DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 115     <-- 115 -->        PDF

čni monoksid i ugljični dioksid, amonijak,
sumporovodik, klor i klorovodična
kiselina, peroksiacetilen nitrat, šumski ugljikovodici
(koji se oslobađaju iz šumskog
drveća), etilen, brom, jod, cijanovodik,
kaptani, svjetleći plin, smolaste tvari,
bor, živa, željezo, nikal, olovo, kalcijev
oksid i kalcijev karbonat, cement, cink,
pepeo, natrijev klorid. Onečišćenje i štete
od posolice. Polen i alergija. Dim, onečišćenje
atmosferskog zraka. Radijacija.


— Kisele oborine i njihov utjecaj na
okoliš: Kisele kiše. Utjecaj na šume.
— Ostali štetni utjecaji šumskogospodarskog
značenja.
— Sušenje šuma u Evropi. Stanje u
Grčkoj.
— Sušenje šuma u Sjevernoj Americi.
— Onečišćenje i budućnost šuma u Kanadi:
Utjecaj polutanata koji se na daleko
prenose i njehov utjecaj na buduću
šuma. Porast polutanata koji se na daleko
prenose i njihov utjecaj nabuduću
produktivnost šuma. Buduća produktivnost
šuma kod iste ili smanjene količine
polutanata.
— Stanje u Japanu.
— Stanje u ostalom dijelu svijeta.
— Sušenje šuma — zaključna razmatranja.
— Prevencija — borba protiv onečišćenja.
Otporni hibridi i vrste.
— Gnojenje šuma i onečišćenje. Gnojenje
— zakisel javan je tala.
— Onečišćenje — utjecaj na insekte i
ostale člankonošce.
— Onečišćenje i bolesti šumskog drveća.
— Utjecaj onečišćenja na mahovine i
lišajeve. Epifiti. Epifitska mikroflora. Onečišćenje,
mikoriza i mikroflora tla. Onečišćenje
štete na cvjetnicima, smanjenje
poljoprivredne proizvodnje u ratarstvu,
povrtlarstvu i cvjećarstvu.
— Štetni utj.ecaj onečišćenja na životinje.
— Utjecaj onečišćenja na tlo: Utjecaj
na fizikalna i kemijska svojstva tala
različitog stupnja kiselosti. Onečišćenje i
tla Grčke.
— Onečišćenje i ispiranje hranjiva iz
rizosfere biljaka.
— Utjecaj onečišćenja na jezera i rijeke.
Sprečavanje zakiseljavanja jezera i
rijeka.
—Onečišćenje livada. Dušična i sumporna
gnojiva, njihov utjecaj na člankonošce,
prehranu stoke i proizvodnju biomase.


— Onečišćenje od pesticida: Herbicidi,
insekticidi, fungicidi. Onečišćenje voda,
rijeka, jezera, mora. Utjecaj na životinje,
posebno pčele. Onečišćenje tla, utjecaj na
mikrofaunu tla, posebno na male i velike
člankonošce.
Na kraju knjige nalazi se opsežan popis
literature, koji sadrži ukupno 584 naslova.
Knjiga je napisana na grčkom i
šteta je što nema nikakvog sažetka na
nekom drugom jeziku.


Dr. Ivan Mikloš


LESNICKÄ PRACfi


Od članaka objavljenih 1985. godine u
časopisu Lesnickä prace* izdvojili smo:


u br. 1:


V. Stanislav: Projektiranje koncentracija
sječa,
K. Dimitrovsky: Mogućnosti korišćenje
crnog bora za pošuml javan ja u
područjima imisija,
N. Kräli k i dr.: Uništavanje grmova
maline kemijskim sredstvima,
J. Bartunek: Sume i šumsko gospodarstvo
Slovenije,
u br. 2:


V. Jančafik : Sadanja problematika
bolesti šumskog drveća.
681
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 116     <-- 116 -->        PDF

S. Jura : Robo tika i Šumsko gospodarstvo,
A. Prihoda : Traheobakterioza i
pridružene gljivične zaraze topola;
u br. 3:


J. D e j m ä 1 : Naše Sume u 2.100-toj
godini,
J. K f i s t e k : Integrirana zaštita Suma
protiv štetnih insekata,
R. Steffen s i sur.: Izvanprodukcione
funkcije šuma u šumarskoj praksi
DDR-a;
u br. 4:


V. Cisa f i sur.: Stogodišnjica šumarskog
školstva u Piseku,
u br. 5:


J. V r k o ć : Novosti u istraživanjima
primjene feromona smrekovog potkornjaka,
Novak, Krečmerova i Pešl:
Mogućnosti masovnog hvatanja potkornjaka
pomoću feromona,


Z. M r ä č e k : Mogućnost uništavanja
smrekovog potkornjaka primjenom netradicionalne
ED metode,
V. Z u m r : Rezultati ED na otrovana
stabla i kod asanacije okorenih sortimenata
napadnutih podkornjacima;
u br. 6:


B. Zäpotocky: Tehnizacija šumskog
gospodarstva u minulih 40 godina,
J. Šdnderlar: Prilog pitanju reprodukcije
bijele bukve oplemenjivanjem,
M. Košulič : Korišćenje plastenika u
rasadničarstvu,
N. Skuhravy i N. Skuhrava:
Prenamnožavanje dviju mednih mušica
na gorskom javoru;
u br. 7:


J. K r a 1 i č e k : Istočnočeške državne
šume u nastojanju za ispunjavanje ciljeva
šumskog gospodarstva.
V. K o p č i 1 : Korišćenje helikoptera
pri likvidaciij smrekovog potkornjaka,
A. M i k u 1 k a : Uključivanje procesora
OSK-25 u proizvodnju sortimenata.
P. H o r e k : Primjena žicanog vitla
za izvlačenje;
u br. 8:


K. Dimitrovsky: Rekultivacija
devatiranih površina šumskim vrstama i
industrijske emisije,
Dr. B e n d i x i Dr. Kohlstock:
Moderni načini uzgoja sadnica šumskih
vrsta u DDR;


u br. 9:


J. Neumann: Južnočeške šume 40
godina nakon Oslobođenja,
N. Krečmer iN. Skypala: Ekonomske
posljedice za šumsko gospodarstvo
CSR uzgoja šuma za hidrološku funkciju.
P. Pokorny: K problematici odnosa
onečišćavanja zraka i zakiseljavanja
šumskih tala,
I. R ä š k a : Stete od imisija u Beskidima;
u br. 10:


L. K u b e 1 k a : Iskustva iz pošumljavanja
imisijama nastalih čistina u Krušnim
Gorama;
u br. 11:


B. Nymbursky: 50 godina djelatlatnosti
LESPROJEKTA,
I. 2 1 ä b e k : Starosna struktura šuma
CSR-e,
K. Pliva : Modeli gospodarenja;
u br. 12:


Z. B a r t o š : Novogradnje zgrada s
više stanova uprave državnih šuma CSR-
a,
E. Kula : Karakteristika požara u
šumskom gospodarstvu,


ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 117     <-- 117 -->        PDF

B. Jura : Elektronika i mikroelektrika
u šumskom gospodarstvu.
V. Stanislav je prikazao projekt
za koncentriranu sječu u 1985. godini šumskih
pogona Trenčin i Smolenica, kojeg
su kolektivno izradili stručnjaci Instituta
za uređivanje državnih šuma i
državnih dobara u Pragu, Visoke šumarske
škole u Zvolenu i Direkcije
zapadnoslovačkih državnih šuma u Bratislavi.
Dodajemo, da ie Ministarstvo šu´mskog
i vodnog gospodarstva SR Slovačke
o »koncentraciji rada u šumskom
gospodarstvu« izdalo i posebnu knjigu,
koja je prikazana u Sum. listu br. 3—4/1987,
str. 172.
U SR Češkoj rekultivacija devastiranih
površina deponijima ugljenokopa i
drugih rudnika zakonska je obaveza. K.
Dimitrovsky u svom članku prikazao
je uspješnu primjenu crnog bora (Pi-
nus nigra Am.) u sjeveročeškom području
ugljenokopa.


Prema Kräliku i sur. za uspješno
uništenje grmova malina mogu se upotrijebiti
herbicidi ROUNDUP. ARBORICID
EC 50 i SYS 67 PROP, i to: prvi u
količini 7 lit. po 1 ha ako je potrebno
višegodišnje djelovanje herbicida ali ako
ne predstavlja druge opasnosti, drugi u
količini 10 lit. po 1 ha ako ne ugrožava
izvore pitke vode, a treći, SYS 67 PROP.,
primjenjuje se u smjesi s DAM 390 (20


— 80 lit. po 1 ha) u ostalim prilikama.
J. Bartunek je naglasio, da šumskogospodarska
poduzeća u Sloveniji moraju
težiti postizavanju što većeg bruto
proizvoda ali uz primjenu kriterija rentabiliteta.
V. Jančafik u prvom redu konstatira
da posljednjih godina pojedine
bolesti šumskog drveća postaju sve značajnije
kao i da nekad beznačajne također
prelaze u red značajnih. Pogoršanje
zdravstvenog stanja šuma posljedica je
imisija za biljke štetnim tvarima sve do
fotokemijskog smoga. Tako suvremena
industrijalizacija i veliki motorizirani
promet uzrokuje smanjenje životne snage
ekosistema i povećava osjetljivost stabala
na napade patoloških gljivnih vrsta.


A, Prihod a opisuje bolest topola,
koja je prvi put zapažena 1965. godine
u topolovim kulturama u Moravskoj a
zatim 1981. godine u rasadniciam i topolicima
u Slovačkoj. Uzročnik je traheobakterioza,
koja se očituje smeđenjem glavnog
nerva lista, koje kasnije zahvaća peteljku
i list prijevremeno otpada. Bilo je
napadnutih i vrhova izbojaka koji se deformiraju
a mlado lišće savije poput žlice
ili postaje valovito uz napad lisnih ušij
u. Jedina obrana sastoji se u odstranjivanju
napadnutih stabala te u uzimanju
reznica sa zdravih stabala.


U šumarstvu Njemačke Demokratske
Republike, izvješćuje R. Steffens , za
problematika zaštitne funkcije šume u
radnim organizacijama osnivaju se samostalne
referade ili se ti poslovi uključuju
u poslove ostalih referada. To ovisi
o opterećnosti šuma i šumarskih organizacija
tom djelatnošću.


Grad Pisek nalazi se stotinjak kilometara
južno od Praga j u njemu je 1885.
godine osnovana šumarska škola sa češkim
nastavnici jezikom. V. Cisa f sa suradnicima
prikazao je razvojni put te škole
i sadašnji način školovanja. Škola je zapravo
počela kao osmomjesečni tečaj (kojeg
je završilo 12 polaznika) a tijekom
vremena prođužavalo se školovanje do
ranga srednje šumarske škole s teoretskim
i praktičnim diplomskim ispitom,
Apsolventi ove škole mogu nastaviti studij
na visokim školama. Danas postoji
redovno školovanje, koje traje četiri godine,
i dopisna škola u trajanju pet godina.
Na praktičku nastavu otpada 45%
fonda sati a obavlja se u laboratorijima,
rasadnicima i u šumi od čega dio i u
radnim organizacijama. Za vrijeme 100
godina školu je apsolviralo 6 718 učenika
od čega više od 3000 nakon 1945. godine
i danas oni zauzimaju trećinu rad


683
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 118     <-- 118 -->        PDF

nih mjesta u šumarstvu Češke Socijalističke
Republike. Uz ovu školu u Piseku,
srednje šumarske postoje i u Trutnovu
(Češka) i Hranicama (Moravska).


U petom broju, kako se vidi iz naprijed
navedenih naslova članaka, posebno
se raspravlja o suzbijanju smrekovog potkomjaka.
Uz primjenu lovki s feromonom
u dva članka i članci su Z. Mračeka
i V. Zumr-a, u kojima su prikazane
prednosti prenošenja pesticida elektrodinamičkim
načinom na cilj. Prednost je
u mogućnostima postizavanja manjih količina
insekticida u odnosu na klasične
načine primjene te u smanjenju nepovoljnog
djelovanja na okolinu prskanih
lovnih stabala ili trupaca.


Prema B. Zäpotockom prve motorne,
dvoručne, pile u Češkoj primjenjene
su krajem 40-ih godina, kada su za
privlačenje drva primjenjene i prve žičare.
Od tada do danas rad na sječi i izvozu
gotovo je u potpunosti mehaniziran,
dok se u uzgoju šuma mehanizacija primjenjuje
u znatno manjoj mjeri.


Iz članka N. Skuhrvy i N. Skuhranove
saznajemo o prenamnožavanju,
sve do kalamitetnog intenziteta, od 1980.
godine dviju mednih mušica na listu javora.
To su mušice Dasineura vitrina (Kiefer
1939) i Drisina glutinosa (Giard.
1895), koje svoj životni ciklus počinju u
proljeće s prelistavanjem javora. Prva živi
u parenhimu, a druga u malim udubljenjima
na donjoj strani listova. Napad
ovih mušica zapaža se tek nakon što napuste
list na kojem se oštećeni dijelovi
najprije požute a zatim posmeđe u mrljama
promjera od 4 do 6 mm. Oštećeni
dijelovi lista osuše se i redovno ispadaju.


Iz članka J. Kraličeka saznajemo,
da se organizacija za gospodarenje šumama
u istočnoj Češkoj brine za 363 819 ha
šuma, u kojem su iznosu uključene i površine
privatnih šuma. Povrh toga gospodari
i za građevinarstvo sa sjedištem u
Hradec Kralovä, rasadnik u Rečanima


684


na Labi i pogon za usluge u Tynistu nad
Orlići sa sjemenarskom službom koja osigurava
skladištenje i distribuciju sjemena
za sve češke državne šume. Sume se
nalaze na nadmorskim visinama između
200 i 1602 met. i zauzimaju 33% ukupne
površine područja. Udio četinjača iznosi
84,5% a listača 15,5%. Svoj članak autor
zaključuje konstatacijom, da je u minulih
dvadest i pet godina karakteristično
razvijanje socijalističkih načela u gospodarenju
sa šumama.


Kako je abnormalno toplo i suho vrijeme
u 1982. i 1983. godini te štetno djelovanje
imisija stvorilo povoljne uvjete
za razmnožavanje smrekovog potkornjaka
to se nametnuo i problem zaštite i izvoza
napadnute drvne mase iz područja teških
izvoznih uslova. Stoga su. piše V. K o pč
1, za te poslove upotrebljeni i helikopteri,
iako su direktni troškovi po 1 m1
premašili vrijednost iskorišćenog drva.


N. Krečmer i N. Skypalo saopćavaju
rezultate svojih istraživanja u
udjelu troškova uloženih u uzgoj šuma
koje imaju posebnu ulogu u osiguranju
što povoljnijih hidroloških odnosa. Ti troškovi,
koja se definiraju kao »specifični
ekološki troškovi«, iznose oko 8% prosječnih
godišnjih troškova odnosnog šumskog
gospodarstva. Gubici u proizvodnji
drva su neznatni.
Za poslove uređivanja šuma 1935. godine
osnovana je posebna organizacija
LESOPROJEKT sa sjedištem u mjestu
Brandys na Labi. B. Nymbursky uz
pedesetu godišnjicu osvrće se na rad i
razvoj ove organizacije, kojoj je 1982. godine
proširena djelatnost na sva projektiranja
u šumskom gospodarstvu Češke.
LESOPROJEKT je budžetska organizacija
i neposredno podređena Ministarstvu
za šumarstvo i vodno gospodarstvo ČSR. U
organizaciji zaposleno je 1 036 suradnika
od kojih se 2/3 bave uređivanjem šuma
i drugim šumarsko-inžinjerskim djelatnostima,
a 1/3 je zaposlena u projektnoj
djelatnosti.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Zanimljivi su podaci o dobnoj strukturi
šuma ČSR, koje je prikazao I. 2 1 ä b e k.
Prema tom prikazu postoji znatan manjak
sastojine I. i II. dobnog razreda a znatan
višak starih za sječu zrelih sastojina; umjereni
manjak je i mlađih za sječu dozrelih
sastojina a višak srednjedobnih. Uspostavljanje
normalnog stanja dobnih razreda,
konstatira autor, nužno je ne samo
radi osiguranja ujednačene potrajnosti
proizvodnje nego i radi osiguranja općekorisnih
funkcija šume.


E. Kul a obradio je statistiku šumskih
požareva za desetgodišnje 1974 —
1984. U tom razdoblju bilo je ukupno 3111
požara na 6212 ha i štetom od 57,5 milijuna
Kčs. Najkritičniji je travanj mjesec
i po broju (35%) i po zahvaćenoj površini
(41,6%). i pušenje (10°/o) i dječja igra
(7%). Znatno je smanjen broj požara uz
željezničke pruge: prema prijašnjih 19%
oko 1975. godine udio je smanjen na 8%
a početkom ovog desetljeća na 3,2%.
Bernard UKl´SKA. dipl. inž. Sum.


PRETPLATA NA ŠUMARSKI LIST U 1988. GODINI


a) za redovne članove 2 300.— dinara
b) za studente, đake i umirovljenike 1 200.— dinara
c) za organizacije udruženog rada 32 000.— dinara
d) za inozemstvo 40 USA dolara na dan fakturiranja


685