojne
značajne funkcije i dužnosti na Fakultetu
i šire. Bio je dekan Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu 1954. — 1955. godine, prodekan
i pročelnik Šumarskog odjela 1955. —
1956. istog Fakulteta, te predsjednik Savjeta.
Dužnost predstojnika Zavoda, kasnije
Katedre, za zaštitu šuma obavljao
sve do umirovljenja 1972. godine. Bio je
član mnogih komisija. Pored toga prof.
dr Zlatko Vajda bio je vanjski suradnik
JAZU od 1949. godine, član Šumarskog
društva Hrvatske, veoma vrijedan suradnik
Šumarskog lista, vanjski suradnik
Instituta za fiziku atmosfere i kozmičku
fiziku, vanjski suradnik znanstvenih šumarskih
institucija i dr.


Za svoj svestrani rad primio je više
priznanja i nagrada. Odlikovan je ordenom
II reda 1960. godine, a 1975. godine
uručena mu je Republička nagrada
za životno delo za tu godinu. 1976. godine
prigodom proslave 130-godišnjice osnivanja
Hrvatsko-slav. šumarskog društva
i 100-godišnjice Šumarskog lista odlikovan
je Poveljom sa zlatnom medaljom.
1985. godine Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu uručio mu je diplomu
povodom proslave 125-godišnjice šumarske
nastave u Hrvatskoj.


U stručnim i znanstvenim čosopisima
prof, dr Zlatko Vajda aktivan je preko
50 godina. Prvo njegovo objavljeno djelo
datira iz davne 1931. godine, a 2 godine
kasnije iz tiska izlazi njegovo disertacijsko
djelo. Iza toga objavljuje čitav
niz znanstvenih i stručnih radova i


prikaza u domaćim i stranim časopisima.
Objavio je više od stopedeset napisa
koji su vrlo iscrpni i popraćeni
znalačkim komentarima. Iz tih radova
vidljivo je da je profesor Vajda bio šumar
širokih pogleda na cijelo naše šumarstvo.
Iako je najviše radio u operativi
u Ogulinu zanimao se je za šumarstvo
i drugih područja u našoj zemlji i
šire. Ukazivao je na znanstvene institucije
izvan naše zemlje i na dostr
gnduća u šumarstvu tih zemalja. Kao
dugogodišnji praktičar napisao je nekoliko
radova o organizaciji i racionalizaciji
rada u šumarstvu. On je autor velikog
broja recenzija od kojih se moraju
spomenuti recenzije knjiga prof,
dr Zeljka Kovačevtića »Primijenjena entomologija
I i III« koje su još uvijek
nezamijenjivi entomološki udžbenici naših
šumara.


U svom širokom opusu proučavao je
geografiju šuma i šumskih vrsta drveća,
sjemenarstvo, ukazivao je na haračenje
šumama, na uzroke bespravne sječe i
njihovog uklanjanja, pisao je o uzgajanju
i uređivanju šuma, o vrijednosti pojedinih
vrsta drveća, o ulozi šuma na
okoliš i njenom utjecaju na zdravlje čovjeka.
Opisivao je značenje pojedinih
abiotskih faktora u šumama.


Posebno su značajni radovi na području
zaštite šuma. U tom dijelu prikazuje
mnoge rasprave o štetnim insektima
i njihovom suzbijanju. Upozorava
na mogućnost biološke borbe protiv insekata,
a što u današnje doba dolazi do
punog izražaja.


Prof. dr Zlatko Vajda autor je mnogih
stranica u Šumarskoj enciklopediji i
Šumarskom priručniku.


Dugi niz godina radio je na proučavanju
i istraživanju uzroka masovnog
sušenja pojedinih vrsta drveća i šuma te


o tome napisao velik broj djela. Važno
je istaći da je rasvijetlio i objasnio uzroke
sušenja bukve na Učkoj. Posebno
je značajno njegovo istraživanje promjene
klime i kako se te promjene odraža


ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 127     <-- 127 -->        PDF

vaju na sušenje šuma. On je ukazao da
je klima postala toplija i da to ima velik
utjecaj na sušenje stabala. To su bila
potpuno nova saznanja, njih su prihvatili
i služe se i danas znanstvenici koji se
bave sličnim istraživanjima.


Kao veliki vizionar shvatio je kolika
je opasnost od šumskih požara. Poznato
je da su šumski požari bili obavezno
pitanje svakom studentu na ispitu
iz Zaštite šuma. Mi smo svi svjedoci
koliko je u tome prof. Vajda bio u pravu.
Sjetimo se samo velikih požara na
području Dubrovnika i Korčule.


Ne bi bilo potpuno da se ne kaže
da je prof. Vajda dugo godina vršio
zdravstveni pregled rasadnika. On je objavio
nekoliko djela o stanju šumskih
rasadnika u našoj Republici od 1966. —
1971. godine. Tako jednostavan i kompleksan
prikaz poslije nije prezentiran
našim stručnjacima.


Pri kraju radnog vijeka prof, dr Zlatko
Vajda aktivno je radio na sumiranju
svojih znanja o šumarstvu. Na tome radi
i nakon odlaska u mirovinu da bi
sve objelodanio u knjizi »Nauka o zaštiti
šuma«. Čitava materija u toj knjizi
tretirana je na osnovu širokih uzgojnih
i ekoloških shvaćanja koja su istančana
dugim nizom godina plodnoga rada
ovog velikana našeg šumarstva. Odlaskom
u mirovinu 1972. godine prof.


dr Zlatko Vajda ostaje i dalje aktivan
znanstveni radnik. On i dalje piše znanstvene
članke i objavljuje još jednu knjigu
»Integralna zaštita šuma«.


Na osnovu svojih mnogobrojnih djela
prof. Vajda je poznati znanstvenik koji
je cijenjen po svojoj originalnosti u našoj
zemlji i inozemstvu. Unio je nove
vidike u područje zaštite šuma, a njegova
iskustva jednostavna po praktičnim
rješenjima još će se dugo koristiti. Volio je
prirodu, volio je šumu čiju je složenost
toliko duboko sagledao da nije govorio


o rastu njenih individua već je govorio
da »šuma raste«, a ta krilatica stalno živi
među šumarima.
Prof. dr Zlatko Vajda uvijek je bio
tih, staložen, skroman, razborit i prožet
ljudskom toplinom i posebnom profinjenošću.
Spada u veoma rijetke ljude
koji se nisu nikada nikome zamjerili, a
takvi su samo ljudi koji imaju veliko i
toplo srce. Kao takvoga svi su ga voljeli
i vjerujem da mu je to bila najveća nagrada
života.


Neumitna bolest i smrt vodi ga na
vječito počivalište, a šumarstvo i naši
šumari ostaju bez jednog velikog šumara
kojega će zadržati u lijepoj uspomeni.


VJEČNA MU SLAVA I HVALA!


Mr Milan Glavaš