DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 122     <-- 122 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


12. sjednica PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 7. srpnja 1987. g. u Zagrebu.
Prisutni: Dr. Nikola Komlenović, dr. Đuro Kovačić, mr. Stjepan Petrović, dipl. inž
Vera Ivančić, dipl. inž. Marija Ivančević, mr. Vladimir Bogati, dipl. inž. Adam
Pavlović, dipl. inž. Nadan Sirotić, dipl. inž Eduard Tomas, - dipl. inž Slavko
Sarčević, dipl. inž. Ivan Maričević i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Predsjedništva i zaključaka s 92. Skupštine
Saveza.
2.
Razmatranje i usvajanje izvještaja o rezultatima poslovanja za prvo polugodište
1987 godine, te donošenje odgovarajućih odluka.
3.
Usklađivanje odredbi ugovora i drugih akata kojima se uređuju odnosi između
Stručne službe i Saveza s Društvenim dogovorom o dohotku SR Hrvatske.
4.
Tekuća pitanja:
— Održavanje Šumarskog doma (popravak fasade i utvrđivanje visine zakupnine).
— Informacija o doprinosu Koordinacijskog odbora SSRN Hrvatske.
Ađ. 1.
Nakon kratkih osvrta na sadržaj zapisnika, kojega je dao predsjednik dr. Nikola
Komlenović i na sadržaj zaključaka, kojega je dao potpredsjednik dr. Đuro
Kovačić, usvojeni su predloženi dokumenti bez posebnih primjedbi.
Ađ. 2.
Uvodne napomene s određenim objašnjenjima o rezultatima poslovanja za prvo
polugodište 1987 godine dali su Komlenović, Maričević i Antonie. Nakon toga
konstatirano je od sudionika u raspravi da ostvareni prihodi s indeksom 115,1, a
rashodi s indeksom 73,3 predstavljaju vrlo povoljne financijske rezultate.


Izvršenje financijskog plana u vremenu od 1. 1. do 30. 6. 1987.


b p5r Sadrža j
Planirano Ostvareno Indeks


A PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje S. L., separata, ogl. 3.450.000.— 7 132.092 — 206,72
2.
Prihodi od izdavačke djelatnosti 2.965.000.— 4.625.386 — 156,00
3. Prihodi od zakupnina 9.637.500.— 9.550.494 — 99,00
4 Ostali prihodi 4.762.500 — 1.036.394.— 21,76
5.
Dotacija od SIZ-a za Šumarski list 1.306.000.— 2.778.500 — 212,74
6.
Dotacija od SIZ-a za društvo 375.000 — 1.000.000 — 266,66
7.
Preneseni višak prihoda 1 435.000 — 1.435i.000.— 100,00
Ukupni prihodi
23.931.000.— 27.557.866.— 115,15
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Red.


Sadrža j Planirano Ostvareno Indeks


broj


B RASHODI


I Materijalni troškovi


1. Materijal za održav. čistoće, kan. mat. 333.000 — 897 245 — 269,44
2. Sitan inventar 14.000 — 34.611,50 247,22
3. Knjižnica, struč. liter i dr. publika. 685.000 — 37.600 — —
4. Utrošena energija (plin, struja) 323.500.— 605.913.— 187,29
5. Poštansko telef. i teleg. troškovi 366.500 — 397.468 — 108,44
6. Transportne usluge 35.500.— 36.610 — 103,12
7. Troškovi investicionog održavanja 4.750 000 — 97.389 — —
8. Komunalne naknade (voda, dimnj. smeće) 330.000 — 535.347 — 162,22
9. Troškovi S. L. (tiskanje, separati) 4.954.500 — 4.777.397 — 96,42
10. Povremeni i privremeni rad 107.000 — 142.885 — 133,53
11. Ostale neprivredne usluge 200.000.— 185 485 — 92,74
12. Izdaci za reprezentaciju 100.000 — 213.954 — 213,95
13. Amortizacija 1.028.000.— 1.249 729.— 121,56
14. Ostali materijalni troškovi 687.000 — 754.240.— 109,78
15. Naknade za usluge SDK 99.000.— 127 156 — 128,44
16. Prernije osiguranja 101.500.— 340.288 — 335,25
17. Dnevnice i putni troškovi 301.000.— 347.712 — 115,51
18 Autorski honorari 892.000.— 476.253 — 53,39
Ukupno materijalni troškovi 15.307.500.-11.257.282,50 73,54
II OSOBNI RASHODI


19. Osobni dohoci 7..125.500.— 5.103.916.— 71,62
20 Porezi i doprinosi iz prihoda 1.115.500.— 583.432 — 52,30
21. Ostalj porezi i doprinosi iz prih. 257.500 — 507.080 — 196.92
22. Pomoći i dotacije drugim KDS 125.000 — 100.000 — 80,00


Ukupno osobni rashodi 8.623 500.— 6.294.428 — 72,99


Ukupni rashodi 23.931.000.— 17.551.710,50 73,34


REKAPITULACIJA


PRIHODI 23.931.000 — 27.557.866.— 115,1
RASHODI 23.931.000 — 17.551.710,50 73,3
ZA PRIJENOS U IDUĆE RAZDOBLJE 10.006.155,50


Predsjedništvo je usvojilo izvještaj o poslovanju i donijelo slijedeće odluke:


1. Isplate na teret materijalnih troškova:
— Dnevnica za službena putovanja utvrđuje se na bazi S^/o prosjeka čistog
osobnog dohotka u privredi SFRJ u prethodnom tromjesečju, plus troškovi za noćenje.
— Naknada za prehranu u toku rada utvrđuje se na bazi 15% prosjeka čistog
osobnog dohotka U privredi SR Hrvatske prethodnog tromjesečja.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 124     <-- 124 -->        PDF

— Troškovi za prijevoz na posao i s posla nadoknađuje se u visini mjesečne
pokazne karte
— Vrijednost boda za osobne dohotke utvrđuje se u iznosu 857, a obračunati
će se od 1. siječnja 1987. godine.
— Aut. honorari uvećavaju se za 46,5%.
Ađ. 3.


Kratko obrazloženje dao je poslovni tajnik. Za usklađivanje odredbi Ugovora
i drugih akata koji uređuju odnose Stručne službe i Saveza s Društvenim dogovorom
o dohotku, bio je angažiran vanjski suradnik (pravnik). Predsjedništvo je
prihvatilo predložene izmjene bez primjedbi i ovlastilo predsjednika i tajnika da
eventualno obave određene izmjene u skladu stavova Predsjedništva.


Ad. 4.


Odgovarajuća objašnjenja o popravku oštećene fasade na zgradi Šumarskog
doma. prijedloga povećanja zakupnine, dopisu Koordinacionog odbora SSRN Hrvatske
i posebnirn mjerama (dežurstvima) za vrijeme održavanja UNIVERZIJADE
dali su Komlenović i Maričević


U raspravi su sudjelovali svi prisutni naglašavajući pitanja neplaćanja zakupnine
od strane Tehnološkog fakulteta i Knjižnice grada Zagreba. Zadužena je Stručna
služba (tajnik) da odmah preispita angažiranost odvjetnika i stvarne razloge
zbog kojih nisu naplaćene fakture — zakupnine — ako je slab odvjetnik treba ga
mijenjati. Prihvaćen je prijedlog da se organizira razgovor sa sucem vrhovnog
suda Hrvatske Crnić J. u vezi rješavanja spora sa Tehnološkim fakultetom i Knjižnicama
grada Zagreba. Usvojen je prijedlog da se zakupnine za poslovni prostor
uvećavaju za 30®/« od 1. srpnja 1987. godine.


Konstatirano je da su radovi na popravku fasade i obnovi sokla uredno obavljeni,
j
Prihvaćena je informacija o sadržaju dopisa Koordinacionog odbora SSRN
Hrvatske.


Dipl. inž. Nadan Sirotić upoznao je predsjedništvo o pripremi stručne ekskurzije
(DIT-a Zagreb) za Beograd i Deliblatsku pješćaru. Kovačić, Komlenović,
Sarčević i drugi ocijenili su tu inicijativu opravdanom.


Predsjedništvo je odobrilo financijska sredstva za troškove prijevoza sudionika
najavljene ekskurzije


Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r. dr. Nikola Komlenović, v. r.